Disclaimer inhoud website VBT

Algemeen
Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden zoals hieronder vermeld. VBT heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo's zijn en blijven eigendom van VBT, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan: VBT met zetel te Franklin Rooseveltlaan 348/1 te Gent. Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd tenzij voor persoonlijk gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VBT. 

Aansprakelijkheid 
VBT streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. VBT kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. VBT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. Alle aangeboden informatie of advies is louter algemeen en indicatief. De informatie is niet gericht tot individuele personen. VBT kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de juridische informatie op haar website. Indien u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met het RIZIV. Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of VBT in het algemeen. VBT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door VBT op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. 

Verwijzingen 
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden.
Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. VBT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacy politiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.
Een link houdt niet noodzakelijk in dat VBT en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat VBT de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Privacy
VBT verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. VBT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken. Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internet labels en clickstreamgegevens.
Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen. U beschikt over een recht van inzage tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die opgenomen zijn in onze verwerkingen.
Indien nodig kan u vragen om verbetering van de gegevens. Neem daarvoor contact op via vragen@vbt.be 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 
De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

VBT: Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, ondernemingsnummer 0476.078.770, maatschappelijke zetel: Vrijheidstraat 52  9300 Aalst