Verlening beroepstitel titel algemeen tandarts 2015

De eerste controlecyclus m.b.t. het behoud van de erkenning als algemeen tandarts is gestart op 1 juli 2009 en dit voor de algemeen tandartsen die vóór 1 januari 2009 erkend zijn. Vanaf deze datum moet voldaan worden aan de criteria voor behoud (met name: de dossiers van patiënten bijhouden, zich houden aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep, deelnemen aan de wachtdienst, regelmatig bijscholen), zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts. Tevens diende een aanvraag tot behoud van de erkenning normaliter te gebeuren voor 1 juli 2015.


Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend, kunnen we u dadelijk geruststellen. Er is immers een beleidskeuze gemaakt om de controle op het behoud tot nader order niet uit te voeren.  U hoeft voorlopig dus geen aanvraag in te dienen tot het behoud van uw erkenning als algemeen tandarts en u bent voor alle duidelijkheid nog steeds erkend als algemeen tandarts.

Van zodra het beleid omtrent (de controle op) het behoud van de erkenning verandert, zal dit o.a. via de website www.gezondheid.belgie.be gecommuniceerd worden.

Het is wel aangewezen om de algemene tandheelkunde te blijven uitoefenen conform de criteria voor behoud van de erkenning (met name: de dossiers van patiënten bijhouden, zich houden aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep, deelnemen aan de wachtdienst, regelmatig bijscholen). Voor meer informatie over deze criteria kan u terecht op de site www.gezondheid.belgie.be (Gezondheidszorg > Gezondheidszorgberoepen > Tandartsen > Toegang tot en uitoefening van het beroep).