VBT CORONA Nieuwsflits


Gezien het versturen van email niet altijd vlekkeloos gebeurt maken wij 
deze nieuwe rubriek, die staat voor iedereen open, VBT- lid of geen 
VBT- lid gezien de informatie voor iedere tandarts van belang is.
In deze nieuwe rubriek zullen wij ook telkens de nieuwsflitsen plaatsen 
die we naar de leden sturen i.v.m. het coronavirus.


15-04-2020

Compensatiepremie

Omwille van de coronavirusmaatregelen hebben sommige bedrijven (waaronder ook de tandartspraktijken) een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt €3.000.

 • Voor wie?
  bedrijven (dus ook de tandartspraktijken) in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronavirusmaatregelen
 • Voor wat?
  omzetdaling van minstens 60%
 • Bedrag
  € 3.000 ( € 1.500 voor bijberoep)
Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.Teleconsult

Covid-19 : Vergoeding op afstand zonder fysiek aanwezigheid.

389012
 • Is met terugwerkende kracht te gebruiken vanaf 15/03/2020 voor alle telefonisch advies aan de patiënt met eventueel doorverwijzing naar een urgentiepraktijk.
 • Het nomenclatuurnummer kan maximaal 10 x per dag door de tandarts gebruikt worden.
 • Zeven dagen per week.
 • Er is een volledig cumulverbod met enig ander nomenclatuur nummer uit art.5 (alle tandheelkundige prestaties) op dezelfde dag. Dus wanneer je als tandarts de patiënt telefonisch advies hebt gegeven en hem op dezelfde dag behandeld hebt in urgentie kan dit nummer niet geattesteerd worden.
 • Het attesteren gebeurt in Regel Betalende Derde aan de desbetreffende ziekenfonds.
 • Het honorarium is 20€, er is geen remgeld toegestaan.
 • Een praktijk met wachtdienst (georganiseerde wachtdienst – dus enkel op zat/zond en feestdagen) maar geen urgentiepraktijk kan dit nummer 20 x per dag attesteren. De Provinciaal Geneeskundige Commissie heeft de lijst van tandartsen met wachtdienst!
389034
 • Is met terugwerkende kracht te gebruiken vanaf 15/03/2020 voor alle telefonisch advies aan de patiënt door de tandarts tijdens zijn wachtdienst ( d.w.z. in de georganiseerde wachtdienst op zat-/zond- en feest- en brugdagen ) met eventueel doorverwijzing naar een urgentiepraktijk.
 • Het nomenclatuurnummer kan maximaal 20 x per dag (op de wachtdienst dag) door de tandarts gebruikt worden.
 • Er is een volledig cumulverbod met enig ander nomenclatuur nummer uit art.5 (alle tandheelkundige prestaties) op dezelfde dag. Dus wanneer je als tandarts de patiënt telefonisch advies hebt gegeven en hem op dezelfde dag ook behandeld hebt in urgentie kan dit nummer niet geattesteerd worden.
 • Het attesteren gebeurt in Regel Betalende Derde aan de desbetreffende ziekenfonds.
 • Het honorarium is 20€, er is geen remgeld toegestaan.

Tandartsen in de georganiseerde wachtdienst die terzelfdertijd ook als urgentiepraktijk werken kunnen dit nummer ook gebruiken maar enkel wanneer enkel telefonisch advies werd gegeven. Niet te gebruiken wanneer zij ook effectief de patiënt behandelden.


Wat na de Corona crisis ?

 

Velen onder u vragen zich af wanneer we terug aan de slag kunnen en hoe? VBT maakt hier werk van. De belangrijkste struikelblokken zijn nog steeds beschermingsmateriaal en een geüpdatet protocol. Wat het materiaal betreft, zijn we van in het begin door de overheid in de steek gelaten. Momenteel is het ook niet duidelijk wanneer alle tandartsen over voldoende en correcte materialen zullen beschikken. Nochtans is tandheelkunde een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg. 
VBT roept de overheid dan ook op om de nodige beschermingsmaterialen te bieden aan alle tandheelkundigen, zodat de bevolking verder geholpen kan worden en onze zorgverzekering niet nodeloos onder druk komt te staan. Hieraan niet voldoen zou enkel getuigen van een grove nalatigheid vanwege onze overheid en een totale miskenning van de tandheelkundige zorg en haar belang.

In een eerste fase was het logisch dat enkel nog urgente behandelingen uitgevoerd werden. Echter komen we nu in een fase waarbij het verder uitstellen van behandelingen zal leiden tot het creëren van nieuwe urgenties. Dit is zowel vanuit tandheelkundig, als vanuit financieel oogpunt te vermijden.

Anderzijds dient er ook werk gemaakt te worden van een update van het huidige protocol. Dit moet vooral gericht zijn op het kunnen hervatten van de werkzaamheden in de meest veilige en optimale omstandigheden voor de patiënt én voor de tandarts. Het eerste protocol is door de sector zelf opgesteld en overgenomen door de bevoegde instanties. We gaan ervan uit dat we ook nu dit zelf zullen moeten doen. Het is niet de taak van de beroepsvereniging om een wetenschappelijk advies op te stellen. Het is wel onze taak om ervoor te zorgen dat de academici dergelijk advies zullen opstellen.  

VBT stelt dan ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de te nemen maatregelen bij het hervatten van het werk.
We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent. Achter de schermen wordt er veel werk voor u geleverd en we hopen dat we allen samen in mei de werkzaamheden weer deels kunnen opnemen. Het is nu aan de overheid en de academici om ervoor te zorgen dat we over de juiste protocollen en materialen beschikken zodat de patiënt en de tandarts niet in de kou blijven staan.

 


Deconventioneren of niet?

 

Nog slechts acht dagen om uw conventiestatus vast  te leggen! Nog tot 22 april heeft elke tandarts de mogelijkheid om via het portaal “MyRiziv” te deconventioneren om het akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen niet te aanvaarden.                
Indien je dit niet doet dan ben je verplicht geconventioneerd verder te werken. Maar waarom zou je dat doen? Je vrijheid verkopen voor een éénmalig verhoogd sociaal statuut (€ 3200, som die je zelf al betaald hebt door het uitstellen van de indexatie tot maart)? 
Of voor een handvol ontoereikende maximum tarieven (MATA)? Neen! In dit voorstel tot akkoord zijn geen voordelen te rapen voor de tandarts.       
 
Voor VBT is “Deconventioneren” de boodschap.

 

Bij elke behandeling (extractie, hechting,  endo, vulling,  noem maar op) een correct honorarium kunnen vragen is toch een economische vereiste en recht! Geen gedoe met pseudocodes, MATA’s  of extra administratie. 
Jarenlang zijn we door de overheid vergeten. Beloofde nomenclatuurhervormingen werden stilzwijgend afgevoerd, de minimale honoraria indexaties waren de enige, povere buffer tegen de stijgende kosten.
De steun van de overheid voor de tandheelkunde is tijdens de Corona crisis ondermaats gebleken en de praktijkvoering na de Corona-crisis zal er alleen maar kostelijker op worden.
Door dit akkoord te verwerpen geven wij het signaal dat het anders moet.
Daarom adviseert VBT te deconventioneren om zo een neerwaartse duim aan de overheid en aan dit in normale omstandigheden reeds ondermaatse akkoord te geven.

 

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50
 

03-04-2020

Continuïteit tandheelkundige zorg: telefonisch advies met eventuele doorverwijzing tijdens de COVID-19 crisis

Voor de continuïteit van de zorg en het accuraat begeleiden van de patiënt naar de beschikbare tandheelkundige zorg is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen een specifieke verstrekking in te voeren voor telefonisch advies en eventuele doorverwijzing naar een tandheelkundige praktijk die de verzorging aanbiedt rekening houdende met alle instructies voor zorgverleners tijdens de COVID-19 pandemie. Deze aanpak voor zorg op afstand geldt vanaf  14 maart  2020 en tot zolang de crisisperiode duurt.

Het gaat over een telefonische anamnese met bijhorend advies en een eventueel geneesmiddelenvoorschrift en de eventuele doorverwijzing. De tandarts noteert een beknopt verslag van het contact met de relevante elementen in het patiëntendossier. Bij doorverwijzing wordt de practicus naar wie verwezen wordt geïnformeerd over de resultaten van het advies en de relevante gegevens.

Patiënten bellen de tandarts met een acute zorgvraag of voor bijkomende opvolging van hun tandheelkundige behandeling. De patiënt kan om gemotiveerde redenen de tandarts niet in persoon ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten tot de 18de verjaardag en na de 18de verjaardag.

Hoe kan u als tandarts dat telefonisch advies geven en aanrekenen?

De verstrekking wordt geïdentificeerd met 2 pseudocodes:

 • 389012 Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag
 • 389034 Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag, in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst.

Deze verstrekking mag per patiënt en per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 kalenderdagen worden aangerekend.

Per patiënt kan dezelfde tandarts deze prestatie op dezelfde dag niet cumuleren met enige verstrekking uit artikel 5 van de nomenclatuur.

Deze verstrekking kan worden verleend door alle tandheelkundigen met een RIZIV-nr.

Per dag kan dezelfde zorgverlener maximum 10 keer deze verstrekking (code 389012) aanrekenen.

Op de dagen waarop een tandarts werkt in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst kan die de verstrekking (code 389034) maximum 20 keer per dag aanrekenen.

Op dezelfde dag kunnen beide pseudocodes niet worden gecumuleerd.

Deze verstrekking is niet van toepassing bij gehospitaliseerde patiënten.  

Welke principes gelden er voor deze verstrekkingen?

Bedrag voor deze verstrekking: 20 euro (honorarium)
De verzekering voor de geneeskundige verzorging neemt die 20 euro volledig ten laste, de patiënt betaalt geen remgeld.
Er zijn geen supplementen toegelaten

De toepassing van de derdebetalersregeling is mogelijk maar niet verplicht

Deze maatregel is tijdelijk en uitzonderlijk

Het mondzorgtraject is niet van toepassing. Deze verstrekking telt dus ook niet als het vereiste contact in jaar 2020 voor het bedrag van de tegemoetkoming in het jaar 2021.

Deze verstrekking heeft geen invloed op de P-waarden.

Deze maatregel start op 14 maart 2020 en het einde wordt bepaald door de Minister van Sociale Zaken.

Vragen?

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


30-3-2020
Beste collega {LNAME},
De VBT voorzitter Frank Herrebout brengt u in een korte videoboodschap meteen weer up to date voor wat betreft de stand van zaken. U kan de video vinden op de VBT facebook pagina:  https://www.facebook.com/VlaamseBeroepsverenigingTandartsen/videos/799489147242587/

Sommige collega's melden ons dat ze niet in staat zijn om de lijst van doorverwijspraktijken op https://www.spoeddienstalgemeentandarts.be/ in te kijken. Daarom vindt u vanaf nu deze lijst ook dagelijks op het ledengedeelte van de VBT website onder : 'Nieuws' ---> 'ConsulTand Actueel', waar u ook de VBT nieuwsbrieven kan inkijken.


 

Zie onderstaand belangrijk bericht voor het aangeven van de nood aan beschermingsmateriaal, ontsmettingsmiddel, geneesmiddelen, ..

Minister De Backer heeft de opdracht gekregen om de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart te brengen en te remediëren.

Men heeft hiertoe een groep experten aangetrokken die er op korte termijn in geslaagd zijn om een éénduidige toegangspoort te maken. Er is een opsplitsing gemaakt voor diegene die nood hebben aan middelen (e.g. ziekenhuizen, huisartsen, ziekenwagendiensten, …), als voor diegene die middelen kunnen aanbieden (i.e. producenten).

Voor diegene die nood hebben aan middelen is deze toegangspoort van toepassing voor geneesmiddelen, mondmaskers, intubatiemateriaal, beademingstoestellen en onderdelen, ontsmettingsmiddelen, COVID-detectiesets, handschoenen, beschermende kleding, beschermbillen, etc. Heel breed dus. Hetzelfde is van toepassing voor diegenen die een passend aanbod hebben en als leverancier willen optreden.

Alle hulpvragers dienen vanaf nu rechtstreeks doorverwezen te worden naar het webformulier: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl . Het is belangrijk dat de hulpvragers dit formulier zelf invullen.

In functie van de beroepsgroep zullen de aanvragen doorgestuurd worden naar de bevoegde overheid.
Opgelet
Als u wilt dat uw praktijkadressen duidelijk worden geïdentificeerd voor de toekomstige distributie van maskers, enz. is het essentieel dat u uw praktijkgegevens gaat invullen op de MyRiziv applicatie. Anders kan de overheid u niet identificeren als zorgverlener in een bepaalde stad of gemeente. Ga dus best meteen naar www.MyRiziv.be, na inloggen ziet u aan de linkerkant 'Mijn contactgegevens', alsook 'Mijn werkadressen'. Kijk na of uw gegevens daar correct staan ingevuld, indien niet kan u die aanpassen of aanvullen.
Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de distributie van de mondmaskers en ander beschermingsmateriaal gaat op gang komen, maar best is dat u daar alvast klaar voor bent door te zorgen dat uw gegevens up to date zijn.


Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


25-3-2020

VBT heeft een dringende oproep gericht naar de directie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om de jaarlijkse heffing voor 2020 kwijt te schelden of ten minste uitstel van betaling zonder ambtshalve verhoging ervan te geven tot het einde van het jaar 2020.

We kregen daar onmiddellijk deze respons op: 

"De vraag werd intern doorgegeven en zal in de ruimere context van de corona-pandemie en de regeringsmaatregelen terzake geëvalueerd worden. We houden u verder op de hoogte."

Best nog even wachten met betalen dus. U heeft sowieso tot 30 dagen na factuurdatum.

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


Zelfstandigen in bijberoep die in hun uitoefening door het coronavirus worden getroffen kunnen gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep en kunnen een vervangingsinkomen genieten. De minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, maakte dinsdag 24-3-2020 bekend dat hij daartoe een interpretatieve circulaire naar alle socialezekerheidsfondsen heeft gestuurd.

Concreet kunnen zelfstandigen die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarinkomen van ten minste 13.993,77 euro, genieten van het vervangingsinkomen voor de maanden maart en april.

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


24-3-2020

Geneesmiddelen voorschrijven: voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs

Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.).

​Gedurende de periode van de crisis door COVID-19 is het voor de voorschrijvers mogelijk om de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) te bezorgen aan de patiënt. Zij doen dat via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.


Tijdelijke werkloosheid

Tandartsen die geconfronteerd worden met een tekort aan werk om hun personeel aan het werk te houden kunnen hiervoor nu toch een tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvragen. De werkgever zal contact willen opnemen met zijn RVA kantoor, waarbij zij zo snel mogelijk een elektronische aangifte ASR scenario 5 in zullen willen dienen voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Aan de hand van die ASR scenario 5 zullen de uitbetalingsinstellingen en de RVA het bedrag van de uitkering van de tijdelijk werklozen kunnen bepalen. Er dient niet gewacht te worden tot het einde van de maand, maar men doet dat best zo snel mogelijk, zodra alle gegevens tot het einde van de maand bekend zijn.
Deze aangifte kan eveneens gebeuren door het sociaal secretariaat van de werkgever.

Zelfstandige tandartsen

Zelfstandige tandartsen die zich genoodzaakt zien om hun onderneming te sluiten omwille van het Corona virus kunnen evenwel aanspraak maken op het overbruggingsrecht van de federale overheid:

·         Voorwaarden:

·         Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn

·         Bezoldiging en VAA moeten NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

·         De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een vervangingsinkomen)

·         Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering.

Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

 

Tandartsen die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand zij hun activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Onderbreken zij hun activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijgen zij zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

“Gezinslast”: De verklaring op eer van de zelfstandige in het aanvraagformulier volstaat. Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

 

Betaling sociale bijdrage :

·         Betalingsuitstel:

·         Iedere zelfstandige tandarts (ook in bijberoep), gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan betalingsuitstel vragen.

·         Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden voor de volgende periodes:

o    Voor het eerste kwartaal van 2020. Zij krijgen dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021.

o    Voor het tweede kwartaal van 2020. Zij krijgen dan uitstel van betaling tot 30 juni 2021.

o    Voor een regularisatiebericht, een herberekening van de sociale bijdragen, die betaald moeten worden voor 31 maart 2020. Ook voor de regularisatieberichten gaat het over één jaar uitstel van betaling.

·         Voor ieder betalingsuitstel moet de aanvraag ingediend worden vóór 15 juni 2020.

·         Vermindering voorlopige sociale bijdragen

·         Liggen de huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen? Dan kan een vermindering van de sociale bijdragen aangevraagd worden. De gevolgen die de tandarts in dat geval ondervindt van het coronavirus dient hij aan te tonen en dat het geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

·         Vrijstelling van bijdragen

·         Als de zelfstandige tandarts zich tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan hij/zij een vrijstelling van de sociale bijdragen aanvragen. Wacht hiervoor tot men de afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.


Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50
 
20-3-2020

Sociale Bijdrage

Vandaag hebben we vernomen dat er geen verhoging zal zijn van de sociale bijdrage bij niet-betaling op 31/03/2020.
Het uitstellen van de betaling naar het tweede kwartaal kan zorgen voor wat extra financiële ademruimte in deze onzekere periode. Je hoeft hiervoor als ondernemer geen administratieve formaliteiten te vervullen.

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


19-03-2020

Vervangingsinkomen voor tandartsen


Als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen medische beroepen zoals fysiotherapeuten, tandartsen, opticiens en zelfs prothetici hun beroep blijven uitoefenen omdat ze essentiële diensten vertegenwoordigen. Als deze professionals besluiten toch hun praktijk te sluiten, kunnen ze genieten van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht), zelfs als ze doorgaan met het behandelen van dringende en essentiële paramedische of medische gevallen.

Ter herinnering: het ministerieel besluit dat gisteren is aangenomen naar aanleiding van de besluiten die de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond heeft genomen, handhaaft het principe dat de zorgberoepen kunnen blijven uitoefenen. Ze vallen in de categorie van diensten die als "essentieel" zijn gedefinieerd. Dit CNS-besluit is geen verplichting. Professionals zoals fysiotherapeuten, tandartsen, opticiens, prothetici blijven daardoor vrij om hun praktijk te sluiten of open te laten.

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat vandaag in plenaire zitting van de Kamer is onderzocht, bepaalt dat alle zelfstandigen die, zonder rechtstreeks het doelwit te zijn van de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, vrijwillig hun activiteiten gedurende 7 dagen en meer onderbreken kunnen genieten van een vervangingsinkomen.

De minister van zelfstandigen herinnert eraan dat zelfstandige zorgverleners die hun activiteit onderbreken maar toch openblijven voor essentiële en urgente (para) medische zaken, kunnen genieten van het overbruggingsrecht en dit, mits zij hun normale werkzaamheden van niet-spoedeisende medische verzorging volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.

Voor de maanden maart en april kunnen deze zelfstandigen dus genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van € 1.291,69 (€ 1.614,10 indien een gezin ten laste) met behoud van rechten op de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De sociale verzekeringsfondsen zijn hiervan op de hoogte en hebben de instructie gekregen om aanvragen te registreren.

Daarnaast kunnen zelfstandigen die in de zorg werkzaam zijn, bij problemen met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen ook om vrijstelling of uitstel van hun sociale zekerheidsbijdragen verzoeken door ook rechtstreeks contact op te nemen met hun sociaal verzekeringsfonds. Op verzoek van minister DUCARME is het formulier om van deze voordelen te profiteren vereenvoudigd.

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50
 

VBT NIEUWSFLITSGeachte collega,

Deze brief is gericht aan alle Vlaamse tandartsen.

Naar aanleiding van de coronacrisis hebben de Vlaamse beroepsverenigingen VVT en VBT en de universiteiten overleg gepleegd om de dringende tandheelkundige interventies te verzekeren.

Doorverwijzen naar de spoeddiensten van ziekenhuizen dient zoveel als mogelijk vermeden te worden.

In deze context vragen wij of u wil functioneren als doorverwijspraktijk waar deze dringende behandelingen binnen de strikt hygiënische omstandigheden uitgevoerd worden, zoals beschreven in het protocol zie www.vvt.be of www.vbt.be

De deelnemende tandartsen worden geacht dit protocol toe te passen, zij kunnen ook hun patiënten per mail verwittigen over de te nemen maatregelen zie www.vvt.be of www.vbt.be

Tandartspraktijken die deelnemen zijn op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00u tot 12.00u. 

Tijdens het weekend en op feestdagen wordt de huidige Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen tijdelijk overgenomen door een beperkt aantal van deze praktijken, zoveel mogelijk geografisch verspreid.

De lijst van de deelnemende praktijken wordt gepubliceerd op de websites van VVT en VBT, en meegedeeld aan de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tandartsen van praktijken die niet deelnemen kunnen na de opstart contact opnemen met de deelnemende praktijken om daar eventueel ingeschakeld te worden.

Alle Vlaamse tandartsen kunnen al dan niet zelf de triage van hun eigen patiënten blijven doen en indien nodig doorverwijzen. De patiënten kunnen zelf ook rechtstreeks, uitsluitend telefonisch, contact opnemen met de doorverwijspraktijken.

Wij stellen alles in het werk opdat de deelnemende praktijken preferentieel het noodzakelijke beschermingsmateriaal ontvangen.

Wij hopen dat er voldoende vrijwilligers zijn die deelnemen aan dit project om zo te voldoen aan onze maatschappelijke opdracht.

Tandartspraktijken die wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden via

https://www.vvt.be/vbt-vvt-aanmelding-doorverwijspraktijk

 

Philippe Decroock                                                                          Frank Herrebout
Voorzitter VVT                                                                              Voorzitter VBT

VBT heeft ervoor gekozen om de aanmeldingen centraal te laten toekomen en verwerken bij VVT, niettemin zijn beide beroepsverenigingen evenwaardige partners in dit verhaal. Gezien de noodzaak om snel en doeltreffend te handelen, lijkt ons deze samenwerking de juiste keuze. 

VBT:
Franklin Rooseveltlaan 348/1, 9000 Gent
Tel: 09/265.02.33
(tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50
OPGELET:
Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor al uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan a.u.b. vragen@vbt.be.

19-03-2020
VBT vraagt reeds geruime tijd dat er voor telefonisch advies een vergoeding zou voorzien worden, ook voor tandartsen. Op deze manier helpen wij de bevolking en vermijden wij een overbelasting van de spoeddiensten.  Bovendien wordt onze continue beschikbaarheid hierdoor beperkt vergoed. We zijn dan ook verheugd dat deze vraag momenteel in een stroomversnelling is gekomen en hopen u spoedig goed nieuws te kunnen brengen. 

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50

18-03-2020

VBT vraagt bijkomende maatregelen ter ondersteuning van de tandartsen. 

 Door ons beroep staan we heel dicht bij de patiënt, onze werkafstand bedraagt slechts enkele tientallen centimeters, in de directe vuurlinie van het virus !

Bij veel behandelingen kunnen we niet zonder micromotors, airmotors en ultrasones welke constant nevel produceren. Nu is deze aerosol een prefect vehikel voor de verspreiding van het virus. Dat veel tandartsen bij gebrek aan gepaste beschermingsmiddelen niet verder kunnen werken , is dan ook begrijpelijk. Het ligt volledig in de lijn van de Europese aanbevelingen, die elders in Europese landen ook worden toegepast.

Duidelijke richtlijnen van de overheid bleven op zich wachten en daarom heeft VBT besloten haar leden te adviseren niet dringende behandelingen op te schorten en de hygiënemaatregelen bij urgente behandelingen op te drijven. Veel collega’s hebben hun praktijk reeds gesloten om de verspreiding van dit virus te vermijden. Elkeen denkt aan zijn gezondheid, die van zijn dierbaren en niet te vergeten zijn patiënten.

Ondanks alles zijn vele collega’s bereidt hun verantwoordelijkheid als eerstelijnszorgverstrekker niet te ontlopen! Ijverig wordt gezocht naar mogelijkheden om de bevolking zo goed mogelijk te helpen.

Patiënten met urgente tandproblemen worden asap opgevangen, telefonische bijstand wordt verleend en de nodige medicatievoorschriften doorgestuurd.

Telefonische triage is een onderdeel van onze dagelijkse taak geworden. Patiënten met griepklachten verwijzen ook wij door naar de huisarts.

Het laatste dat wat we willen is dat de spoeddiensten nog eens overstelpt worden met patiënten met tandproblemen. We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn ondanks de sluiting van de praktijken dagelijks beschikbaar en bereikbaar.

 

Om deze inspanningen te kunnen volhouden, vraagt VBT aandacht voor :

 

 

 • Hulp in de vorm van geschikte FFP2-mondmaskers en disposable beschermkledij.
 • Hulp in de vorm van een tijdelijk, centraal urgentiepunt per regio waar patiënten met urgente tandheelkundige klachten geholpen worden, in een omgeving met voldoende beschermfaciliteiten voor patiënt en tandarts. VBT & VVT zullen hiervoor, samen met de universiteiten, initiatieven nemen.
 • Hulp kan gebeuren door ook nomenclatuurnummer 101135 voor tandartsen te activeren. Een nummer dat reeds geactiveerd werd voor artsen! 

 

VBT heeft zowel de voorzitter van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen, dhr. Daubie, als de administrateur-generaal RIZIV, dhr. De Cock, gevraagd om op heel korte termijn deze vraag te beoordelen en te steunen. We hopen dat dit dossier snel in orde wordt gebracht, zoals dat voor de artsen blijkbaar wel mogelijk was.

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


16-03-2020 


Beste collega,

in bijlage kan u verschillende documenten vinden om u te helpen bij de administratieve afhandeling van uw dossier in deze.

 • Erkenning als onderneming in moeilijkheden door de Minister van Werk in toepassing van artikel 77/1§4,4° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
 • SCHORSING BEDIENDEN WEGENS WERKGEBREK VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN – PRELIMINAIRE VOORWAARDEN
 • Ondernemingsplan tot invoering van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en/of regeling van gedeeltelijke arbeid

Wij hopen u hiermee van dienst geweest te zijn.

Met collegiale groeten, hou het gezond en veilig

Het VBT bestuur

Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50


16-03-2020 

ADVIES VOOR TANDARTSEN van Sciensano staat online

Geachte collega,

het langverwachte advies van Sciensano staat online op hun website: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

U kan ze ook hierbij in pdf vinden.
Voor nog meer uitgebreide info en adviezen verwijzen wij naar onze website vbt.be.

Deel dit bericht aub met zoveel mogelijk mensen (Facebook, Twitter, enz). Het is belangrijk dat deze info zoveel mogelijk tandartsen bereikt. De inzet is te belangrijk om dit enkel naar leden te sturen.

Alvast bedankt voor uw inzet en hou het gezond en veilig.


Opgelet:

Gelieve deze mail niet te beantwoorden, deze mailbox wordt niet gelezen.
Bezoek voor AL uw vragen: www.vbthelpdesk.org
Wilt u ons een mail sturen gebruik dan vragen@vbt.be aub.

VBT:

Franklin Rooseveltlaan 348/1
9000 Gent
Tel: 09/265.02.33 (tijdens kantooruren)
Fax: 09/265.02.50

Update 15/03/2020 COVID_19 - Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) .

Update 15/03/2020 COVID_19 - Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) .

Beste collega’s,

We werden in kennis gesteld door de bevoegde overheidsdiensten, dat vanaf maandag 16 maart 2020 persoonlijke beschermingsmiddelen, inzonderheid mondmaskers type FFP2 ter beschikking zullen gesteld worden van zorgverleners, dus ook tandartsen. De verdeling wordt georganiseerd op gemeentelijk vlak. In sommige gemeenten zal dat betekenen dat de mondmaskers bij u thuis worden afgeleverd, in andere gemeenten zal u die zelf moeten afhalen. Om de procedure te kennen in uw gemeente of stad, kan u best zelf contact opnemen met de administratie. Per zorgverlener worden 50 mondmaskers verspreid. VBT is bijzonder verheugd te kunnen vaststellen dat onze oproep van de voorbije dagen en weken resultaat heeft opgeleverd. 50 mondmaskers is slechts een druppel op een hete plaat, maar minstens een eerste stap in de goede richting. DEZE INFO IS ONDERTUSSEN ACHTERHAALD.

VBT heeft samen met Sciensano richtlijnen opgesteld voor tandartsen. Deze richtlijnen baseren zich op wetenschappelijke onderbouw die momenteel beschikbaar is. De richtlijnen worden momenteel gevalideerd door de Risk Assessment Group en zullen vervolgens verschijnen op de website www.sciensano.be . VBT heeft er op aangedrongen dat dit zo snel als mogelijk gebeurt.

VBT heeft tevens de andere 3 beroepsverenigingen (SMD, VVT en CSD) de voorgestelde richtlijnen laten goedkeuren, zodat er een uniform advies kan gegeven worden.

Momenteel is er geen enkel dwingend advies van overheidswege dat tandartsen hun werkzaamheden moeten aanpassen. Als beroepsvereniging kunnen we dat ook niet éénzijdig opleggen.

Elke tandarts moet momenteel individueel beslissen of de praktijk sluit of niet. Hierbij dient men rekening te houden met de ernst van de huidige situatie en de belangrijke gezondheidsrisico’s die men neemt bij het niet stopzetten van niet-urgente tandheelkundige behandelingen.

Onze richtlijnen kunnen mee helpen om de juiste beslissing te nemen.

Zoals reeds eerder gemeld in vorige updates, zorgen aerosols (komen vrij bij gebruik van ultrasoon reinigingstoestel en turbines vb) voor een gemakkelijke overdracht van het virus. Vooral de tandarts en het assisterend personeel lopen hierbij een verhoogd risico. Op hun beurt kunnen zij opnieuw andere personen besmetten. De incubatietijd bedraagt gemiddeld 8-12 dagen waardoor men pas na enige tijd ziekteverschijnselen begint te vertonen.  Een op het eerste gezicht gezonde patiënt kan zeer besmettelijk zijn voor de tandarts !

Beschermingsmateriaal voor tandartsen.

De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers staat nog steeds onder druk. Chirurgische mondmaskers (zelfs de 3 lagige) beschermen onvoldoende tegen het virus. Enkel FFP2 mondmaskers bieden bij correct gebruik voldoende bescherming.

Strikt hygiëneprotocol .

Conform de richtlijnen die worden verspreid, kan men best volgende hygiëne instructies strikt in acht nemen :
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in een tissue of in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
 • Was je handen regelmatig (zeker voor en na elke patiënt)
Aerosols verspreiden zich tot op enige afstand van het werkveld. Wees dus aandachtig om die zones mee te desinfecteren.

Regelmatige desinfectie van deurklinken, werkbladen, toilet, … is aangewezen.

Vermijd te overvolle wachtzalen en spreid de afspraken zoveel mogelijk.

Vermijd onnodige sociale contacten.

Urgente mondzorg blijft primordiaal !

Spoedzorg dient  voor de patiënten beschikbaar te blijven. Onder dringende tandzorg verstaan wij :
 • Trauma
 • Nabloeding na een behandeling
 • Acute, heftige pijn
 • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen (abcessen met uitbreiding)
Rekening houdend met de voorraad van de beschikbare beschermingsmiddelen in elke individuele praktijk, is het aan te bevelen dat  men niet-acute zorg uitstelt tot begin april 2020. 

Werken of niet ?

Tandartsen die : 
 • Recent in een risicogebied zijn geweest (er is momenteel een wijdverspreide transmissie, waardoor het niet langer mogelijk is risicogroepen te identificeren op basis van reisgeschiedenis).
 • Contact hebben gehad met een besmette, positief geteste patiënt
 • Hoest of verkoudheidsklachten hebben met koorts
 • Klachten hebben van een verkoudheid en hoesten, maar geen koorts hebben
stoppen best met werken. Voorzie wel dat uw patiënten kunnen opgevangen worden door een collega voor urgenties indien u uw beroepsactiviteiten tijdelijk moet stopzetten!

Patiënten die vermoedens hebben van een besmetting of die een verhoogd risico lopen door in een risicogebied te zijn geweest, kunnen best hun niet-urgente mondzorg uitstellen.

Patiënten ouder dan 65 jaar, met een onderliggende aandoening zoals vb diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, …. worden best gecontacteerd om hun afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip. 

Richtlijnen VBT.

 Voor de actuele richtlijnen zie bovenaan de VBT home pagina13-03-2020 10 maatregelen ter ondersteuning van bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen na COVID-19

 

Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

1.    Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Voor meer informatie, klik hier.

2.    Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

3.    Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

4.    Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

5.    Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

6.    Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

7.    Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

8.    Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

9.    Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Voor meer informatie, klik hier.

10.  Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.13-03-2020 Advies Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT)  betreffende COVID19. 

To close or not to close…..

Het aantal Corona besmettingen neemt dag na dag toe. De kans is bijzonder groot dat de komende dagen en weken een piek in het aantal besmettingen en ziektegevallen zal bestaand.

De Federale Overheid nam gisteren draconische maatregelen om de verdere uitbreiding tegen te gaan en de volksgezondheid van de bevolking veilig te stellen.

VBT volgt de ontwikkelingen op de voet. Paniek is geen goede raadgever, niettemin moeten de adviezen uur per uur, dag per dag opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd worden.

 

Beschermingsmateriaal voor tandartsen.

De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers staat nog steeds onder druk. De tekorten nemen toe en de verwachting is dat deze voor langere tijd aan zullen houden. Momenteel worden woekerprijzen gevraagd voor onder meer desinfecterende handgels, mondmaskers, …. . Indien deze situatie nog een paar weken blijft aanhouden, is het onmogelijk om deze meerkost niet door te rekenen aan de patiënten.

VBT heeft deze problematiek reeds meermaals aangeklaagd, ook via de pers. Momenteel mochten wij nog geen enkele reactie ontvangen van FOD Volksgezondheid.

We dringen er op aan dat de Federale Overheid onmiddellijk en dwingende maatregelen neemt opdat alle noodzakelijk materiaal beschikbaar blijft aan een betaalbare prijs. Bovendien vragen wij dat alle technische toeleveranciers (vb tandartsstoel, Rx-apparaten, ….) minstens een minimum service garanderen die toelaat dat mondzorg continu kan blijven verstrekt.

 

Urgente mondzorg blijft primordiaal !

De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers staat nog steeds onder druk. De tekorten nemen toe en de verwachting is dat deze voor langere tijd aan zullen houden. Tegelijk dient de spoedzorg voor patiënten beschikbaar te blijven. Onder dringende tandzorg verstaan wij :

 

·         Trauma

·         Nabloeding na een behandeling

·         Acute, heftige pijn

·         Mogelijk levensbedreigende ontstekingen (abcessen met uitbreiding)

 

Rekening houdend met de voorraad van de beschikbare beschermingsmiddelen in elke individuele praktijk, kan dat praktisch betekenen dat men niet-acute zorg uitgesteld tot begin april 2020.

 

Urgente zorg bij een besmette patiënt.

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus kunnen niet in de tandartspraktijk behandeld worden. Dit vormt een bedreiging voor de tandarts, het personeel als voor de andere patiënten. We adviseren om deze patiënten voor dringende mondzorg door te verwijzen naar een ziekenhuis waar de gepaste middelen aanwezig zijn voor deze zorg.  

 

Werken of niet ?

Tandartsen die :

 

·         Recent in een risicogebied zijn geweest

·         contact hebben gehad met een besmette patiënt

·         hoest of verkoudheidsklachten hebben met koorts

 

Stoppen best met werken.

Tandartsen die klachten hebben van een verkoudheid en hoesten, maar geen koorts hebben, kunnen wel aan de slag blijven.

 

Patiënten die vermoedens hebben van een besmetting of die een verhoogd risico lopen door in een risicogebied te zijn geweest, kunnen best hun niet-urgente mondzorg uitstellen.

 

Conform de richtlijnen die worden verspreid, kan men best volgende hygiëne instructies strikt in acht nemen :

·         Schud geen handen

·         Hoest en nies in een tissue of in de binnenkant van je elleboog

·         Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg

·         Was je handen regelmatig (zeker voor en na elke patiënt)

 

Op dit moment hoeven tandartspraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen maar is een strikte hygiëne en sterilisatie aangewezen.

 

BEDANKT !

 

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) bedankt alle tandartsen die zich momenteel maximaal inzetten om de mondzorg voor de bevolking te garanderen. Samen met onder meer verpleegkundigen, apothekers, kinesisten, …. staan wij in de frontlinie en riskeren wij onze eigen gezondheid om voor anderen te zorgen. Het is onze opdracht en engagement om dat zo lang mogelijk vol te houden. Niettemin rekenen wij ook op de Federale Overheid en FOD Volksgezondheid om de middelen te blijven garanderen die wij nodig hebben om aan onze taak in de eerstelijn van de gezondheidszorg te voldoen.

 

Echter:

 

Verspreiding via de lucht

De verspreiding via de lucht van SARS-Cov (severe acute respiratory syndrome coronavirus)  is in de literatuur goed beschreven. De tandheelkundige artikels tonen aan dat veel tandheelkundige ingrepen aerosolen en druppels die besmet zijn met virussen produceren. Dus, druppel- en aerosol transmissie van 2019-nCoV is een zeer belangrijke zorg in tandheelkundige praktijken, want dat is het zeer moeilijk om de vorming van grote hoeveelheden aerosol en druppels vermengd met speeksel en zelfs bloed van de patiënt tijdens tandheelkundige praktijk te voorkomen.

Wanneer tandheelkundige apparaten die aerosolen veroorzaken, zoals turbines en tandsteenapparatuur, in de mondholte van de patiënt werken, genereren deze een grote hoeveelheid aerosol en druppels gemengd met het speeksel en/of bloed van de patiënt. Deeltjes druppels en aerosolen zijn klein genoeg om in de lucht te blijven langere periode voordat ze zich vestigen op milieu-oppervlakken of de luchtwegen ingaan. De 2019-nCoV heeft dus het potentieel om zich door druppels en aerosolen van geïnfecteerde personen te verspreiden in tandheelkundige praktijken. Iedere tandarts afzonderlijk dient voor zichzelf uit te maken welke behandelingen hij of zij nog wil doen en tot waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor de Volksgezondheid en de eigen gezondheid en die van zijn/haar gezin wil nemen.

 

Alle VBT wetenschappelijke activiteiten voor maart worden geschrapt.

Voor april zal er nog een update volgen. 

We volgen de situatie op de voet, aangepaste adviezen zullen op de VBT website gepubliceerd worden, gelieve deze regelmatig te consulteren
12-03-2020 Coronavirus: richtlijnen voor de tandarts


Gezien onze overheid weer uitblinkt in duidelijke communicatie naar de tandartsen toe en onze tandartsen nood hebben aan richtlijnen die ze kunnen gebruiken in de dagelijks praktijk, geven we hieronder onverkort en in de oorspronkelijke vorm een artikel weer van Leslie S.T. Fang, MD PhD, van het Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

Duidelijke richtlijnen in afwachting dat er vanuit de federale overheid en FOD Volksgezondheid ook voor de Belgische tandartsen dergelijke richtlijnen uitgevaardigd worden

 

As of this writing, the situation of the coronavirus in the United States remains in a state of rapid flux. It is clear that there is community-transmission of the virus and death of affected patients in the United States, but it is also clear that aggressive steps at containment are in play, hoping to limit the scope of COVID-19.

Recommendations are therefore predicated upon information that arises daily and you should be mindful of the situation in your local community and the continuing evolution of the disease globally.

COVID-19, the disease caused by SARS-CoV-2, is now known to be highly contagious with a rapid velocity of transmission. The disease appears to have a fatality rate that is lower than its predecessors, SARS-CoV-1 and MERS-CoV-2 and the majority of the fatality is in elderly patients and in patients with pre-existing underlying chronic diseases such as cardiovascular disease, diabetes mellitus and chronic obstructive pulmonary disease. However, there are anecdotes of young and healthy patients succumbing to the disease, heightening the fear toward it.

In 80% of the cases, COVID-19—particularly in young, healthy patients—is mild and those affected would have symptoms similar to that of a cold or flu. In 15% of the cases, development of progressive respiratory symptoms may necessitate hospitalization. In 5% of the cases, the patients are critically ill and would require intensive care unit support. The overall fatality is estimated to be about 2%.

Although vaccines have been developed in the United States and in China, it is expected that it would take too long for the vaccines to be deployed during this epidemic because of the time it takes for safety testing and for clinical trials.

Clinical trials with antiviral agents such as Remdesivir, chloroquine, and others are in place and would hopefully help with development of effective therapeutic agents.

Obviously, if COVID-19 does not take hold in your community, you should be able to conduct business as usual, but I would still caution you to be vigilant because of the highly contagious nature of this disease and the rapid spread of the infection.

As of now, the best protection for the dental professional is a heightened sense of awareness, avoiding unnecessary contact with patients that may have coronavirus, use of appropriate personal protective equipment, and increased attention to personal hygiene.

Risk to the Dental Professional

We are aware of the risk to healthcare workers from the data coming out of Wuhan. Of the initial 44,672 cases, 3,019 (6.75%) were health workers and 7 have died as of February 11, 2012. With increasing awareness and the uniform adoption of personal protective equipment, the risk has decreased progressively in Hubei.

The dental professional is particularly at risk if one is working on an infected patient, because of the close contact with the patient and the risk of blood, saliva and droplet exposure.

CDC (Center for Disease Control) Recommendations

The CDC Recommendations are designed for all health workers. Because of the unique situation the dental professional is in, I have made modifications to tailor the recommendations to the dental professional.

The most important difference between the medical and the dental professional in this situation is that a great deal of the dentistry can be deferred to a later time, whereas the medical professional is obligated to see the patients when they are sick. The modifications to the recommendations have been made to minimize the likelihood of contact with an infected patient.

Modified CDC Recommendations for the Dental Professional

The CDC has recommended attention be paid to:

 • ·         Administrative Controls
 • ·         Engineering Controls
 • ·         Environmental Hygiene
 • ·         Correct Work Practices
 • ·         Personal Protective Equipment
 • ·         Strict Adherence to Standard, Contact and Airborne Precautions

 

We have made modifications to reflect the circumstances unique to dentistry.

Administrative Controls

Prior to the Patient's Arrival

On the day prior to the planned visit, have the office staff call every patient on the schedule for the next day to indicate that because of the concerns over coronavirus, they should not come in if:

 • ·         They are sick with fever, cough, sore throat, muscle pain, GI symptoms
 • ·         They have had foreign travels within the past 30 days. This list will change quickly. At the time of this writing, it would include
  China, Hong Kong or Macau
  South Korea
  Northern Italy (or all of Italy)
  Iran
  This would include the airport or a flight connection
  The patient should be rescheduled for a time 14 to 30 days later

 

Although this is an imposition on the staff and the patient, everyone will be appreciative of your concern for their welfare.

Upon Patient's Arrival

 • ·         There should be a prominent sign directing the patient to use a hand sanitizer from a non-touch dispenser stand and to rigorously rub their hands for 20 seconds.
 • ·         Anyone who is coughing should be given a mask, be asked to seek medical help and be rescheduled.
 • ·         All patients should be given a questionnaire and queried about current illness.
 • ·         The questionnaire should also inquire about travel to endemic areas within the past 30 days, including the airport(s) or a flight connection.

 

·         Although this is an imposition on the staff and the patient, everyone will be appreciative of your concern of their welfare.

It is important to stress that even with all these precautions, an infected patient might still slip through. It is therefore all the more important to take every precaution one can to protect oneself.

Engineer Controls

The hope is to be able to optimize ventilation in the operatory. Ideally, air exchange of the operatory 6 times an hour during operating hours would minimize issues with undue exposure.

This may not be practical in your given set of circumstances but the ventilation system should be optimized inasmuch as is possible.

Environmental Hygiene

Because the coronavirus can stay alive on surfaces for 24 hours+, it is important to keep all surfaces clean and sanitized. While this pertains to the waiting room, the bathroom and the front desk, it is particularly important to disinfect the operatory as frequently as is feasible.

Common cleaners such as 0.1% sodium hypochlorite, 0.5% hydrogen peroxide or 62-71% ethanol have all been shown to be effective.

Correct Work Practices

Special attention should be paid to good hand hygiene:

 • Good hand hygiene is the most important protection for the dentist and the staff:
 • ·         Thorough hand washing with soap and water
 • ·         Lather hands with soap
 • ·         Lather the back of hands, between the fingers and under the nails
 • ·         Scrub hands for at least 20 seconds
 • ·         Rinse off
 • ·         Dry hands with a clean disposable towel or air dry them

 

Attention to sharps safety

Attention to injection safety

Attention to waste disposal

Attention to sterile instruments and devices

Personal Protective Equipment

Dental Professional and Staff

Dental professionals are used to working with a mask, gown and gloves on. Because the coronavirus is an airborne virus, conventional surgical masks would not be adequate. Depending upon the potential exposure, the dental professional and the staff should consider:

 • ·         N95 Mask/Respirator (meer info over de verschillende soorten mondmaskers in de pdf in bijlage)
 • ·         Ordinary surgical mask has pores of about 2-10 microns while the N95 have pores of about 0.3 microns
 • ·         The coronavirus is about 0.12 microns in diameter
 • ·         Face shield protection
 • ·         Goggles
 • ·         Gown
 • ·         Gloves
 • ·         Do not touch your face
 • ·         Be careful not to touch your face when taking masks and shields off

 

Front Desk Staff

 • ·         Front desk staff should also have N95 mask/respirator on hand for their protection.
 • ·         A barrier should be established between the patient and the front desk staff
 • ·         Front desk staff should stay at least 6 feet away from symptomatic patients

 

Strict Precautions

Full contact and respiratory precautions should be in place including deployment of:

 • ·         Gowns
 • ·         Gloves
 • ·         N95 mask/respirator
 • ·         Goggles
 • ·         Face Shield
 • ·         Hand hygiene
 • ·         Sharps safety
 • ·         Injection Safety

 

The recommendations outlined are obviously subject to change as the clinical scenario evolves. However, they are certainly reasonable cornerstones to help the dental professionals navigate these troubled times.

Good luck and take good care of yourself and your patients.

Dr. Leslie Shu-Tung Fang is the John R. Gallagher III and Katherine A. Gallagher Endowed Chair in Clinical Excellence at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

He is a world-renowned physician, educator, businessman and speaker. He received his PhD in Physiology and Biophysics from the University of Illinois and his Doctorate of Medicine from Harvard Medical School. He is board certified in both Nephrology and Internal Medicine and has been repeatedly honored as one of “America’s Top Doctors” and “The Best Doctors of Boston.”

 

 

03-03-2020 Coronavirus: Liantis beantwoordt jouw meest gestelde vragen

Het coronavirus komt steeds dichterbij. Na China worden nu ook vele andere landen in de wereld getroffen door de epidemie. In België blijft het voorlopig beperkt tot een klein aantal geïsoleerde gevallen. Echte paniek is dus nog niet aan de orde. Wel moeten we voorbereid zijn. Welke rol speel jij daarin als werkgever of als zelfstandig ondernemer?

Informeer jezelf en je werknemers

Via de pers en sociale media doen allerlei geruchten de ronde. Veel mensen worden hier bang van en versterken dat gevoel bij elkaar. Doe daar niet aan mee, maar informeer jezelf via www.info-coronavirus.be. Die website is speciaal opgezet door de overheid en brengt je een objectieve, up-to-date stand van zaken.

Wat kan ik doen om mijn werknemers te beschermen tegen het virus?

Voor 99% van alle bedrijven en organisaties is het risico vandaag erg klein. Er is dus geen reden tot paniek. Wel kan je werknemers vragen om bijzondere aandacht te besteden aan hygiëne. Frequent handen wassen, niezen op je bovenarm en niet in je handen, papieren zakdoeken onmiddellijk in de vuilbak werpen na gebruik, direct contact vermijden met mensen die hoesten of niezen …

Momenteel kunnen leveranciers de vraag naar mondmaskers en alcoholgel niet meer bijhouden. Toch zijn dat geen wondermiddelen. Het is waar dat een mondmasker met een P2- of P3-filter bescherming biedt tegen het virus, maar dan enkel als je het masker correct draagt en gebruikt. En dat is niet zo eenvoudig voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn.

Werknemers die terugkeren van een reis naar een risicogebied opvolgen

Werknemers die terugkeren van een (zakelijke) reis naar een risicogebied moeten hun gezondheidstoestand goed opvolgen. Zodra zij last krijgen van symptomen als koorts, kortademigheid en/of infectie van de luchtwegen, blijven ze het best thuis en nemen ze telefonisch contact op met de huisarts. Op de website van de VUB (http://huis.vub.ac.be/corona) staat trouwens een zelftest waarmee je jezelf kan screenen op het coronavirus. 

Stuur de werknemer in kwestie nooit naar de spoedafdeling van het ziekenhuis of naar het kabinet van de huisarts. Dat om de kans op verdere verspreiding van het virus te vermijden. De huisarts zal dan verdere stappen zetten volgens een vaste noodprocedure opgezet door de overheid. Indien blijkt dat je werknemer inderdaad het coronavirus heeft, zal hij in quarantaine worden geplaatst en krijgt hij voor minstens zeven dagen een werkverbod opgelegd.

Je werknemer is in quarantaine geplaatst in een risicogebied

Als je werknemer vast zit op zijn bestemming, of na terugkeer onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst, dan kan je gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor neem je contact op met de RVA.

Je ongeruste werknemer wil niet naar het werk komen. Wat doe je?

Het is normaal dat werknemers die frequent in contact komen met derden (patiënten, klanten, bezoekers …) ongerust zijn. Ze weten immers niet altijd wie ze voor zich hebben en of die persoon mogelijk is besmet. Toch is die bezorgdheid geen geldige reden om thuis te blijven van het werk.

Maar het zou onverstandig zijn om de bezorgdheid bij je werknemers zomaar naast je neer te leggen. Begin dus met je werknemers actief aan te sporen tot een goede hygiëne rond handen wassen en hoesten. Eventueel kan je derden (patiënten, klanten, bezoekers …) vragen om hetzelfde te doen.

Zit de schrik er echt in, en blijft de werknemer thuis? Dan tref je beter een regeling. Misschien kan je werknemer (onbetaald) verlof aanvragen of inhaalrust opnemen?

Als zelfstandig ondernemer ondervind ik een daling in mijn omzet. Wat doe ik?

Door de paniek rond het coronavirus kan het zijn dat je omzet als zelfstandig ondernemer daalt. Je krijgt minder patiënten over de vloer, of je zat zelf vast in het buitenland en kon daardoor niet werken. Hoe reageer je hierop?

De belangrijkste maatregel die je kan nemen, is je sociale bijdragen verlagen. Gaat het om een significante inkomstendaling en kom je in financiële problemen? Dan kan je een vrijstelling van bijdragen aanvragen bij de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen). Meer hierover op www.liantis.be.

Als zelfstandig ondernemer krijg ik werkverbod door het coronavirus. Wat gebeurt er?

Als je ziek wordt door het coronavirus, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds. Maar wat als je voor langere tijd een werkverbod opgelegd krijgt door de arts of de overheid? Voor dergelijke gevallen bestaat er een uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Meer informatie op www.liantis.be/nl/corona. 29-02-2020 Coronavirus met de naam SARS-CoV-2: Aanbevelingen voor de THK praktijk

Het nieuwe coronavirus met de naam SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken is ondertussen ook in België ontdekt. Het virus veroorzaakt koorts en spierpijn, gevolgd door een droge hoest. Na ongeveer een week ontstaat bij sommigen kortademigheid en in zo’n geval is... 
meer info op de website: vbt.be

26-02-2020 Het coronavirus stopt niet aan de landsgrenzen, dus het is een kwestie van tijd vooraleer ook in België meerdere besmettingen zullen volgen

Welke beschermende maatregelen kunnen worden genomen?

Zijn effectief:

Handen wassen: regelmatig, minimaal 30 seconden met zeep

Desinfecteren: oppervlakken waar veel mensen mee in contact komen; Mobiele telefoon display, toiletbril, deurklinken, enz…

Houd afstand: "hoffelijkheidsafstand" van minimaal 1,5 meter tot andere mensen (is natuurlijk moeilijk in een tandartspraktijksetting)

Let op hoest en loopneushygiëne

Raak je gezicht niet aan

Ventileer de kamers regelmatig

Vermijd openbare ruimten als u zelf symptomen vertoont, zorg voor medische begeleiding

Mensen met acute aandoeningen van de luchtwegen moeten thuisblijven voor hun eigen bescherming

Zijn minder effectief:

Mondmaskers: alleen als ze strak zijn, consistent gedragen worden en regelmatig worden vervangen. Gebruik bij voorkeur FFP 2 of FFP 3 mondmaskers (Een gezichtsmasker met code FFP2 beschermt tegen vaste en vloeistof irriterende aerosolen. Minimale filterefficiëntie van 92%. Een gezichtsmasker met code FFP3 beschermt tegen vaste en vloeibare giftige aerosolen. Minimale filterefficiëntie van 98%).

Luchtfilter: moet regelmatig worden gereinigd of de inzetstukken worden vervangen, filtert niet alle besmettelijke agentia uit.

 

Bezoek de website www.info-coronavirus.be voor belangrijke informatie en vaak gestelde vragen over het virus.

Download documenten :
SCHORSING BEDIENDEN
Ondernemingsplan
Erkenning als onderneming in moeilijkheden
Procedure Tandartsen Sciensano
Procedure Ortho - Paro (via BUOS en BVP)