De (de)conventiecijfers 2019 zijn binnen en zijn een blamage voor het beleid van uw vertegenwoordigers

Akkoord 2019 – conventionering. 
Tot 28 februari 2019 hadden de tandartsen de gelegenheid om hun conventiestatus bekend te maken en al dan niet toe te treden tot het verleng akkoord 2019.
De beroepsvereniging met de helft van het aantal mandaten in de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen  (VVT) maakte zich sterk om opnieuw een groot aantal tandartsen te kunnen overtuigen om het verlengakkoord 2019 te onderschrijven en zich te houden aan de voorgestelde conventie honoraria. Het spreekt voor zich dat men als beroepsvereniging uiteraard de belangen van de tandartsen behartigt en de taal van de tandarts onder de kerktoren spreekt. Althans, dat zou men mogen verwachten…..
Maar niets blijkt minder waar : net zoals in 2017 gaven heel wat tandartsen te kennen absoluut niet in dit verlengakkoord te willen stappen. Een regelrechte terechtwijzing !

============================================================
Even terug in de tijd …..
In 5 arrondissementen was het percentage weigeringen hoger dan 50 % :
arrondissement Antwerpen
arrondissement Mechelen
arrondissement Turnhout
arrondissement Roeselare
arrondissement  Sint-Niklaas.

Om hieraan een mouw te passen, wees de NCTZ  op het relatief hoge aantal algemeen tandheelkundigen dat toegetreden was in de arrondissementen Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas. Het was de schuld van de parodontologen en orthodontisten dat er zo veel weigeringen waren. De NCTZ meende dat hierdoor voldoende aanbod voor het geheel van de tandheelkundige zorg aan de vastgelegde tarieven bestond in die 3 arrondissementen. In die context stelde de NCTZ vast dat ook voor die 3 arrondissementen het akkoord in werking kon treden. In de arrondissementen Antwerpen en Mechelen vroeg de NCTZ initiatieven aan de beroepsorganisaties.

Op 31 augustus 2017 heeft de NCTZ kennis genomen van de acties die de beroepsorganisaties in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen hebben ondernomen, waardoor het percentage van weigeringen licht is gedaald. In Antwerpen en Mechelen noteren we een daling van respectievelijk 56,59 op 14 juni naar 55,39% en van 55,24 naar 53,28%.De NCTZ meende dat er voor de patiënten van die 2 arrondissementen voldoende toegankelijkheid is tot tandzorg en stelt daarom ook vast dat het Nationaal akkoord er voor 2017 in werking kan treden.
=======================================================================

Het aantal weigeringen voor 2019 is lichtjes toegenomen en bedraagt nu 40.35% voor het volledige Koninkrijk. In Vlaanderen is de deconventioneringsgraad traditioneel lichtjes hoger dan in Wallonië. In de volgende arrondissementen stijgt men verder boven de 50% : 

1. Arrondissement Antwerpen    57,46%
2. Arrondissement Mechelen       56,65%
3. Arrondissement Turnhout        54,60%
4. Arrondissement Roeselare       53,70%
5. Arrondissement Sint-Niklaas    56,68%

In toepassing van het artikel 50, §3, kan het Nationaal akkoord in de regio’s waar het weigeringspercentage niet de 50% overschrijdt in werking treden. 
Maar ook nationaal stijgt het percentage boven de 40,00% namelijk tot 40,36%!
Dit wil zeggen dat ook nationaal geen akkoord kan ingesteld worden en de leden van de NCTZ moeten terugvallen op art. 50 §10 waarin staat dat het aan de leden van de commissie is om te evalueren of er voldoende garanties zijn dat de patiënten de mogelijkheid hebben zich te laten verzorgen aan de tarieven opgelegd door het akkoord.
De Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen zal na raadpleging van de gewestelijke afgevaardigden van de tandheelkundigen, oplossingen voorstellen die de inwerkingtreding van de akkoorden in de streken waar de drempel van 50% werd overschreden,  toelaten.

Als we een onderverdeling maken naar specialisatie, zien we volgende cijfers : 
Algemeen tandartsen 001 : 37.98%
Orthodontisten 007 :                                 82,34%
Orthodontisten in opleiding 070:            84,00%
Parodontologen 006 : 79,29%
Parodontologen in opleiding 060 :          37,93%


Voor alle duidelijkheid : VBT moest lijdzaam toezien hoe 5 stemgerechtigde vertegenwoordigers van de tandartsenvereniging met de grootste vertegenwoordiging voor de zoveelste keer hun achterban in de kou lieten staan en geen oren hadden naar de verzuchtingen van vele tandartsen. Deze weigering is een duidelijk signaal dat de maat vol is en het tijd wordt voor een nieuwe vertegenwoordiging van de tandartsen binnen de organen van het RIZIV. Het was dan ook hallucinant te moeten vaststellen dat het VVT bij monde van Stefaan Hanson het voorstel liet goedgekeuren via een stemming om alle regio’s waar geen overschrijding van de 50% deconventionering is, het akkoord vanaf 8 maart 2019 te laten ingaan, ondanks de overschrijding van 40%  Nationaal. Een kaakslag voor vele Vlaamse tandartsen maar met unaniem gejuich van beide Waalse beroepsverenigingen. Zo zijn alle regio’s waar geen overschrijding van 50% is zeker van het sociale statuut.

De 5 Vlaamse regio’s met overschrijding (zie boven) niet. VVT beloofde om opnieuw opzoek te gaan naar collega’s welke, om het akkoord te redden, hun statuut willen aanpassen naar geconventioneerd. Er zijn minstens 35 tandartsen nodig om onder de 40% Nationaal te komen.

Ook bijkomende ingrepen werden geopperd zoals het verplicht geconventioneerd zijn van de tandartsen (-specialisten) in opleiding en het uitsplitsen van de algemeen tandartsen en de tandartsen-specialisten. Allemaal trucen om een door de beroepsvereniging met de grootste vertegenwoordiging onderhandeld en goedgekeurd slecht akkoord door onze strot te duwen.
Het is triestig dat het VVT in Antwerpen 1462, in Roeselare 108 en in Sint-Niklaas 187 collega in de kou laat staan om Waalse en Brusselse collega’s hun akkoord te gunnen ondanks de + 40% weigering nationaal.  Iedereen gelijk voor de wet telt hier niet!  Moeten de vele Vlaamse tandartsen steeds opnieuw het gelag van de grootste beroepsvereniging betalen? Of blijven we vasthouden aan het wederkerend principe van beter een slecht akkoord dan geen akkoord?

Wordt het niet dringend tijd dat de 5 onderhandelaars, die blijkbaar niet meer de stem vertolken van hun achterban, hun conclusies trekken en het werk aan competente mensen overlaten die echt begaan zijn met de tandartsen ? Eind 2019 moet er opnieuw onderhandeld worden voor een nieuw akkoord 2020-2021. Het is onduidelijk hoe het dan zal verlopen…..

VBT blijft ijveren voor :
Een objectieve, onafhankelijke kostprijsanalyse 
Een aanpassing van het budget mondzorg conform de noden 
Het elimineren van de leeftijdsgrenzen zodat tandzorg voor iedereen vergoed wordt

VBT wijst erop dat tandzorg gepaard gaat met heel wat technische prestaties, waarvan de kostprijs sterk afhankelijk is van het gebruikte materiaal of techniek. Tandartsen dienen in een aantal gevallen deze kostprijs extra aan te rekenen omdat deze niet vervat zijn in de huidige nomenclatuur. 
Veel tandartsen stappen uit het Akkoord omdat de huidige nomenclatuur niet meer conform is met de hedendaagse behandelmethoden en bijgevolg niet kostendekkend is. Voor VBT blijft dit een belangrijk aandachtspunt. 

Patiënten hoeven zeker niet te wanhopen : veel gedeconventioneerde tandartsen hanteren in veel gevallen de conventie tarieven. Bovendien wordt preventieve tandzorg bijna volledig terugbetaald. Wie dus tijdig naar de tandarts gaat en de tanden goed verzorgd, hoeft niet te vrezen voor hoge rekeningen…….


Geef ons uw stem in mei 2019 bij de tandartsverkiezingen zodat we uw belangen daadwerkelijk kunnen verdedigen waar nodig. 

En breng vooral uw stem uit, laat ze a.u.b. niet verloren gaan. Tijdens de laatste verkiezingen in 2015 bracht slechts een minderheid van de tandartsen effectief zijn stem uit (slechts 38,06 %, d.w.z. dat de huidige meerderheid slechts verkozen werd door een kleine minderheid van de tandartsen). De verkiezingen van de vertegenwoordiging van tandartsen van komende juni vormen de uitgelezen kans om uw ontevredenheid met het gevoerde beleid te tonen. Toon dat niet alleen door te deconventioneren, hetgeen u al massaal gedaan heeft, maar ook door een nieuwe wind te laten waaien in de overlegorganen van het RIZIV.

Stemmen is heel eenvoudig en verloopt elektronisch, u hoeft niet naar de post met kiesbrieven.

Als u niets doet, blijft alles bij het oude en zal er telkenmale opnieuw een ongunstig akkoord afgesloten worden.

VBT, Toekomstgericht, Positief en Dynamisch

Update:  het Kabinet van de minister verwerpt het VVT voorstel:

Anderzijds wenst het kabinet zich aan de wet te houden (art.51, §3), die gerespecteerd dient te worden en ondersteunt het kabinet zo het eerste voorstel: artikel 51, §10 van de wet toepassen en de situatie te heronderzoeken na de acties van de regionale afgevaardigden.

Om de tandartsen en patiënten niet in onzekerheid te laten zal dit heronderzoek plaats hebben eind mei 2019.

Volgend op dit heronderzoek zullen de juridische conclusies moeten worden getrokken:

Het akkoord zal retroactief in werking kunnen treden (met integraal behoud van de sociale voordelen) in de arrondissementen waar de weigering tot toetreding de 50% niet overschrijdt, op voorwaarde dat het totale aantal weigeringen de 40% niet overschrijden.