BTW-vrijstelling medische handelingen zonder therapeutisch doel

De commissie voor Financiën en Begroting nam op 30 juni in de Kamer een wetswijziging aan die de uitzonderingen beperkt voor medische handelingen zonder therapeutisch doel. De wet wordt van kracht op 1 januari 2022 maar vereist zeker nog duidelijke communicatie naar het medisch korps. 
Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 over het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Probleem was dat de btw-vrijstelling voor diensten van medische verzorging in essentie enkel sloeg op diensten met een therapeutisch doel. De bestaande reglementering perkte de vrijstelling echter uitsluitend in voor ingrepen en behandelingen van esthetische aard, en dan nog niet in alle omstandigheden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze beperking discriminatoir was doordat ze niet ver genoeg ging. Het voorliggende wetsontwerp veralgemeent de niet-toepasselijkheid dan ook tot alle niet-therapeutische handelingen, ongeacht de aard van de dienstverrichter.

Uiteindelijk is nu een wetswijziging aangenomen waarbij van BTW vrijgesteld blijven:  gezondheidszorgberoepen in België en gezondheidszorgberoepen in het buitenland die een gepast certificaat kunnen voorleggen. Verder geldt de vrijstelling voor paramedische beroepen of praktijken waarvoor een wettelijk en/of reglementair kader bestaat. Idem dito voor beoefenaars van niet-conventionele praktijken bedoeld in de wet betreffende de niet-conventionele praktijken. Deze uitbreiding betreft de homeopaten, de chiropractors, de osteopaten en de acupuncturisten.

Knelpunt: enkel als handelingen worden verricht met een therapeutisch doel kunnen zij genieten van de btw-vrijstelling. Hoe moeten preventieve en reconstructieve tandheelkundige handelingen worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld tanden bleken of facings? Hoe moet dit concreet worden geïnterpreteerd?

Minister Van Peteghem gaf zijn administratie al opdracht om een circulaire op te stellen waarin alle kwesties over btw-vrijstelling voor medische verzorging worden behandeld. Deze circulaire zal voor het einde van dit jaar en dus voor de inwerkingtreding van deze wet worden gepubliceerd. Voor het opstellen ervan zal er overleg zijn met de beroepsorganisaties. VBT zal zich verder informeren en verder deze zaak opvolgen met de bedoeling een zo eenvoudig mogelijk regeling voor de tandartsen te bekomen.

Finaal is dus deze vrijstelling niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel. Sowieso blijft er een grote grijze zone bestaan.

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2022.