Mei 2020 - Corona update. Bekijk ook de rubriek "VBT Corona Nieuwsflits" onderaan de Homepagina

Inhoud
VBT hekelt gebrek aan overleg !
VBT advies : wat zijn essentiële en niet-essentiële behandelingen ?
Aandachtspunten heropstart tandheelkundige installaties
Overbruggingsrecht verlengd voor maand mei.
VBT Standpunt na de nationale veiligheidsraad dd. 24/04/20
Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben
Teleconsult.
Meer beschermingsmiddelen nodig.
Waarschuwing.
VBT werkt hard door.
Leren van het buitenland.
Gebruik van mondmaskers  - aanbevelingen Raad van Tandheelkunde.
Tip : zelf handgel maken

Update 26/04/2020 COVID_19 - Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT).

VBT hekelt gebrek aan overleg !

Op 17/04/20 werd een spoedadvies gevraagd aan de Raad van Tandheelkunde. Een VVT-vertegenwoordiging en Prof. Dominique Declerck (KU Leuven), die zetelen in het Bureau van de Raad van de Tandheelkunde, hebben een advies uitgewerkt zonder overleg met de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT). VBT heeft geprotesteerd tegen deze gang van zaken: een advies dat niet breed gedragen wordt en waarbij een beroepsvereniging met opzet wordt geweerd uit het overleg, komt de toekomst van onze beroepsgroep niet ten goede. 

 Blijkbaar had noch Prof. Declerck noch de VVT-vertegenwoordiging tussen vrijdagavond 17 april en zondagavond 19 april de tijd om een e-mail te sturen zodat er collegiaal kon overlegd worden! 


De opmakers van het advies hebben de huidige toestand niet goed begrepen en bijgevolg spreekt dit advies nog steeds over urgente zorg. Sciensano hanteerde deze term bij het eerste advies op 16/3/2020, maar paste dit aan op 23/3/2020 tot essentiële zorg . Een term en interpretatie die werd bevestigd in het schrijven van Dr. P. Pardon op 16/4/2020


Tussen “urgente” en “essentiële” zorg bestaat een hemelsbreed verschil ! (zie bijlage 1)
Dat men in dit advies van de Raad van de Tandheelkunde vraagt naar een snelle overgang van alleen urgente zorg” naar de tweede fase “urgente zorg + noodzakelijke zorg”, betekent praktisch dat er geen heropstart van de tandartspraktijken zal gebeuren. Bovendien leidt de invoering van de term noodzakelijke zorg weer tot verwarring met de eerdere adviezen van Sciensano waar men spreekt over essentiële zorg. Wat is het nu? 


VBT heeft niet alleen dit advies becommentarieerd, maar anderzijds ook zelf een advies uitgewerkt, naar analogie met de terminologie die Sciensano eerder hanteerde. In dit VBT advies wordt de huidige situatie (urgente en essentiële behandelingen) beschreven. Dit opent perspectief op een gefaseerde hervatting van de tandzorg op basis van een voorafgaandelijke triage, met inachtneming van het Hygiëneprotocol en de Covid-19 beschermingsmaatregelen.
Ons advies komt tegemoet aan wat er leeft op het werkveld en VBT blijft zich dan ook hard inzetten om de belangen van de tandartsen te verdedigen. 


LET WEL: Momenteel wijzigt nog niets! De huidige richtlijnen die u op de website van Sciensano kan vinden, blijven ongewijzigd zolang geen aanpassingen beslist worden door de Risk Management Group.


Bijlage 1

VBT advies : wat zijn essentiële en niet-essentiële behandelingen ?

Sciensano verspreidde op 24 maart 2020 het volgende advies : 
Voor asymptomatische patiënten:
niet-essentiële behandelingen moeten worden uitgesteld
voor essentiële behandelingen:

 • een mondspoeling met waterstofperoxide 1% of povidone 0,2% en/of het gebruik van een rubber dam, gecombineerd met een goede afzuiging, kunnen de productie van infectieuze aerosolen beperken
 • het verdient aanbeveling om zich voor alle patiënten te beschermen met FFP2-masker, spatbril, schort en handschoenen bij het uitvoeren van aerosol-genererende procedures
 • bij procedures waar geen aerosolen vrijkomen, volstaat bescherming met een chirurgisch masker, spatbril en handschoenen

Hierbij is sprake van essentiële en niet-essentiële behandelingen. In het oorspronkelijke advies werd nog gebruikt gemaakt van de term “urgente” behandelingen.

Dat moet als volgt geïnterpreteerd worden :
Niet-dringende zorg is niet hetzelfde is als niet-essentiële zorg. In de algemene richtlijn ambulante zorg werd ter verduidelijking toegevoegd dat chronische en psychische ziektes als essentieel worden beschouwd en kunnen doorgaan indien maatregelen gerespecteerd worden.

Wat betreft de richtlijnen voor tandartsen: de procedure zoals die gevalideerd is door de Risk Management Group spreekt over niet-essentiële behandelingen, curatieve behandelingen die dus niet verder uitgesteld kunnen worden, vallen daar ook onder.

In het schrijven van 16 april 2020 dat de heren Pedro Facon, Paul Pardon, Jo De Cock en Xavier De Cuyper verspreidden, lezen we :

“Met ingang van 14 maart 2020 werden door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity richtlijnen uitgevaardigd met het oog op de anullatie en het uitstel van alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen en privéklinieken in ons land, om de capaciteit te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen.  “

“Deze maatregel is vervolgens door een richtlijn van Sciensano ook van toepassing verklaard op de ambulante zorg in privépraktijken.”

“Van bij het begin werd verduidelijkt dat vanzelfsprekend alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren.”

“Behandelingen van chronische aandoeningen waarvoor uitstel zou leiden tot onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand, moeten eveneens beschouwd worden als een essentiële zorgverlening.”

De tandarts moet dus aantonen dat het niet behandelen van de patiënt zou leiden tot een onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand. In dat geval kan er sprake zijn van een essentiële behandeling.

MAAR :

“Het verderzetten van de zorg kan evenwel enkel mits dit in veilige omstandigheden kan plaatsvinden.”
“We onderstrepen nogmaals dat alle uitgevaardigde richtlijnen tot het uitstellen van niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg van toepassing blijven tot tegenbericht.”

Om enige duidelijkheid te verschaffen aan de collega’s en in analogie met wat internationaal wordt gehanteerd , hieronder een aantal voorbeelden (niet bindend) :

Urgente behandeling – geen uitstel mogelijk

 • Bloeding / nabloedingen na een behandeling.
 • Acute, heftige pijn.
 • Gecompliceerde kroonfracturen met pulpa expositie.
 • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen.
 • Dento-alveolair trauma waar repositie of replantatie noodzakelijk is.

Noodzakelijk en essentiële behandelingen

 • Pijn (bijv. endodontische klachten / pulpitis).
 • Uitgevallen of afgebroken restauraties.
 • Afgebroken gebitselementen.
 • Prothese problemen.
 • Ernstige parodontale infecties. (vb ANUG, parodontaal abces, ….)
 • Alveolitis.
 • Scherpe randen, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben.
 • Noodzakelijke nazorg / complicaties na eerdere dento-alveolaire chirurgie (o.a. implantatie, flapoperaties).
 • Blaar die niet geneest (orale pathologie).
 • Focus vrijmaken.

Dit zijn voorbeelden van enkele behandelingen, maar de lijst is niet limitatief voor enkel deze behandelingen. Als leidraad moet genomen worden dat essentiële zorgen inhouden dat het behandelingen zijn waarbij het verder uitstellen zou leiden tot onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand. De tandarts zal dit steeds moeten kunnen aantonen aan de hand van het patiëntendossier.

Aandachtspunten heropstart tandheelkundige installaties

1             CONTEXT
Door de maatregelen in het kader van de coronacrisis worden niet-essentiële behandelingen in tandartspraktijken uitgesteld. Hierdoor worden heel wat installaties in tandartspraktijken momenteel niet of maar gedeeltelijk gebruikt en is het waterverbruik sterk verminderd. Bij stilstand van water in (een deel van) de leidingen loopt de kwaliteit van het water terug. Ook het risico op legionellakiemgroei neemt toe.
Een besmetting met legionellakiemen kan leiden tot legionellose of veteranenziekte. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aerosol) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen. In een tandartspraktijk bijvoorbeeld bij het gebruik van de tandartsboor.
Deze fiche heeft tot doel een aantal aandachtspunten bij beperkt gebruik en heropstart van tandheelkundige installaties mee te geven om blootstelling aan met Legionella besmette aerosol en kans op ziekte (legionellose) te voorkomen.

2             LEGIONELLABESLUIT
Omdat tandheelkundige units een risico vormen op groei en verspreiding van legionellakiemen zijn in het Legionellabesluit een aantal maatregelen uitgeschreven om dit risico  te beperken, nl:
-              Verwarmingselementen die verbonden zijn aan de tandheelkundige unit worden afgekoppeld zodat de watertemperatuur steeds lager is dan 25 °C.
-              De instrumenten die aangesloten zijn op de tandheelkundige unit worden regelmatig gereinigd en gesteriliseerd.
-              De leidingen van de tandheelkundige unit worden dagelijks geflusht.

3             HEROPSTART SANITAIRE INSTALLATIE EN TANDHEELKUNDIGE UNIT
Door de uitzonderlijke omstandigheden kan er een langere stilstand van water hebben plaatsgevonden dan gewoonlijk. Hierdoor is de kans op aanwezigheid van hogere aantallen aan Legionella (pneumophila) in deze installatie groter, en zo ook de kans op blootstelling bij gebruik ervan. Niet alle installaties kunnen volledig geledigd worden bij stilstand of periodes van inactiviteit.
Om de kans op Legionellagroei en verspreiding te beperken vragen we extra aandacht voor volgende maatregelen, zeker wanneer er zich nog water in de leidingen/installaties bevindt:
-              Volg de richtlijnen van de fabrikant van uw installatie en van het bijbehorend instrumentarium nauwgezet op, met speciale aandacht voor de onderhoudsaanbevelingen;
-              Spoel de leidingen grondig door voor de heringebruikname van de tandheelkundige unit. Dit heeft tot doel om het stilstaand water in de leidingen volledig te verversen. Doe dit zonder aangesloten instrumenten zodat u aerosolvorming vermijdt.

In samenwerking met het WTCB werden er richtlijnen uitgewerkt voor de heropstart van sanitaire installaties na periode van inactiviteit als gevolg van de maatregelen in het kader van de coronacrisis. Het document bevat o.a. aanbevelingen voor het veilig en efficiënt spoelen van koud waterleidingen. Deze is, samen met meer algemene informatie omtrent legionellabeheersing, terug te vinden via www.zorg-en-gezondheid.be/legionella. 

Overbruggingsrecht verlengd voor maand mei.

Minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) heeft afgelopen vrijdag op de ministerraad een verlenging voorgesteld van het overbruggingsrecht. Dit werd goedgekeurd.
Door deze verlenging van Ducarme, hebben zelfstandigen die gedwongen de deuren moeten sluiten of hun activiteiten moeten beperken als gevolg van de coronacrisis, voor de maand mei eveneeens toegang tot een uitkering in de vorm van het overbruggingsrecht. Die komt neer op 1.291,69 euro per maand of 1.614,10 euro per maand met kinderlast.

VBT Standpunt na de nationale veiligheidsraad dd. 24/04/20

Na de veiligheidsraad van 24/04/2020 rijzen er bij velen onder jullie vragen. De termen urgent, essentieel, noodzakelijk en regulier zorgen voor verwarring.

Laten we daarom ineens beginnen met de conclusie, waarna we hieronder verder verduidelijken.

Conclusie
Tot 4 mei: urgente en essentiële zorg is toegestaan. Hierbij heeft de tandheelkundige zelf de verantwoordelijkheid om te definiëren wat essentieel betekent. We adviseren om deze zorg enkel uit te voeren indien u de juiste maatregelen kan treffen. Indien niet, kan u de patiënt verwijzen naar één van de referentiecentra.

Vanaf 4 mei: reguliere zorg is toegestaan. Dit zal in fases gebeuren. Momenteel is nog niet duidelijk hoe dit concreet voor de tandheelkunde zal verlopen. De adviezen zijn ingediend door de beroepsverenigingen en we verwachten dan ook een praktisch en up-to-date protocol. Indien dit er niet komt, nemen we zelf het initiatief en zullen wij een protocol op onze website zetten. Onze huidige aanbevelingen zullen hierbij als basis dienen. https://www.vbt.be/file?fle=75755&ssn=

Wat wil dit nu concreet zeggen?

 • Op de veiligheidsraad gisteren verkondigde premier Wilmès dat : “Veel activiteiten zijn stopgezet toen dat niet nodig was, de nationale veiligheidsraad had er niet om gevraagd.”
  • Dit heeft onder andere betrekking op de tandartsen. Wij zijn nooit verplicht om volledig te stoppen met werken. Wel is er een officieel advies dd. 24/03/2020 op de website van Sciensano. Hier wordt gemeld dat enkel essentiële zorgen mogen uitgevoerd worden.

Momenteel zitten we nog tot 4 mei in Fase 0. De fase waarbij enkel urgente en essentiële zorg mag toegepast worden. Op de website van de VBT vindt u een verduidelijking omtrent de term essentiële zorg. https://www.vbt.be/file?fle=75754&ssn=

Het is dus aan de tandarts om te oordelen wat essentiële zorg voor de patiënt inhoudt. Dit houdt zowel een bepaalde vrijheid als verantwoordelijkheid in. Elke collega moet dus zijn/haar wetenschappelijk en klinisch inzicht gebruiken, mede als een portie gezond verstand.

Wat wel van belang blijft is dat u deze zorg in een veilige setting moet kunnen uitvoeren voor zowel de patiënt als voor uzelf en uw werknemers. Daarom raden we ook aan om hiervoor het praktisch protocol te blijven volgen. U vindt op de website van de VBT ook hier ons uitgewerkt voorstel. https://www.vbt.be/file?fle=75755&ssn=

Tot op heden blijven dit echter voorstellen vanuit de verschillende beroepsverenigingen die overgemaakt zijn aan de bevoegde instanties. Wij houden u op de hoogte zodra er een officieel advies wordt gepubliceerd.

Als u niet over de juiste beschermingsmaatregelen kan beschikken, raden we nog altijd aan om uw patiënten telefonisch verder te helpen en desgevallend te verwijzen naar één van de referentiecentra in uw buurt. Deze dienst blijft tot nader order verder bestaan. Voor de periode na 4 mei kan u uiteraard altijd met een collega in de buurt afspreken om samen te werken.

Vanaf 4 mei komen we in fase 1a, waarbij er “Geleidelijke en veilige uitbreiding van de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg” wordt voorzien. Wat deze geleidelijke uitbreiding net inhoudt is momenteel nog niet duidelijk. Ook hier pogen we zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen.

BESLUIT : 

Tot 4 mei :          enkel urgente en essentiële zorg mogen uitgevoerd worden
Vanaf 4 mei :    reguliere zorg toegestaan. De juiste modaliteiten hiervoor zullen eerstdaags verder worden toegelicht.

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dus ook voor tandartsen. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren. Deze premie komt in vervanging van de hinderpremie dewelke bedoeld was voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten.

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.
Tandartsen die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een webtoepassing bij VLAIO. Die toepassing moet nog geactiveerd worden. We houden u op de hoogte.

Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
Een aanvraag indienen kan op de website van VLAIO. Belangrijk om te noteren: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona:
Is de corona compensatiepremie belastbaar?

Neen, de corona compensatiepremie is vrijgesteld van belastingen, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Teleconsult.

We herinneren er u nog eens aan dat een teleconsult kan aangerekend worden, wanneer men een patiënt telefonisch verder helpt.

Het teleconsult (20 euro) omvat na het stellen van een anamnese:

 • advies.
 • voorschrijven van geneesmiddelen.
 • doorsturen van de patiënt indien noodzakelijk.

Deze totaalaanpak voor zorg op afstand geldt vanaf  14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt. Dat betekent dus dat men zal mogen attesteren met terugwerkende kracht tot 14 maart 2020.
De pseudocodes 389012 en 389034 zullen moeten gebruikt worden.
Bij elk telefonisch consult wordt het patiëntendossier aangevuld met:

 • de dag van de oproep.
 • de uitgevoerde anamnese, het advies en eventuele geneesmiddelenvoorschrift.
 • bij doorverwijzing: naam en adres van de doorverwijspraktijk en de doorgegeven relevante gegevens.

Moeten bijgehouden worden : de gegevens van de patiënt (naam, voornaam, adres en rijksregisternummer).
Een teleconsult mag NIET aangerekend worden wanneer u zelf een patiënt opbelt om een afspraak te verplaatsen/annuleren.

Welke verstrekkingen zijn mogelijk door een tandarts via telefonisch advies?
Het gaat over een telefonische anamnese met bijhorend advies en een eventueel geneesmiddelenvoorschrift en de eventuele doorverwijzing. De tandarts noteert een beknopt verslag van het contact met de relevante elementen in het patiëntendossier. Bij doorverwijzing wordt de practicus naar wie verwezen wordt geïnformeerd over de resultaten van het advies en de relevante gegevens.
Patiënten bellen de tandarts met een acute zorgvraag of voor bijkomende opvolging van hun tandheelkundige behandeling. De patiënt kan om gemotiveerde redenen de tandarts niet in persoon ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten tot de 18de verjaardag en na de 18de verjaardag.
Hoe kan u als tandarts dat telefonisch advies geven en aanrekenen?
De verstrekking wordt geïdentificeerd met 2 pseudocodes:

 • 389012 Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag
 • 389034 Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag, in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst.

Deze verstrekking mag per patiënt en per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 kalenderdagen worden aangerekend.
Per patiënt kan dezelfde tandarts deze prestatie op dezelfde dag niet cumuleren met enige verstrekking uit artikel 5 van de nomenclatuur.
Deze verstrekking kan worden verleend door alle tandheelkundigen met een RIZIV-nr.
Per dag kan dezelfde zorgverlener maximum 10 keer deze verstrekking (code 389012) aanrekenen.
Op de dagen waarop een tandarts werkt in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst kan die de verstrekking (code 389034) maximum 20 keer per dag aanrekenen.
Op dezelfde dag kunnen beide pseudocodes niet worden gecumuleerd.
Deze verstrekking is niet van toepassing bij gehospitaliseerde patiënten.  

Welke principes gelden er voor deze verstrekkingen?
Bedrag voor deze verstrekking: 20 euro (honorarium)
De verzekering voor de geneeskundige verzorging neemt die 20 euro volledig ten laste, de patiënt betaalt geen remgeld.
Er zijn geen supplementen toegelaten
De toepassing van de derdebetalersregeling is mogelijk maar niet verplicht
Deze maatregel is tijdelijk en uitzonderlijk

Het mondzorgtraject is niet van toepassing. Deze verstrekking telt dus ook niet als het vereiste contact in jaar 2020 voor het bedrag van de tegemoetkoming in het jaar 2021.
Deze verstrekking heeft geen invloed op de P-waarden.
Deze maatregel start op 14 maart 2020 en het einde wordt bepaald door de Minister van Sociale Zaken.

Meer beschermingsmiddelen nodig.

VBT blijft erop aandringen dat voldoende beschermingsmiddelen worden vrijgemaakt voor tandartsen. Jammer genoeg werden er amper materialen ter beschikking gesteld van de tandartsen. Zo’n goeie 8500 FFP2 mondmaskers werden ter beschikking gesteld van de doorverwijspraktijken. Ander beschermingsmateriaal dat gevraagd werd, kregen we nooit te zien.  Het is schandalig dat de tandartsen zo miskend worden in deze crisis.

Waarschuwing.

Wij vernemen van collega’s (en wij hebben dat ook zelf ervaren) dat malafide personen van de crisis situatie gebruik maken om oneerbare voorstellen te doen om beschermmaterialen waar grote tekorten voor bestaan aan te bieden. Ofwel worden hiervoor woekerprijzen voor gevraagd, ofwel worden voorschotten gevraagd voor producten die wellicht nooit geleverd worden. We raden u dan ook aan ten zeerste op uw hoede te zijn en op te letten voor oplichting indien u op deze voorstellen ingaat. We vragen de bevoegde diensten ook om op te treden tegen deze praktijken.
Aarzel niet om melding te maken bij  Meldpunt.belgie.be van dergelijke praktijken.

VBT werkt hard door.

Het hele bestuur en de vele medewerkers sloven zich dag en nacht uit om u zo snel en volledig mogelijk te informeren. We werken op alle beleidsniveaus om maatregelen te bekomen die deze crisis en onze sector nodig heeft. Ondertussen werden reeds vele positieve initiatieven gestart die de pijn en ongemakken van deze crisis in beperkte mate verzachten.  We staan in voortdurend contact met de overheid, het RIZIV, de universiteiten, sociale secretariaten, pers, wetenschappelijke experten, politici, andere beroepsverenigingen, …. om de bezorgdheden van de tandartsen te communiceren. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen hebt.

Komende woensdag 29 april is opnieuw overleg gepland met het RIZIV om na te gaan of er mogelijkheden bestaan om vb een nomenclatuurnummer in te voeren voor het gebruik van beschermmateriaal. Zoals algemeen geweten, kan in Duitsland hiervoor 15 euro extra worden aangerekend. De beroepsverenigingen zullen een uitgewerkt voorstel indienen dat hopelijk snel een positief gevolg krijgt. We houden u verder op de hoogte.
Voorts werd de problematiek van leeftijdsafhankelijke prestaties, alsook termijnen (vb voor orthodontie) besproken.  Het principe is dat alle termijnen en leeftijdsgrenzen tijdens deze crisisperiode met 6 maanden verlengd worden. Eerstdaags zal het RIZIV hier over communiceren. Wij drongen er op aan dat u als tandarts geen extra administratieve last zou hebben : als tandarts hoeft u niks speciaals te doen : u schrijft gewoon de nomenclatuur uit die op dat moment van toepassing is en de mutualiteiten doen dan de nodige verrekening.

Hierna werden de continuïteitsclausule en de termijn aangaande tandsteenverwijdering besproken. Hierover is nog geen duidelijkheid. Aangezien er geen hoogdringendheid is wordt deze bespreking even uitgesteld.

Leren van het buitenland.

Je kan altijd leren over de aanpak in het buitenland. We kijken als beroepsvereniging dan ook wat andere landen doen en houden nauwe contacten met onze buitenlandse zusterverenigingen. In Zwitserland, waar ondertussen alle tandheelkundige zorg opnieuw is toegelaten,  pakt met het als volgt aan :
Covid-19 richtlijnen voor de tandartspraktijk tijdens de Covid-19 pandemie.

Doelstellingen
•             Voorkom of beperk de verspreiding van het coronavirus in Zwitserland.
•             Verminder de frequentie van transmissies, onderbreek transmissieketens en lokale uitbraken voorkomen of beperken.
•             Bescherming van de gezondheid van bijzonder kwetsbare mensen.
•             Stel risicogroepen niet bloot aan aanvullende, vermijdbare risico's.
•             Bescherming van de gezondheid van het praktijkpersoneel (EKAS).
•             Besparing van hulpbronnen, vooral beschermend materiaal (bijv. Hygiënemaskers, desinfectiemiddelen).

Algemene informatie

Door de sterke toename van Covid-19-gevallen in Zwitserland is de kans groot dat mensen met acute luchtwegaandoeningen besmet zijn met het nieuwe coronavirus.  Daarom moeten alle nodige maatregelen worden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen of te vertragen. Alle individuen en huisgenoten met acute ademhalingsproblemen moeten thuis blijven. Op deze manier kan het gezondheidssysteem voorrang geven aan de meest ernstige gevallen. Dit zorgt ervoor dat besmettelijke mensen het gezondheidssysteem niet onnodig belasten.

Belangrijkste transmissieroutes van het coronavirus

• Door druppeltjes: als de persoon niest of hoest, kunnen de virussen de slijmvliezen uit de neus, mond of ogen van andere mensen besmetten.
• Over de handen: besmettelijke druppels door hoesten en niezen kunnen op de handen komen. Ze komen in uw mond, neus of ogen wanneer u ze aanraakt.
• Bij nauw en langdurig contact: als u een zieke langer dan 15 minuten ziet en op minder dan 2 meter afstand bevindt.
• Er is geen bewijs dat het coronavirus via bloed kan worden overgedragen.

Patiëntbehandeling
• Uitgebreide telefoontriage en uitgebreide patiëntgeschiedenis: vragen over symptomen (droge hoest, koorts, smaakverlies), contact met Covid-19 positieve mensen in de afgelopen 2 weken of in quarantaine in de afgelopen 2 weken.
• De patiënt kan bij binnenkomst in de praktijk gevraagd worden een hygiënemasker te dragen.
• De patiënten worden meestal rechtstreeks naar de behandelkamer gebracht. Uitzonderlijk kan er sprake zijn van een maximaal verblijf in de wachtkamer van 15 minuten en een afstand tussen de patiënten  van 2 meter.
• Temperatuurmeting sterk aanbevolen: indien> 37,5 °, de patiënt ontslaan en hem later terugbellen.
• Moedig de patiënt aan om zijn handen te wassen of te desinfecteren voordat u met de behandeling begint.
• Behandel niet in praktijkruimten zonder ramen of zonder automatische ventilatie
• Als de gebruikelijke beschermende materialen (hygiënemasker, behandelingshandschoenen, veiligheidsbril, ontsmettingsmiddelen) niet beschikbaar zijn, mogen er geen behandelingen worden uitgevoerd.

Men onderscheidt 3 patiëntengroepen  voor de triage :

Normale of asymptomatische patiënt
Bijzonder kwetsbare patiënten
Patiënten met een bewezen actieve COVID19 infectie

Normale patiënt (COVID-19 asymptomatische patiënt)
In deze groep kunnen tandheelkundige en orthodontische ingrepen worden uitgevoerd mits volgende voorzorgsmaatregelen:
• De hele dag een hygiënemasker dragen.
• Vóór de behandeling kan het nodig zijn dat de patiënt met een mogelijk virucidaal middel gorgelt :  bijvoorbeeld 30 seconden met 1,5% H2O2 of povidonjodium volgens de instructies van de fabrikant.
• Behandelingen onder rubberdam waar mogelijk, desinfectie van rubberdam.
• Gebruik van speekselafzuiger en zuigsysteem met goede zuigkracht.
• Uitgebreide eliminatie van aerosol genererende methoden (het gebruik van Air-Flow, turbines alleen onder rubberdam). In uitzonderlijke gevallen : werken zonder een rubberen dam, maar met een FFP-2-masker wordt dan aanbevolen.
• Mondhygiëne alleen met handinstrumenten.
• Behandeling alleen in kamers met automatische ventilatie (geen airconditioning) of met grote ramen - na elke behandeling moet de kamer minimaal 15 minuten verlucht worden door de ramen te openen en vervolgens te desinfecteren. De inwerktijd van het desinfectans moet strikt volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd.

Bijzonder kwetsbare patiënten

Patiënten met ziekten en bijzonder kwetsbare mensen moeten extra worden beschermd. Kwetsbare patiënten lopen het risico ernstige vormen van Covid-19 te ontwikkelen. Ze blijven best zo veel mogelijk thuis en doen geen uitstappen.
Mensen vanaf 65 jaar en mensen, inclusief degenen onder de 65, met een verhoogd risico op  volgende ziekten:
• hoge bloeddruk
• Chronische aandoeningen van de luchtwegen
• diabetes
• Ziekten en therapieën die het immuunsysteem verzwakken
• Hart- en vaatziekten
• kanker
Voor deze patiënten kunnen tandheelkundige en orthodontische ingrepen worden uitgevoerd. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden :
• De patiënten moeten zodanig in de dagelijkse planning worden geïntegreerd dat ze niet of zo min mogelijk in contact komen met andere patiënten.
• Voor elke patiënt moet het voordeel van de behandeling voor tandheelkundige gezondheid afgewogen worden tot het risico op besmetting met Covid-19 op weg naar de praktijk .
• Bijzonder risicovolle behandelingen moeten worden uitgesteld tot later.

Patiënten met een bewezen actieve Covid-19-infectie, COVID-19

Vermoedelijk geval van luchtweginfecties, koorts
Bij deze groep mensen mogen alleen spoedbehandelingen worden uitgevoerd die niet kunnen worden uitgesteld. De behandeling mag alleen plaatsvinden in een aparte «COVID-19 behandelkamer».
Geen contact en geen ruimtelijke vermenging met andere patiënten.
Er zijn aanvullende voorzorgsmaatregelen van toepassing:
• Laat de patiënt direct bij aankomst in de praktijk een hygiënemasker dragen.
• De tandartsen (inclusief assistenten) dragen tot 30 minuten na de aërosolgenererende behandelingen FFP2-maskers en zolang de zieke in de kamer is. Voor maskers met een klep moet gecontroleerd worden of de uitgeademde lucht gefilterd is.
• Het dragen van een schort, het dragen van handschoenen, een veiligheidsbril.
• Afhankelijk van de kantonale voorschriften kan zorg worden verleend door een ziekenhuisservice of een specialist.

Informatie praktijkpersoneel
De gebruikelijke persoonlijke hygiënemaatregelen volgens de kwaliteitsrichtlijn SSO praktijk hygiëne moeten strikte nageleefd worden :
• Haar op schouderlengte moet in een paardenstaart worden gebonden. Langer haar moet geknoopt worden of onder een haarkapje worden gebracht.
• Korte en ongeverfde vingernagels.
• Was uw handen grondig met zeep en koud water.
• Hygiënische handdesinfectie met een geregistreerd, alcoholisch preparaat.
• Draag hygiënemaskers, handschoenen, veiligheidsbril.
• Er moet voor worden gezorgd dat het beschermende masker correct wordt gehanteerd en gedragen.
Als de hygiënemaatregelen niet kunnen worden nageleefd, mogen er geen behandelingen worden uitgevoerd. Het praktijkpersoneel met patiëntcontact draagt de hele werkdag een hygiënemasker.
•             Gebruik zo min mogelijk personeel bij de patiënt.
•             Personeel moet afstand houden van elkaar, bijvoorbeeld door grotere afstanden bij maaltijden, tijdens pauzes, aan kantoortafels of in personeelsvergaderingen etc.
•             Personeel met symptomen van acute luchtwegaandoeningen (bijv. Hoesten, keelpijn, kortademigheid) met of zonder koorts, koorts, spierpijn, al dan niet getest, blijft tenminste gedurende 10 dagen thuis en kan 48 uur nadat de symptomen zijn verdwenen, op voorwaarde dat sinds het begin van de symptomen ten minste 10 dagen zijn verstreken, opnieuw aan het werk. Contactpersonen moeten gedurende 10 dagen in de zelfquarantaine.
Vooral praktijkpersoneel (inclusief beroepsbeoefenaars) die tot de risicogroepen behoren, lopen een bijzonder risico. Er wordt aanbevolen om de werkactiviteit en de werkomgeving risico gebaseerd aan te passen.

Aanvullende praktijk- en patiënt specifieke maatregelen

•             Strikte naleving van algemene mondhygiënemaatregelen:
- Behandelhandschoenen, gezichtsmasker en veiligheidsbril.
- Nauwkeurige en regelmatige desinfectie van oppervlakken met inachtneming van de vereiste blootstellingstijd.
- Naleving van verdere hygiënemaatregelen volgens de QSS-praktijk op basis van de Kwaliteitsrichtlijn SSO praktijk hygiëne.
•             Behandelingsprotocol voor elke patiënt:
• Vermijd, indien mogelijk, aerosol veroorzakend werk of beperk het tot een minimum
• Algemeen gebruik van rubberdam.
• Gebruik van speekselafvoer en sterk zuigsysteem.
• Ventileer de kamer grondig na elke patiënt.
• Grondige desinfectie van het computertoetsenbord en de computermuis na elke patiënt.
Alles wat wordt aangeraakt door patiënten of personeel in de praktijkruimte wordt regelmatig met een zeepoplossing of ontsmettingsmiddel gereinigd; bv. elk uur desinfecteren van alle deursloten en kranen, regelmatige reiniging / desinfectie van het zitmeubilair in de wachtkamer etc. In de administratieve ruimte van de praktijk zouden ladeknoppen, archiefkasten, computertoetsenborden en dergelijke door zo min mogelijk personen moeten worden gebruikt.
De receptie is ideaal uitgerust met een beschermend scherm.  Telefoontoestellen die door meerdere personen worden gebruikt, moeten na elk gesprek worden gedesinfecteerd.
Meer tijd voorzien per behandeling .

Enkel de patiënt komt in de praktijk, anderen wachten buiten de praktijk.
De patiënten worden meestal rechtstreeks naar de behandelkamer gebracht.
Haal tijdschriften, kranten en speelgoed uit de wachtkamer.

Gebruik van mondmaskers  - aanbevelingen Raad van Tandheelkunde.

De maskers bieden twee soorten bescherming : bescherming van de patiënt en bescherming van de
zorgverlener.

 • Gebruik van een «comfort masks» (maskers « van licht papier »):
 •  

Geen wijziging in de gebruiksaanbevelingen, gelet op de snelheid waarmee dit soort comfortmaskers
kapotgaat. Voorbeelden van aanbevolen gebruik:
• familieleden die op bezoek zijn bij een immunogecompromitteerde patiënt,
• contacten met «MRSA/MDRO-patiënten».

 • Gebruik van «chirurgische maskers»:

Het chirurgisch masker dat de gebruiker ervan moet beschermen bij de verzorging en medische
handelingen, mag door de zorgverstrekker (en het verzorgend personeel) worden gebruikt in de:

• ziekenhuissetting
o voor het zorgpersoneel met milde symptomen (van een luchtweginfectie), zonder koorts,
o in het operatiekwartier,
o in de verloskamer,
o in de steriele eenheden,
o in propere en vuile zones van de sterilisatiecentrales,
o bij manipulatie door personeel laboratoria van respiratoire en digestieve monsters zonder laminaire stromingskap

• extramurale zorgsetting
o bij contact met patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 in de triagecentra,
o bij contact met patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 voor alle eerstelijnszorgen of thuiszorg,
o bij geïsoleerde patiënten met een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 in residentiële collectiviteiten zoals woon- en zorgcentra, revalidatiecentra en gevangenissen, enz.,
o alle transport van patiënten met uitzondering van transport van mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten via daarvoor voorzien transport (in dit geval wordt FFP2 gebruikt),
o bij handelingen van het personeel van mortuaria en begrafenisondernemers bij overlijden van een mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënt.

Alhoewel het chirurgische masker normaal gezien voor éénmalig gebruik is bestemd, mag het, in de huidige omstandigheden, door de zorgverstrekker (en het verzorgend personeel) worden gebruikt onder volgende uitzonderlijke voorwaarden:
• gedurende 8 uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan,
• mag dus met dat doel bijgehouden worden (gedragen rond de hals) maar nooit in de zak,
• mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bv. in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak),
• mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden,
• moet onmiddellijk verwijderd worden zodra er macroscopisch zichtbare vlekken op zijn.

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.

Deze uitzonderingsmaatregelen rond chirurgische maskers worden opgeheven zodra de epidemiefase rond het COVID-19 afloopt.

 • Gebruik van « FFP1/FFP2/FFP3 maskers »:

Het FFP1/FFP2/FFP3 masker kan voor de bescherming van zorgverstrekkers (en verzorgend en begeleidend personeel) worden gebruikt wanneer zij in direct contact staan met patiënten met een vermoedelijke of bevestigde besmetting met COVID-19, SARS, MERS, tuberculose, mazelen, varicella, zona. Daarbij gelden de uitzonderlijke voorwaarden die geformuleerd zijn voor het gebruik van chirurgische maskers. Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.

Deze uitzonderingsmaatregelen rond FFP1/FFP2/FFP3 maskers worden opgeheven zodra de epidemiefase rond het COVID-19 afloopt.

Indien beschikbaar worden, bij patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19, FFP2/FFP3 maskers aangeraden voor handelingen, behandelingen, activiteiten met veel aerosolisatie (intubatie en geassocieerde handelingen, CPR, tracheale aspiratie met open circuit, bronchoscopie, C-PaP, BPap, oxyflow, tracheotomie, etc.). Na het uitvoeren van dergelijke handelingen met veel aerosolisatie moet elk type masker onmiddellijk weggeworpen worden aangezien het masker waarschijnlijk erg besmet is.

In navolging van wat de WGO hierover heeft gezegd, mogen bij een tekort aan deze types maskers de zorgverstrekkers chirurgische maskers gebruiken.
Het FFP2 masker met uitademventiel mag worden gebruikt door immunogecompromitteerde patiënten die hun kamer moeten verlaten.

Opgelet: patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 krijgen een chirurgisch masker. Indien deze toch een FFP1-masker zouden krijgen, moet het verplicht om een « FFP1- masker zonder uitademventiel » gaan. Het gaat er immers om te vermijden dat het type met uitademventiel onoordeelkundig wordt gebruikt door deze patiënten, aangezien zij het virus via het ventiel potentieel zouden kunnen uitscheiden bij het uitademen.

Andere mogelijke maskertypes en aandachtspunten
Medische maskers zijn in principe gemaakt voor eenmalig gebruik, eventueel met verlengd gebruik. In een context van belangrijke schaarste, heeft het RIVM in Nederland een richtlijn gepubliceerd voor het hergebruik van FFP2 maskers, waarbij tot tweemaal toe een sterilisatie kan worden uitgevoerd met waterstofperoxide. Voor meer informatie, zie https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers.

Bepaalde types van maskers die worden gebruikt in de industriële sector om te beschermen tegen fijne deeltjes (type P “Bescherming tegen deeltjes (stof) en vloeibare en vaste aerosolen (nevel)”), zijn niet vergund voor gebruik tijdens de zorg, maar bezitten wel dezelfde eigenschappen als FFP2/FFP3-maskers.

 • «Home-made » stoffen maskers zijn geen medische maskers en zijn inferieur aan chirurgische maskers.

In het kader van een tekort aan medische maskers kunnen zij wel gebruikt worden, onder meer in zorginstellingen door het personeel dat niet betrokken is bij de verzorging van patiënten (bv. administratief personeel, technisch personeel, personeel van het laboratorium, personeel van de onthaalbalie dat geen rechtstreeks contact heeft met patiënten, enz.).

Indien er geen chirurgische maskers beschikbaar zijn, kunnen patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 en geïsoleerd in hun woning, ook « home-made » maskers - gemaakt uit stof/linnen - gebruiken. Hierdoor beschermen ze hun directe omgeving. Desnoods kan de patiënt gebruik maken van een sjaal of een andere doek. Deze voorwerpen moeten wel dagelijks worden gewassen op minstens  60°C.

Tip : zelf handgel maken

REAGENTIA voor FORMULE 1:

REAGENTIA voor FORMULE 2

• Ethanol 96%  
• Hydrogen peroxide 3%
• Glycerol 98%
• Sterile distilled or boiled cold water

• Isopropyl alcohol 99.8%
• Hydrogen peroxide 3%
• Glycerol 98%
• Sterile distilled or boiled cold water

Aanbevolen hoeveelheden :

• Ethanol 96%: 8333 ml                                              
• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml                            
• Glycerol 98%: 145 ml                                                                

• Isopropyl alcohol 99.8%: 7515 ml
• Glycerol 98%: 145 ml
• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml

Hoogachtend,
Frank Herrebout
Voorzitter VBT
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) - Franklin Rooseveltlaan 348/1 9000 GENT frank.herrebout@vbt.be

Download documenten :