Mondhygiënisten: Een Update

Mondhygiënisten – een update.

 

Inleiding.

In september 2016 startte de opleiding tot Bachelor in de Mondzorg aan twee hogescholen in Vlaanderen (UCLLeuven en Arteveldehogeschool Gent). In september 2019 start deze opleiding ook aan de  HELB (Haute Ecole Libre de Bruxelles) Ilya Progogine  en Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL).

 

KB van 28 maart 2018 voert het beroep in van mondhygiënist en bepaalt welke handelingen kunnen worden gesteld, door het KB van 21 november 2018 kunnen vanaf 30 juni 2019 “Mondhygiënisten” erkend worden in Vlaanderen. Punt 3.1 van de wijzigingsclausule bij het Nationaal akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2019 voorziet in een onderzoek over de integratie van de mondhygiënisten in het kader van het art 56, §2 van de GVU-Wet.

 

De doelstelling van dit project is een onderzoek uitvoeren over de integratie van de mondhygiënisten in de tandheelkundige zorg binnen het federale niveau. Hiertoe zullen vanaf 1.7.2019, minstens de tandsteenreinigingen, opgenomen in de huidige nomenclatuur, uitgevoerd door een mondhygiënist in de spreekkamer van de tandarts, kunnen geattesteerd worden door de delegerende tandarts waarbij herkenbaar is dat de behandeling uitgevoerd werd door een mondhygiënist, zonder dat dit de integratie van de mondhygiënisten in de toekomst al bepaalt.

 

Het eindrapport zal uitgaande van de ervaringen en resultaten van het project, voorstellen formuleren voor een vernieuwd mondzorgmodel binnen het federale niveau waarin de mondhygiënisten geïntegreerd worden.

 

Stand van zaken.

Op 30 juni 2019 studeert de allereerste lichting mondhygiënisten af ! Na drie jaar studeren staan zij te popelen om de tandartsen bij te staan. We proberen op de meest gestelde vragen een antwoord te geven :

 

Kunnen zij na afstuderen direct aan de slag ?  

Natuurlijk, maar zonder nomenclatuur. Zij kunnen alle voorziene en wettelijk vastgelegde prestaties uitvoeren, maar zonder tussenkomst via de Verplichte Ziekteverzekering.

80 mondhygiënisten en tandartsen zullen evenwel de mogelijkheid hebben om aan de hiervoor vermelde studie (Art 56 §2) deel te nemen. Tandsteenreinigingen uitgevoerd door de mondhygiënist zullen onder bepaalde voorwaarden vergoedbaar zijn. Deze voorwaarden worden de komende maanden verder vastgelegd.

 

Was het dan niet beter geweest om nomenclatuur te hebben ?

VBT heeft steeds geijverd om een nomenclatuur klaar te hebben en dit zowel voor de stageperiode als na hun afstuderen. Om dat te kunnen invoeren, is extra budget noodzakelijk. En hier wringt het schoentje. Preventie is een deelstaten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) bevoegdheid. Het tandheelkundig budget wordt federaal bepaald.  En op dit federaal niveau is er in tijden van budgettaire beperkingen, weinig goesting om extra middelen vrij te maken voor deze nieuwe beroepsgroep. Nog meer patiënten behandelen met een grotere groep zorgverleners, is voor het krappe tandheelkundige budget ondenkbaar. En onaanvaardbaar voor de vertegenwoordigers van de tandartsen in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen. Hoewel er geen extra tandheelkundig budget kwam , werd de vraag van VBT om een creatieve oplossing te vinden voor de integratie van de mondhygiënisten positief beantwoord door Minister De Block.

Tijdens de laatste onderhandelingen op het kabinet van Volksgezondheid voor de verlenging van het akkoord tandartsen en ziekenfondsen 2019 werd door de regering een apart budget voor 5 jaar vrijgemaakt. Dit budget komt uit artikel 56§2 en dient om de opstart van een zorgmodel voor de mondhygiënisten te ontwikkelen. Zo wordt 4,4 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om voor bepaalde behandelingen gedelegeerd door de tandarts aan de mondhygiënist een terugbetaling te voorzien. Voor 2019 wordt slechts 2.2 miljoen euro vrijgemaakt(de mondhygiënisten starten maar de tweede helft van het jaar).

Een goede 150.000 euro per jaar is voorzien om externe experten aan te trekken die de hele studie uitvoeren om er kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit te halen. Leden van de representatieve beroepsverenigingen, ziekenfondsen en leden van het Verzekeringscomité zullen waken over de degelijke uitvoering van deze studie. (het begeleidingscomité). Daarnaast komt er een onderzoeksteam met academici, experten, …. die duidelijke onderzoeksdoelstellingen en evaluatiecriteria vastleggen en regelmatig hun bevindingen rapporteren aan het Begeleidingscomité.

 

 

Wie zal kunnen deelnemen aan de studie ?

Een ad hoc werkgroep heeft de eerste krijtlijnen geschetst waaraan deze studie moet beantwoorden om een degelijk zorgmodel voor de bachelor in de mondzorg te creëren .

 

Zoals het nu is gestipuleerd in de conceptnota zal 1 tandarts met 1 mondhygiënist zich verbinden voor minimaal 20u/week om gedurende minstens 1 volledig kalenderjaar aan de studie deel te nemen. Wie dus vb in september van jaar X in de studie stapt, zal tot 31 december van jaar X+1 in de studie moeten blijven.

Het aantal deelnemende mondhygiënisten zal beperkt worden en ook de tandartsen zullen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Voorwaarden zullen onder meer zijn : geaccrediteerd zijn, minstens 3000 prestaties per jaar hebben, minstens 5 jaar als tandarts in België werken.

Aan de studie kunnen alleen algemeen tandartsen en tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie deelnemen. Tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie worden uitgesloten.

Hoe de selectie precies zal gebeuren, is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Aangezien er ook nog geen erkenningscommissie werd opgericht, zullen mondhygiënisten met een buitenlands diploma nog niet kunnen instappen in deze studie of beginnen werken in België.

 

Hoe zal het attesteren gebeuren ?

Er zal een pseudonomenclatuur worden opgesteld om alle prestaties welke de mondhygiënisten mogen uitvoeren te registreren. Deze pseudocodes zijn alleen attesteerbaar door de in de studie deelnemende tandarts welke de behandelingen delegeert aan zijn mondhygiënist. Enkel voor tandsteenverwijdering is terugbetaling voorzien a rato van het conventietarief en dit voor maximaal 2000 prestaties per jaar.

VBT is van oordeel dat 2000 prestaties/jaar veel te laag is voor mondhygiënisten die hoofdzakelijk dit werk zullen uitvoeren. Gemiddeld komt dit neer op ongeveer 2 reinigingen van een volledige mond per dag……

 

Tijdslijn.

Een conceptnota moet nu eerst door het Verzekeringscomité worden goedgekeurd. Dat is gepland voor eind februari. Vervolgens dient een onderzoeksteam de studie op poten te zetten in de periode maart-juli 2019. Ondertussen kunnen ook de criteria voor deelname verder worden uitgewerkt.

Na het toekennen van visa aan de afstuderende mondhygiënisten, kunnen de eerste team wellicht vanaf 1 september 2019 in  de studie starten.

 

Welke rol speelt VBT ?

Op uitdrukkelijke vraag van VBT wordt ook een soort p-waarde ingevoerd. Voor ons is het onaanvaardbaar dat alleen tandartsen (en niet de mondhygiënisten) zouden gecontroleerd worden op hun attesteergedrag. Maandelijks zullen 225 prestaties mogen geattesteerd worden in de studie per mondhygiënist, 500 per trimester en 2000 per jaar.  

Voor alle andere mogelijke prestaties is geen terugbetaling voorzien,  wel een registratieplicht door zowel de tandarts als de mondhygiënist die deelnemen aan de studie. Zo zal men trachten te bepalen wat de impact van de mondhygiënist op de deelnemende tandartspraktijk zal zijn.

Aangezien je als tandarts behoorlijk wat extra administratief werk zult hebben met deze registratie en administratie, heeft VBT geijverd voor een compensatie. We stellen voor dat een vergoeding wordt voorzien voor de deelnemende tandartsen van minimaal 1000 euro of een deel van de accrediteringspunten in deelgebied 2 worden toegekend. 

 

VBT probeert constructief met de andere beroepsverenigingen samen te werken in dit dossier. De Franstalige beroepsverenigingen hebben momenteel geen interesse in deze studie aangezien de eerste mondhygiënisten er pas binnen drie jaar zullen afstuderen.

Helaas ontstaan er oeverloze en vertragende discussies wanneer er ook financiële middelen moeten verdeeld worden en dat betreuren we ten zeerste.

 

VBT neemt hier afstand van en kiest resoluut voor de toekomst van het team tandartsen - mondhygiënisten, zonder daarbij financieel profijt na te streven.