Coronavirus met de naam SARS-CoV-2: Aanbevelingen voor de THK praktijk

VBT organiseert in de maanden april en juni lezingen met Mevr. Schelstraete Nicole over infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. Een opfrissing in deze materie kan zeker geen kwaad gezien het menselijk is om de aandacht hiervoor wat te laten verslappen. Het coronavirusprobleem bewijst dat we steeds alert dienen te blijven.

Hou onze nascholingskalender in de gaten voor meer info en data die binnenkort gepubliceerd worden.

Het nieuwe coronavirus met de naam SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken is ondertussen ook in België ontdekt. Het virus veroorzaakt koorts en spierpijn, gevolgd door een droge hoest. Na ongeveer een week ontstaat bij sommigen kortademigheid en in zo’n geval is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk. Ongeveer 81% ontwikkelt overigens slechts milde klachten, 14% ernstigere klachten en 5% wordt ernstig ziek. Overdracht vindt voornamelijk van persoon tot persoon plaats.

Als er in dit overzicht gesproken wordt over risicogebieden, dan wordt er gerefereerd aan de regio’s die op deze interactieve kaart zijn gemarkeerd: 

VBT raadt op basis van diverse bronnen (WHO, CDC, Johns Hopkins, FOD Volksgezondheid) tandartsen de volgende voorzorgsmaatregelen aan:

1.            Vraag patiënten met symptomen zoals hoest, ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden, zeker als zij in de getroffen gebieden zijn geweest, u dit te melden. Dit kan bij telefonisch contact, via de oproep of op uw praktijksite worden gedaan. Afhankelijk van de urgentie van de behandeling kunt u het vervolg met de patiënt bespreken. Adviseer deze in ieder geval telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Getroffen gebieden zijn actueel:

  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

2.            Als het bezoek aan de praktijk niet dringend is, kunt u er in overleg met een patiënt zonder typerende klachten, die wel in een bekend getroffen gebied is geweest, er voor kiezen dit bezoek uit te stellen tot minstens 14 dagen na het laatste moment waarop de patiënt zich in die regio bevond.

3.            Voer geen aerosol genererende handelingen uit bij patiënten met griepverschijnselen en die in een bekend getroffen gebied zijn geweest.

4.            Houd u strikt aan de richtlijnen voor de tandartspraktijk die zijn samengebracht in HGR 8363 “Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening. Gebruik de beschreven persoonlijke beschermingsmiddelen op de voorgeschreven wijze. Raak een mondneusmasker niet aan de voorzijde aan. Reinig indien nodig, en desinfecteer in ieder geval uw oogbescherming na iedere patiënt. VBT is in overleg met de depots over de distributie van mondneusmaskers, welke op dit moment schaars aan het worden zijn. 

5.            Raak met uw handen uw gezicht niet aan, in het bijzonder ogen, neus en mond niet.

6.            Hoest en nies in een tissue of binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg.

Omdat men er momenteel van uit gaat dat verspreiding voornamelijk via vochtoverdracht bij hoesten of niezen plaatsvindt, zijn de volgende voorzorgsmaatregelen slechts een advies. Wij willen ze toch noemen, omdat er niet met zekerheid kan worden gesteld hoe de verspreiding plaatsvindt:

7.            Naast goede handhygiëne volgens de richtlijn is het voor u en het personeel verstandig om, zoals bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen gebruikelijk is tijdens het griepseizoen, patiënten voorlopig geen hand te geven. U kunt deze maatregel middels een brief bij de deur aankondigen om zo eventuele ongemakkelijke situaties te voorkomen.

8.            Vraag ook de patiënt om zijn of haar handen te desinfecteren na het bezoek, zorg voor handdesinfectiemiddelen voor patiënten. Patiënten wijzen namelijk vaak plekken in de mond aan met een vinger, of nemen bijvoorbeeld hun prothese uit de mond. Vervolgens raken zij onder andere deurhendel of balie aan. (!) Indien mogelijk is handdesinfectie bij binnenkomst van de praktijk ook aan te raden.

9.            Reinig en desinfecteer geregeld deurhendels, balie, maar ook de kraan in de wc; oppervlakken die routineus door patiënten worden aangeraakt.

10.          Zorg voor goede ventilatie van uw praktijkruimten.

Verdere info: 

  • Voorwerpen en oppervlakken kunnen door een virus, een bacterie besmet zijn: ontsmet deze oppervlakken, ook labowerkstukken (zowel uit lokale als buitenlandse tandtechnische labo) met een breedspectrum ontsmettingsmiddel (https://portal.health.fgov.be (“biocide” zie actieve producten). Er zijn nu reeds richtlijnen om tandheelkundige labowerken (HGR 8363) te ontsmetten, zowel afdrukken die naar het tandtechnisch labo gaan, als werkstukken die van het labo naar de tandheelkundige praktijk terugkomen. Beide disciplines dragen hierbij verantwoordelijkheid. Afspraken dienen hierrond gemaakt te worden. (Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan een virus maar kort overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus (COVID-19) anders is. (FOD Volksgezondheid) 
  •  ontsmetten van waterleidingen (cfr. fabrikant: zie handleiding installatie) en aspiratieleidingen (cfr. fabrikant: idem hierboven) dienen in de desinfectieprotocollen geïntegreerd te zijn.
  •  alle andere richtlijnen (instrumentarium,….) kan men terugvinden in HGR 8363