Bedankt aan allen om te stemmen !

150 miljoen euro verloren sinds 2009
50 miljoen euro sinds 2017 of 10.000 euro per tandarts
Indexatie brengt budget in neerwaartse spiraal
Massale deconventionering is logisch gevolg
Tijd voor een nieuwe, geloofwaardige vertegenwoordiging met visie

Even terug in de tijd : eind 2016 en begin 2017 wordt er onderhandeld voor een nieuw akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor de periode 2017-2018. De onderhandelingen verlopen bijzonder moeilijk, omdat er geen extra budget wordt voorzien. Enkel een indexmassa van 0.83% kan worden toegekend. 
“De NCTZ heeft kennis genomen van de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2016 die de partiële begrotingsdoelstelling 2017 van de sector heeft vastgesteld op 951,652 miljoen euro met inbegrip van een indexmassa ten belope van 9,031 miljoen euro (hetzij 0,83%).”

Diverse maatregelen (waaronder het schrappen van de wondhechting na tandextractie, het schrappen van de urgentiesupplementen en het schrappen van profylactisch reinigen bij -18 jarigen) worden vanuit een bepaalde hoek uit de beroepsvertegenwoordiging voorgesteld om toch aan een indexatie van 2.51% te geraken. 
Als motivatie brengen ze de volgende argumenten naar voren: 
“Zeer misbruik vatbaar ” - “Vereenvoudiging en handhaving. Evolutie verbruik: +80% in 5 jaar, voor profylactisch reinigen (+12% in 2015) en 5.6% voor semestrieel onderzoek in 2015.” - “Minder noodzakelijke nummers gezien recente invoering urgentieforfaits.”

Het tandheelkundig budget werd op die manier uitgehold met o.a. de volgende bedragen: 

Geschrapte prestatie uit budget verdwenen
Schrappen OPG bij patiënten minder dan 7 jaar  0,566 miljoen euro
Toepassingsregels (bvb herhaling vulling binnen zelfde jaar,
pulpotomie, endodontische behandeling …)
 1,314 miljoen euro
Jaarlijks mondonderzoek naar beneden afronden : 62,00 euro  0,064 miljoen euro
Transfer kankerplan  3 miljoen euro
Wondhechting: integratie in nomenclatuur extracties  5,981 miljoen euro
Selectieve remgeldherschikkingen (afronden van bedragen)  5,54 miljoen euro
 


“VBT, SMD en CSD hebben bedenkingen bij het schrappen van deze prestaties.“
Werd genotuleerd door het RIZIV. 

Al jarenlang is voor sommigen alleen de jaarlijkse indexatie heilig. Om dat te verantwoorden worden heel wat prestaties vrijwillig geschrapt, met als gevolg dat patiënten verwachten dat een tandarts tegenwoordig een extractie inclusief hechting voor amper 40 euro verricht. 

Als VBT dan ziet dat miljoenen euro’s ongebruikt blijven in het budget en elk jaar opnieuw verloren gaan, is het wel heel zuur te moeten vaststellen dat op vraag van de beslissende meerderheid tandheelkundige prestaties zoals de wondhechting werden geschrapt, dat het honorarium voor een semestrieel mondonderzoek bij de min 18 jarige niet alleen werd opgesplitst in twee tarieven maar ook naar beneden werd afgerond, …...

Deze neerwaartse afronding van de honoraria was absoluut niet nodig!  Hadden we al die zever niet geslikt, dan waren we perfect binnen het budget gebleven zonder te moeten inleveren en hadden we tenminste een beter honorarium ontvangen voor ons werk. 

Wanneer deze cijfers worden voorgelegd op de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen van 23 mei laatstleden, verlaat de beslissende meerderheid de  vergadering om de discussie tijdens de verkiezingsperiode niet te moeten voeren. Men ontloopt zijn verantwoordelijkheid en onthoudt de tandartsen de waarheid. Terwijl men steeds met scherp schiet op andere beroepsverenigingen en de mutualiteiten, die de vinger wel aan de pols houden. Hoe geloofwaardig kan je nog zijn als je de eigen sector elk jaar opnieuw bijzonder pijnlijk treft?  


Voor VBT is de maat vol. Wij kunnen niet aanvaarden dat zowel tandartsen als patiënten niet volledig gebruik kunnen maken van het vooropgestelde, nu reeds ontoereikende budget voor mondzorg.

Dat sommigen al jaren zand in uw ogen strooien door te toveren met een indexatie die uiteindelijk een grote budgetvermindering blijkt te zijn, kunnen wij niet aanvaarden.

Het is tijd voor een nieuw beleid met nieuwe vertegenwoordigers die hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. 


We zijn er ons van bewust dat deze informatie voor sommigen heel zwaar zal vallen, maar we kunnen niet omheen de officiële cijfers van het RIZIV. En wanneer men als beroepsvereniging een lang op voorhand geplande vergadering verlaat om vooral geen gezichtsverlies te lijden tijdens de sociale verkiezingen, zegt dat al veel over sommige vertegenwoordigers van de tandartsen ! 

Achtergrond :

Voor elk jaar wordt een begrotingsdoelstelling opgemaakt. Dat is het maximale budget dat voorzien wordt voor mondzorg. Wanneer dit bedrag overschreden wordt, dienen correctiemaatregelen te worden toegepast om het tekort ongedaan te maken. Wanneer dit bedrag niet bereikt wordt (dus niet uitgegeven wordt), kan men er in de toekomst geen aanspraak meer op maken. Het is bijgevolg “verloren”.

Belangrijk ook om te weten is dat de berekening van de indexmassa gebeurt op het werkelijk uitgegeven budget en niet op het gebudgetteerde bedrag. Dat maakt dat telkens men ons beperkingen oplegt in een akkoord, dit ook voor het volgend jaar een verminderend effect heeft op het budget.

Een voorbeeld : er is een budget van 150 euro voorzien. In een bepaald jaar wordt slechts 100 euro uitgegeven. Bij een indexatie van 2% zal er slechts 2 euro extra bijkomen (2% op 100 euro) in plaats van 3 euro (2% op 150 euro).

 GECUMULEERD JAARLIJKS AANTAL GEVALLEN   (Bron : RIZIV)

  2009 2010 2011 2012 2013
TOTAAL  26.984.391  27.843.504  28.520.730  29.104.141  29.687.135

  2014 2015 2016 2017 2018
TOTAAL  30.326.137  32.060.891  32.648.116  32.756.601  32.162.523

De laatste 4-5 jaar is het aantal nomenclatuurnummers dat wordt uitgeschreven nagenoeg constant.Dat het budget toch stijgt, valt te verklaren door het feit dat de nomenclatuurnummers geïndexeerd worden ofwel in een aantal gevallen samengevoegd worden tot een forfait.

GECUMULEERDE JAARLIJKSE UITGAVEN (in 000 EUR) Bron: RIZIV

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

733 995

756 409

775 562

804 827

839 240

855 173

894 213

916 564

918 535

958 387

Doelstelling

743 011

773 864

810 470

822 036

841 457

867 394

875 434

889 626

951 652

980 899

Verschil

-9 016

-17 455

-34 908

-17 209

-2 217

-12 221

18 779

26 938

-33 117

-22 512Als we de bovenstaande tabel bekijken voor de periode 2009-2018, zien we dat er in 2017  918,535 miljoen euro werd uitgegeven aan tandzorg, terwijl er een budget van 951,652 miljoen euro was voorzien. Of een ongebruikt overschot van 33 miljoen euro. Voor 2018 is er 958,387 miljoen euro uitgegeven, terwijl er een budget van 980,899 miljoen euro was voorzien. We zitten hier met een ongebruikt overschot van 22,512 miljoen euro. Besparen en nomenclatuurnummers schrappen was dus totaal overbodig.

Enkel in 2015 en 2016 was er een overschrijding van het budget. Dat had te maken met de invoering van het mondzorgtraject onder impuls van VBT. Vele extra patiënten bezochten de tandarts. Deze overschrijdingen dienden ten gevolge van een politieke beslissing niet te worden gecompenseerd. 

Laat u zich dus bij de keuze aan wie u uw stem gaat geven, leiden door vage verkiezingsbeloften, 10 - 15 of 20 punten-plannen waarvan iedereen weet dat die praat voor de vaak zijn? Of laat u zich liever leiden door de behaalde resultaten, harde cijfers die aantonen dat enkel en alleen de inspanningen van VBT geleid hebben tot een aanzienlijke verbetering van het tandheelkundig budget, en dit zonder dreigementen of arrogante houding ten opzichte van de overheid. U kan beslissen of we het huidig conflictmodel behouden of overschakelen naar een nieuwe, competente en onbesproken ploeg.

Kies verstandig. Stem voor VBT, lijstnummer 3! Klik hier om meteen naar de RIZIV toepassing te gaan


Vergeet ook niet in te schrijven voor de VBT kaffee's!