Akkoord 2020 tandartsen-ziekenfondsen (akkoord voor 2 jaar)

Beste Collegae,

In volle Corona crisis, waarbij we als zorgverstrekker door de overheid aan ons lot worden overgelaten, vergeten we bijna dat een nieuw akkoord tandartsen en ziekenfondsen goedgekeurd moet worden!

 

Hoe erg de situatie nu ook is, ook deze coronacrisis zal voorbijgaan en als beroepsvereniging, maar ook u als individuele tandarts dienen we voorbereid te zijn en een blik op de toekomst te houden!

 

In de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen (NCTZ) werd op 30 januari 2020 een nieuw 2-jarig akkoord voorgesteld aan tandartsen en ziekenfondsen. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad, vandaag  23 maart is het dan aan u om dit akkoord goed te keuren of te verwerpen. Hiervoor heeft u nu 30 dagen de tijd en dit kan enkel elektronisch via ‘MyRiziv’. Uiterste datum is dus 22 april 2020.

Eerst een woordje uitleg bij het akkoord.


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen heeft als enige beroepsvereniging dit akkoord niet aanvaard! 

Waarom?

 • De overheid heeft de mondzorg jarenlang onder gefinancierd
 • De grootste beroepsvereniging heeft steeds teveel toegegeven voor het bereiken van voorgaande akkoorden
 • Het nieuwe akkoord biedt vooral opportuniteiten voor de mutualiteiten
 • Het is opnieuw u als tandarts die het gelag betaalt.

Wat “ krijgt “ de tandarts in dit akkoord:

 • Een indexatie honoraria van 1,95% op 1 maart 2020.
 • Een éénmalige verhoging van het sociaal statuut naar 3200 euro (was mogelijk omdat de indexatie pas op 1/3/2020 van start ging)
 • Opnieuw activeren van reeds bestaande maximumtarieven met pseudocodes voor min 18-jarigen en plus 18-jarigen en een zestal nieuwe maximumtarieven en pseudocodes enkel voor + 18 jarigen.

Wat wordt ALLEEN van de geconventioneerde tandartsen verwacht?

   Lees in het akkoord (u kan de volledige tekst van het akkoord onderaan dit artikel vinden:

 • Het afleveren van een gepersonaliseerd voorstel van behandelplan aan de patiënt.
 • Een kostprijs raming van de nodige behandelingen voor de start (zie akkoord Punt 2).
 • Een kwijting aan patiënt/mutualiteit bij elke (en alle) uitgevoerde behandeling(en) met detail voor zowel vergoedbare als niet-vergoedbare prestaties en het gevraagde honorarium (zie akkoord Punt 2). – wie via E-attest werkt, bezorgt sowieso in detail alle gegevens aan de mutualiteiten….
 • De NCTZ zal voor 31/10/2020 de toepassing van de maximumtarieven evalueren aan de hand van een evaluatiemethode welke nog moet worden ontwikkeld en goedgekeurd. (zie akkoord Punt 6). Indien er te veel gebruik wordt gemaakt van de pseudocodes, komt alles te vervallen.
 • Als partieel geconventioneerd tandarts zal u tijdens uw gedeconventioneerde uren toch verplicht aan de maximumtarieven moeten werken.
 • De maximumtarieven zijn niet van toepassing voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (20 procent van de bevolking) en onder de 18 jaar.
 • Opnieuw de belofte dat een werkgroep wordt samengesteld voor de hervorming van het tariefsysteem. (Zie ook vorig akkoord en verlengakkoord)
 • Een werkgroep zal voorstellen formuleren om de kost voor de patiënt te verminderen en het uitstel van zorg te minimaliseren.

Het is opnieuw duidelijk dat de overheid met vage beloftes en geïndexeerde broodkruimels u als  individuele tandarts tracht te overhalen dit akkoord te onderschrijven.

Samenvattend
Een sociaal statuut dat door een uitgestelde indexatie éénmalig kan verhoogd worden, de accrediteringspremie welke iets toeneemt en enkele maximumtarieven die lokkertjes zijn om toe te treden. De indexatie is al lang zijn glans verloren en is ontoereikend om de stijgende kost van praktijkvoering op te vangen. Gepersonaliseerde behandelplannen annex prijsramingen zullen niet alleen uw administratieve druk doen toenemen maar ook het shop-gedrag bij de patiënt aanmoedigen.
Transparantie is fantastisch en daar kan niemand wat op tegen hebben, maar quid pro quo.

 

VBT gelooft niet in “beter een slecht akkoord dan geen akkoord”. 
Wij draaien de rollen om: “beter geen akkoord dan een slecht akkoord!”

 

 

Hoe komt het toch dat zulk akkoord telkens weer goedgekeurd raakt?

 • De mutualiteiten zien in de onderfinanciering en maximumtarieven een ideaal vehikel om hun aanvullende verzekeringen te verkopen.
 • De beroepsverenigingen die mee in het akkoord stappen hebben dan weer zicht op lucratieve overheidscontracten. De accreditering blijft verder door het RIZIV gesubsidieerd. “It’s all about the money and what’s in it for me!” en ondertussen blijft u weer in de kou staan.

VBT gelooft niet in dit barslechte akkoord en als de tandarts dit akkoord ook niet smaakt en zich massaal deconventioneert, zal de regering moeten onderhandelen over een nieuw akkoord en staan we als beroepsgroep in een sterkere positie.

Vergeet niet dat de hele crisis rond het coronavirus ervoor zorgt dat vele noodzakelijk producten zoals mondmaskers, handschoenen, desinfecterende handgels, … soms met een factor 10 duurder zijn geworden. Als geconventioneerde tandarts zal u deze onverwachte prijsstijgingen nooit kunnen doorrekenen en is de kans niet onbestaande dat u bepaalde prestaties met verlies zal moeten uitvoeren! U bent toch niet gek!  

En vergeet ook niet dat eenmaal de Corona uitbraak onder controle, de hygiënevoorschriften voor de tandheelkundige praktijk rigoureus en blijvend verstrengd zullen worden met een aanzienlijke verhoging van uw kosten voor praktijkhygiëne en wegwerpmateriaal.

De trukendoos van de overheid is leeg.

Laat ons vrij beroep vooral vrij en laat u geen angst aanjagen door allerlei doemscenario’s. De VBT is er voor haar leden en voor alle tandartsen.


Wij raden dan ook aan om volledig te deconventioneren en dit akkoord naar de prullenbak te verwijzen waar het thuishoort. 
Als u weigert toe te treden tot de bedingen van het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2020-2021, moet u hiervan kennis geven vóór het einde van de registratietermijn (uiterlijke datum van kennisgeving: 22/04/2020). 

Zonder deze kennisgeving zult u ambtshalve geacht worden volledig te zijn toegetreden tot dit akkoord.


Meer info over een weigering

De manier waarop u via de online module van uw weigering kennis kunt geven, hangt af van uw toetredingsstatus m.b.t. het vorige akkoord tandartsen-ziekenfondsen:

 • Als u geweigerd hebt toe te treden tot de bedingen van het vorige akkoord en kennis wilt geven van uw weigering tot het nieuwe akkoord, moet u via de online module op MyRiziv uw weigering herbevestigen. De startdatum van uw weigering is in dit geval 01/01/2020 (=startdatum van het nieuwe akkoord).
 • Als u niet geweigerd hebt toe te treden tot de bedingen van het vorige akkoord, moet u via de online module uw weigering registreren door uw toetredingsstatus te wijzigen naar “Weigering”. De startdatum van uw weigering is in dit geval de datum van registratie van weigering (of een datum in de toekomst als u hiervoor opteert). Tot de dag dat u kennis gegeven heeft van uw weigering, behoudt u namelijk uw toetredingsstatus m.b.t. het vorige akkoord tandartsen-ziekenfondsen (= status die op uw online fiche getoond wordt).

Indien u uiterlijk op 22/04/2020 geen kennis gegeven hebt van uw weigering (via een wijziging van uw toetredingsstatus of een herbevestiging van uw weigering op MyRiziv), zal voor u vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe akkoord de toetredingsstatus “volledige toetreding” gelden.

Waar vindt u de module en de MyRiziv website?


Om dat te doen gaat u naar https://www.riziv.fgov.be en klikt op het tabblad 'WEBTOEPASSINGEN' op de balk net onder het RIZIV logo, u krijgt dan volgend scherm te zien en daarin klikt u op 'Open de webtoepassing' in het MyRiziv deeltje waar de pijl staat.
 
 
Dit opent het volgend scherm en daarin klikt u op 'Mijn conventiegegevens' waar de pijl staat:
Dat brengt u bij het volgend scherm waarop u uw huidige toetredingsstatus kan aflezen, u kan die door middel van de daaronder staande knoppen bevestigen of wijzigen: