Mandibulair Repositie Apparaat
 
Aangemaakt op: 2018-05-29

Eind 2016 zijn 2 reglementen van kracht gegaan die de plaats van de MRA in de verplichte ziekteverzekering hebben gewijzigd: 
1. Een interpretatieregel inzake de 317295-317306 van 19/12/2016; deze luidt als volgt: 

«VRAAG
Mag de verstrekking 317295-317306 worden aangerekend voor de vervaardiging en de plaatsing van een mandibulair repositieapparaat?
ANTWOORD
De verstrekking 317295-317306 mag worden aangerekend voor de vervaardiging en de plaatsing van een mandibulair repositieapparaat binnen de 10 dagen na een maxillofaciale operatie. Buiten die omstandigheid worden de mandibulaire repositieapparaten ten laste genomen in het kader van een revalidatieovereenkomst voor de behandeling van het slaapapneusyndroom onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.»

De interpretatieregel stelt zeer duidelijk dat de MRA buiten de 10 dagen na een maxillofaciale operatie niet langer kan aangerekend worden via de 317295-317306

2. De 5e wijzigingsclausule bij de overeenkomst aangaande de diagnose en behandeling van het obstructief slaapapneesyndroom, afgesloten tussen het Verzekeringscomité en diverse verplegingsinrichtingen. 

Voor informatie hieromtrent kan verwezen worden naar de webpagina op de website van het RIZIV: Onthaal  Thema's  Verzorging : Kosten en terugbetaling  Ziekten  Ademhalingsziekten.

De overeenkomst stelt een nieuw kader vast binnen de welke de MRA voortaan kan vergoed worden. 

Aangepaste procedure van de patiëntendossiers 317295. 

Gezien de vergoeding van de MRA mogelijk blijft binnen de 10 dagen na een maxillofaciaal ingrijpen, zullen de ziekenfondsen voortaan bij ontvangst van elke bijlage 59 moeten nagaan of het onderwerp van de aanvraag een MRA betreft en of er recentelijk een chirurgisch ingrijpen heeft plaatsgevonden. 


 


Terug naar overzicht