Termijn voor accrediteringsaanvraag tandartsen voortaan op straffe van verval
Tandartsen die willen geaccrediteerd worden, moeten elk jaar hun individueel aanwezigheidsblad met daarop hun deelnames aan de intercollegiale toetsing (peer review) en aan bijscholingsactiviteiten bezorgen aan het RIZIV.

Dat moet gebeuren voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de accreditering wordt gevraagd. Die termijn was tot nu een ordetermijn. Tandartsen die te laat waren met hun aanvraag ondervonden hiervan geen nadeel. Ze konden nog altijd geaccrediteerd worden. Maar die termijn wordt nu – op vraag van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde – een vervaltermijn. Tandartsen die hun accrediteringsaanvraag na 31 maart indienen, kunnen niet meer geaccrediteerd worden voor het jaar daarvoor. Wat dus betekent dat ze voor dat jaar geen accrediteringspremie kunnen krijgen.
Een KB van 20 februari 2017 voert die verstrenging door in de reglementering. De Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde – die beslist over de accreditering – beschouwt die termijn al langer als een vervaltermijn. Dat staat al zo in haar accrediteringsreglement voor 2016. Door die vervaltermijn nu ook in de reglementering te verankeren, wordt die voorwaarde nu ook juridisch afdwingbaar.
Het nieuwe KB van 20 februari 2017 trad in werking op 1 mei 2017.

Opgelet dus om de volgende termijn voor accreditering voor 2017 nauwgezet op te volgen.