Tandheelkundig Akkoord 2015-2016
De publicatie van het akkoord in het Belgisch staatsblad is gebeurd op 21/01/2015. Tandartsen hebben vanaf die datum 30 dagen de tijd om hun weigering te betekenen aan de NCTZ
De uitslag van de stemming van het akkoord 2015-2016:
SMD: 2 stemmen voor
CSD: 1 stem voor en 1 onthouding
VVT: 2 stemmen voor en 2 onthoudingen
VBT: 1 stem voor en 1 stem tegen

Het tandheelkundig akkoord 2015-2016 is een feit.

Positieve elementen zijn mondzorgtraject, mondzorgpaspoort en responsabilisering van de patiënt. Er zal ook werk worden gemaakt van de herijking van de nomenclatuur. Wat beter kon was de positieve incentive voor wie zijn mondzorgtraject volgt, de nodige aanpassingen voor de basistandheelkunde. Met dit voor ogen heeft de VBT 1 stem voor (principieel is dit akkoord vele malen beter dan alle vroegere akkoorden, waar de VBT nog niet aan de onderhandelingstafel zat) en 1 stem tegen (inhoud kan nog steeds beter) gegeven. Volkomen nieuw en voorheen nooit gezien was het voorstel van de ziekenfondsen om in 2016 een behoorlijk budget vrij te maken (ongeveer 11,3 miljoen euro of 1.3 % van het totaal budget van 2015: 875.434.000 euro) door het verminderen met 15 % van de terugbetaling van sommige prestaties, in eerste instantie enkel voor de niet voorkeursgerechtigden ouder dan 18 jaar, in tweede instantie ook met 5% voor de voorkeursgerechtigden ouder dan 18 jaar

VBT Visie 2020

Met het VBT Visie 2020-document heeft de VBT reeds in 2013 aangegeven dat er belangrijke wijzigingen noodzakelijk zijn om de tandheelkundige zorg te moderniseren. In het VBT document werden een aantal kritieke werkdomeinen geïdentificeerd: Nomenclatuur - Responsabilisering - Conventie - Hulpkrachten - Preventie - Praktijkvoering - Wachtdienst - Opleiding

Om deze wijzigingen te activeren wenste de VBT een boost te geven binnen de akkoorden zowel voor de zorgverstrekker als voor de patiënt. En heel wat van bovenstaande werkdomeinen/actiepunten werden reeds in het nu afgesloten akkoord ingeschreven:

 

Nomenclatuur

 

+
-

In het akkoord staat ingeschreven dat binnen de NCTZ een werkgroep zich zal buigen over een herijking van de nomenclatuur, die beter afgestemd is op de moderne tandheelkunde en de werkelijke kostprijs van de behandelingen. Uiteindelijk doel is een evenwichtige verloning op te stellen die de tandarts in staat stelt zijn praktijk op een deontologisch en economisch verantwoorde manier te organiseren. In september 2015 reeds moet deze werkgroep een rapport opstellen met voorstellen. Het spreekt vanzelf dat de VBT in deze werkgroep het voortouw zal nemen, gezien wij de enige partij zijn die al jarenlang vragende partij is voor deze essentiële stap voor de Belgische tandartsen.

PBN supplementen worden uit het huidig budget genomen wat in tegenspraak is met het akkoord 2013-2014

Geen aanpassingen binnen het basispakket conserverende verzorging.

 
 

 

 
 
Responsabilisering - Mondpaspoort    
 

 

+
-

De NCTZ zal de nodige stappen ondernemen om in 2016 een mondzorgtraject in te voeren, ondersteund door een tandheelkundig dossier dat mettertijd evolueert naar een elektronisch tandheelkundig dossier m.a.w. het Digitaal Mondpaspoort. In het akkoord staat verder ingeschreven dat er voorzien wordt in een gedifferentieerde terugbetaling: een hogere terugbetaling voor mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen aangaande tandheelkundige preventie en verzorging en een verminderde terugbetaling voor mensen die dit niet doen.

 

We vinden het jammer dat in eerste instantie enkel met bestraffende maatregelen wordt gewerkt: namelijk wie het mondzorgtraject niet volgt wordt bestraft met een lagere terugbetaling. VBT zag liever dat wie het mondzorgtraject wel volgt, beloond wordt met een hogere terugbetaling. Uit het verleden weten we namelijk dat negatieve incentives niet werken.

 

              
 
Conventie
 

 

+
-

Het huidige systeem van conventie en partiële conventie is niet transparant en wordt ook niet gecontroleerd waardoor er te veel mogelijkheid tot misbruik bestaat. In dit akkoord werd dus ingeschreven dat er dient geëvolueerd worden naar een systeem dat, voor wat betreft de sociale voordelen (RIZIV premie voor geconventioneerden), rekening houdt met de reële conventieparticipatie van de tandarts. Het gaat namelijk niet op dat deze sociale voordelen dezelfde zijn voor de volledig als voor de partieel geconventioneerde tandartsen.

 
 
 
 

Momenteel blijft de partiële conventie bestaan, met alle mogelijke en gekende misbruiken van het systeem tot gevolg.
VBT blijft voorstander om de partiële conventie af te schaffen.

 

 
 
Hulpkrachten

Niet van toepassing in een nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen maar toch opgenomen in de voorafgaandelijke opgestelde oriëntatienota die bij het akkoord zal gevoegd worden.

 
 
Preventie
 

 

+
-

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de akkoorden werd nu ingeschreven dat er meetbare indicatoren zullen worden opgesteld, die ons onder meer zullen in staat stellen om enerzijds de evolutie van vermijdbare mondaandoeningen in kaart te brengen maar ook anderzijds maatregelen uit te werken die deze vermijdbare mondaandoeningen kunnen voorkomen. Preventie- en sensibiliseringsacties waarvan het effect niet kan gemeten worden behoren voortaan tot het verleden.

 
 

We zijn er (nog) niet in geslaagd om een groter deel van het vrijgekomen budget te laten besteden aan positieve incentives voor tandheelkundige preventie . De bevriezing van het huidge budget laat helaas nog geen nieuwe initiatieven toe.

 
 
 
 
Praktijkvoering
 

 

+
-

Een goed georganiseerde tandartspraktijk kan, naar analogie met een huisarts, zijn patiënten gedurende hun ganse levensloop begeleiden op vlak van mondgezondheid. Het in het akkoord ingeschreven Digitaal Mondpaspoort is een perfecte verwezenlijking van deze doelstelling. Daarnaast werd ook afgesproken dat voor het tandheelkundig dossier en telematicapremie financiële ruimte moet worden gecreëerd ten belope van 5 miljoen euro op jaarbasis.

 
 
 
 
 

We moeten nog werk maken om dit budget te vinden. Dit zullen we proberen te realiseren in het eerste jaar van dit akkoord.

 

 
 
Wachtdienst
 

Niet van toepassing in een nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen maar we kunnen toch met trots laten weten dat door de jarenlange inzet van de VBT er vanaf 2015 een eengemaakte en transparante wachtdienst operationeel is

 
 
Opleiding
 

Niet van toepassing in een nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen

 
 

In het kort: wat is er nog opmerkelijk in het akkoord?

 
 • Aan het akkoord is een oriëntatienota gehecht, die als kader zal dienen voor het toekomstig beleid inzake mondgezondheid. Het zou ons te ver leiden om deze uitgebreide nota hier te beschrijven, wij raden u ten zeerste aan de nota te lezen wanneer deze zal verspreid worden. Deze nota werd opgesteld als basiswerknota voor het nieuwe akkoord, maar ook hier heeft de VBT nog inhoudelijke bemerkingen.

 • Net zoals voor de rest van de bevolking is er geen ruimte voor een indexatie van de honoraria. Er werd geen rekening gehouden met het argument dat het honorarium niet voor de volle 100% bestaat uit een 'loon' voor de tandarts, maar dat daar ook heel wat vaste kosten in zitten, die het komend jaar wel gaan stijgen. VBT is eerder voorstander van meer ingrijpende maatregelen dan louter een luttele indexaanpassing zoals in het verleden.

 • in de nabije toekomst (01/04/2015)zal het toegestaan zijn om tijdens een zitting jaarlijks mondonderzoek ook een (beperkte) tandsteenreiniging uit te voeren.

 • Er zal telkenjare nagegaan worden of er door onderschrijding van het budget ruimte is voor nieuwe initiatieven.

 • Het accrediteringshonorarium is lager dan vorig jaar, dit komt omdat er vorig jaar ten onrechte een hoger bedrag werd uitgekeerd aan de tandartsen. Dit is dus een inhaalbeweging vanwege het RIZIV om het te veel betaalde te recupereren.

 • Er komt een systeem van vaste remgeldbedragen, afhankelijk van het soort behandeling.

 • De invoering van maximum richttarieven voor bewerkingen op uitneembare prothesen, wel met een verhoging van de bestaande tarieven

 • Er komt een reeks antifraude maatregelen die samen 11,5 miljoen euro moeten opleveren:
  - afschaffen van het begrip occasionele individuele financiële noodsituatie voor wat betreft de toepassing van de derde betalersregeling         
  - effectieve toepassing van het afleveren van kwijting of ereloonnota in het kader van de derde betalersregeling
  - verplichte inning van het remgeld: de norm wordt vastgesteld op 70% dwz men gaat er van uit dat de tandarts in minimaal 70% van de gevallen een remgeld int. Een lager percentage zal aangemerkt worden als signaal van mogelijke fraude en dan verder onderzocht worden.
  - het heronderhandelen van de P-waarden, waar de VBT opnieuw zijn uiterste best zal doen om het vrije beroep zo goed mogelijk te verdedigen

 • Er komt een oplossing voor die gevallen waarbij een terugbetaling geëist wordt van de tandarts voor onterecht terugbetaalde prestaties door het ziekenfonds, dit op voorwaarde dat er geen fout of vergissing is gebeurd door de tandarts.

 • Het reeds zo lang gevraagde kadaster zal operationeel zijn tegen eind 2016… voor de VBT is deze invoering veel te traag.

 • In tegenstelling tot de regelgeving transparante geneeskundige verzorging, vereist de NCTZ niet van de tandarts dat het aan de tandtechnicus betaalde aankoopbedrag van medische hulpmiddelen op het af te leveren bewijsstuk wordt vermeld.

Er werden ook een aantal veiligheidsmechanismen ingebouwd: het akkoord kan opgezegd worden, oa wanneer er ons een verplichte en veralgemeende regeling derde betaler zou worden opgedrongen en, ook wanneer de NCTZ vaststelt dat er een hoger aantal RIZIV nummers wordt toegekend dan voorzien is in het KB 19-08-2011 (planning). Dit verwijst naar een mogelijke overspoeling van de markt door Waalse pas afgestudeerde tandartsen, maar effectieve maatregelen om dit proces tegen te gaan zijn er niet. 

Zijn er nog vragen, opmerkingen of suggesties omtrent dit akkoord neem contact op via vragen@vbt.be 

De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van dit akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, waarvan de zetel is gevestigd in de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

De publicatie in het Belgisch staatsblad is gebeurd op  21/01/2015.

 
Het VBT-bestuur
 
 
 
 
Download documenten :
Nationaal Akkoord 2015-2016