Hector nieuwe melkkoe?
Overschakelen op e-Health, Recip-e, Ö. is GEEN verplichting. Wie dus nog verder werkt met bijvoorbeeld papieren patiŽnten fiches, zijn voorschrift op papier meegeeft aan de patiŽnt, kan dat gewoon verder blijven doen. Enkel wie aanspraak wil maken op een jaarlijkse premie van 800 euro (die belastbaar is), zal de onderstaande regels tot het bekomen van die premie moeten volgen. Opgelet: gezien het gebruik van eHealthbox voor 2016 geen criterium is om aanspraak te maken op de telematicapremie, is het in 2016 al inschrijven op een Hector abonnement allerminst nodig (tenzij u een Baltes gebruiker bent). U dient wel vůůr 31 oktober 2017 de aanvraag voor de premie 2016 te doen op een speciaal daarvoor te voorziene pagina van het RIZIV.

Lees verder voor de laatste updates.

Om de telematica premie te krijgen voor 2016 moet er voldaan worden aan 2 criteria namelijk het opvragen van de verzekerbaarheid van de patiënt via MyCareNet en Recip-e, het elektronisch genereren van een geneesmiddelen voorschrift.

In de meeste tandheelkundige software programma’s is MyCareNet reeds geïmplementeerd. Recip-e wordt sinds kort uitgerold wat maakt dat de tandartsen nog maar een kleine maand hebben om te voldoen aan de criteria voor de telematicapremie van 800€.

De softwareprogramma’s Titanium, Dentadmin en Cyberdent bieden Recip-e aan zonder de software connector Hector. Gebruikers van deze software hoeven dus voor 2016 nog geen abonnement aan te gaan voor Hector. Voor Baltes gebruikers is dit anders. Recip-e werkt enkel via de connector software Hector. Hiervoor dient een abonnement aangegaan te worden via het VVT. Het VVT heeft immers een exclusiviteit bedongen met Health Connect, de makers van Hector. Health Connect op zijn beurt is eigendom van Corilus die ook Baltes onder zijn vleugels heeft. Het hoeft dus niet te verwonderen dat in Baltes Recip-e enkel via Hector kan werken.

Als VBT zien wij deze gang van zaken met lede ogen aan. Het VVT heeft alle andere beroepsverenigingen (dus ook BBNO en BVP) buiten spel gezet. Een abonnement van Hector voor niet VVT leden kost immers per jaar een kleine 58€ meer. Het VVT misbruikt dus schaamteloos federaal overheidsgeld (de telematica premie) om aan ledenwerving te doen.

Als VBT kunnen wij Baltes gebruikers die absoluut de telematica premie willen voor 2016 enkel de raad geven om toch een abonnement aan te gaan via het VVT. Niet echter zonder protest aan te tekenen bij de Baltes leverancier en in de verwachting dat volgend jaar dit rottig akkoord wordt opgezegd en opengetrokken naar alle beroepsverenigingen.

Hou wel in het achterhoofd dat deze premie belastbaar zal zijn en dat een abonnement op Hector daarna jaarlijks voor niet VVT leden 232.32€ kost. De vraag is of het sop dan nog de kool waard is.

P.S. Bedenk ook dat er jaarlijks slechts een beperkt aantal (2600) tandartsen een telematicapremie kunnen bekomen. Het is dus duidelijk dat heel wat extra kosten van Hector abonnementen tevergeefs gemaakt zullen worden.eHealth en Telematicapremie

A. Criteria nodig voor het bekomen van een telematicapremie

Belangrijke opmerkingen vooraf:

 1. De Beleidscel herinnert eraan dat men binnen de budgettaire context moet blijven. De begrotingsenveloppe bedraagt 2,080 miljoen EUR, wat neerkomt op een premie van 800 EUR voor +/- 2600 tandheelkundigen. Snel aanvragen zal dus de boodschap zijn want er zijn heel wat meer dan 2600 tandheelkundigen in het land. Wat er zal gebeuren als de aanvraag het aanbod zal overschrijden (hetgeen een mathematische zekerheid is) is op dit ogenblik nog niet bekend.

 2. Er is nogal wat ongerustheid ontstaan over de monopoliedeal die de softwarehuizen hebben gesloten met een beroepsvereniging. De angst bestaat dat wie geen Hector abonnement neemt, ook geen recht meer zou hebben op de telematicapremie vanaf 2017. Dat kan natuurlijk niet, het is niet de bedoeling dat een door de overheid gesubsidieerde premie enkel ten goede zou komen aan wie een commercieel abonnement afsluit. De waarheid is dat, om recht te hebben op een telematicapremie, de tandarts dient te voldoen aan een aantal criteria, maar niet noodzakelijkerwijs aan ALLE criteria.

  Zo moet voor 2016 voldaan worden aan 2 criteria: Recip-e en MyCareNet Verzekerbaarheid. Voor 2017 dient voldaan te worden aan 4 van de 6 voorgestelde criteria, voor 2018 aan 5 van de 6 voorgestelde criteria. 

CRITERIA TELEMATICAPREMIE

Voorwaarden / Commentaar

Referentiejaar

2016

Referentiejaar

2017

Referentiejaar

2018

 
Recip-e Enkel de vergoedbare geneesmiddelen
Ja, minstens 1 elektronisch voorschrift 
Ja, niet meer dan 50% op papier (*)
Ja, niet meer dan 10% op papier (*)
 
eInformed consent Het criterium zal van toepassing zijn vanaf 2017, met als gebruiksvoorwaarde dat die functionaliteit wordt opgenomen in het softwarepakket dat de tandarts gebruikt.
Neen
Ja
Ja
 
SUMEHRs Dit criterium zal opnieuw worden geëvalueerd in december 2016 voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.
Neen
?
?
 
eHealthBox (Hector) Het criterium zal van toepassing zijn vanaf 2017
Neen
Ja, maar niet verplicht
Ja, maar niet verplicht
 
Medicatie-schema Dit criterium zal opnieuw worden geëvalueerd in december 2016 voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018. Het criterium kan enkel worden toegepast als de tool ook beschikbaar is in het Franstalig landsgedeelte
Neen
?
?
 
MyCareNet
Verzekerbaarheid
  Ja, minstens 1 raadpleging Ja, 50% van alle contacten (*) Ja, 80% van alle contacten (*)  
MyCareNet
Het tarief raadplegen
De drempels zullen in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.
Neen
Ja
Ja, minstens 50% van de prestaties (*)
 
MyCareNet
eFact
De drempels zullen in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.
Neen
Ja
Ja, minstens 50% van de prestaties in DBR
 
Activiteitsdrempel

Minstens 300 verstrekkingen verrichten in het kader van de verplichte ziekteverzekering
OF
Hoger aantal verstrekkingen, te bepalen door de NCTZ

Ja
Ja
Ja
 
           

(*) de mogelijkheden om dit afdoend te controleren zijn momenteel onbestaand

 

Dit criterium wordt gebruikt voor de premie van 2016, 2017 en 2018.
Volgende gebruiksdrempels worden voorgesteld:

 • 2016: minstens 1 elektronisch voorschrift
 • 2017: niet meer dan 50 % op papier
 • 2018: niet meer dan 10 % op papier

Een tandarts die vaststelt dat er geen toestemming werd gegeven, kan die aan zijn patiënt vragen en hem eventueel ertoe aansporen om zijn akkoord te geven, mits er toelichting wordt gegeven over de draagwijdte en de gevolgen van de toestemming. Dit criterium wordt gebruikt vanaf 2017.

Momenteel is niet voorzien in het gebruik van SUMEHRs voor de tandheelkundigen. Aangezien de tandheelkundigen echter ongeplande zorg verstrekken en het SUMEHR is gecreëerd om in die context gegevens te verstrekken, zouden de tandheelkundigen in de toekomst ook daartoe toegang moeten hebben.

Dit criterium wordt gebruikt vanaf 2017. Met de eHealthbox zal u van uit uw patiëntenfiche kunnen communiceren met collegae.

Het criterium is niet van toepassing zolang er geen soortgelijk project bestaat langs Franstalige kant. Dat criterium zal opnieuw worden geëvalueerd in december 2016 voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.

De voorgestelde gebruikscriteria zijn de volgende:

 • 2016: 1x gebruikt via de software
 • 2017: 50 % van alle contacten met patiënten dat jaar (via software)
 • 2018: 80 % van alle contacten met patiënten dat jaar (via software)

Van dit criterium zullen de drempels in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018 (voor 2018 minstens 50 % van alle verstrekkingen).

Dit criterium wordt gebruikt vanaf 2017.
Niet alle tandheelkundigen passen de derdebetalersregeling toe; de voorgestelde gebruiksvoorwaarde luidt dat wanneer een tandheelkundige de derdebetalersregeling toepast, hij dat in x % van de gevallen via eFact moet doen. De gebruiksdrempels zullen in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018 (voor 2018 minstens 50 % van de verstrekkingen in de derdebetalersregeling).

De activiteitsdrempel is deze van het jaar voorgaand aan het jaar waarvoor de premie gevraagd wordt. De NCTZ moet telkenjare de hoogte van de drempel vaststellen die nodig is om de premie van dat jaar te verkrijgen.

 

Bijkomende info:

 • Hoeveel voorwaarden moeten vervuld zijn om recht te hebben op de premie?

voor het jaar 2016: 2/2
voor het jaar 2017: 4/6
voor het jaar 2018: 5/6
+ criterium drempelactiviteit.

 • Hoe wordt de aanvraag gedaan voor de premie?

Er zal een MyRIZIV-toepassing worden ontwikkeld via de welke de aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk tot 31 oktober 2017 voor de premie van 2016. Die web toepassing van het RIZIV zou in de tweede helft van 2017 online komen.

 • Wat met de verstrekkers die in verplegingsinrichtingen werken?

De practici die de software gebruiken van de klinieken kunnen geen premie ontvangen voor het gebruik ervan. De hospitalen ontvangen immers subsidies voor deze software. Het is van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze 2 types van gebruik (via software van het ziekenhuis en via software van de practici).Voor de groepspraktijken, moeten de programma's over een authenticatie systeem beschikken dat toelaat te bepalen welke verstrekker de software gebruikt.

 • Wat dient er te gebeuren in geval te veel tandartsen aan de criteria voldoen?

Om het aantal toegekende premies te beperken, zal waarschijnlijk jaarlijks de vereiste drempelactiviteit verhoogd worden. Hiervoor worden statistieken opgevraagd omtrent de drempelactiviteit, die aan de NCTZ worden voorgelegd.

B. eHealth

 Waarom een eHealth-certificaat?
Het eHealth-certificaat is het equivalent voor de elektronische identiteitskaart van uw computer. Het betreft een digitaal paspoort aan de hand waarvan de geldigheid van uw informaticasysteem kan worden geïdentificeerd en geauthentiseerd bij de aansluiting op beveiligde toepassingen, zoals de verzekerbaarheid (criterium 1 voor 2016) of het ambulante elektronische voorschrift (Recip-e, criterium 2 voor 2016).

Belangrijk:

 1. De procedure voor het verkrijgen van een certificaat kan 10 dagen in beslag nemen. De geldigheidsperiode van de eHealth-certificaten bedraagt 3 jaar.
 2. De zorgverleners die in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart voor buitenlanders kunnen een certificaat verkrijgen sinds december 2012.
 3. Het is tevens mogelijk om uw eHealth-certificaat te herroepen. Gelieve hiertoe het elektronisch formulier in te vullen.

Voor wie?
Deze toepassing is bestemd voor de zorgverleners.
Hoe invullen/gebruiken?

 1. Neem uw elektronische identiteitskaart bij de hand
 2. Controleer of uw elektronische identiteitskaartlezer correct is geïnstalleerd
  http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/
 3. Controleer of de laatste versie van Java 1.6 is geïnstalleerd op uw computer
  http://www.java.com/en/download/manual.js
 4. Surf naar de toepassing Beheer van de eHealth-certificaten

Voor diegenen die meer willen weten:

Handleiding aanmaakprocedure voor eHealth-certificaten


Ingeval van problemen gelieve contact op te nemen met het contactcentrum eHealth op het nummer 02/788 51 55.
U kan ook altijd beroep doen op uw softwareleverancier voor hulp bij het aanmaken van uw eHealth-certificaat.