Mondzorgtraject nu toch van start op 1 juli 2016...
Vandaag werd ons gemeld dat de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, waarin het artikel 37§1 met het verhoogde remgeldplafond voor tandzorg is opgenomen, vrijdag 1 juli in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken wenst dat het Koninklijk besluit tot invoering van het mondzorgtraject ook op 1 juli wordt bekendgemaakt.Het mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden treedt dus op 1 juli 2016 in werking op voorwaarde echter dat het KB ook op 1 juli wordt gepubliceerd.

Door de vele acties die eind vorig jaar gevoerd werden om het publiek attent te maken op de komst van het mondzorgtraject hebben vele patiënten de tandarts bezocht met een overschrijding van het budget als gevolg...

De besparing die het mondzorgtraject daar tegenover zou stellen kon nog steeds niet worden gerealiseerd door de talloze vertragingen van de logge administratieve machine, met als gevolg dat het RIZIV nu aandringt op besparingen. Of hoe een goedbedoeld en broodnodig preventief plan zich nu tegen de tandartsen keert.

Even herinneren:

Wat houdt het mondzorgtraject in?

Het mondzorgtraject houdt in dat voor de meeste tandzorg de terugbetaling lager zal zijn als de patiënt niet regelmatig een tandarts bezoekt. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat hij het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Daarnaast is er voor de persoonlijke aandelen (remgelden) van de verstrekkingen een afronding naar een veelvoud van 0,5 EUR.

 

Wie stapt in het mondzorgtraject?

Enkel patiënten die minstens 18 jaar zijn stappen in het mondzorgtraject. Dat gebeurt automatisch. Het referentiejaar voor de periode 1 juli 2016-31 december 2016 zal kalenderjaar 2015 zijn.

 

Wanneer start het mondzorgtraject?

Het mondzorgtraject start:

·         voor wie geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming (niet-voorkeurgerechtigden):  op 01/07/2016. 

·         voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming (voorkeurgerechtigden): op 1 januari 2017 (streefdatum).

 

Voor u als tandarts ….

Enkel voor wie met de regeling derde betaler werkt, zal deze invoering van het mondzorgtraject het één en ander veranderen. Men gaat dus moeten nakijken of de patiënt voldoet aan het mondzorgtraject om het correcte remgeld te kunnen berekenen.

Wie niet met de regeling derde betaler werkt, moet zich weinig zorgen maken en kan gewoon verder werken zoals voorheen. De mutualiteiten zullen zelf nagaan welke tussenkomst de patiënt kan genieten voor de tandheelkundige zorgen.