Panoramische radiografie onder de 7 jaar

 
Eén van de punten in het Akkoord 2017-2018, is de maatregel om vanaf 1 februari 2018 geen terugbetaling van deze radiografie bij personen jonger dan 7 jaar te voorzien. Een besparingsmaatregel die mede als doel had misbruiken aan te pakken en de jonge patiënten te beschermen tegen stralingsbelasting.
Hoe vaak is een panoramische radiografie terugbetaald?    
Een panoramische radiografie is een radiografisch onderzoek van beide kaakbeenderen. Een panoramische radiografie is één keer per 2 kalenderjaren terugbetaald. Ze is dus enkel terugbetaald als er in de loop van datzelfde en het voorgaande kalenderjaar geen terugbetaling is geweest. Attesteer de volgende nomenclatuurnummers:
• Voor personen vanaf 7 jaar tot 18 jaar: 377090 (-377101 )
• Voor personen vanaf 18 jaar of ouder:  307090 (-307101 )
Belangrijk!
Voor personen met een extern oro-faciaal trauma zijn de panoramische radiografieën onbeperkt terugbetaald in het kader van de behandeling van het extern orofaciaal trauma.  Attesteer de volgende nomenclatuurnummers:
• Voor personen jonger dan 18 jaar: 377274-377285
• Voor personen vanaf 18 jaar of ouder: 307274-307285.
Wat zijn de vereisten om een panoramische radiografie te mogen uitvoeren?
Een panoramische radiografie is enkel mogelijk als de zorgverlener, het toestel en de praktijk  voldoen aan de eisen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Dat houdt onder meer in dat men over de nodige scholing en attesten beschikt om deze radiografieën te nemen, alsook dat de praktijk en het toestel gekeurd zijn. 
Vanaf 1 februari 2018 is er enkel een vergoeding voorzien in geval van beeldvorming van beide kaakbeenderen.
 

Wat zijn de richtlijnen om een panoramische radiografie uit te voeren?
1. Het  gebruik van de panoramische opname dient voorbehouden voor die gevallen met bewezen nut voor diagnose en/of  behandeling  van de patiënt.
2. Een panoramische opname kan dus enkel gemaakt als, na een grondig klinisch onderzoek van de patiënt, blijkt dat bijkomende radiologische informatie nodig is om de diagnose te stellen of de behandeling uit te voeren. Het gaat daarbij om radiologische informatie van een ruimer of ander opnamegebied dan mogelijk met de intra-orale opname.
3. Voorafgaand aan het maken van de panoramische opname dient de beschikbaarheid van bestaande radiologische opnames nagekeken, zodat reeds beschikbare radiologische informatie desgevallend kan gebruikt worden.
4. Als voorafgaand beeldmateriaal beschikbaar is, kan een nieuwe panoramische opname enkel geïndiceerd zijn, als er onvoldoende informatie geput kan worden uit het klinisch onderzoek en het bestaande beeldmateriaal om de diagnose te stellen of de behandeling uit te voeren. 
5. Panoramische  opnames zijn niet aangewezen :
o als het gaat om een screeningsopname van een nieuwe patiënt zonder voorafgaand klinisch onderzoek;
o als het gaat om een herhaalde opname bij een patiënt zonder nieuwe klinische noodzaak;
o als patiënt- of toestelgebonden factoren verhinderen om een diagnostisch aanvaardbare opname te maken aan een redelijke stralingsdosis .
6. Standaardintervallen gelden niet als verantwoording voor een nieuwe panoramische opname.  Het rechtvaardigen van een opname gebeurt op basis van de patiënt-specifieke klinische en radiologische informatie. Er moet in het dossier van de patiënt een verantwoording voor het nemen van deze OPG worden bij gehouden.
7. Het  gebruik van de panoramische opname dient  in het bijzonder beperkt bij kinderen en zwangeren. Risico’s zijn leeftijdsgebonden, met de grootste risico’s voor de foetus en de kleinste kinderen. Indien klinisch onderzoek een panoramische radiografie rechtvaardigt, dienen bijkomende dosisreducerende maatregelen gebruikt te worden (specifiek kinderprogramma of vermindering veldgrootte, mA, rotatietijd,..). Indien een jong kind niet in staat is om stil te blijven staan, tijdens de rotatiebeweging van een panoramisch toestel, is een panoramische opname niet gerechtvaardigd.