Bijlage 82

Nieuwe regels voor het voorschrijven van radiografiën, CT-scans, NMR en echografieën vanaf 1 maart 2013.

De nieuwe regels in de nomenclatuur voor het voorschrift medische beeldvorming zijn tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de artsenvertegenwoordigers. De regels leggen er de nadruk op dat de voorschrijver:
- de diagnostische vraagstelling zo duidelijk mogelijk beschrijft
- de nodige klinische inlichtingen vermeldt zodat voor de radioloog de klinische context duidelijk is. Dit omvat minstens eventuele zwangerschap, de aanwezigheid van allergieën, diabetes, nierinsufficiëntie, implantaten. De voorschrijver voegt ook andere inlichtingen die belangrijk kunnen zijn voor de radioloog toe.
- een onderzoek voorstelt
- één aanvraag maakt per diagnostische vraagstelling.
 
Aanvraagformulier medische beeldvorming (formulier te downloaden op de ledensectie)
Alle vermeldingen op het aanvraagformulier voor een onderzoek medische beeldvorming zijn verplicht maar niet de lay-out.
 
Efficiëntie en veiligheid
De voorschrijver moet “herhalingsonderzoeken” vermijden die niet echt noodzakelijk zijn.
Dit is belangrijk voor:
- het zo rationeel mogelijk voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming
- het vermijden van overbodige blootstelling van patiënten aan ioniserende straling , in het bijzonder van “gevoelige groepen” zoals kinderen en zwangere vrouwen .
 
De reglementering vraagt daarom aan de voorschrijver om – in zoverre ze bekend kunnen zijn – de eerder uitgevoerde relevante onderzoeken te vermelden. De informatie aangebracht door die onderzoeken kan bijdragen tot het beter inschatten van de klinische context.
Identificatie van de voorschrijver
De stempel van de voorschrijver, met vermelding van naam, voornaam, adres en RIZIV nummer en handtekening is noodzakelijk. Het vermelden van een telefoonnummer om de voorschrijver te contacteren is aangeraden.
Kwaliteit
Het uitvoeren van het in de klinische context meest aangewezen onderzoek zal bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt en een verantwoord gebruik van medische beeldvorming.
Meer info
- Het gaat over het voorschrijven van verstrekkingen uit artikel 17 en 17bis van de nomenclatuur
- Reglementaire basis:
o KB van 19 december 2012 tot wijziging van artikel 17 §12 van de nomenclatuur (Staatsblad 24/1/2013)
o Verordening geneeskundige verzorging van 11 juni 2012 (Staatsblad 24/1/2013)
- Richtlijnen voor het gebruik van medische beeldvorming vindt u op de website van de FOD volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming