Akkoord tandartsen-ziekenfondsen liep af op 31 december 2019

Nadat pas eind november 2019 zicht kwam op het beschikbare tandheelkundige budget 2020, konden de onderhandelingen voor een nieuw akkoord worden opgestart. Enkel een indexatie van 1.95% was beschikbaar. 

Op donderdag 19 december kwamen tandartsen en ziekenfondsen bijeen om een voorstel van akkoord 2020-2021 te bespreken. Dit voorstel voorzag in 

  1.  de indexatie van 1,95% (vanaf 1/1/2020 of pas vanaf 1/3/2020? Zie verder.)
  2.  een aantal nieuwe maximumtarieven voor geconventioneerde tandartsen. Deze maximumtarieven zijn niet van toepassing voor patiënten met een voorkeursregeling (lees : 1 op de 5 patiënten). Hierdoor  wordt een ongelijkheid gecreëerd tussen patiënten voor een zelfde prestatie. De geconventioneerde tandarts zal voor patiënt A verplicht aan een veel lager ereloon moeten werken dan voor patiënt B. Hoe ga je dat in hemelsnaam uitleggen ? 
Meer viel er voor de tandartsen niet te rapen. 

De ziekenfondsen stelden als eis evenwel dat er op korte termijn 
  • een verplichte prijsraming (een offerte) voor vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties moet komen
  • meer transparantie moet komen over aangerekende supplementen, niet vergoedbare prestaties, …. (lees : u gaat als tandarts niet alleen de patiënt maar ook de ziekenfondsen uitgebreid moeten informeren over de uitgevoerde prestaties, ook diegene die niet via de Verplichte Ziekteverzekering worden vergoed). 
VBT blijft voorstander van meer transparantie voor de patiënt maar heeft zeer kritische bedenkingen bij de rol die de ziekenfondsen hierin willen spelen. 

In plaats van de indexatie op 1/1/2020 te laten ingaan, stelden sommige vertegenwoordigers van het beroep voor om dit pas op 1/3/2020 te laten ingaan om zo het sociaal statuut voor 1 jaar (dus eenmalig) te verhogen van 2400 euro naar 3200 euro. Onbegrijpelijk voor VBT! 

Bovendien liet het kabinet De Block weten dat de maatregelen in het voordeel van de tandartsen niet in werking zouden treden wanneer meer dan 40% van de tandartsen het akkoord zouden verwerpen (in 2019 was dat effectief zo en moesten we wachten tot juli 2019 op de komst van de nieuwe lichting stagiair tandartsen, die verplicht moeten conventioneren, om aldus het Nationaal percentage geconventioneerde tandartsen van 60% te halen). 

U leest dit goed: de tandartsen moeten zich schikken naar de eisen van de ziekenfondsen, maar zijn allesbehalve zeker dat de indexatie en maximumtarieven ooit zullen ingevoerd worden. Voor VBT is dit absoluut onbespreekbaar.  

Voorts liet het kabinet weten dat de maximumtarieven slechts kunnen ingevoerd worden in het geval het remgeld voor de patiënt beperkt wordt tot 40%.

VBT ziet in het voorliggende voorstel weinig lichtpunten voor een verdedigbaar akkoord dat voorziet in 
  • billijke honoraria voor de tandartsen
  • betaalbare, doch kwalitatieve tandzorg voor alle patiënten (inclusief sociale zwakke en specifieke doelgroepen)
  • voldoende preventieve maatregelen die een lange termijnvisie beogen 
  • minder administratieve belasting van de tandarts en meer ondersteuning voor het mondzorgteam
  • meer aandacht voor parodontologie, orthodontie en innovatieve technieken/materialen. 
  • aanpassing van de honoraria ingevolge de prijsaanpassingen van tandheelkundige materialen en tandtechnische werkstukken. 
Bijgevolg is er vanaf 1 januari 2020 geen tarievenakkoord en geen indexering van de terugbetalingen voor de patiënten. In overeenstemming met artikel 50, §11, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, blijven de in het verstreken vorig akkoord vastgestelde prijzen en honoraria echter als basis dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming totdat een nieuw akkoord of een andere als zodanig wettelijk geldende tekst in werking treedt.

VBT stelt vast dat maximumtarieven de tandartsen in een bijzonder zwakke positie plaatsen bij het afsluiten van een akkoord. We hebben dus duidelijk nood aan andere maatregelen dan het invoeren van maximumtarieven

Om het overleg nog een kans te geven, zal de NCTZ in januari 2020 opnieuw samenkomen om na te gaan of er alsnog een akkoord kan worden afgesloten. Met wat er momenteel op tafel ligt, kunnen we evenwel geen kwalitatieve en betaalbare tandzorg meer verstrekken. De kans dat er een nieuw akkoord komt dat zal ondersteund worden door de Vlaamse tandartsen, wordt alsmaar kleiner. 

Een overzicht van de terugbetalingstarieven RIZIV vindt u hier.