Voor VBT beter geen akkoord dan een slecht akkoord.
Plus mondzorgtraject, nieuwe nomenclatuur en andere belangrijke berichten

Mondzorgtraject
Ondanks de geleverde inspanningen in een werkgroep om het mondzorgtraject  voor + 18-jarige niet voorkeursgerechtigden concreet uit te werken en in voege te laten treden op 1 januari 2016, duurt de wettelijke procedure om dit te realiseren langer dan verwacht. De vooropgestelde streefdatum van 1 februari 2016, is daardoor opnieuw niet meer haalbaar.
Het lijkt erop dat 1 juni 2016 nu vooropgesteld wordt. Patiënten (niet voorkeurgerechtigden) zullen tot dan dezelfde terugbetaling blijven genieten zoals in 2015 het geval was. Het referentiejaar voor het mondzorgtraject blijft evenwel het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar.
Door dit uitstel en het op 1 februari 2016 in voege treden van de nomenclatuur voor bewerkingen op prothese zal er een overschrijding (tekort) van 7 miljoen euro zijn, tenzij de Minister extra middelen vrijmaakt. VBT dringt erop aan dat de gemaakte afspraken voor het lopende akkoord nagekomen worden. VBT betreurt het uitstel. Het maakt een correcte communicatie met patiënten bijzonder ingewikkeld.
Voor de voorkeurgerechtigde patiënten zal het mondzorgtraject in voege treden op 1 januari 2017 indien de timing zoals ze nu voorzien is, behouden blijft. Deze groep van patiënten zal minimaal gepenaliseerd worden indien ze het mondzorgtraject niet volgen, waardoor de toegankelijkheid van de tandheelkundige zorg maximaal gegarandeerd blijft, maar ook het positief effect van het project minder zal zijn.


Aanpassing nomenclatuur 1 februari 2016.
Zoals voorzien zal vanaf 1 februari een aanpassing gebeuren voor het bijplaatsen van tanden en herstellingen van prothesen. De maximumtarieven die voorheen gebruikt kon worden, kunnen voortaan als ereloon worden aangerekend. Omwille van de sterke stijging van labo- en materiaalkosten was deze correctie meer dan gerechtvaardigd. VBT heeft echter vragen bij het feit dat de extra kosten volledig door de patiënt dienen gedragen te worden, zonder extra tussenkomst van de overheid.


Telematica premie, eindelijk?
Zoals reeds eerder gemeld werd een budget gevonden om tandartsen te ondersteunen bij het gebruik van eHealth toepassingen. Een werkgroep die de modaliteiten hiervoor zal uitwerken wordt binnenkort samengesteld. Tegen oktober 2016 moet een concreet voorstel goedgekeurd worden. Aangezien de middelen reeds voor 2016 beschikbaar zijn (10 miljoen euro) zal VBT er sterk op aandringen deze ondersteuning reeds voor 2016 te laten ingaan. De premie zou ongeveer 800 euro bedragen..

DGEC.
De Dienst voor Geneeskundige Controle en Evaluatie blijft via datamining verder zoeken naar fraude bij tandheelkundigen. Zowel het overschrijden van P-waarden, een hoge herhalingsgraad bij conserverende verzorging, het niet systematisch innen van remgeld en het controleren van het totaal vergoed bedrag per patiënt per jaar zijn indicatoren dewelke het systematisch frauderen bij tandheelkundigen aan het licht kunnen brengen. De bedoeling is bij detectie van fraude de terugbetaling voor de prestaties bij deze tandartsen sneller stop te zetten. Hoe gaat men om met de lopende fraudedossiers?
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, DGEC en RIZIV zal worden opgericht om in overleg de problematiek van fraude en de aanpak ervan te bespreken.

Toetredingen tot het akkoord.
Uit recente cijfers van januari 2016 blijkt dat de deconventioneringsgraad opnieuw gestegen is in Vlaanderen. Jonge collega’s kiezen massaal voor deconventionering. In sommige regio’s wordt de 50% drempel makkelijk overschreden. In afwachting van verdere beslissingen, blijft in deze regio’s het lopende akkoord van toepassing. De NCTZ neemt enkel kennis en houdt de vaststelling in beraad in afwachting van antwoord van de minister.
Zowel het RIZIV als de ziekenfondsen zoeken naar mogelijkheden om meer tandartsen te laten toetreden tot het akkoord en de opgelegde tarieven. Het ziet er evenwel niet naar uit dat met beperkte maatregelen (hogere maximumtarieven voor een gering aantal prestaties) veel niet geconventioneerde tandartsen happig zullen zijn de overstap naar geconventioneerd te maken.
VBT blijft pleiten voor een totale herziening van de nomenclatuuur en verloning, zodat deze aangepast wordt aan een moderne en hedendaagse manier van praktijkvoering. Tot op heden blijkt daarvoor echter geen basis te bestaan bij ziekenfondsen of andere beroepsverenigingen.
Indien een nieuw akkoord enkel een zoveelste ondermaatse indexering inhoudt, zal VBT geen akkoord onderhandelen, laat staan goedkeuren.

Voor VBT beter geen akkoord dan een slecht akkoord.

 

 

Download documenten :
Tarieven vanaf 1 februari 2016