Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018


Op 6 december 2018 sloot de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen unaniem een wijzigingsclausule die het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 verlengt. De afspraken van het akkoord die nog niet werden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd in 2019.

Bovendien omvat de tekst twee nieuwe projecten die de Commissie zal uitvoeren:

Een onderzoek naar een nieuw zorgmodel waarin mondhygiënisten geïntegreerd zijn in de tandheelkundige zorgen.

Een praktisch terreinonderzoek naar de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorgen voor kwetsbare personen.

Het Verzekeringscomité van de Geneeskundige Verzorging heeft de wijzigingsclausule goedgekeurd op 17 december 2018. 

Telematicapremie 2018


Voor de Telematicapremie 2018 keurde het Verzekeringscomitť tijdens zijn vergadering van 2 juli de volgende criteria en drempels goed:


Special Olympics/Special Smiles 2019


De Special Olympics komen eraan en gaan dit  jaar door van 30  mei tot 1 juni a.s.                                    

in Beveren - St Niklaas . ( Hemelvaartweekend)

 

We willen jullie persoonlijk uitnodigen, hoewel wij ervan uitgaan dat de meeste collega’s dit reeds vernamen van hun beroepsvereniging.

 

Het Special Smiles-programma,onder coördinatie van Prof. Dr Luc Marks en mezelf van de werkgroep WTB/VVT, in samenwerking met UGent, KUL en UCL echter gaat door in Beveren. Zo mochten we bij vorige edities rekenen op de enthousiaste ondersteuning van de beroepsverenigingen VBT, CSD en SMD.

 

Deze hechte samenwerking leidde, als van zelfsprekend ,tot een samenwerkingsplatform  “Belgian Dentists support Special Smiles” waarin iedereen zich thuis voelt.

Daarom herhalen wij onze oproep en hopelijk alweer met succes naar collega’s uit alle tandheelkundige verenigingen, VVT, VBT, CSD en SMD om  de rangen te vervoegen en onze solidariteit  te versterken.

 

Je was er mogelijks eveneens bij en kon delen in het grote succes, maar vooral in het grote animo van de screeningsessies. De meesten zijn telkens enorm onder de indruk van het event en het aangebrachte gevoel dat zij er een zaak van maken zich opnieuw te engageren. Een ervaring rijker om de sfeer te beleven waarin op een coulante wijze het contact verloopt tussen tandarts en de atleten met mentale beperking.

 

De screenings van Special Smiles gaan door in de Lindenlaanschool, Lindenlaanstraat 114, 9120 Beveren

op…

donderdag 30 mei    

van 13:30  tot 18:00 uur

vrijdag 31 mei          

van 10:00  tot 13:00 uur

van 13:30  tot 18:00 uur

zaterdag 1 juni         

van  9:30   tot 14:00 uur

                                          

              

 

 

 

Voorafgaand aan de sessies wordt een callibratie van de screeningswijze gepland.

Ook dit jaar vroegen we accreditering van de screeningsmomenten aan.

 

Alweer durven we beroep doen op uw partner, familieleden en vrienden. Alle hulp als logistieke medewerker is uiteraard  welkom.

 

Geïnteresseerden voor dit project kunnen zich hiervoor registreren op mijn emailadres,  michel.de.decker@telenet.be.

U hoeft zich zeker niet te registreren op de site van Special Olympics !


 

MondhygiŽnisten: een Update


Gaan mondhygiÍnisten toegang hebben tot de nomenclatuur? Verdere duiding in het onderstaande artikel.

Mondhygiënisten – een update.

 

Inleiding.

In september 2016 startte de opleiding tot Bachelor in de Mondzorg aan twee hogescholen in Vlaanderen (UCLLeuven en Arteveldehogeschool Gent). In september 2019 start deze opleiding ook aan de  HELB (Haute Ecole Libre de Bruxelles) Ilya Progogine  en Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL).

 

KB van 28 maart 2018 voert het beroep in van mondhygiënist en bepaalt welke handelingen kunnen worden gesteld, door het KB van 21 november 2018 kunnen vanaf 30 juni 2019 “Mondhygiënisten” erkend worden in Vlaanderen. Punt 3.1 van de wijzigingsclausule bij het Nationaal akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2019 voorziet in een onderzoek over de integratie van de mondhygiënisten in het kader van het art 56, §2 van de GVU-Wet.

 

De doelstelling van dit project is een onderzoek uitvoeren over de integratie van de mondhygiënisten in de tandheelkundige zorg binnen het federale niveau. Hiertoe zullen vanaf 1.7.2019, minstens de tandsteenreinigingen, opgenomen in de huidige nomenclatuur, uitgevoerd door een mondhygiënist in de spreekkamer van de tandarts, kunnen geattesteerd worden door de delegerende tandarts waarbij herkenbaar is dat de behandeling uitgevoerd werd door een mondhygiënist, zonder dat dit de integratie van de mondhygiënisten in de toekomst al bepaalt.

 

Het eindrapport zal uitgaande van de ervaringen en resultaten van het project, voorstellen formuleren voor een vernieuwd mondzorgmodel binnen het federale niveau waarin de mondhygiënisten geïntegreerd worden.

 

Stand van zaken.

Op 30 juni 2019 studeert de allereerste lichting mondhygiënisten af ! Na drie jaar studeren staan zij te popelen om de tandartsen bij te staan. We proberen op de meest gestelde vragen een antwoord te geven :

 

Kunnen zij na afstuderen direct aan de slag ?  

Natuurlijk, maar zonder nomenclatuur. Zij kunnen alle voorziene en wettelijk vastgelegde prestaties uitvoeren, maar zonder tussenkomst via de Verplichte Ziekteverzekering.

80 mondhygiënisten en tandartsen zullen evenwel de mogelijkheid hebben om aan de hiervoor vermelde studie (Art 56 §2) deel te nemen. Tandsteenreinigingen uitgevoerd door de mondhygiënist zullen onder bepaalde voorwaarden vergoedbaar zijn. Deze voorwaarden worden de komende maanden verder vastgelegd.

 

Was het dan niet beter geweest om nomenclatuur te hebben ?

VBT heeft steeds geijverd om een nomenclatuur klaar te hebben en dit zowel voor de stageperiode als na hun afstuderen. Om dat te kunnen invoeren, is extra budget noodzakelijk. En hier wringt het schoentje. Preventie is een deelstaten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) bevoegdheid. Het tandheelkundig budget wordt federaal bepaald.  En op dit federaal niveau is er in tijden van budgettaire beperkingen, weinig goesting om extra middelen vrij te maken voor deze nieuwe beroepsgroep. Nog meer patiënten behandelen met een grotere groep zorgverleners, is voor het krappe tandheelkundige budget ondenkbaar. En onaanvaardbaar voor de vertegenwoordigers van de tandartsen in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen. Hoewel er geen extra tandheelkundig budget kwam , werd de vraag van VBT om een creatieve oplossing te vinden voor de integratie van de mondhygiënisten positief beantwoord door Minister De Block.

Tijdens de laatste onderhandelingen op het kabinet van Volksgezondheid voor de verlenging van het akkoord tandartsen en ziekenfondsen 2019 werd door de regering een apart budget voor 5 jaar vrijgemaakt. Dit budget komt uit artikel 56§2 en dient om de opstart van een zorgmodel voor de mondhygiënisten te ontwikkelen. Zo wordt 4,4 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om voor bepaalde behandelingen gedelegeerd door de tandarts aan de mondhygiënist een terugbetaling te voorzien. Voor 2019 wordt slechts 2.2 miljoen euro vrijgemaakt(de mondhygiënisten starten maar de tweede helft van het jaar).

Een goede 150.000 euro per jaar is voorzien om externe experten aan te trekken die de hele studie uitvoeren om er kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit te halen. Leden van de representatieve beroepsverenigingen, ziekenfondsen en leden van het Verzekeringscomité zullen waken over de degelijke uitvoering van deze studie. (het begeleidingscomité). Daarnaast komt er een onderzoeksteam met academici, experten, …. die duidelijke onderzoeksdoelstellingen en evaluatiecriteria vastleggen en regelmatig hun bevindingen rapporteren aan het Begeleidingscomité.

 

 

Wie zal kunnen deelnemen aan de studie ?

Een ad hoc werkgroep heeft de eerste krijtlijnen geschetst waaraan deze studie moet beantwoorden om een degelijk zorgmodel voor de bachelor in de mondzorg te creëren .

 

Zoals het nu is gestipuleerd in de conceptnota zal 1 tandarts met 1 mondhygiënist zich verbinden voor minimaal 20u/week om gedurende minstens 1 volledig kalenderjaar aan de studie deel te nemen. Wie dus vb in september van jaar X in de studie stapt, zal tot 31 december van jaar X+1 in de studie moeten blijven.

Het aantal deelnemende mondhygiënisten zal beperkt worden en ook de tandartsen zullen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Voorwaarden zullen onder meer zijn : geaccrediteerd zijn, minstens 3000 prestaties per jaar hebben, minstens 5 jaar als tandarts in België werken.

Aan de studie kunnen alleen algemeen tandartsen en tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie deelnemen. Tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie worden uitgesloten.

Hoe de selectie precies zal gebeuren, is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Aangezien er ook nog geen erkenningscommissie werd opgericht, zullen mondhygiënisten met een buitenlands diploma nog niet kunnen instappen in deze studie of beginnen werken in België.

 

Hoe zal het attesteren gebeuren ?

Er zal een pseudonomenclatuur worden opgesteld om alle prestaties welke de mondhygiënisten mogen uitvoeren te registreren. Deze pseudocodes zijn alleen attesteerbaar door de in de studie deelnemende tandarts welke de behandelingen delegeert aan zijn mondhygiënist. Enkel voor tandsteenverwijdering is terugbetaling voorzien a rato van het conventietarief en dit voor maximaal 2000 prestaties per jaar.

VBT is van oordeel dat 2000 prestaties/jaar veel te laag is voor mondhygiënisten die hoofdzakelijk dit werk zullen uitvoeren. Gemiddeld komt dit neer op ongeveer 2 reinigingen van een volledige mond per dag……

 

Tijdslijn.

Een conceptnota moet nu eerst door het Verzekeringscomité worden goedgekeurd. Dat is gepland voor eind februari. Vervolgens dient een onderzoeksteam de studie op poten te zetten in de periode maart-juli 2019. Ondertussen kunnen ook de criteria voor deelname verder worden uitgewerkt.

Na het toekennen van visa aan de afstuderende mondhygiënisten, kunnen de eerste team wellicht vanaf 1 september 2019 in  de studie starten.

 

Welke rol speelt VBT ?

Op uitdrukkelijke vraag van VBT wordt ook een soort p-waarde ingevoerd. Voor ons is het onaanvaardbaar dat alleen tandartsen (en niet de mondhygiënisten) zouden gecontroleerd worden op hun attesteergedrag. Maandelijks zullen 225 prestaties mogen geattesteerd worden in de studie per mondhygiënist, 500 per trimester en 2000 per jaar.  

Voor alle andere mogelijke prestaties is geen terugbetaling voorzien,  wel een registratieplicht door zowel de tandarts als de mondhygiënist die deelnemen aan de studie. Zo zal men trachten te bepalen wat de impact van de mondhygiënist op de deelnemende tandartspraktijk zal zijn.

Aangezien je als tandarts behoorlijk wat extra administratief werk zult hebben met deze registratie en administratie, heeft VBT geijverd voor een compensatie. We stellen voor dat een vergoeding wordt voorzien voor de deelnemende tandartsen van minimaal 1000 euro of een deel van de accrediteringspunten in deelgebied 2 worden toegekend. 

 

VBT probeert constructief met de andere beroepsverenigingen samen te werken in dit dossier. De Franstalige beroepsverenigingen hebben momenteel geen interesse in deze studie aangezien de eerste mondhygiënisten er pas binnen drie jaar zullen afstuderen.

Helaas ontstaan er oeverloze en vertragende discussies wanneer er ook financiële middelen moeten verdeeld worden en dat betreuren we ten zeerste.

 

VBT neemt hier afstand van en kiest resoluut voor de toekomst van het team tandartsen - mondhygiënisten, zonder daarbij financieel profijt na te streven.

 

 

 

 

 

VBT wenst iedereen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2019 toe


VBT wenst iedereen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2019 toe. We willen dat al onze tandartsen zo goed mogelijk voorbereid aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Bekijk daarom het overzicht op onze website voor alles wat je moet weten als tandarts voor een vliegende start van 2019.

 

Dit is wat u moet weten voor een goed begin van het nieuwe jaar

 • ·       Accrediteringspremie 2018 aanvragen kan nu ook online (vanaf 7 januari 2017)
  Klik hier
 • ·         Informatie RIZIV:

 

Formulier

·         aspxAlle formulieren voor tandartsen

Tarieven

·         aspxHonoraria, prijzen en vergoedingen

Brochure of folder

·         aspxInfobox tandarts

Rechtspraak

·         aspxRechtspraak voor tandartsen

Reglementering

·         pdfAccreditering van de tandartsen – volledig reglement

·              de telematicapremie

 

Save these dates!

·         Internationaal tweedaags Congres: “Esthetiek: Parels voor uw Praktijk” 24 & 25 januari 2019 Antwerpen

·         Symposium kindertandheelkunde 15 maart 2019 Antwerpen

·         Symposium: NIEUWE EVOLUTIES IN DE ORTHODONTIE: een update voor de algemeen practicus Affligem

·         Wetenschappelijke Dag Limburg: ENDO RETREATMENT 25 mei 2019 Genk

·         Symposium Klinische Farmacologie - Bloedverdunners / Pijnstilling 13 september 2019 Oostende

·         Symposium: "Opbouwen en adhesieven" 30 november 2019 Gent-Zwijnaarde

Accrediteringspremie 2018 aanvragen kan nu ook online (vanaf 7 januari 2019)


Hoe uw accreditering aanvragen?

Vraag uw accreditering aan vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop uw aanvraag betrekking heeft (bijv. vóór 31 maart 2019 voor uw accreditering 2018):

 • bij voorkeur online, via de functie “Indienen accrediteringsaanvraag”  in de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf 7 januari 2019)
 • Als u geen online aanvraag kunt of wilt indienen, kan u nog altijd uw individueel aanwezigheidsblad en uw praktijkregister (alleen als het uw eerste jaar van accreditering is of als er een wijziging is) via aangetekend schrijven opsturen:

  Aan de voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde
  RIZIV
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel.

Honoraria en terugbetalingstarieven vanaf 1 januari 2019 voor geconventioneerde tandartsen


Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Commissie Tandheelkundigen - Ziekenfondsen van 6 december 2018, worden vanaf 1 januari 2019 de sleutelletterwaarden van de tandheelkundige prestaties met 1,45% verhoogd. Hierbij worden de honoraria afgerond op niveau van de halve euro. 

Download documenten :
Tarieven 190101

 

 

Verplicht

Recip-e

minstens 80 % van de vergoedbare geneesmiddelen voorschrijven via zijn softwarepakket, met gebruik van de toepassing Recip-e

JA

Verzekerbaarheid

Geen premie ontvangen(*): 1x de verzekerbaarheid raadplegen

Al een premie ontvangen: 1x per maand de verzekerbaarheid raadplegen gedurende 6 verschillende maanden

JA

Raadpl Tarieven

Geen premie ontvangen: 1x de tarieven raadplegen.

Al een premie ontvangen: 1x per maand de tarieven raadplegen gedurende 6 verschillende maanden.

JA

E-Fac

Minstens 20 % van de facturering in de derdebetalersregeling, met een minimum van 100 verstrekkingen in de derdebetalersregeling, via e-Fac.

 

E-GMD

Geen premie ontvangen: 1x eGMD raadplegen

Al een premie ontvangen: 1x per maand het eGMD raadplegen gedurende 6 verschillende maanden.

 

eHealthbox

Geen premie ontvangen: 1x een een bericht opladen

Al een premie ontvangen: 1x per maand een bericht opladen gedurende 6 verschillende maanden

 

(*) geen premie ontvangen in 2016 of 2017.

De tandarts moet op zijn minst 4 drempels van de 6 criteria bereiken. De opgelegde voorwaarden zijn de volgende:  de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven, alsook de voorwaarde inzake het voorschrift recip-e.

Het Koninklijk Besluit goedgekeurd door het Verzekeringscomité volgt momenteel de procedure om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

MAAR:

EHealth heeft laten weten dat het geen gebruiksgegevens kan verstrekken sinds 1 januari 2018. Als gevolg hiervan kunnen sommige tandartsen worden benadeeld bij de toekenning van de premie, vooral deze die de afgelopen jaren reeds een premie hebben ontvangen.

Daarom werd nu voorgesteld om het koninklijk besluit aan te passen dat de premievoorwaarden 2018 vastlegt en te voorzien in de volgende criteria:

-       De practicus die geen premie heeft ontvangen in 2016 of 2017, moet minstens één bericht downloaden gedurende het tweede semester van het premiejaar.

-       De practicus die in 2016 of 2017 wel een premie heeft ontvangen, moet minstens één bericht per maand downloaden gedurende 3 kalendermaanden van het tweede semester van het premiejaar.

Wij houden u op de hoogte van het al dan niet aanvaarden van dit voorstel

Nieuwe website VBT!


Zoals u merkt is er een vernieuwde website, aangepast voor de mobiele technologie en in lijn met de look en feel van de VBT.


Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop u uw facturen kan gaan opladen in uw persoonlijke fiche.
In de link hieronder vindt u een beknopte handleiding hoe dat nu in zijn werk gaat.


Download documenten : Handleiding nieuwe website

Wat wordt er zoal voorgeschreven door tandartsen?


Het RIZIV publiceert jaarlijks verschillende statistieken. De meest recente cijfers komen uit 2016. Via onderstaande link komt u op de pagina met het rapport van hetgeen tandartsen voorschreven in 2016.

Download documenten : Statistiek voorschrijvers 2016
Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Caries Prevention and Management Chairside Guide


FDI World Dental Federation: De FDI presenteert een gids die kan gebruikt worden aan de stoel om tandartsen te helpen bij de mogelijke restauratieve ingrepen. De gids werd vrijgegeven op de openingsdag van het FDI World Dental Congress in Madrid, Spanje (29 augustus-1 september) onder de koepel van het Caries Prevention Partnership (CPP), ondersteund door Colgate.


De gids is opgevat als een visuele ondersteuning, met handige richtlijnen voor de tandheelkundige praktijk. Het doel is om de impact van cariës zo vroeg mogelijk te verminderen door verdere aantasting van de tand te voorkomen en het cariës proces ten gunste van remineralisatie om te keren en uiteindelijk de patiënt te helpen hun eigen mondgezondheid te verbeteren en te onderhouden.

Voor elke leeftijdsgroep is er een cariës risicoanalyse, aanbevelingen voor professioneel onderhoud van het gebit en suggesties voor gezondheidsopvoeding voor de patiënt.

Download documenten : FDI Gids (Engelstalig)
Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Meta-analyse toont aanvullende voordelen aan van mondspoelingen met etherische oliŽn


Brussel, 24 april 2018 - Een meta-analyse met gegevens van meer dan 5.000 proefpersonen bevestigt het gunstige effect van mondspoelingen met etherische oliŽn (zoals bijvoorbeeld Listerineģ) op de controle van biofilms, als de spoeling gebruikt wordt als aanvulling op poetsen en flossen. De voornaamste boodschap is: aanvullend spoelen is een doeltreffende methode om tanden tandvleesproblemen langdurig te helpen te beheersen en de mond gezond te houden. De meta-analyse onderzocht het effect van het gebruik van mondspoelingen met etherische oliŽn (zoals Listerine) in de dagelijkse profylaxe: Welke invloed heeft spoelen op de vermindering van tandplaque en de beheersing van tandvleesproblemen?


Beduidend betere controle van plaque en tandvleesproblemen door aanvullend spoelen


Studieopzet

De meta-analyse omvat 29 deels gepubliceerde en deels niet gepubliceerde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde en voor de observator blinde studies. Alle proefpersonen hadden lichte tot matige gingivitis en plaque. Om het effect van aanvullend mondspoelen te beoordelen, werden de resultaten van de volgende twee testgroepen vergeleken: 

 1. proefpersonen die na de mechanische tandreiniging tweemaal daags een mondspoeling met etherische oliën gebruikten (mechanical methods with essential oil–containing mouthrinses, MMEO).
 2. proefpersonen die de tanden en de mondholte alleen mechanisch reinigden (mechanical methods, MM). 

Als maatstaf voor het effect van aanvullend spoelen werden onder andere de plaque-index, de procentuele verandering van de plaque-afzetting en de ontstekingsvrije plaatsen in de mondholte na zes maanden bepaald [1]. 

Overtuigende resultaten na zes maanden

Aanvullend spoelen verbetert de plaque-index significant

 • Bij 83 % van de deelnemers die aanvullend spoelden (MMEO-groep) nam de plaque-index significant af met 20 %. 
 • In de groep die uitsluitend mechanisch reinigde (MM-groep) kon daarentegen slechts bij 25 % van de deelnemers een afname van de plaque-index met 20 % vastgesteld worden. 

Aanvullend spoelen verhoogt het aantal plaquevrije tandvlakken

 • Bij 37 % van de deelnemers die aanvullend op de mechanische tandreiniging de mondspoeling gebruikten (MMEO-groep), was de helft van de tandvlakken vrij van plaque.
 • In de groep die uitsluitend mechanisch reinigde (MM-groep), waren slechts bij 6 % van de proefpersonen de helft van de tandvlakken vrij van plaque.
 • Na 6 maanden tweemaal daags aanvullend spoelen met Listerine zijn tot 5 keer meer plaquevrije tandvlakken te bereiken dan met mechanische reiniging alleen.

Significante verandering in de resultaten voor tandvlees

 • Bij 45 % van de deelnemers die aanvullend spoelden (MMEO-groep), was de helft van de plaatsen in de mondholte vrij van ontstekingen. 
 • In de groep die alleen mechanisch reinigde (MM-groep) was slechts bij 14 % van de deelnemers de helft van de plaatsen in de mondholte vrij van ontstekingen. 
 • Na 6 maanden aanvullend gebruik van Listerine zijn dubbel zo veel gezonde plaatsen in de mondholte te bereiken dan met mechanische reiniging alleen.[1] 

Listerine mondspoelingen met etherische oliën 

Listerine mondspoelingen bevatten vier lipofiele etherische oliën: thymol, menthol, eucalyptol en methylsalicylaat. Deze bestrijden een breed spectrum van planktonachtige bacteriën en kunnen bovendien diep in de biofilm doordringen. De structuur van de biofilm wordt veranderd omdat de etherische oliën door de celwanden van bacteriën in de biofilm dringen en deze kunnen beschadigen [2][3]. Daardoor wordt de biofilm losgemaakt en opgelost, ook op plaatsen waar men met de tandenborstel en tandzijde niet goed bij kan. 

Het gebruik van etherische oliën veroorzaakt daarbij geen significante tandverkleuringen [4]. Bovendien konden over een periode van 6 maanden noch een verschuiving van het microbiële evenwicht ten voordele van opportunistische orale pathogene kiemen noch bacteriële resistenties waargenomen worden [5]. Op basis van de uitstekende onderzoeksresultaten over een periode van 6 maanden en van het bewijs van de doeltreffendheid en veiligheid van de werkzame stoffen heeft Listerine het keurmerk gekregen van de American Dental Association (ADA) [6]. 

Te onthouden: Listerine is doeltreffend en veilig – wetenschappelijk bewezen. Dagelijks spoelen met een mondspoeling met etherische oliën, naast tandenpoetsen en flossen, is dan ook een zinvolle manier om de controle over de biofilms op de tanden te verbeteren.

Dit persbericht is alleen bestemd voor de professionele media in tandzorg.

Bronnen

 1. Araujo MWB et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. JADA 2015; 146(8): 610-622.
 2. Fine DH et al. Effect of rinsing with an essential oil-containing mouthrinse on subgingival periodontopathogens. J Periodont 2007; 78: 1935-1942.
 3. Pan PC. et al. In-vitro evidence for efficacy of antimicrobial mouthrinses. J Dent 2010; 38, Suppl 1: S16-S20
 4. Stoeken JE et al. The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. J Periodontol 2007; 78: 1218–1228.
 5. Minah et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol 1989:16:347-352.
 6. https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=4438&company=Johnson+%26+Johnson+Consumer%2c+Inc.&category=Plaque/Gingivitis%20Control%20Mouthrinse

 

Over Johnson & Johnson Consumer S.A

Johnson & Johnson Consumer S.A. is de houder van de vergunning voor het in de handel brengen voor Listerine® in België en een lid van de Johnson & Johnson Bedrijvengroep. Met ongeveer 126.400 werknemers in meer dan 230 bedrijven, is Johnson & Johnson één van de grootste bedrijven ter wereld in de gezondheidssector. Het focust op een sterke zorgcultuur. Het bedrijf verwoordt dit ethische standpunt in de Zorgverklaring: “Caring for the world, one person at a time©”. Het bedrijf was werd in 1886 opgericht en is georganiseerd in drie sectoren: Consumer, Farmaceutische producten en Medische Instrumenten. In 2016 bereikte de wereldwijde verkoop rond 71,9 miljard dollar. In België is Johnson & Johnson Consumer vertegenwoordigd door een aantal welbekende merken in huidverzorging, hygiëne en OTC-merken.

Voor meer informatie over Listerine verwijzen we naar www.listerine.be 

Billijke vergoeding


Billijke vergoeding voor tandartsen jarenlang onterecht geÔnd ! VBT vecht billijke vergoeding succesvol aan.

De vergoedingen voor de billijke vergoeding voor tandartspraktijken zullen met ingang van 1 januari 2013 voorlopig niet geïnd worden. De beslissing komt er na overleg tussen onder meer de VBT, FOD Economie en de beheersvennootschappen die de vergoedingen innen.
 
De VBT legde de Europese arresten (o.m. Del Corso arrest) in maart 2012 voor aan de controle-instanties van FOD Economie om na te gaan in welke mate de billijke vergoeding nog inbaar was bij tandartsen in België. Na diverse vergaderingen op het ministerie van Economie werd aangegeven dat er gegronde twijfel was. Om juridische procedures, die jarenlang kunnen duren, te vermijden werd aangestuurd op een onderlinge overeenkomst. Als beroepsvereniging konden we ons hier in vinden, op voorwaarde dat de vergoeding volledig zou geschrapt worden. In januari 2013 kregen we dan het goede nieuws dat er vooruitgang was geboekt in de besprekingen tussen FOD Economie en de beheersvennootschappen. Om een akkoord niet in het gedrang te brengen, werd deze informatie zeer discreet behandeld. Een akkoord met de tandartsen zou wellicht niet zonder gevolg blijven voor o.m. advocaten, artsen, dierenartsen, …. . Een sneeuwbal van verzet tegen de billijke vergoeding.
In februari 2013 vond een vergadering plaatst tussen de beheersvennootschappen, FOD Economie en vertegenwoordigers van de vrije beroepen (noch het VVT noch de VBT zijn hierin rechtstreeks vertegenwoordigd). Er werd besloten om de billijke vergoeding voor tandartsen niet meer te innen. Wie evenwel in januari 2013 al een factuur kreeg en betaalde, zal zijn geld terug krijgen als hij/zij daarom verzoekt.
De wetgeving omtrent de billijke vergoeding dient nog verder Europees te worden geregeld. Vandaar de onderlinge overeenkomst. Het kon anders nog jaren duren alvorens we van deze “onbillijke” vergoeding verlost waren……
 
Al jaren is de inning van de billijke vergoeding een doorn in het oog van de tandartsen. De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.
 
Eén van de aanslepende discussies in het auteursrecht is de vraag of voor bepaalde vormen van gebruik van muziek door bedrijven of zelfstandigen (en vrije beroepers) in het kader van hun beroepsuitoefening al dan niet auteursrechten betaald moeten worden. Het Europees Hof van Justitie bracht onlangs met twee interessante arresten heel wat verduidelijking en maakt een duidelijk onderscheid tussen auteursrechten pur sang en de zogenaamde “naburige rechten” van bijvoorbeeld producenten van muziekwerken.
Voor het gebruik van muziek in voor het publiek toegankelijke ruimtes innen beheersvennootschappen sinds jaar en dag auteursrechtelijke vergoedingen. De auteurswet voorziet immers dat voor het “mededelen aan het publiek” (het publiek ten gehore brengen, zeg maar) van muziek in principe altijd de toestemming van de auteurs vereist is en dus ook een vergoeding betaald moet worden aan die auteurs (eventueel via de beheersvennootschap waar zij lid van zijn) Hierop geldt slechts één –streng geïnterpreteerde- uitzondering, met name het “mededelen” van muziek binnen de familiekring.
De vraag stelde zich in het verleden ook al of voor muziek op plaatsen die niet voor iedereen vrij toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de werkplaats in een autogarage of de bedrijfskantine, auteursrechten betaald moeten worden. In die gevallen is de muziek enkel te horen door de werknemers van het bedrijf en niet door “het publiek” (de klanten en de buitenwereld). Voor dergelijke gevallen werkten de beheersvennootschappen Sabam en Simim sinds 2009 een akkoord uit met het VBO dat bevestigt dat er wel degelijk auteursrechten verschuldigd zijn en welk hiervan het bedrag is (de zogenaamde Unisono vergoeding).
Naast de auteurs zelf hebben echter ook nog andere partijen een vorm van “auteursrechten”, die dan naburige rechten genoemd worden. Het gaat bijvoorbeeld om de uitvoerende kunstenaars (de muzikanten die muziek uitvoeren en zangers bijvoorbeeld) of de muziekproducenten, die opname en commercialisering van muziekwerken mogelijk maken. Deze muziekproducenten hebben een aantal “auteursrechten” die erg lijken op de rechten van de auteurs zelf, maar die toch aan een ander regime onderworpen zijn. Het verschil tussen beide rechten is onder meer dat het absolute recht dat we hierboven beschreven hebben voor de auteur om het publieke mededelingen van zijn werk toe te staan of te verbieden niet bestaat voor de producenten. Zij hebben wel in sommige gevallen recht op een vergoeding, maar hebben geen exclusief recht om publieke mededelingen toe te staan of te verbieden.
Eén en ander zorgt overigens geregeld voor verwarring bij gebruikers, die het gevoel hebben dat ze twee of drie keer moeten betalen “voor hetzelfde”, hoewel ze dus aan twee of drie verschillende partijen betalen voor twee of drie verschillende toestemmingen.
Het Europees Hof van Justitie kreeg recent de mogelijkheid om te verduidelijken wanneer deze houders van naburige rechten aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor het gebruik van “hun” werken door bedrijven, zelfstandigen of vrije beroepers in het kader van hun professionele beroepsbezigheden. De twee voorgelegde problemen komen hierop neer:
Moeten tandartsen rechten betalen aan de muziekproducenten voor de kosteloze uitzending van Dvd’s, mp3’s, … in hun tandartspraktijk ten behoeve van patiënten en
moeten hoteluitbaters rechten betalen aan de muziekproducenten voor hotelkamers die uitgerust zijn met televisie- en/of Cd en mp3-spelers waarop ook films of muziekwerken ter beschikking gesteld worden.
In beide gevallen heeft het Hof duidelijk gesteld dat de haar voorgelegde vragen de naburige rechten van de muziekproducenten betreft en niet de auteursrechten van de auteurs zelf. Deze laatste zijn aan een ander regime onderworpen en beschikken over een absoluut recht om publieke mededelingen toe te staan of te verhinderen (en er een vergoeding voor te vragen), ongeacht de hieronder uiteengezette regels voor houders van naburige rechten.
In het eerste geval waren de onderhandelingen, tussen de SCF, een Italiaanse beheersvennootschap voor naburige rechten van muziekproducenten, en de beroepsorganisatie voor Italiaanse tandartsen over de hoogte van vergoedingen voor het afspelen van muziek in de tandartspraktijken, mislukt. Om de onderhandelingen opnieuw in beweging te trekken en een reactie uit te lokken dagvaardde de SCF één van de leden van de tandartsenvereniging omdat hij in zijn particuliere tandartspraktijk Cd’s afspeelde zonder daarvoor een billijke vergoeding te betalen aan de producenten van de muziek in kwestie.
In het tweede geval stelde PPL (een Ierse collectieve beheersvennootschap, vergelijkbaar met SABAM) dat Ierland de Europese wetgeving schond door exploitanten van hotels en pensions vrij te stellen van de verplichting een billijke vergoeding te betalen voor het gebruik van opgenomen muziekwerken in hotelkamers.
In het eerste arrest maakte het Hof duidelijk dat de vraag of al dan niet een billijke vergoeding voor naburige rechtenhouders verschuldigd is afhangt van individuele criteria, zoals:
·        ·         De vraag of de gebruiker (hier de tandarts) met volle kennis van zaken en bewust toegang verschaft tot beschermde (muziek- of andere) werken.
·        ·         Het publiek moet bestaan uit een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers. Hiermee wordt bedoeld dat de mededeling niet bedoeld mag zijn voor een besloten groep van personen (zoals de werknemers van een bedrijf of de patiënten van een tandarts). Het begrip publiek impliceert overigens volgens het Hof ‘een vrij groot aantal personen’ of een opeenvolging van kleine aantallen van personen.
·        ·         Ook het winstoogmerk van de ‘mededeling aan het publiek’ is een relevant criterium in het kader van naburige rechten (maar is dat helemaal niet ten aanzien van de auteursrechten ‘pur sang’)
De analyse van het Hof leidt tot de vaststelling dat de Italiaanse tandarts in casu er weliswaar welbewust voor koos om beschermde werken uit te zenden, maar dat zijn patiënten geen publiek vormen volgens de hierboven omschreven criteria. De patiënten van de tandarts vormen een beperkte, besloten, groep die bovendien erg klein is.
Bovendien is het Hof van mening dat de uitzending van muziekwerken in een tandartspraktijk geen winstoogmerk vertoont omdat de gebruikte muziek weinig of geen invloed zal hebben op het zakencijfer van de tandarts in kwestie. Wanneer er geen winstoogmerk is, hebben de naburige rechtenhouders geen recht op vergoeding (maar opnieuw: dit criterium speelt niet voor de auteursrechtenhouders ‘pur sang’ en dus bijvoorbeeld voor de leden van Sabam in België, die ook bij niet-commercieel gebruik recht blijven hebben op een vergoeding).
In het tweede arrest verwijst het Hof naar de criteria opgesomd in het eerste arrest en oordeelt zij dat in de geschetste situatie er wél sprake was van een ‘mededeling aan het publiek’.
De hotelgasten kunnen volgens het Hof wél als een onbepaald aantal potentiële ontvangers worden aangemerkt, aangezien hun toegang tot de hoteldiensten in beginsel voortvloeit uit hun eigen keuze en slechts wordt beperkt door de opvangcapaciteit van het hotel. De hotelgasten vormen dus wel degelijk een publiek.
De hotelgasten zijn bovendien een ‘bewust gekozen’ en ‘ontvankelijke’ doelgroep. Ook kan het verschaffen van toegang tot de uitgezonden werken worden aangemerkt als een bijkomende dienst die van invloed is op de standing van het hotel en dus ook de prijzen van de kamers. Bovendien kan dit verschaffen extra hotelgasten aantrekken die in deze bijkomende dienst zijn geïnteresseerd. Hieruit blijkt dat er hier wél sprake is van een winstoogmerk en dus hebben de houders van naburige rechten daar wél recht op een vergoeding.
Noteer opnieuw dat de bovenstaande analyse niet zomaar mutatis mutandis opgaat voor de auteurs zelf en dat aan hen niet enkel in het laatste geval (bij hoteluitbaters) een auteursrechtelijke toestemming en vergoeding vereist zal zijn, maar dat dit in principe ook het geval zal zijn in praktijkruimtes van tandartsen en andere vrije beroepers.
 
Sabam heeft in dat licht in België overigens al kort na de beide uitspraken aangekondigd dat wat hen betreft beide arresten niets veranderen aan het auteursrecht voor hun leden, wat na analyse van beide arresten een correcte stellingname lijkt te zijn.
Met andere woorden : wie muziek wil spelen in wachtruimtes, praktijkruimtes, bedrijfsruimtes, hotelkamers, fitnesscentra of andere “publieke” plaatsen zal dus nog steeds een vergoeding verschuldigd zijn aan de auteurs en muzikanten die die muziek gemaakt hebben en dus aan SABAM.
 
Besluit :
 
·        ·         Na uitspraak van het Europees Hof van Justitie en onder druk van onder meer de VBT en FOD Economie werd besloten om de billijke  vergoeding met ingang van 2013 niet meer te innen en dit na overleg met de beheersvennootschappen.
·        ·         Wie reeds betaalde in januari 2013 raden wij aan om deze onmiddellijk terug te eisen. Dit kan door een email te versturen naar rpr@simim.be met vermelding van Uw dossiernummer. Terugbetaling zou op korte termijn moeten gebeuren.
 
Meer info :
www.simim.be
 
De VBT wenst tot slot de goede samenwerking met FOD Economie en minister van Economie Johan Vande Lanotte te beklemtonen. Zonder deze intense samenwerking hadden we nooit op zo’n korte tijd tot een degelijke en verantwoorde oplossing kunnen komen.
 
Op de vergaderingen van de commissie billijke vergoeding hebben de beheersvennootschappen inderdaad verklaard dat zij sedert het arrest Del Corso de inning bij de tandartsen en de orthodontisten hebben opgeschort. Indien een tandarts of orthodontist nog een verzoek tot betaling in de bus krijgt, die dateert van na het arrest, is dit, volgens de beheersvennootschappen, het gevolg van het feit dat de classificatie overeenkomstig de NACE codes niet altijd correct is. De beheersvennootschappen hebben eveneens gesteld dat indien een tandarts of orthodontist echter vrijwillig zijn aangifte voor de betaling van de billijke vergoeding nog opstuurt, hij uiteraard wel een verzoek tot betaling hiervoor zal krijgen. Na een eventuele betaling, zal de factuur worden verstuurd. De tandarts of orthodontist zou dan, volgens de beheersvennootschappen, zelf instaan om het betaalde van de beheersvennootschappen terug te vorderen.

e-attest onder vuur !


Het eAttest heeft geen enkele bewijskracht naar de fiscus. Dat stellen althans de artsen vast, die er sinds korte tijd mee konden werken. Artsensyndicaten roepen de huisartsen daarom dringend op om geen gebruik (meer) te maken van het eAttest tot er een waterdicht controlesysteem is. Men adviseert om voorlopig verder te werken met of terug over te schakel over naar de papieren getuigschriftenboekjes. De artsensyndicaten willen niet dat artsen zich problemen met de fiscus op de hals halen.


Sinds 6 februari kunnen huisartsen hun getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt die contant betaalt. De patiënt wordt sneller terugbetaald en de arts is verlost van een stuk papierwerk, zo meldde minister De Block. Maar waar de overheid niet aan gedacht heeft bij de invoering van het eAttest, is het fiscale aspect.

In tegenstelling tot de vroegere, genummerde getuigschriftenboekjes, blijkt het elektronisch getuigschrift geen waterdicht systeem om inkomsten te staven bij de fiscus. Het eAttest gaat terug op een geïnformatiseerde prestatietabel, maar dergelijke Excel-tabel kan gemakkelijk gemanipuleerd worden. Een sluitende oplossing voor de fiscaliteit van het eAttest wordt ten vroegste op 23 april verwacht, als de commissie artsen-ziekenfondsen opnieuw bijeenkomt.

 

VBT stelt vast dat voor de zoveelste keer de e-Health toepassingen die ons opgedrongen worden (want in de toekomst wordt eAttest allicht ook een verplichting voor tandartsen), meer problemen veroorzaken dan een vooruitgang betekenen. We blijven eisen dat de toepassingen eerst grondig worden getest en pas als alle kinderziekten eruit zijn, ze verplicht maken. Iedereen heeft er ondertussen zijn buik van vol: ofwel werkt het niet, ofwel is het fiscaal niet in orde, ofwel zijn de softwareleveranciers niet tijdig klaar met de toepassing, ofwel stijgt de prijs van uw onderhoudscontract duizelingwekkend, ofwel moet er toch nog een papieren back-up zijn, ….

 

DATS 24 Slim Tanken : VBT leden tanken vanaf nu met extra korting


Een dubbel profijt. Ten eerste is er het prijsverschil met de concurrentie en ten tweede wordt er op de aangeduide prijs van ieder DATS 24 station een extra cent bijkomende korting gegeven per liter. Dankzij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, geniet u bij DATS 24 van een extra korting van 1 cent/liter op de pompprijs met een maximum van 16 cent/liter korting op de officiŽle brandstofprijzen.

DATS 24 - Tanken aan lage prijzen. Altijd en overal.


Op Aardgas voor voertuigen (CNG) geldt geen korting.  Met aardgas maakt u winst vanaf de eerste kilometer  want u tankt goedkoper aan de pomp, u betaalt geen BIV bij aanschaf van uw CNG-wagen én u betaalt geen jaarlijkse verkeersbelasting.  De belangrijkste Europese constructeurs bieden een breed gamma voertuigen op aardgas aan. Of u nu een compacte wendbare stadswagen verkiest, een kleine of grotere middenklasser voor langere ritten,  u vindt altijd wel een geschikte wagen op aardgas.

 

Hoe van uw voordeel genieten?

 1. Vraag uw tankkaart online aan en gebruik uw unieke kortingscode “ VBT2017
 2. U krijgt uw persoonlijke kaart(en) en code(s) per post toegestuurd
 3. U geniet van uw voordeel elke keer u tankt met uw DATS 24-tankkaart

Welke voordelen geniet u nog bij DATS 24?

 1. U heeft altijd wel een tankstation in uw buurt en op alle grote verkeersassen
 2. U tankt met een veilige en gebruiksvriendelijke tankkaart
 3. U kan een BIJKOMENDE tankkaart met korting aanvragen voor alle inwonende gezinsleden
 4. Betaling gebeurt automatisch via Europees domiciliëringsmandaat
 5. U ontvangt het overzicht van uw tankbeurten maandelijks via e-mail
 6. U regelt gratis uw bandenspanning en bespaart zo tot twee volle brandstoftanks per jaar

Voor wie reeds een DATS 24 tankkaart in het bezit heeft, die kan ons een mail (vragen@vbt.be) sturen met naam, adres, hun bestaand kaartnummer en met de vraag om hun dossier aan te passen naar het voordeliger tarief.

Contact DATS 24
02/363.53.54
sales@dats24.be
www.dats24.be


Veel Gestelde Vragen over OxyBoxy


V: Wat is het belang van CGM in de dentale softwarewereld?

A: CompuGroup Medical SE (CGM) heeft een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX). Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen. Na de recente overname van Barista in augustus 2017, is ATX de volgende stap om de aanwezigheid van CompuGroup Medical in België te versterken. CompuGroup Medical bevestigt hierbij opnieuw zijn voornemen om te blijven investeren in de Belgische eHealth-markt en dit in het voordeel van zijn klanten. CGM speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van mondiale eHealth-oplossingen en heeft een marktleiderspositie zowel in Duitsland als in andere belangrijke Europese landen.

ATX, met zetel in Wetteren, België, ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen onder de naam van DentAdmin. De Belgische marktleider bedient ook klanten in Luxemburg. De voormalige eigenaar van ATX en zijn team blijven aan boord om verder te gaan met de ontwikkelingen en de uitbreiding van het product. De overname van ATX betekent ook de toetreding van CGM tot de tandheelkundige markt in deze regio. “Met deze overname hebben we onze positie op de Belgische markt versterkt en creëren we nieuwe strategische mogelijkheden om zorgverleners en gezondheidsdiensten te synchroniseren,” zegt Peter Van den Berge, Area Vice President CGM Belgium.

V: Hoe verhouden de prijzen zich tegenover die van Hector?

A:            Hector: € 144 exclusief btw (€ 174,24 btw inclusief) als VVT-lid of  € 192 exclusief btw (€ 232,32 btw inclusief) als niet VVT-lid.

                De vergoeding is bij eerste intekening betaalbaar binnen de 30 dagen na intekening. Daarna is de vergoeding jaarlijks betaalbaar voor 15 december. Bij niet betaling wordt de dienstverlening stopgezet per 31 januari van het volgend jaar.
                
 OxyBoxy: € 120 exclusief btw (€ 145 btw inclusief) voor elke tandarts, lid of niet-lid.

V: Kan de OxyBoxy connector in gelijk welke dentale software ingebouwd worden?
A:           Het is zo dat CGM de softwareconnector OxyBoxy ter beschikking stelt van gelijk welke software vendor die dat vraagt.

V: Heeft OxyBoxy dezelfde functionaliteit als Hector?

 

A: OxyBoxy heeft alle functionaliteit die opgelegd wordt om te voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de premie voor 2017. Naarmate voor 2018 verdere voorwaarden zullen opgelegd worden zullen ook die functionaliteiten ingebouwd worden.

V: Ik ben overtuigd van dit verhaal: wat moet ik nu doen? Waar kan ik terecht? Hoe kan ik erop intekenen?

A: Begin 2018 zal u op de VBT-website een link vinden om in te schrijven, of U kan begin 2018 ook gewoon naar de website van CGM gaan om een abonnement te nemen. Die link zullen we ook uitsturen naar de tandartsen.

 

V: Wie gaat dit komen installeren?

A: U hoeft zelf niets te doen, uw softwareleverancier bouwt de OxyBoxy connector software in. U dient wel te beschikken over een eHealth certificaat, u kan dit gewoon zelf online aanmaken en installeren, maar uw softwareleverancier kan u daar ook behulpzaam bij zijn indien nodig.

 

V: Mijn software vendor weigert OxyBoxy in te bouwen. Wat nu?
We raden u aan per aangetekend schrijven uw software vendor in gebreke te stellen.
Of u kan altijd van softwarepakket veranderen.

 

V: Bestaat er ook een standalone versie van OxyBoxy voor de collega’s die met papieren dossier willen blijven werken?

A: er komt een standalone en functionele web based versie van OxyBoxy maar men is zo sluw geweest om in de telematica premievoorwaarden op te nemen dat de connectie via dentale software moet gebeuren wil men aanspraak maken op de telematicapremie. Als men echter enkel de eHealth diensten wenst te gebruiken zonder de premie is de standalone versie een oplossing.

 

V: Ik gebruik momenteel ********** als dentale software. Ik maak me een beetje zorgen dat als mijn huidige abonnement op Hector verloopt en ik pas begin 2018 op OxyBoxy kan intekenen, er een tussenperiode zal zijn waar ik geen gebruik zal kunnen maken van de eHealth services en aldus mijn telematicapremie ga verliezen.

A: Als men enkel de eHealth diensten wenst te gebruiken zonder de premie is de standalone versie van OxyBoxy de oplossing. Wenst men wel degelijk alle rechten op de telematicapremie te behouden is een kleine onderbreking geen probleem, de voorwaarden voor de toekenning van de telematicapremie 2018 worden momenteel onderhandeld in de schoot van de NCTZ, maar de algemene consensus bestaat om de regeltjes soepeler te maken zodanig dat collega’s die om een of andere reden enkele maanden hun praktijk niet kunnen uitoefenen, of collega’s die pas in de loop van het jaar 2018 kunnen overschakelen naar digitaal, toch aanspraak kunnen maken op de premie.

De volgende voorstellen liggen momenteel op tafel: VBT doet er alles aan om deze soepeler regeling erdoor te krijgen.

 

Criterium

2018

MyCareNet - Verzekerbaarheid

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging van de verzekerbaarheid in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging verzekerbaarheid

Recip-e

Ja, niet meer dan 20 % op papier. Telling gebeurt op basis van de vergoedbare geneesmiddelen.

eHealthBox

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging van nieuwe berichten in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging nieuwe berichten

 

 

MyCareNet - Tarief raadplegen
(= eTar)

 

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

MyCareNet - Tarief eFact

Om dit criterium te halen moet je, indien je minstens 100 verstrekkingen via de derdebetalersregeling hebt aangerekend, minstens 20 % daarvan elektronisch hebben gefactureerd

E-informed consent

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

Sumehr (Summarized Electronic Health Record)

Nee

Medicatieschema          

Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

Elektronisch Globaal Medisch Dossier

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

Activiteitsdrempel

Ja

V: Mijn softwareleverancier heeft interesse in OxyBoxy, hoe gaat het verder?

A: Oxyboxy kan mits minimale programmering gekoppeld worden aan bestaande dentale software.
Heeft uw softwareleverancier interesse in een koppeling met OxyBoxy, dan nodigen wij hen uit contact op te nemen met ons ofwel rechtstreeks met de firma CGM:

Rik Lingier General Manager Medical 
rik.lingier@cgm.com 
telefoon +32 059 270-570 
mobiel +32 0 497528252

V: Heeft men absoluut een abonnement nodig op een software connector om de e-Health diensten te consulteren?

A: Niet noodzakelijk, sommige softwareontwikkelaars zorgen zelf voor de connectie, zonder dat ze daar een extern abonnement aan koppelen, zo kregen we volgend antwoord van een softwareontwikkelaar:

Zoals u weet verzorgen we zelf de connectie met het e-Health platform.

Om het vierde criterium te bereiken dat vereist is voor de telematicapremie 2017 hebben we ervoor gekozen om een medicatieschema te raadplegen.

Maar volgens het onofficiële nieuws dat we horen vanuit de dentomut, willen artsen hier geen toegang geven aan tandartsen, wat het administratieve blok dat we tegenkomen verklaart, terwijl we technisch gezien bijna klaar zijn. Dus in een noodgeval werken we aan het e-Health box-criterium, waarvan dezelfde bronnen van dentomut zeggen dat de regels minder stringent zouden worden: eens per jaar raadplegen in 2017 zou voldoende zijn.

 

Zoals u kunt zien, hebben we in theorie geen externe connector nodig.

Campagne Test Aankoop


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) betreurt de campagne van Test Aankoop waar aan de kaak wordt gesteld dat veel tandartsen ďsupplementenĒ vragen. Via een online toepassing kunnen patiŽnten het ereloon ingeven dat ze aan de tandarts hebben betaald. Op basis van dat getal alleen geeft de toepassing aan of de patiŽnt ďte veel ď betaalde aan de tandarts en waar er in de buurt ďgoedkopereĒ tandartsen gevestigd zijn. Deze toepassing houdt dus geen rekening met kwaliteit van de zorg, het specifieke karakter van de zorg (materiaal, wensen en eisen van de patiŽnt, Ö.). U vindt de toepassing onder www.test-aankoop.be/tandarts

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) betreurt de campagne van Test Aankoop waar aan de kaak wordt gesteld dat veel tandartsen “supplementen” vragen.
Via een online toepassing kunnen patiënten het ereloon ingeven dat ze aan de tandarts hebben betaald.
Op basis van dat getal alleen geeft de toepassing aan of de patiënt “te veel “ betaalde aan de tandarts en waar er in de buurt “goedkopere” tandartsen gevestigd zijn.
Deze toepassing houdt dus geen rekening met kwaliteit van de zorg, het specifieke karakter van de zorg (materiaal, wensen en eisen van de patiënt, ….).
U vindt de toepassing onder www.test-aankoop.be/tandarts

Dat een organisatie die zichzelf als geloofwaardig wil doen overkomen, vervalt in volksverlakkerij, is te betreuren. 

Dat minstens 40 procent van de tandartsen volledig gedeconventioneerd zijn en nog eens 30% gedeeltelijk gedeconventioneerd zijn,heeft te maken met de ontoereikende honoraria en een nomenclatuur die verouderd is.
Een oud zeer, dat met de besparingsmaatregelen van de Minister nog meer tandartsen uit het akkoord heeft gezogen. 

De VBT pleit al lang om de nomenclatuur vanaf nul te herschrijven en ijvert reeds jaren voor een groter budget voor de mondzorg.
Het voorstel om tot een nieuw akkoordensysteem te komen, dat gebaseerd is op correcte honoraria volgens de kostprijsanalyse, werd door de Beleidscel van FOD Volksgezondheid niet gesteund.
Correcte honoraria zullen een enorme toename van het budget mondzorg vereisen en politiek wil men die middelen niet vrijmaken.
Niet de tandarts is dus oorzaak van de beperkte middelen, wel de politiek. 

Wat Test-Aankoop vergeet te vermelden, is dat ziekenfondsen, overheid en beroepsverenigingen samen werken aan een kostprijsanalyse om zodoende het tekort binnen het tandheelkundig budget in reële cijfers te berekenen.
Uit de studie De Lembre blijkt alvast dat de honoraria voor tandheelkundige behandelingen onder de reële prijs gelegen zijn. 
Test-Aankoop vergeet ook de indexsprongen en besparingsmaatregelen die tandartsen de afgelopen jaren werden opgelegd. 
Test-Aankoop vergeet ook te vermelden dat de honoraria van Belgische tandartsen beduidend lager liggen dan in de buurlanden. 
Test-Aankoop vergeet ook te vermelden dat moderne tandheelkunde enorme investeringen vergt van de tandarts. Nieuwe producten, toestellen en materialen kosten steeds meer geld.
De investeringen voor het eHealth gebeuren, de digitalisatie, …. werden nergens bijkomend verloond.
Alleen door deze zware investeringen kan de beste behandeling voor de patiënt worden beoogd.
Zonder correcte honoraria kan deze kwaliteit niet meer gewaarborgd worden. 

Kortom : de conclusie is duidelijk : wie de sector niet kent, zwijgt er beter over. 


Een nieuw hoofdstuk in het eHealth verhaal


CompuGroup Medical (CGM) neemt Belgisch Advanced Technology Explained (ATX- DentAdmin) over


CompuGroup Medical SE (CGM) heeft een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX).

 Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen. Na de recente overname van Barista in augustus 2017, is ATX de volgende stap om de aanwezigheid van CompuGroup Medical in België te versterken. CompuGroup Medical bevestigt hierbij opnieuw zijn voornemen om te blijven investeren in de Belgische eHealth-markt en dit in het voordeel van zijn klanten. CGM speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van mondiale eHealth-oplossingen en heeft een marktleiderspositie zowel in Duitsland als in andere belangrijke Europese landen.

ATX, met zetel in Wetteren, België, ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen onder de naam van DentAdmin. De Belgische marktleider bedient ook klanten in Luxemburg. De voormalige eigenaar van ATX en zijn team blijven aan boord om verder te gaan met de ontwikkelingen en de uitbreiding van het product. De overname van ATX betekent ook de toetreding van CGM tot de tandheelkundige markt in deze regio. “Met deze overname hebben we onze positie op de Belgische markt versterkt en creëren we nieuwe strategische mogelijkheden om zorgverleners en gezondheidsdiensten te synchroniseren,” zegt Peter Van den Berge, Area Vice President CGM Belgium.

Cash betalingen beperkt bij de tandarts?


Even was er sprake van een beperking van de hoeveelheid cash die per patiŽnt zou mogen ontvangen worden. Het bedrag dat voor iedere "gewone" Belg geldt is 3000 euro, maar dit zou dus beperkt worden voor ontvangsten van tandartsen. Dank zij het verbeten verzet van VBT tegen deze maatregel, is deze maatregel van tafel geveegd...

MAG IK NOG CASH BETALEN?

 
 

Betalen met de bankkaart is de standaard geworden, er zijn maar weinig grote winkels waar je niet elektronisch kan betalen. Kan een winkelier een cashbetaling weigeren?

Beperkt tot € 3.000

 

Sinds 2014 is er een beperking opgesteld dat je maximaal € 3.000 cash kan betalen in de winkel, met een beperking van maximaal 10% van het factuurbedrag. De maatregel is er gekomen om de strijd tegen het witwassen van zwart geld aan te gaan. Deze berekening zorgde voor veel verwarring, daarom is er sinds oktober 2017 geen beperking meer van 10% op het factuurbedrag.

Concreet kan je steeds een betaling tot € 3.000 cash uitvoeren; is het factuurbedrag groter dan € 3.000, dan zal je minimaal het gedeelte dat de € 3.000 overschrijdt via overschrijving of bankkaart moeten betalen. Er mag niet gewerkt worden met deelbetalingen om de factuur in verschillende bedragen op te splitsen.

Loon cash uitbetalen

 

Sinds enkele jaren mag het nettoloon niet meer cash uitbetaald worden, dit dient te gebeuren via overschrijving of cheque.

Particuliere transacties

 

De grens van € 3.000 cash transacties is niet van toepassing tussen 2 particuliere partijen. Wanneer een wagen van particulier naar particulier verkocht wordt, kan deze volledig cash betaald worden. Koopt een particulier een wagen van een handelaar, dan geldt de grens van € 3.000 cash wel.

Aankoop onroerend goed

 

Bij de aankoop van een woning of een ander onroerend goed mag er niets cash betaald worden, alles dient te gebeuren via overschrijving of cheque.

CompuGroup Medical (CGM) neemt Belgisch Advanced Technology Explained (ATX- DentAdmin) over


CompuGroup Medical SE (CGM) heeft een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX). Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen. Na de recente overname van Barista in augustus 2017, is ATX de volgende stap om de aanwezigheid van CompuGroup Medical in België te versterken. CompuGroup Medical bevestigt hierbij opnieuw zijn voornemen om te blijven investeren in de Belgische eHealth-markt en dit in het voordeel van zijn klanten. CGM speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van mondiale eHealth-oplossingen en heeft een marktleiderspositie zowel in Duitsland als in andere belangrijke Europese landen.

ATX, met zetel in Wetteren, België, ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen onder de naam van DentAdmin. De Belgische marktleider bedient ook klanten in Luxemburg. De voormalige eigenaar van ATX en zijn team blijven aan boord om verder te gaan met de ontwikkelingen en de uitbreiding van het product. De overname van ATX betekent ook de toetreding van CGM tot de tandheelkundige markt in deze regio. “Met deze overname hebben we onze positie op de Belgische markt versterkt en creëren we nieuwe strategische mogelijkheden om zorgverleners en gezondheidsdiensten te synchroniseren,” zegt Peter Van den Berge, Area Vice President CGM Belgium.

Een nieuw hoofdstuk in het eHealth verhaal


Tandartsen die in aanmerking willen komen om te voldoen aan de voorwaarden van de telematicapremie waren tot nu toe verplicht een abonnement aan te gaan op Hector, de connectorsoftware van HealthConnect. Dit abonnement kan enkel aangegaan worden via het VVT waarbij VVT leden een korting krijgen. VBT heeft dit feitelijk monopolie reeds meermaals aangeklaagd.

Klik hier om de veel gestelde vragen te bekijken


VBT heeft de medische/tandheelkundige softwaremarkt afgetast en na uitgebreid onderzoek hebben we een akkoord gesloten met niemand minder dan de firma CompuGroup Medical(*). 
CompuGroup Medical (CGM) is een wereldspeler in de branche van de medische software. Bij ons is CGM vooral bekend van de software Windoc voor artsen en het Oxygen platform voor paramedische beroepen. 

CompuGroup Medical SE (CGM) heeft onlangs ook een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX). Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen (DentAdmin). 


Via hun platform OxyBoxy biedt CGM ook een connectorsoftware aan voor eHealth. Dit platform zal dankzij VBT kortelings ook beschikbaar zijn voor tandartsen. VBT heeft er ook voor gezorgd dat hun software werd uitgebreid met voor tandartsen noodzakelijke functionaliteiten zoals eTar. 
Zodoende kan via de connectorsoftware OxyBoxy en uw eigen dentale software vanaf 2018 ook voldaan worden aan de voorwaarden voor de telematicapremie.
OxyBoxy kan mits minimale programmering gekoppeld worden aan uw bestaande dentale software.

VBT heeft een akkoord gesloten met CompuGroup Medical om OxyBoxy aan te bieden aan 10 € (excl. btw) per maand en dit niet te koppelen aan enig lidmaatschap van een beroepsvereniging. 

Dus OxyBoxy zal beschikbaar zijn voor alle tandartsen aan dezelfde prijs. Wij hebben resoluut gekozen voor een oplossing waar alle tandartsen bij gebaat zijn. 

VBT denkt niet aan eigenbelang maar verdedigt alle Vlaamse tandartsen, het bewijs is er!  
(*) CompuGroup Medical (CGM) is een van de meest toonaangevende eHealth-bedrijven ter wereld. Het bedrijf genereert een jaarlijkse omzet van meer dan 550 miljoen euro met softwareproducten die ontworpen zijn om alle medische en organisatorische activiteiten in artsenpraktijken, apotheken, laboratoria en ziekenhuizen te ondersteunen. De dienstverlening van het bedrijf naar alle partijen die betrokken zijn bij het gezondheidszorgsysteem en de online individuele gezondheidsdossiers dragen bij tot een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. 

CompuGroup Medical heeft een uniek klantenbestand van ongeveer 400.000 artsen, tandartsen, apothekers en andere gezondheidswerkers in privé- en poliklinische settings. Met vestigingen in 19 landen en producten in meer dan 40 landen wereldwijd is CompuGroup Medical het eHealth-bedrijf met een van de grootste reikwijdtes onder eHealth-serviceproviders. 

Ongeveer 4.300 hooggekwalificeerde medewerkers ondersteunen klanten met innovatieve oplossingen voor de gestaag groeiende eisen van de gezondheidszorg.

Promoties Tandheelkunde Leuven en Gent 2017


Van harte proficiat aan onze nieuwe collega's.

Enkele sfeerbeelden van beide plechtige proclamaties

 Promotie Tandheelkunde KU Leuven 

 
 

 Promotie Tandheelkunde UGent 

 
 

Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Even vergelijken: de Nederlandse Zorgautoriteit maakt prestaties en tarieven 2018 bekend.


De NZa heeft de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie.

Download documenten : Tarieven NZA 2018

Termijn voor accrediteringsaanvraag tandartsen voortaan op straffe van verval


Tandartsen die willen geaccrediteerd worden, moeten elk jaar hun individueel aanwezigheidsblad met daarop hun deelnames aan de intercollegiale toetsing (peer review) en aan bijscholingsactiviteiten bezorgen aan het RIZIV.


Dat moet gebeuren voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de accreditering wordt gevraagd. Die termijn was tot nu een ordetermijn. Tandartsen die te laat waren met hun aanvraag ondervonden hiervan geen nadeel. Ze konden nog altijd geaccrediteerd worden. Maar die termijn wordt nu – op vraag van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde – een vervaltermijn. Tandartsen die hun accrediteringsaanvraag na 31 maart indienen, kunnen niet meer geaccrediteerd worden voor het jaar daarvoor. Wat dus betekent dat ze voor dat jaar geen accrediteringspremie kunnen krijgen.
Een KB van 20 februari 2017 voert die verstrenging door in de reglementering. De Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde – die beslist over de accreditering – beschouwt die termijn al langer als een vervaltermijn. Dat staat al zo in haar accrediteringsreglement voor 2016. Door die vervaltermijn nu ook in de reglementering te verankeren, wordt die voorwaarde nu ook juridisch afdwingbaar.
Het nieuwe KB van 20 februari 2017 trad in werking op 1 mei 2017.

Opgelet dus om de volgende termijn voor accreditering voor 2017 nauwgezet op te volgen.


Akkoord Tandheelkundigen Ziekenfondsen


Op 12 april 2017 heeft de Nationale Commissie Tandheelkundigen Ziekenfondsen (NCTZ) , na een marathon vergadering, een overeenstemming bereikt over een nieuw Akkoord 2017-2018. De onderhandelingen verliepen moeizaam, mede door het uitblijven van een extra budget voor mondzorg.

De volledige tekst van het akkoord alsook onze commentaar is te vinden in de ledensectie, onder "Tandheelkundig akkoord".

Klik hier voor meer info over hoe u uw conventiestatus kan aanpassen online op MyRiziv.

U heeft tijd tot 14 juni om uw conventiestatuut aan te passen, best echter niet te lang wachten.


Buitenlandse tandartsen welke niet in België resideren en niet over  een compatibele eID beschikken kunnen nog uitzonderlijk door middel van een aangetekend schrijven binnen de geldige termijn hun weigering tot het nationaal akkoord betekenen.


Download documenten : Toegang tot RIZIV-webtoepassingen via eHealth
Demo deconventie

MyCareNet voor de tandarts


Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken.


Welke diensten kan u gebruiken, voor welke informatie ?

De diensten in Mycarenet voor tandartsen zijn:

 • Sinds 2014: consulteren van de verzekerbaarheid.
  Deze module biedt informatie over het verzekering statuut van de patiënt.

 • Sinds 1/1/2017: raadplegen van de tarieven (van verstrekkingen).
  Deze dienst biedt de tandarts de mogelijkheid na te gaan of een verstrekking al dan niet kan terugbetaald worden. Zo kan de tandarts bijvoorbeeld nagaan of de patiënt recht heeft op de terugbetaling voor een uitneembare prothese. Dit is nuttig als hij factureert in derdebetaler.

 • Sinds 1/1/2017: raadplegen van het GMD recht van de patiënt.
  Met de module kan de tandarts de GMD houder van de patiënt kennen of het feit dat er geen GMD houder is.

 • Sinds 1/3/2017: factureren in derdebetaler.
  Via de elektronische facturatie kan de tandarts de tandzorg makkelijk in derdebetaler aanrekenen en betaalt het ziekenfonds binnen de twee weken nadat zij de gegevens ontvangen hebben.

Voor informatie over deze diensten en het gebruik ervan, kan u op de informatieve MyCarenet-site van het Nationaal intermutualistisch college (NIC) terecht.

Hoe krijgt u toegang tot deze diensten ?

Al deze diensten zijn beschikbaar via uw softwarepakket als dat MyCarenet heeft geïntegreerd.

De 3 eerste diensten zijn ook beschikbaar op het MyCarenet-portaal voor de webtoepassingen.

Telematicapremie voor de tandartsen


U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. De 1e premie is van toepassing op uw verstrekkingen van 2016. Het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de telematicapremie voor tandartsen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat  onder bepaalde voorwaarden betaald wordt aan de tandartsen. Daarmee wil men het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor 2016 bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

Het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de telematicapremie voor tandartsen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U kunt de premie 2016 ontvangen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet.

 • Voorwaarden betreffende uw activiteit: 

  1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.

  2. U hebt in 2016 minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari 2016 al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari 2016 nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt. 

 • Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica: 

  1. U hebt in het laatste trimester van 2016 de dienst Recip-e gebruikt om geneesmiddelen voor te schrijven en om minstens 1 geneesmiddelenvoorschrift door te sturen dat de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed.

  2. U hebt in 2016 minstens 1 keer de dienst MyCareNet gebruikt om de verzekerbaarheid van uw patiënten te raadplegen via uw software voor tandheelkundigen.

Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

Gelieve uw telematicapremie 2016 enkel langs elektronische weg aan te vragen, vanaf juli 2017 en uiterlijk op 31 oktober 2017. De precieze procedure om de aanvraag in te dienen via de webtoepassing wordt later door het RIZIV bekendgemaakt. Snel aanvragen van zodra de webtoepassing online komt zal zeker geen kwaad kunnen, om te voorkomen dat u door het principe 'wie eerst komt, eerst maalt' uit de telematicapremieboot valt.

Wanneer zult u uw telematicapremie ontvangen?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan zal het RIZIV de telematicapremie 2016 uiterlijk op 31 december 2017 storten.

Is er ook een telematicapremie 2017?

Ja.
De Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen zal binnenkort de voorwaarden vastleggen voor de telematicapremie 2017. 

Nieuwe regels kostendelende vereniging en BTW + update 31/01/2017


Afgelopen week deed het nieuws de ronde dat er dringend actie vereist was aangaande een btw-regeling voor tandartsen. Paniek overal. Een storm in een glas water, zo blijkt nu, want zelfs bij de btw administratie kunnen ze geen antwoorden verschaffen. We willen u langs deze weg de laatste informatie hieromtrent meegeven:


Wat is er gaande? 
De btw-administratie heeft toelichting verschaft bij de nieuwe btw-vrijstelling voor diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen (Circulaire nr. 31/2016). Hieruit blijkt dat (mogelijks) acties vereist zijn. Dit kan van belang zijn voor groeperingen, onverdeeldheden van vrijgestelde belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen die in het verleden hun kosten deelden en dit ongeacht of de groepering een onderscheiden juridisch bestaan kende van haar leden. We denken bijvoorbeeld aan groeperingen van dokters, van tandartsen, van scholen, van syndicale verenigingen, van allerhande vzw’s, van openbare instellingen, etc. die kosten doorrekenen, erelonen verdelen, vergoeding voor praktijk aanrekenen, …
 
Het is dan ook belangrijk om na te gaan of uw kostendelende vereniging mogelijks door deze nieuwe btw-vrijstelling geviseerd wordt. Voor hen moeten we immers onderzoeken of acties ondernomen moeten worden. Vallen ze nog onder de nieuwe, gewijzigde btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen? Zijn er specifieke acties vereist binnen de groepering en naar de btw-administratie toe (meldingsplicht, wat met personeel van de groepering, …)? Welke btw-verplichtingen moeten er vanaf heden volbracht worden?

Solo tandartspraktijk: geen wijzigingen – u hoeft verder niks te doen.
Groepspraktijk: valt onder deze wijziging – verder lezen.

Wat betekent dit voor u als tandarts?
 
Medische prestaties zijn vrijgesteld van btw (behalve esthetische). Onderlinge aanrekeningen binnen de associatie, zoals groepspraktijken, zijn vaak niet vrijgesteld, maar bleven tot nu toe buiten schot van de fiscus. Tot voor kort had de fiscus geen zicht op de bedragen en afspraken binnen uw associatie. Door een recente wetswijziging is er een meldingsplicht voor kosten delende verenigingen. De vrijstelling voor onderlinge aanrekeningen kunnen dan nog enkel ingeroepen worden wanneer de samenwerkingsovereenkomsten worden aangegeven bij de fiscus.

Het is niet de bedoeling dat er voor tandheelkundige prestaties btw wordt geheven. Men wil vooral zicht krijgen om onderlinge aanrekeningen. 
 
Een recente circulaire van 12 december 2016 heeft tot doel gehad de draagwijdte toe te lichten van de vrijstelling van diensten verricht door zelfstandige groeperingen voor hun leden waarin het nieuwe artikel 44, § 2bis, van het btw-Wetboek voorziet.
 
Het gaat hier over de btw die in sommige gevallen verschuldigd is door deze zelfstandige groeperingen op kosten die doorgerekend worden aan of verdeeld worden tussen de leden.
 
Dit nieuwe artikel 44, §2bis van het btw-Wetboek werd ingevoegd bij de wet van 26.05.2016 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen (BS 09.06.2016) en vervangt artikel 44, § 2, 1°bis, van het btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 43 van 05.07.1991 die met ingang van 01.07.2016 worden opgeheven.
 
Door een vraag van de Europese Commissie heeft België de regeling voor de zelfstandige groeperingen van personen (kostendelende verenigingen) afgestemd op de Europese voorschriften (art. 132, lid 1, punt f), richtlijn 2006/112/EG). 
 
Onder ‘zelfstandige groepering van personen’ wordt verstaan:
 
- de vereniging met rechtspersoonlijkheid;
- de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die onder een eigen benaming als afzonderlijke vereniging of groepering tegenover haar leden en tegenover derden optreedt
 
Het kenmerk van deze kostendelende vereniging is een permanente belangengemeenschap die door fysieke personen of door rechtspersonen wordt opgericht met het oog op rationalisering en om hun beheers- en exploitatiekosten te verminderen. Haar hoofdkenmerk is het gemeenschappelijk maken van de uitgaven die door de deelnemers of de leden worden gedragen.

Het gaat dus over een groepspraktijk, ongeacht of men als individu of vennootschap is vertegenwoordigd. 
De maatregel heeft geen toepassing op een solopraktijk

(Nieuwe) vrijstellingsregeling vanaf 1 juli 2016 door toepassing van bovenvermelde wetgeving en circulaire
 
Indien voormelde zelfstandige groeperingen aan een aantal voorwaarden voldoen moet er geen btw aangerekend worden op de interne kostenafrekeningen (nieuwe § 2bis in art. 44, Btw-wetboek):
 
- de leden van de groepering werken duurzaam samen. Er moet bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.  Zeer veel associaties beschikken over een dergelijke regeling (wat deontologisch ook een verplichting is). Een feitelijke vereniging volstaat.  Het is niet nodig hiervoor een overkoepelende vennootschap op te richten.
- de leden van de groepering oefenen op geregelde wijze een activiteit uit die op grond van artikel 44 van het Btw-wetboek is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. De vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden. In concreto betekent dit dat minstens 50 % van de omzet binnen het samenwerkingsverband moet vrijgesteld zijn van btw. Vb. u werkt als arts mee aan klinische studies, dus u genereert met uw activiteiten zowel vrijgestelde (verzorging van de patiënt) als btw-belaste omzet (onderzoek). Mogelijks kan u genieten van een bijzondere regeling voor klinische studies, waardoor u geen btw dient aan te geven op dit deel van uw omzet. Toch wordt u beschouwd als een gemengde btw plichtige.
 
Je omzet komt minstens 50% uit tandheelkundige prestaties
Het betreft een samenwerking tussen collega’s die niet éénmalig is maar dagelijks/wekelijks/maandelijks verder loopt. 
 
Maar zolang uw omzet van patiënten goed is voor de helft van uw omzet levert dit geen probleem op:
 
- de activiteiten van de groepering bestaan in het verrichten van diensten aan haar leden (dus geen goederen) die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor hun activiteit waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. Indien de groepering ook handelingen verricht aan niet-leden, vertegenwoordigen de handelingen verricht aan haar leden een overwegend deel van de activiteit van de groepering;
- de associatie moet een van de leden aparte identiteit met een eigen naam vormen : feitelijke vereniging X of samenwerkingsovereenkomst van de dienst X. Zij moet ook over een adres beschikken en er wordt een beheerder of verantwoordelijke aangesteld.
- de associatie moet ook een eigen bankrekening hebben en een eigen boekhouding voeren, afzonderlijk van de boekhouding van de leden.  Die moet voldoende onderbouwd zijn om de administratie toe te laten de naleving van de vrijstellingsvoorwaarden te controleren wat betreft de verdeling van de kosten.  Alle inkomende facturen die verband houden met de activiteit moeten op naam van de kosten delende vereniging staan en in de boekhouding opgenomen worden.
- de aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. Met andere woorden er mag geen winst gemaakt worden. De vergoedingen die uitgekeerd worden moeten bijgevolg kostendekkend zijn. Als A en B elk € 50 storten mogen de kosten ook niet meer dan 100 € bedragen.
- de vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring.
 
 
Registratieplicht
 
In feite was bovenstaande reglementering al geruime tijd van toepassing. Ingevolgde de update van de regels over de kostendelende verenigingen werd er echter een verplichting ingevoerd waarbij deze verenigingen zich moeten registreren (bekendmaken) bij de btw.
 
Dit zou uiterlijk vóór 31 januari 2017 met een aangetekende zending aan het plaatselijk btw-kantoor moeten worden gestuurd.

Aangezien er bijzonder veel vragen zijn aangaande de concrete toepassing, welke formulieren/formaliteiten moeten ingevuld of opgemaakt worden, de btw-kantoren zelfs nog niet op de hoogte zijn van deze maatregel, de btw-administratie nog geen antwoord kan geven op specifieke vragen van de beroepsgroepen, is deze datum absoluut niet realistisch.
Even afwachten tot wanneer alle instanties de juiste antwoorden kunnen geven is dan ook aangewezen. 
 
In concreto
 
1. Wij raden u aan de verdere berichtgeving te volgen via onze website. We staan in contact met de btw-administratie om snel duidelijkheid te kunnen brengen. 
2. Indien u in een groepspraktijk werkzaam bent, raden wij u aan contact op te nemen met uw boekhouder/fiscalist en deze info over te maken. Zij zullen dan verder de nodige stappen ondernemen van zodra dat mogelijk is. Zij kennen uw persoonlijke situatie het best van al. 
3. Aangezien er veel onduidelijkheden zijn en de btw-kantoren nog niet geïnformeerd zijn, zal de vooropgestelde termijn van 31 januari 2017 niet realistisch zijn. U hoeft dan ook geen overhaaste beslissingen te nemen. 

Update 31/01/2017: Persbericht Financiën : 

 

Uitstel meldingsplicht zelfstandige groepering tot 31 maart 2017

Ingevolge de sedert 1 juli 2016 gewijzigde vrijstellingsregeling voor diensten die zelfstandige groeperingen aan hun leden verrichten (artikel 44, § 2bis Wbtw), moeten dergelijke verenigingen de aanvang van hun activiteit melden binnen de maand na de aanvang van hun activiteit. De op 1 juli 2016 reeds bestaande zelfstandige groeperingen moesten zich ook melden bij de fiscus uiterlijk op 1 augustus.

In zijn circulaire over deze regeling voorzag de fiscus in een uitstel van deze meldingsplicht tot 31 januari 2017.

In onze mailing 2017/03 van 25 januari 2017, kondigden wij reeds aan dat er een gedoogperiode zou worden toegestaan.

De fiscus bevestigt nu dat zelfstandige groeperingen tijd hebben tot 31 maart 2017 om aan deze meldingsplicht te voldoen.Informele contacten tussen VBT en BTW ambtenaren geven aan dat deze materie geen prioriteit vormt zolang er geen duidelijkheid bestaat binnen de administratie. 

Ons advies blijft dan nog steeds : 

1. indien u samenwerkt met collega's, verwittigt u best uw boekhouder (zowel de praktijkhouder als de samenwerkende collega's), zodat ten gepaste tijde de nodige formaliteiten in orde kunnen worden gebracht. 

2. er komt allicht meer duidelijkheid de komende weken/maanden. U kan dus beter de verdere berichtgeving afwachten. 
Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018: inwerkingtreding van het akkoord


Op 12 april 2017 is een akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2017-2018.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018

Op 12 april 2017 is een https://www.riziv.fgov.be/_layouts/images/pdf16.gifakkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2017-2018.

Volgens de wet liep de termijn voor het bepalen van het percentage van toetreding tot dit akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 af op 2 juni 2017.

Dit jaar moesten de tandartsen voor de eerste keer hun gedeeltelijke toetreding of hun weigering on line registreren. Om die reden had de Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen (NCTZ) beslist om de termijn om de toetreding of weigering te registreren te verlengen tot en met 14 juni.  

Inwerkingtreding van het akkoord 2017-2018

Op 15 juni 2017 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen op de volgens de wet voorziene datum (2 juni 2017) 38,63 %, was of 3.788 niet geconventioneerde tandartsen. Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden vanaf 1 mei 2017. 

Individueel conventiestatuut

Op het individueel niveau, houden we wel rekening met de weigeringen die tot en met 14 juni werden geregistreerd.  

Bijzondere inwerkingtreding

In 5 arrondissementen was het percentage weigeringen hoger dan 50 % (op 2 juni) : 

 1. ·         arrondissement Antwerpen
 2. ·         arrondissement Mechelen
 3. ·         arrondissement Turnhout
 4. ·         arrondissement Roeselare
 5. ·         arrondissement  Sint-Niklaas.

 

De NCTZ wijst op het relatief hoge aantal algemeen tandheelkundigen die toegetreden zijn in de arrondissementen Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas. De NCTZ meent dat hierdoor voldoende aanbod voor het geheel van de tandheelkundige zorg aan de vastgelegde tarieven bestaat in die 3 arrondissementen. In die context stelt de NCTZ vast dat ook voor die 3 arrondissementen het akkoord in werking kan treden..

De beroepsorganisaties zullen gerichte initiatieven nemen in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen en verslag uitbrengen aan de Nationale commissie met het oog op oplossingen die de inwerkingtreding van het akkoord daar mogelijk maken.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een https://www.riziv.fgov.be/_layouts/images/icxls.pngtabel per arrondissement.

 

GEEN NIEUW AKKOORD TANDARTSEN - ZIEKENFONDSEN.


U hebt het wellicht al vernomen: op 1 januari 2017 verviel het akkoord tandheelkundigen Ė ziekenfondsen 2015/2016. Op 15 december 2016 kon geen overeenkomst bereikt worden om een nieuw akkoord vast te leggen: de tandartsverenigingen in Vlaanderen en WalloniŽ keurden een voorstel tot akkoord unaniem af.

Waarom geen akkoord? 

Sinds 2015 was er geen enkele indexatie van de honoraria. Niettemin stegen de prijzen voor tandheelkundige produkten en materialen,  apparatuur en labowerk wel aanzienlijk. Bovendien stegen kosten voor water, elektriciteit, verwarming, …. met tientallen procenten. De Minister van Volksgezondheid voorziet geen extra budget en bijgevolg is er geen ruimte voor extra initiatieven of nomenclatuur. Bij de afgelopen begrotingsronde in het najaar werd al gauw duidelijk dat de zorgverleners de besparing alleen moeten dragen. Dat kunnen wij als beroepsvereniging niet aanvaarden! 

Het voorstel dat nu op tafel lag, voorzag het schrappen van nomenclatuurnummers zodat een "schijn" -indexatie van amper 1.6% mogelijk werd. Deze beperkte indexatie is veel te weinig om de praktijkvoering rendabel te houden laat staan om de inflatie van meer dan 2% op te vangen (gezondheidsindex 2015-2017 steeg ~2.5%). Een indexatie van 5% (zijnde 1.2% voor de stijging loon en 1.8% voor de stijging van de kosten en 2% voor het neutraliseren van de inflatie) leek ons zeker niet onredelijk. 
 
Dat er van overheidswege geen extra middelen worden vrijgemaakt om de toegenomen kost in de gezondheidszorg op te vangen, is bijzonder jammer. Politiek deze besparing volledig door de tandartsen (en zorgverleners in het algemeen) te laten dragen, is onaanvaardbaar. Voor ons is een Akkoord op deze manier niet bespreekbaar.

VBT blijft aandringen op correcte honoraria voor tandzorg, hetgeen enkel mogelijk is door een verhoging van het budget.

Wat betekent dit voor U? 

Vanaf 1 januari 2017 is er geen lopend Akkoord meer en kunnen vrije tarieven worden aangerekend. 40% van de Vlaamse tandartsen was reeds in het verleden volledig gedeconventioneerd. Nog eens 35% waren partieel geconventioneerd. Veel lijkt er dus niet te veranderen.

Honoraria moeten redelijk zijn en in verhouding met het geleverde werk. Tandartsen die volledig geconventioneerd werkten, zullen geen vergoeding “sociaal statuut” ontvangen. U kan dus best in uw honoraria het verlies van deze compensatie premie verrekenen.

VBT adviseert om de honoraria met 3 tot 5% te verhogen. Dit is een verantwoorde verhoging die de toegankelijkheid van de tandzorg niet in het gedrang brengt. Wie zijn honoraria meer verhoogt, raden we aan om op voorhand de patiënt te informeren over het niet vergoedbare deel van de tandzorg. Transparantie staat een eerlijk honorarium niet in de weg.

Op dit moment zijn geen verdere besprekingen gepland tussen beroepsverenigingen en ziekenfondsen. We houden u zeker op de hoogte mochten er opnieuw gesprekken worden gevoerd.
Kort:
 • VBT adviseert om vanaf 1 januari 2017 uw honoraria met 3 tot 5 % te verhogen. Zo kan uw praktijkvoering rendabel blijven in de huidige economische omstandigheden. Bovendien blijft er op die manier tariefzekerheid voor de patiënten, t.t.z. de patiënt weet dat zijn eigen bijdrage zal stijgen met 3-5%.
 • Transparantie staat een eerlijk honorarium niet in de weg : informeer de patiënt op voorhand over de behandelingskost indien er sprake is van een aanzienlijke eigen opleg.
 • Laten we vooral niet vergeten dat de tandzorg in België tot één van de goedkoopste in Europa behoort, vooral te wijten aan de ondergewaardeerde honoraria die worden aangerekend.

 

Problemen met Recip-E


EHealth blokkeert bij sommige tandartsen het elektronisch voorschrift met de foutmelding:


[ERR200062] Een lege SAML attribute designator is gevonden in de SAML, contacteer eHealth waarom volgende attribute niet ingevuld is: urn:be:fgov:person:ssin:ehealth:1.0:dentist:nihii11

 

Oorzaak van dit probleem

Als u deze foutmelding krijgt betekent dit (volgens eHealth) dat het diploma van de zorgverstrekker niet zou geviseerd zijn door de FOD Volksgezondheid. Aangezien verschillende tandartsen dit probleem ondervinden wiens diploma weldegelijk geviseerd werd betreft het vermoedelijk een administratieve fout.

 

Oplossing?

Uit de fout melding die u krijgt bij versturen van recip-e blijkt er een probleem te zijn met uw tandarts Riziv nummer.

Het blijkt dat sommige tandartsen om verscheidene redenen, die niet altijd correct kunnen achterhaald worden, inderdaad van de visumlijst verwijderd zijn.

Beste oplossing bestaat erin om een kopie van het diploma (met stempel) en eID (beide kanten) door te sturen naar visa@gezondheid.belgie.be en af te wachten.


Zorg er in elk geval voor dat de kopie, scan of de pdf van zeer hoge kwaliteit is want anders wordt die geweigerd als zijnde onleesbaar.
De geneugten van digitale overheid met andere woorden :-)Hector nieuwe melkkoe?


Overschakelen op e-Health, Recip-e, Ö. is GEEN verplichting. Wie dus nog verder werkt met bijvoorbeeld papieren patiŽnten fiches, zijn voorschrift op papier meegeeft aan de patiŽnt, kan dat gewoon verder blijven doen. Enkel wie aanspraak wil maken op een jaarlijkse premie van 800 euro (die belastbaar is), zal de onderstaande regels tot het bekomen van die premie moeten volgen. Opgelet: gezien het gebruik van eHealthbox voor 2016 geen criterium is om aanspraak te maken op de telematicapremie, is het in 2016 al inschrijven op een Hector abonnement allerminst nodig (tenzij u een Baltes gebruiker bent). U dient wel vůůr 31 oktober 2017 de aanvraag voor de premie 2016 te doen op een speciaal daarvoor te voorziene pagina van het RIZIV.

Lees verder voor de laatste updates.

Om de telematica premie te krijgen voor 2016 moet er voldaan worden aan 2 criteria namelijk het opvragen van de verzekerbaarheid van de patiënt via MyCareNet en Recip-e, het elektronisch genereren van een geneesmiddelen voorschrift.

In de meeste tandheelkundige software programma’s is MyCareNet reeds geïmplementeerd. Recip-e wordt sinds kort uitgerold wat maakt dat de tandartsen nog maar een kleine maand hebben om te voldoen aan de criteria voor de telematicapremie van 800€.

De softwareprogramma’s Titanium, Dentadmin en Cyberdent bieden Recip-e aan zonder de software connector Hector. Gebruikers van deze software hoeven dus voor 2016 nog geen abonnement aan te gaan voor Hector. Voor Baltes gebruikers is dit anders. Recip-e werkt enkel via de connector software Hector. Hiervoor dient een abonnement aangegaan te worden via het VVT. Het VVT heeft immers een exclusiviteit bedongen met Health Connect, de makers van Hector. Health Connect op zijn beurt is eigendom van Corilus die ook Baltes onder zijn vleugels heeft. Het hoeft dus niet te verwonderen dat in Baltes Recip-e enkel via Hector kan werken.

Als VBT zien wij deze gang van zaken met lede ogen aan. Het VVT heeft alle andere beroepsverenigingen (dus ook BBNO en BVP) buiten spel gezet. Een abonnement van Hector voor niet VVT leden kost immers per jaar een kleine 58€ meer. Het VVT misbruikt dus schaamteloos federaal overheidsgeld (de telematica premie) om aan ledenwerving te doen.

Als VBT kunnen wij Baltes gebruikers die absoluut de telematica premie willen voor 2016 enkel de raad geven om toch een abonnement aan te gaan via het VVT. Niet echter zonder protest aan te tekenen bij de Baltes leverancier en in de verwachting dat volgend jaar dit rottig akkoord wordt opgezegd en opengetrokken naar alle beroepsverenigingen.

Hou wel in het achterhoofd dat deze premie belastbaar zal zijn en dat een abonnement op Hector daarna jaarlijks voor niet VVT leden 232.32€ kost. De vraag is of het sop dan nog de kool waard is.

P.S. Bedenk ook dat er jaarlijks slechts een beperkt aantal (2600) tandartsen een telematicapremie kunnen bekomen. Het is dus duidelijk dat heel wat extra kosten van Hector abonnementen tevergeefs gemaakt zullen worden.eHealth en Telematicapremie

A. Criteria nodig voor het bekomen van een telematicapremie

Belangrijke opmerkingen vooraf:

 1. De Beleidscel herinnert eraan dat men binnen de budgettaire context moet blijven. De begrotingsenveloppe bedraagt 2,080 miljoen EUR, wat neerkomt op een premie van 800 EUR voor +/- 2600 tandheelkundigen. Snel aanvragen zal dus de boodschap zijn want er zijn heel wat meer dan 2600 tandheelkundigen in het land. Wat er zal gebeuren als de aanvraag het aanbod zal overschrijden (hetgeen een mathematische zekerheid is) is op dit ogenblik nog niet bekend.

 2. Er is nogal wat ongerustheid ontstaan over de monopoliedeal die de softwarehuizen hebben gesloten met een beroepsvereniging. De angst bestaat dat wie geen Hector abonnement neemt, ook geen recht meer zou hebben op de telematicapremie vanaf 2017. Dat kan natuurlijk niet, het is niet de bedoeling dat een door de overheid gesubsidieerde premie enkel ten goede zou komen aan wie een commercieel abonnement afsluit. De waarheid is dat, om recht te hebben op een telematicapremie, de tandarts dient te voldoen aan een aantal criteria, maar niet noodzakelijkerwijs aan ALLE criteria.

  Zo moet voor 2016 voldaan worden aan 2 criteria: Recip-e en MyCareNet Verzekerbaarheid. Voor 2017 dient voldaan te worden aan 4 van de 6 voorgestelde criteria, voor 2018 aan 5 van de 6 voorgestelde criteria. 

CRITERIA TELEMATICAPREMIE

Voorwaarden / Commentaar

Referentiejaar

2016

Referentiejaar

2017

Referentiejaar

2018

 
Recip-e Enkel de vergoedbare geneesmiddelen
Ja, minstens 1 elektronisch voorschrift 
Ja, niet meer dan 50% op papier (*)
Ja, niet meer dan 10% op papier (*)
 
eInformed consent Het criterium zal van toepassing zijn vanaf 2017, met als gebruiksvoorwaarde dat die functionaliteit wordt opgenomen in het softwarepakket dat de tandarts gebruikt.
Neen
Ja
Ja
 
SUMEHRs Dit criterium zal opnieuw worden geëvalueerd in december 2016 voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.
Neen
?
?
 
eHealthBox (Hector) Het criterium zal van toepassing zijn vanaf 2017
Neen
Ja, maar niet verplicht
Ja, maar niet verplicht
 
Medicatie-schema Dit criterium zal opnieuw worden geëvalueerd in december 2016 voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018. Het criterium kan enkel worden toegepast als de tool ook beschikbaar is in het Franstalig landsgedeelte
Neen
?
?
 
MyCareNet
Verzekerbaarheid
  Ja, minstens 1 raadpleging Ja, 50% van alle contacten (*) Ja, 80% van alle contacten (*)  
MyCareNet
Het tarief raadplegen
De drempels zullen in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.
Neen
Ja
Ja, minstens 50% van de prestaties (*)
 
MyCareNet
eFact
De drempels zullen in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.
Neen
Ja
Ja, minstens 50% van de prestaties in DBR
 
Activiteitsdrempel

Minstens 300 verstrekkingen verrichten in het kader van de verplichte ziekteverzekering
OF
Hoger aantal verstrekkingen, te bepalen door de NCTZ

Ja
Ja
Ja
 
           

(*) de mogelijkheden om dit afdoend te controleren zijn momenteel onbestaand

 

Dit criterium wordt gebruikt voor de premie van 2016, 2017 en 2018.
Volgende gebruiksdrempels worden voorgesteld:

 • 2016: minstens 1 elektronisch voorschrift
 • 2017: niet meer dan 50 % op papier
 • 2018: niet meer dan 10 % op papier

Een tandarts die vaststelt dat er geen toestemming werd gegeven, kan die aan zijn patiënt vragen en hem eventueel ertoe aansporen om zijn akkoord te geven, mits er toelichting wordt gegeven over de draagwijdte en de gevolgen van de toestemming. Dit criterium wordt gebruikt vanaf 2017.

Momenteel is niet voorzien in het gebruik van SUMEHRs voor de tandheelkundigen. Aangezien de tandheelkundigen echter ongeplande zorg verstrekken en het SUMEHR is gecreëerd om in die context gegevens te verstrekken, zouden de tandheelkundigen in de toekomst ook daartoe toegang moeten hebben.

Dit criterium wordt gebruikt vanaf 2017. Met de eHealthbox zal u van uit uw patiëntenfiche kunnen communiceren met collegae.

Het criterium is niet van toepassing zolang er geen soortgelijk project bestaat langs Franstalige kant. Dat criterium zal opnieuw worden geëvalueerd in december 2016 voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018.

De voorgestelde gebruikscriteria zijn de volgende:

 • 2016: 1x gebruikt via de software
 • 2017: 50 % van alle contacten met patiënten dat jaar (via software)
 • 2018: 80 % van alle contacten met patiënten dat jaar (via software)

Van dit criterium zullen de drempels in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018 (voor 2018 minstens 50 % van alle verstrekkingen).

Dit criterium wordt gebruikt vanaf 2017.
Niet alle tandheelkundigen passen de derdebetalersregeling toe; de voorgestelde gebruiksvoorwaarde luidt dat wanneer een tandheelkundige de derdebetalersregeling toepast, hij dat in x % van de gevallen via eFact moet doen. De gebruiksdrempels zullen in december 2016 worden vastgesteld voor de premie van 2017, en in december 2017 voor de premie van 2018 (voor 2018 minstens 50 % van de verstrekkingen in de derdebetalersregeling).

De activiteitsdrempel is deze van het jaar voorgaand aan het jaar waarvoor de premie gevraagd wordt. De NCTZ moet telkenjare de hoogte van de drempel vaststellen die nodig is om de premie van dat jaar te verkrijgen.

 

Bijkomende info:

 • Hoeveel voorwaarden moeten vervuld zijn om recht te hebben op de premie?

voor het jaar 2016: 2/2
voor het jaar 2017: 4/6
voor het jaar 2018: 5/6
+ criterium drempelactiviteit.

 • Hoe wordt de aanvraag gedaan voor de premie?

Er zal een MyRIZIV-toepassing worden ontwikkeld via de welke de aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk tot 31 oktober 2017 voor de premie van 2016. Die web toepassing van het RIZIV zou in de tweede helft van 2017 online komen.

 • Wat met de verstrekkers die in verplegingsinrichtingen werken?

De practici die de software gebruiken van de klinieken kunnen geen premie ontvangen voor het gebruik ervan. De hospitalen ontvangen immers subsidies voor deze software. Het is van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze 2 types van gebruik (via software van het ziekenhuis en via software van de practici).Voor de groepspraktijken, moeten de programma's over een authenticatie systeem beschikken dat toelaat te bepalen welke verstrekker de software gebruikt.

 • Wat dient er te gebeuren in geval te veel tandartsen aan de criteria voldoen?

Om het aantal toegekende premies te beperken, zal waarschijnlijk jaarlijks de vereiste drempelactiviteit verhoogd worden. Hiervoor worden statistieken opgevraagd omtrent de drempelactiviteit, die aan de NCTZ worden voorgelegd.

B. eHealth

 Waarom een eHealth-certificaat?
Het eHealth-certificaat is het equivalent voor de elektronische identiteitskaart van uw computer. Het betreft een digitaal paspoort aan de hand waarvan de geldigheid van uw informaticasysteem kan worden geïdentificeerd en geauthentiseerd bij de aansluiting op beveiligde toepassingen, zoals de verzekerbaarheid (criterium 1 voor 2016) of het ambulante elektronische voorschrift (Recip-e, criterium 2 voor 2016).

Belangrijk:

 1. De procedure voor het verkrijgen van een certificaat kan 10 dagen in beslag nemen. De geldigheidsperiode van de eHealth-certificaten bedraagt 3 jaar.
 2. De zorgverleners die in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart voor buitenlanders kunnen een certificaat verkrijgen sinds december 2012.
 3. Het is tevens mogelijk om uw eHealth-certificaat te herroepen. Gelieve hiertoe het elektronisch formulier in te vullen.

Voor wie?
Deze toepassing is bestemd voor de zorgverleners.
Hoe invullen/gebruiken?

 1. Neem uw elektronische identiteitskaart bij de hand
 2. Controleer of uw elektronische identiteitskaartlezer correct is geïnstalleerd
  https://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/
 3. Controleer of de laatste versie van Java 1.6 is geïnstalleerd op uw computer
  https://www.java.com/en/download/manual.js
 4. Surf naar de toepassing Beheer van de eHealth-certificaten

Voor diegenen die meer willen weten:

Handleiding aanmaakprocedure voor eHealth-certificaten


Ingeval van problemen gelieve contact op te nemen met het contactcentrum eHealth op het nummer 02/788 51 55.
U kan ook altijd beroep doen op uw softwareleverancier voor hulp bij het aanmaken van uw eHealth-certificaat.

 

Dentex 2016


Een korte foto impressie van de geslaagde VBT stand

VBT dankt alle tandartsen die ons een bezoekje brachten, jullie maakten het weer supergezellig!!


   
   
   
   
   

Controle DGEC ivm panoramische opnames


Er is terug een actie lopende van de DGEC die controleert of er bij het nemen van OPG's (en waarvoor ook terugbetaling gevraagd werd) voldaan wordt aan de richtlijnen. We herhalen deze richtlijnen hier nog eens.

Wat zijn de richtlijnen om een panoramische radiografie uit te voeren?

 1. Het  gebruik van de panoramische opname dient voorbehouden voor die gevallen met bewezen nut voor diagnose en/of  behandeling  van de patiënt.
 2. Een panoramische opname kan dus enkel gemaakt als, na een grondig klinisch onderzoek van de patiënt, blijkt dat bijkomende radiologische informatie nodig is om de diagnose te stellen of de behandeling uit te voeren. Het gaat daarbij om radiologische informatie van een ruimer of ander opnamegebied dan mogelijk met de intra-orale opname. 
 3. Voorafgaand aan het maken van de panoramische opname dient de beschikbaarheid van bestaande radiologische opnames nagekeken, zodat reeds beschikbare radiologische informatie desgevallend kan gebruikt worden.
 4. Als voorafgaand beeldmateriaal beschikbaar is, kan een nieuwe panoramische opname enkel geïndiceerd zijn, als er onvoldoende informatie geput kan worden uit het klinisch onderzoek en het bestaande beeldmateriaal om de diagnose te stellen of de behandeling uit te voeren.  Panoramische  opnames zijn niet aangewezen
  • als het gaat om een screeningsopname van een nieuwe patiënt zonder voorafgaand klinisch onderzoek;
  • als het gaat om een herhaalde opname bij een patiënt zonder nieuwe klinische noodzaak;
  • als patiënt- of toestelgebonden factoren verhinderen om een diagnostisch aanvaardbare opname te maken aan een redelijke stralingsdosis .
 5. Standaardintervallen gelden niet als verantwoording voor een nieuwe panoramische opname.  Het rechtvaardigen van een opname gebeurt op basis van de patiënt-specifieke klinische en radiologische informatie.
 6. Het  gebruik van de panoramische opname dient  in het bijzonder beperkt bij kinderen en zwangeren. Risico’s zijn leeftijdsgebonden, met de grootste risico’s voor de foetus en de kleinste kinderen. Indien klinisch onderzoek een panoramische radiografie rechtvaardigt, dienen bijkomende dosisreducerende maatregelen gebruikt te worden (specifiek kinderprogramma of vermindering veldgrootte, mA, rotatietijd,..). Indien een jong kind niet in staat is om stil te blijven staan, tijdens de rotatiebeweging van een panoramisch toestel, is een panoramische opname niet gerechtvaardigd.

Flossen is absoluut geen tijdverlies.


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen waarschuwt tegen het ongenuanceerd beeld dat momenteel van flossen wordt opgehangen. Tandplak vormt zich op elk vlak van een tand. De accumulatie van plak bacteriŽn kan een ontstekingsreactie veroorzaken die uiteindelijk leidt tot gingivitis(tandvleesontsteking) en, indien onbehandeld, verder evolueert tot parodontitis (ontsteking van de weefsels rond de tand).

Tandarts-parodontoloog Frank Herrebout van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) legt uit: “Onbehandelde parodontitis kan leiden tot verlies van tanden en een verhoogd risico voor heel wat andere systemische ziekten zoals diabetes en hartziekte. Flossen zorgt voor het verwijderen van plak bacteriën en etensresten uit gebieden in de mond (de ruimtes tussen de tanden = interdentaal) waar de tandenborstel niet bij kan. Flossen maakt deel uit van de interdentale reiniging en afhankelijk van de grootte van de interdentale ruimte kan je hiervoor flossen ofwel ragers (= interdentale borsteltjes) gebruiken. Je tandarts is de geschikte persoon om je hierbij te adviseren.

Zomaar flossen afdoen als tijdverspilling is dus geen goede zaak voor de mondgezondheid. Ook de American Academy of Periodontology (Amerikaanse vereniging van parodontologen met meer dan 8000 leden-tandartsen) blijft patiënten aanraden om dagelijks te flossen, omdat de wetenschappelijke studies waarop het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid zich baseerde om de richtlijn aan te passen van onvoldoende kwaliteit bleken: “Omdat de ontwikkeling van parodontitis traag verloopt en vanwege de verschillende factoren die van invloed zijn op de progressie van de ziekte, worden studies die de werkzaamheid van het dagelijks flossen onderzoeken best uitgevoerd over een aantal jaren en onder een grote onderzoekspopulatie. Een groot deel van de huidige gegevens blijkt geen grote steekproef te gebruiken of onderzoekt gezondheid van het tandvlees over een zeer beperkte tijd. Bovendien onderzoeken veel van de bestaande studies niet de tekenen van parodontale gezondheid, zoals ontsteking of klinisch aanhechtingsverlies (tanden die “gaan uitgroeien”). Gezien het ontbreken van kwaliteitsonderzoek hierover, is het aangeraden dat patiënten blijven flossen als een onderdeel van hun dagelijkse mondhygiëne”.

Dit is zeker belangrijk als men weet dat een van de conclusies van de laatste mondgezondheidsenquête[1] net was dat het tandvlees van de Belgische bevolking meer aandacht verdiende: “Ongeveer één derde van de onderzochten (33%) vertoonde ontstekingsverschijnselen aan het tandvlees. Een bijkomende 18% vertoonde blijvende en onomkeerbare schade. De parodontale gezondheidstoestand neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. “

In het licht van bovenstaande gegevens is het dus van kapitaal belang dat patiënten blijven poetsen, flossen en minstens jaarlijks op controlebezoek gaan bij hun tandarts, die o.a. de gezondheid van het tandvlees kan beoordelen en vroegtijdig kan ingrijpen bij eventuele problemen.[1] Dataregistratie – en evaluatie mondgezondheid Belgische bevolking 2012-2014. In opdracht van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV

Mondzorgtraject nu toch van start op 1 juli 2016...


Vandaag werd ons gemeld dat de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, waarin het artikel 37ß1 met het verhoogde remgeldplafond voor tandzorg is opgenomen, vrijdag 1 juli in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken wenst dat het Koninklijk besluit tot invoering van het mondzorgtraject ook op 1 juli wordt bekendgemaakt.Het mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden treedt dus op 1 juli 2016 in werking op voorwaarde echter dat het KB ook op 1 juli wordt gepubliceerd.

Door de vele acties die eind vorig jaar gevoerd werden om het publiek attent te maken op de komst van het mondzorgtraject hebben vele patiënten de tandarts bezocht met een overschrijding van het budget als gevolg...

De besparing die het mondzorgtraject daar tegenover zou stellen kon nog steeds niet worden gerealiseerd door de talloze vertragingen van de logge administratieve machine, met als gevolg dat het RIZIV nu aandringt op besparingen. Of hoe een goedbedoeld en broodnodig preventief plan zich nu tegen de tandartsen keert.

Even herinneren:

Wat houdt het mondzorgtraject in?

Het mondzorgtraject houdt in dat voor de meeste tandzorg de terugbetaling lager zal zijn als de patiënt niet regelmatig een tandarts bezoekt. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat hij het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Daarnaast is er voor de persoonlijke aandelen (remgelden) van de verstrekkingen een afronding naar een veelvoud van 0,5 EUR.

 

Wie stapt in het mondzorgtraject?

Enkel patiënten die minstens 18 jaar zijn stappen in het mondzorgtraject. Dat gebeurt automatisch. Het referentiejaar voor de periode 1 juli 2016-31 december 2016 zal kalenderjaar 2015 zijn.

 

Wanneer start het mondzorgtraject?

Het mondzorgtraject start:

·         voor wie geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming (niet-voorkeurgerechtigden):  op 01/07/2016. 

·         voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming (voorkeurgerechtigden): op 1 januari 2017 (streefdatum).

 

Voor u als tandarts ….

Enkel voor wie met de regeling derde betaler werkt, zal deze invoering van het mondzorgtraject het één en ander veranderen. Men gaat dus moeten nakijken of de patiënt voldoet aan het mondzorgtraject om het correcte remgeld te kunnen berekenen.

Wie niet met de regeling derde betaler werkt, moet zich weinig zorgen maken en kan gewoon verder werken zoals voorheen. De mutualiteiten zullen zelf nagaan welke tussenkomst de patiënt kan genieten voor de tandheelkundige zorgen.

Info sessie RIZIV ivm transparantiewet


Het RIZIV organiseerde een infosessie over alle implicaties van de transparantiewet.

U kan hieronder een pdf downloaden met de slides van de PowerPoint presentatie.

Download documenten : Transparantie

Voor VBT beter geen akkoord dan een slecht akkoord.


Plus mondzorgtraject, nieuwe nomenclatuur en andere belangrijke berichten

Mondzorgtraject
Ondanks de geleverde inspanningen in een werkgroep om het mondzorgtraject  voor + 18-jarige niet voorkeursgerechtigden concreet uit te werken en in voege te laten treden op 1 januari 2016, duurt de wettelijke procedure om dit te realiseren langer dan verwacht. De vooropgestelde streefdatum van 1 februari 2016, is daardoor opnieuw niet meer haalbaar.
Het lijkt erop dat 1 juni 2016 nu vooropgesteld wordt. Patiënten (niet voorkeurgerechtigden) zullen tot dan dezelfde terugbetaling blijven genieten zoals in 2015 het geval was. Het referentiejaar voor het mondzorgtraject blijft evenwel het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar.
Door dit uitstel en het op 1 februari 2016 in voege treden van de nomenclatuur voor bewerkingen op prothese zal er een overschrijding (tekort) van 7 miljoen euro zijn, tenzij de Minister extra middelen vrijmaakt. VBT dringt erop aan dat de gemaakte afspraken voor het lopende akkoord nagekomen worden. VBT betreurt het uitstel. Het maakt een correcte communicatie met patiënten bijzonder ingewikkeld.
Voor de voorkeurgerechtigde patiënten zal het mondzorgtraject in voege treden op 1 januari 2017 indien de timing zoals ze nu voorzien is, behouden blijft. Deze groep van patiënten zal minimaal gepenaliseerd worden indien ze het mondzorgtraject niet volgen, waardoor de toegankelijkheid van de tandheelkundige zorg maximaal gegarandeerd blijft, maar ook het positief effect van het project minder zal zijn.


Aanpassing nomenclatuur 1 februari 2016.
Zoals voorzien zal vanaf 1 februari een aanpassing gebeuren voor het bijplaatsen van tanden en herstellingen van prothesen. De maximumtarieven die voorheen gebruikt kon worden, kunnen voortaan als ereloon worden aangerekend. Omwille van de sterke stijging van labo- en materiaalkosten was deze correctie meer dan gerechtvaardigd. VBT heeft echter vragen bij het feit dat de extra kosten volledig door de patiënt dienen gedragen te worden, zonder extra tussenkomst van de overheid.


Telematica premie, eindelijk?
Zoals reeds eerder gemeld werd een budget gevonden om tandartsen te ondersteunen bij het gebruik van eHealth toepassingen. Een werkgroep die de modaliteiten hiervoor zal uitwerken wordt binnenkort samengesteld. Tegen oktober 2016 moet een concreet voorstel goedgekeurd worden. Aangezien de middelen reeds voor 2016 beschikbaar zijn (10 miljoen euro) zal VBT er sterk op aandringen deze ondersteuning reeds voor 2016 te laten ingaan. De premie zou ongeveer 800 euro bedragen..

DGEC.
De Dienst voor Geneeskundige Controle en Evaluatie blijft via datamining verder zoeken naar fraude bij tandheelkundigen. Zowel het overschrijden van P-waarden, een hoge herhalingsgraad bij conserverende verzorging, het niet systematisch innen van remgeld en het controleren van het totaal vergoed bedrag per patiënt per jaar zijn indicatoren dewelke het systematisch frauderen bij tandheelkundigen aan het licht kunnen brengen. De bedoeling is bij detectie van fraude de terugbetaling voor de prestaties bij deze tandartsen sneller stop te zetten. Hoe gaat men om met de lopende fraudedossiers?
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, DGEC en RIZIV zal worden opgericht om in overleg de problematiek van fraude en de aanpak ervan te bespreken.

Toetredingen tot het akkoord.
Uit recente cijfers van januari 2016 blijkt dat de deconventioneringsgraad opnieuw gestegen is in Vlaanderen. Jonge collega’s kiezen massaal voor deconventionering. In sommige regio’s wordt de 50% drempel makkelijk overschreden. In afwachting van verdere beslissingen, blijft in deze regio’s het lopende akkoord van toepassing. De NCTZ neemt enkel kennis en houdt de vaststelling in beraad in afwachting van antwoord van de minister.
Zowel het RIZIV als de ziekenfondsen zoeken naar mogelijkheden om meer tandartsen te laten toetreden tot het akkoord en de opgelegde tarieven. Het ziet er evenwel niet naar uit dat met beperkte maatregelen (hogere maximumtarieven voor een gering aantal prestaties) veel niet geconventioneerde tandartsen happig zullen zijn de overstap naar geconventioneerd te maken.
VBT blijft pleiten voor een totale herziening van de nomenclatuuur en verloning, zodat deze aangepast wordt aan een moderne en hedendaagse manier van praktijkvoering. Tot op heden blijkt daarvoor echter geen basis te bestaan bij ziekenfondsen of andere beroepsverenigingen.
Indien een nieuw akkoord enkel een zoveelste ondermaatse indexering inhoudt, zal VBT geen akkoord onderhandelen, laat staan goedkeuren.

Voor VBT beter geen akkoord dan een slecht akkoord.

 

 

Download documenten : Tarieven vanaf 1 februari 2016
Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Uitvoering Mondzorgtraject vertraagd?


Uitstel van het Mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden...

Door vertraging wegens de behandeling van het dossier in het Verzekeringscomité (*), kon de noodzakelijke wettelijke aanpassing niet meer tijdig rondgekregen worden. Dat wil zeggen dat de eerst voorgestelde datum van 1 februari 2016 voor de invoering van het Mondzorgtraject in gevaar komt en niet meer gehaald zal kunnen worden. 
De opstart van het Mondzorgtraject bij niet voorkeurgerechtigden moet aldus uitgesteld worden.

VBT betreurt het feit dat het afgesloten akkoord niet wordt nageleefd.

(*) VBT zetelt niet in het Verzekeringscomité en kon dus ook geen invloed uitoefenen op de stipte behandeling van het dossier

 

1 jaar gratis VBT bijscholing


NIEUW: ConsulTand is nu verkrijgbaar op app-store en google play. Download de app en maak kans op ťťn jaar gratis bijscholing bij VBT.

Wanneer u de app heeft gedownload zal u in de app-versie van de ConsulTand nr. 65 op blz. 12 kunnen lezen wat u moet doen om kans te maken op één jaar gratis bijscholing bij VBT. We geven namelijk 3 prijzen weg onder de app gebruikers:

 • één volledig jaar gratis bijscholing bij VBT (deelname aan het congres van 28 en 29/01, aan de wetenschappelijke dag van 2/12 en aan een Learn Meet & ICT van uw keuze)
 • een gratis deelname aan het congres van 28 en 29 januari
 • een gratis deelname aan de Wetenschappelijke dag van 2 december 2016

Download hier de ConsulTand App:

Nomenclatuur en andere nieuwtjes


Meer details in de ledensectie onder "Nomenclatuur"

O.a. met:

 • Nomenclatuur nieuws 2016
 • Kinesitherapie nu ook terugbetaald wanneer voorgeschreven door een tandarts
 • Nieuw model getuigschrift voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid
 • Maximumtarieven voor mechanische verankering bij conserverende zorg.

Programma bijscholing 2016 staat online


Klik hier om naar het programma te gaan

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?


Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie de medische kosten van vreemdelingen in BelgiŽ kan betalen. Deze informatieve tekst hieronder geeft uitleg over de zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen van medische kosten voor vreemdelingen in BelgiŽ. Soms kunnen verschillende terugbetalingsregelingen met elkaar gecombineerd worden.

Download documenten : Regeling Medische Kosten Vreemdelingen
Aanvraagformulier
Attest Spoedeisende Hulp

ConsulTand nu ook op de Appstore en Google Play gepubliceerd.


Wij nodigen u uit dit zelf te gaan uitproberen: App Store of Google Play en zoek op VBT ConsulTand of klik op een van de links verderop. Veel plezier ermee!

Download de App en maak kans op mooie prijzen.

  

KB 78 is niet meer


De Wet van 10 mei 2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18.06.2015, vervangt het vertrouwde K.B. nr. 78 dat steeds de basis is geweest van onze beroepswetgeving.

De GecoŲrdineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bevat de geactualiseerde en geconsolideerde tekst van het K.B. nr. 78, en een lijst van artikelen die in de toekomst moeten aangepast worden. De publicatie eindigt met de adviezen van de Raad van State.

De volledige tekst van de wet kan u hier vinden.

De tandarts overbezet?


Naar aanleiding van de berichtgeving op TV in verband met het tandartsbezoek voor het einde van het jaar willen we enkele zaken verduidelijken.

 • De openingszin van het item was: wie dit jaar nog een afspraak wil is eraan voor de moeite. Met alle middelen hebben we aan de journaliste uitgelegd dat indien de patiënt nog naar de tandarts wenst te gaan hij best zo vlug mogelijk een afspraak maakt. Niets minder, niets meer.

 • Dat tandartsen op zondag aan de slag moeten is helemaal niet ter sprake gekomen alleen heeft collega Van Hoecke gezegd dat hij in zijn eigen praktijk een aantal behandelingen naar zaterdag en soms zondag verzet omdat het te druk is om bepaalde dringende behandelingen af te werken tijdens de week. Dat is zijn keuze! Om daar een oproep van de VBT van te maken om nu maar allemaal op zondag patiënten te gaan behandelen lijkt ons vergezocht.

 • We hebben aangedrongen om het voorbeeld dat is aangehaald van de vulling en de berekening van het remgeld achterwege te laten en alleen te vernoemen dat het remgeld met 15% kan stijgen en dit ten laste van patiënt.

 • De uitspraak dat de tandarts duurder wordt is voor de rekening van de journaliste. We hebben tientallen keren gezegd en herhaald dat er niets verandert aan het ereloon van de tandarts maar dat de persoonlijke bijdrage zal stijgen voor wie dit jaar niet bij de tandarts langs is gegaan.

Forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging


Sinds 1 oktober 2015 is er een forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging. Die regeling vult de regeling aan die van toepassing is tijdens de georganiseerde wachtdiensten.

Forfait voor dringende tandverzorging (algemeen)

Voor de behandeling van acute tandpijn bij één of meerdere blijvende tanden, waarbij het pulpaweefsel wordt verwijderd met tijdelijk afsluiten van de wortelkanalen, is er vanaf 1 oktober 2015 een nieuwe verstrekking:

 • voor personen jonger dan 18 jaar: het nomenclatuurnummer 373774-373785
 • voor personen vanaf 18 jaar: het nomenclatuurnummer 303774-303785.

De voorwaarden:

 • Het gaat om dringende zorg, met behandeling binnen de 24 uur na aanvraag van de patiënt.
 • De verstrekking is eenmaal per jaar terugbetaald.
 • De verstrekking vergoedt de gebruikte diagnostische hulpmiddelen en kan met geen andere tandheelkundige en/of stomatologische verstrekking samengaan op dezelfde dag. 

Forfait voor dringende tandverzorging tijdens de georganiseerde wachtdienst

Voor de behandeling van acute tandpijn bij één of meerdere blijvende tanden, waarbij het pulpaweefsel wordt verwijderd met tijdelijk afsluiten van de wortelkanalen en/of aanbrengen van tijdelijke vullingen is er de volgende verstrekking:

 • voor personen jonger dan 18 jaar: het nomenclatuurnummer 373575-373586
 • voor personen vanaf 18 jaar: het nomenclatuurnummer 303575-303586.

De voorwaarden:

 • Het gaat om dringende zorg met behandeling tijdens een georganiseerde wachtdienst:
  • ’s nachts van 21 u tot 8 u of
  • op zaterdag, zondag of een feestdag van 8 u tot 21 u of
  • op een specifiek erkende brugdag.
 • De verstrekking vergoedt de gebruikte diagnostische hulpmiddelen en kan met geen andere tandheelkundige en/of stomatologische verstrekking samengaan op dezelfde dag. 

Honorarium voor het forfait voor dringende tandverzorging

Het honorarium voor de forfaits voor dringende tandverzorging is hetzelfde, ongeacht of de verzorging op weekdagen plaatsvindt of tijdens de georganiseerde wachtdienst.

Hoe de zorg aanrekenen?


Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om het van de patiŽnt ontvangen bedrag voor de verleende verstrekkingen (betaling met geld of via bankkaart) op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering te vermelden.

Opdat u gemakkelijker zou voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het vermelden van het ontvangen bedrag en van het nr. van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), zijn ook de getuigschriften voor verstrekte hulp aangepast en vereenvoudigd sinds 1 juli 2015.

Update: U kunt de oude GVH's gebruiken tot tot 31 december 2016 (getuigschriften in de vorm van boekjes, getuigschriften in de vorm van printbare kettingformulieren, verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp (model D)).

Voor alle geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd vanaf vanaf 1 januari 2017 mag u enkel de nieuwe GVH's gebruiken.

U zal de nieuwe modellen van de getuigschriften kunnen bestellen:

vanaf 1 juli 2015 in de vorm van voorschriftenboekjes

vanaf 1 december 2015 in de vorm van printbare kettingformulieren.

Voor verdere info, zie de website van het RIZIV:Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiŽnt


Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiŽnt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn.

In welke situaties moet u een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken?

 1. Als u tegelijkertijd vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen aanrekent. Vanaf 1 juli 2015 moet u een bewijsstuk uitreiken als u tegelijkertijd vergoedbare verstrekkingen en niet-vergoedbare verstrekkingen (waarin de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet tegemoetkomt) aanrekent. 

 2. Als u verstrekkingen elektronisch in de derdebetalersregeling factureert, omdat de patiënt in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangt.

Wat moet er in het bewijsstuk worden vermeld?

De GVU-wet legt een reeks vermeldingen vast. Die moeten op het bewijsstuk worden vermeld. Elke sector kan echter aan het Verzekeringscomité voorstellen om die lijst, binnen de grenzen die zijn vastgesteld in de wet, aan te passen rekening houdende met de specifieke eigenschappen van de sector.

Volledig bewijsstuk

Het bewijsstuk moet het volgende bevatten:

 • Het totaal te betalen bedrag (met inbegrip van de al betaalde voorschotten)
 • Lijst van de betrokken vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking:
  • Het nomenclatuurnummer of de omschrijving
  • Het bedrag dat krachtens de tarieven is betaald
  • Het bedrag dat de patiënt als supplement heeft betaald
  • De tegemoetkoming die rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd
 • Lijst van de betrokken niet-vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking:
  • De omschrijving
  • Het te betalen bedrag

Vereenvoudigd bewijsstuk

Dat bewijsstuk kan worden uitgereikt wanneer een GVH dat alle vergoedbare verstrekkingen bevat, aan de patiënt werd uitgereikt.

 • Het totaal te betalen bedrag (met inbegrip van de reeds betaalde voorschotten)
 • Het totaal te betalen bedrag voor de vergoedbare verstrekkingen (waarvan geen details worden gegeven, aangezien die op het GVH vermeld staan)
 • Lijst van de betrokken niet-vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking:
  • De omschrijving
  • Het te betalen bedrag

Bestaat er een model van bewijsstuk?

De GVU-wet voorziet niet in een model van bewijsstuk, maar dat kan per sector worden opgelegd.

Kan een factuur gelden als bewijsstuk?

Ja.
Als u een factuur uitreikt voor het geheel van de verstrekkingen (vergoedbare en niet-vergoedbare), die alle verplichte vermeldingen bevat die bij wet en eventueel door het Verzekeringscomité zijn vastgelegd (artikel 53, §1/2, zevende lid, van de GVU-wet), dan geldt die factuur als bewijsstuk.

Is er een kopie te bewaren ?

Moet u een kopie van het bewijsstuk bewaren?

Ja.
Op verzoek van de belastingadministratie moet u een kopie van het bewijsstuk kunnen voorleggen met daarop de gegevens die in het originele bewijsstuk zijn opgenomen, met uitzondering van de gegevens betreffende de identiteit van de patiënt.

Hoelang moet u een kopie van het bewijsstuk bewaren?

U moet de kopie van het bewijsstuk bewaren, tot het verstrijken van het zevende jaar of zevende boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. (Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 – artikelen 315-315bis).

Moet de patiënt het bewijsstuk bewaren?

Neen.
De patiënt is niet verplicht om het bewijsstuk te bewaren.

Mag het uitreiken van het bewijsstuk gelden als een vergoedingsvoorwaarde?

Nee.
U moet de patiënt het bewijsstuk uitreiken dat een overzicht bevat van de vergoedbare verstrekkingen en eventueel de niet-vergoedbare verstrekkingen. Het bewijsstuk moet niet aan het ziekenfonds worden bezorgd.

WACHTDIENST 2016


Vergeet niet uw bijdrage voor 2016 te betalen vůůr 15 september 2015.


Deze bedraagt 24.20 euro en dient betaald te worden op rekeningnummer BE84 001-7363835-59 van de Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen met vermelding van naam en Riziv nummer.

 

OPGELET: Bij laattijdige betaling zal een extra kost van 120 euro in rekening worden gebracht !

Alle info via www.spoeddienstalgemeentandarts.be

U kan vanaf nu ook reeds uw vakantiedagen opgeven voor 2016. Bij de verdeling van de wachtdienstbeurten wordt hiermee rekening gehouden. 

Ga daarvoor naar de website www.spoeddienstalgemeentandarts.be en na inloggen met uw email en paswoord, kan u de vakantiedata doorgeven.


Inspectie van tandartsen door het fagg


Medische hulpmiddelen: koop uw medische hulpmiddelen ALLEEN via het legale circuit, d.w.z. via een bij het fagg aangemelde verdeler. Geneesmiddelen: enkel vergunde of geregistreerde geneesmiddelen mogen in BelgiŽ gebruikt worden.


In België staat het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) als bevoegde autoriteit in voor het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van
geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Het fagg wil de controles bij tandartsen versterken. In de nabije toekomst zal hiervoor een inspectieprogramma worden opgesteld en uitgevoerd zodat ze een goed zicht krijgen op de sector.
Het fagg wil u nu al herinneren aan enkele belangrijke elementen over medische hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Voor meer info zie het schrijven van de fagg in de link hieronder.

Download documenten :

Orientatietest ook voor Waalse studenten


De Waalse regering publiceert decreet betreffende de studies medische wetenschappen en tandheelkundige wetenschappen in het Staatsblad van 29 juli 2015. Er komt een oriŽntatietest in de vorm van een schriftelijke proef voor de studenten die aan Waalse universiteiten geneeskunde of tandheelkunde willen studeren.

Dubieuze brief FOD in omloop


Wees op uw hoede voor deze brief !!

Wij hebben kennis genomen van de circulatie van de brief in bijlage (zie Lees Meer).

Dit schrijven tracht recent opgerichte ondernemingen er valselijk van te overtuigen uit te gaan van de zogenaamde ‘Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken’ en verwijst naar de website www.fodconsumentenzaken.be

!!! GELIEVE GEENSZINS OP DIT SCHRIJVEN IN TE GAAN !!!

Wij benadrukken dat dergelijk schrijven niet uitgaat van de ‘Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie’, waar ook consumentenbescherming onder valt.

Wordt u geconfronteerd met oplichting, dan kunt u dit melden aan de politie of aan de Economische Inspectie via het elektronische klachtenformulier op de website van de FOD Economie.

Voor meer informatie

Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Chantal De Pauw – woordvoerster

Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50,1210 Brussel

Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95

E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be

Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie

https://www.facebook.com/FODEconomie /

https://economie.fgov.be

Download documenten : FOD brief

De mondhygiŽniste komt eraan


De Vlaamse regering heeft op 17.07.15 de opleiding voor mondhygiŽnisten goedgekeurd.

VBT pleit sinds haar ontstaan voor hulpkrachten en meer bepaald de mondhygiënisten. Eindelijk is het zo ver en kan met het academiejaar 2016-2017 gestart worden met een kwaliteitsvolle opleiding bachelor in de mondzorg.

Hierbij het officieel persbericht.

Download documenten : persbericht bachelor in de mondzorg

Verkiezingen 2015


Aan de verkiezingen, waarbij de stemming voor het eerst enkel via elektronische weg verliep, namen 3.580 tandartsen deel. Dat geeft een participatiegraad van slechts 38,06 %.

Resultaten van de verkiezingen van tandartsen 2015

Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) haalde 1.776 stemmen (49,61 %)
Société de Médecine Dentaire (SMD) haalde 766 stemmen (21,40 %)
Chambres Syndicales Dentaires (CSD) haalde 632 stemmen (17,65 %)
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) haalde 404 stemmen (11,28 %)
2 blanco/ongeldige stemmen (0,06 %)

 

Evolutie van de deelname

 

  Totaal
20​03
Totaal
2007 ​
Totaal
2011​
​Totaal 2015
Aantal tandartsen ingeschreven op de 
kiezerslijst 
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)  
​8.516 ​8.715 ​ 8.797 9.406​
Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen
​ 5.574 ​ 5.213
​ 5.815
(1.460 elektronisch/
4.355 papier)
3.580 (enkel elektronisch)​
Percentage van deelname ​ 65,45 % ​59,82 % ​ 66,10 % 38,06 %​

 Reacties naar aanleiding van deze verkiezingen kunnen verstuurd worden naar verkiezingen2015@vbt.be

 VBT dankt de tandartsen die hun stem uitbrachten voor het VBT2.0 programma dat garant staat voor een actuele en moderne mondzorg.

 

Learn & Meet in nieuwe formule!


Nieuwe formule: ontvangst met drink, lezing 10 Accrediteringseenheden, GRATIS VOOR LEDEN

Programma

19.30-20.00 uur: ontvangst met drink

20.00-21.30 uur: lezing

Nieuwe formule: ontvangst met drink, lezing 10 Accrediteringseenheden, gratis voor leden

Programma

19.30-20.00 uur: ontvangst met drink

20.00-21.30 uur: lezing

24 september Brugge: Hotel Weinebrugge met Prof. dr. De Visschere

8 oktober Herentals: Link 21 met Prof. dr. Bottenberg

22 oktober Groot-Bijgaarden: Gosset hotel  met Drs Janssens Barbara

5 november Antwerpen: ALM met Prof. dr. Bottenberg

26 november Gent: Europahotel met Prof. dr. De Visschere

Snelnieuws Tandheelkundig Akkoord 2015-2016


Het tandheelkundig Akkoord 2015-2016 treedt in werking voor alle arrondissementen!

De Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen hebben op de vergadering van 30 maart 2015 vastgesteld dat in het arrondissement Antwerpen de deconventiegraad nog steeds te hoog was. Het RIZIV wenste nog 3 weken onderhandelingsruimte open te laten.

Na een woelig debat hebben de ziekenfondsen dan toch toegestemd om het Nationaal akkoord 2015-2016 ook voor het arrondissement Antwerpen geldig te verklaren. Er worden dus geen tarieven opgelegd voor de gedeconventioneerden, voor de geconventioneerde tandarts wordt het sociaal statuut behouden.

Hierbij de cijfers:

 

 

 

Arrondissement
Totaal
Weigering 25/02/2015
Weigering 25/02/2015
Weigering 30/03/2015
Weigering 30/03/2015
Antwerpen
781
437
55.95 %
417
53.39 %
Mechelen
239
122
51.05 %
117
48.95 %

Wat met het tandheelkundig akkoord 2015-2016


Het Nationaal akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2015-2016 wordt geweigerd in het arrondissement Antwerpen en Mechelen. Dat wil zeggen dat het akkoord geldig is voor het ganse land met uitzondering van beide regioís.

Wat zijn de gevolgen van het niet in gang treden van het akkoord 2015-2016 voor de arrondissementen Antwerpen en Mechelen?

Op 30.3.2015 neemt de NCTZ opnieuw kennis van de cijfers inzake conventie voor de arrondissementen Antwerpen en Mechelen, dit na toepassing van artikel 50, §10 van de GVU wet die de NCTZ heeft benut in gevolge de vergadering van 4 maart (fase van consultatie en mobilisatie gewestelijk afgevaardigden).

De NCTZ beslist op basis van deze cijfers. Indien ze onveranderd blijven zal de NCTZ in principe vaststellen dat het Akkoord niet in werking treedt in deze arrondissementen. Dit impliceert dat de tandartsen die niet geweigerd hebben geen sociaal statuut kunnen aanvragen in deze arrondissementen.

In deze situatie kan de Koning (lees minister) voor deze arrondissementen maximumtarieven opleggen. In dit geval is er wel sociaal statuut voor degenen die niet geweigerd hebben.

Door de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen (NCTZ) worden de Vlaamse beroepsverenigingen de opdracht gegeven alle tandartsen die zich deconventioneerden in de Provincie Antwerpen en voornamelijk regio's Antwerpen Stad en Mechelen te vragen hun eerste keuze te herzien en zich vooralsnog te conventioneren voor 30.03.2015 mits aangetekende brief (Aan de voorzitter NCTZ, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel).

De VBT is van oordeel dat elke tandarts individueel zijn keuze actief heeft kenbaar gemaakt voor 19 februari 2015. Wij respecteren het resultaat zoals deze voorligt en verspreiden deze mededeling enkel als objectieve informatie.

In bijlage vindt u het VBT-standpunt zoals dit is overgemaakt aan de voorzitter van de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen, dr. Ri De Ridder.

Download documenten : VBT arrond A'pen Mechelen

Tandheelkundig Akkoord 2015-2016


De publicatie van het akkoord in het Belgisch staatsblad is gebeurd op 21/01/2015. Tandartsen hebben vanaf die datum 30 dagen de tijd om hun weigering te betekenen aan de NCTZ

De uitslag van de stemming van het akkoord 2015-2016:
SMD: 2 stemmen voor
CSD: 1 stem voor en 1 onthouding
VVT: 2 stemmen voor en 2 onthoudingen
VBT: 1 stem voor en 1 stem tegen

Het tandheelkundig akkoord 2015-2016 is een feit.

Positieve elementen zijn mondzorgtraject, mondzorgpaspoort en responsabilisering van de patiënt. Er zal ook werk worden gemaakt van de herijking van de nomenclatuur. Wat beter kon was de positieve incentive voor wie zijn mondzorgtraject volgt, de nodige aanpassingen voor de basistandheelkunde. Met dit voor ogen heeft de VBT 1 stem voor (principieel is dit akkoord vele malen beter dan alle vroegere akkoorden, waar de VBT nog niet aan de onderhandelingstafel zat) en 1 stem tegen (inhoud kan nog steeds beter) gegeven. Volkomen nieuw en voorheen nooit gezien was het voorstel van de ziekenfondsen om in 2016 een behoorlijk budget vrij te maken (ongeveer 11,3 miljoen euro of 1.3 % van het totaal budget van 2015: 875.434.000 euro) door het verminderen met 15 % van de terugbetaling van sommige prestaties, in eerste instantie enkel voor de niet voorkeursgerechtigden ouder dan 18 jaar, in tweede instantie ook met 5% voor de voorkeursgerechtigden ouder dan 18 jaar

VBT Visie 2020

Met het VBT Visie 2020-document heeft de VBT reeds in 2013 aangegeven dat er belangrijke wijzigingen noodzakelijk zijn om de tandheelkundige zorg te moderniseren. In het VBT document werden een aantal kritieke werkdomeinen geïdentificeerd: Nomenclatuur - Responsabilisering - Conventie - Hulpkrachten - Preventie - Praktijkvoering - Wachtdienst - Opleiding

Om deze wijzigingen te activeren wenste de VBT een boost te geven binnen de akkoorden zowel voor de zorgverstrekker als voor de patiënt. En heel wat van bovenstaande werkdomeinen/actiepunten werden reeds in het nu afgesloten akkoord ingeschreven:

 

Nomenclatuur

 

+
-

In het akkoord staat ingeschreven dat binnen de NCTZ een werkgroep zich zal buigen over een herijking van de nomenclatuur, die beter afgestemd is op de moderne tandheelkunde en de werkelijke kostprijs van de behandelingen. Uiteindelijk doel is een evenwichtige verloning op te stellen die de tandarts in staat stelt zijn praktijk op een deontologisch en economisch verantwoorde manier te organiseren. In september 2015 reeds moet deze werkgroep een rapport opstellen met voorstellen. Het spreekt vanzelf dat de VBT in deze werkgroep het voortouw zal nemen, gezien wij de enige partij zijn die al jarenlang vragende partij is voor deze essentiële stap voor de Belgische tandartsen.

PBN supplementen worden uit het huidig budget genomen wat in tegenspraak is met het akkoord 2013-2014

Geen aanpassingen binnen het basispakket conserverende verzorging.

 
 

 

 
 
Responsabilisering - Mondpaspoort    
 

 

+
-

De NCTZ zal de nodige stappen ondernemen om in 2016 een mondzorgtraject in te voeren, ondersteund door een tandheelkundig dossier dat mettertijd evolueert naar een elektronisch tandheelkundig dossier m.a.w. het Digitaal Mondpaspoort. In het akkoord staat verder ingeschreven dat er voorzien wordt in een gedifferentieerde terugbetaling: een hogere terugbetaling voor mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen aangaande tandheelkundige preventie en verzorging en een verminderde terugbetaling voor mensen die dit niet doen.

 

We vinden het jammer dat in eerste instantie enkel met bestraffende maatregelen wordt gewerkt: namelijk wie het mondzorgtraject niet volgt wordt bestraft met een lagere terugbetaling. VBT zag liever dat wie het mondzorgtraject wel volgt, beloond wordt met een hogere terugbetaling. Uit het verleden weten we namelijk dat negatieve incentives niet werken.

 

              
 
Conventie
 

 

+
-

Het huidige systeem van conventie en partiële conventie is niet transparant en wordt ook niet gecontroleerd waardoor er te veel mogelijkheid tot misbruik bestaat. In dit akkoord werd dus ingeschreven dat er dient geëvolueerd worden naar een systeem dat, voor wat betreft de sociale voordelen (RIZIV premie voor geconventioneerden), rekening houdt met de reële conventieparticipatie van de tandarts. Het gaat namelijk niet op dat deze sociale voordelen dezelfde zijn voor de volledig als voor de partieel geconventioneerde tandartsen.

 
 
 
 

Momenteel blijft de partiële conventie bestaan, met alle mogelijke en gekende misbruiken van het systeem tot gevolg.
VBT blijft voorstander om de partiële conventie af te schaffen.

 

 
 
Hulpkrachten

Niet van toepassing in een nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen maar toch opgenomen in de voorafgaandelijke opgestelde oriëntatienota die bij het akkoord zal gevoegd worden.

 
 
Preventie
 

 

+
-

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de akkoorden werd nu ingeschreven dat er meetbare indicatoren zullen worden opgesteld, die ons onder meer zullen in staat stellen om enerzijds de evolutie van vermijdbare mondaandoeningen in kaart te brengen maar ook anderzijds maatregelen uit te werken die deze vermijdbare mondaandoeningen kunnen voorkomen. Preventie- en sensibiliseringsacties waarvan het effect niet kan gemeten worden behoren voortaan tot het verleden.

 
 

We zijn er (nog) niet in geslaagd om een groter deel van het vrijgekomen budget te laten besteden aan positieve incentives voor tandheelkundige preventie . De bevriezing van het huidge budget laat helaas nog geen nieuwe initiatieven toe.

 
 
 
 
Praktijkvoering
 

 

+
-

Een goed georganiseerde tandartspraktijk kan, naar analogie met een huisarts, zijn patiënten gedurende hun ganse levensloop begeleiden op vlak van mondgezondheid. Het in het akkoord ingeschreven Digitaal Mondpaspoort is een perfecte verwezenlijking van deze doelstelling. Daarnaast werd ook afgesproken dat voor het tandheelkundig dossier en telematicapremie financiële ruimte moet worden gecreëerd ten belope van 5 miljoen euro op jaarbasis.

 
 
 
 
 

We moeten nog werk maken om dit budget te vinden. Dit zullen we proberen te realiseren in het eerste jaar van dit akkoord.

 

 
 
Wachtdienst
 

Niet van toepassing in een nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen maar we kunnen toch met trots laten weten dat door de jarenlange inzet van de VBT er vanaf 2015 een eengemaakte en transparante wachtdienst operationeel is

 
 
Opleiding
 

Niet van toepassing in een nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen

 
 

In het kort: wat is er nog opmerkelijk in het akkoord?

 
 • Aan het akkoord is een oriëntatienota gehecht, die als kader zal dienen voor het toekomstig beleid inzake mondgezondheid. Het zou ons te ver leiden om deze uitgebreide nota hier te beschrijven, wij raden u ten zeerste aan de nota te lezen wanneer deze zal verspreid worden. Deze nota werd opgesteld als basiswerknota voor het nieuwe akkoord, maar ook hier heeft de VBT nog inhoudelijke bemerkingen.

 • Net zoals voor de rest van de bevolking is er geen ruimte voor een indexatie van de honoraria. Er werd geen rekening gehouden met het argument dat het honorarium niet voor de volle 100% bestaat uit een 'loon' voor de tandarts, maar dat daar ook heel wat vaste kosten in zitten, die het komend jaar wel gaan stijgen. VBT is eerder voorstander van meer ingrijpende maatregelen dan louter een luttele indexaanpassing zoals in het verleden.

 • in de nabije toekomst (01/04/2015)zal het toegestaan zijn om tijdens een zitting jaarlijks mondonderzoek ook een (beperkte) tandsteenreiniging uit te voeren.

 • Er zal telkenjare nagegaan worden of er door onderschrijding van het budget ruimte is voor nieuwe initiatieven.

 • Het accrediteringshonorarium is lager dan vorig jaar, dit komt omdat er vorig jaar ten onrechte een hoger bedrag werd uitgekeerd aan de tandartsen. Dit is dus een inhaalbeweging vanwege het RIZIV om het te veel betaalde te recupereren.

 • Er komt een systeem van vaste remgeldbedragen, afhankelijk van het soort behandeling.

 • De invoering van maximum richttarieven voor bewerkingen op uitneembare prothesen, wel met een verhoging van de bestaande tarieven

 • Er komt een reeks antifraude maatregelen die samen 11,5 miljoen euro moeten opleveren:
  - afschaffen van het begrip occasionele individuele financiële noodsituatie voor wat betreft de toepassing van de derde betalersregeling         
  - effectieve toepassing van het afleveren van kwijting of ereloonnota in het kader van de derde betalersregeling
  - verplichte inning van het remgeld: de norm wordt vastgesteld op 70% dwz men gaat er van uit dat de tandarts in minimaal 70% van de gevallen een remgeld int. Een lager percentage zal aangemerkt worden als signaal van mogelijke fraude en dan verder onderzocht worden.
  - het heronderhandelen van de P-waarden, waar de VBT opnieuw zijn uiterste best zal doen om het vrije beroep zo goed mogelijk te verdedigen

 • Er komt een oplossing voor die gevallen waarbij een terugbetaling geëist wordt van de tandarts voor onterecht terugbetaalde prestaties door het ziekenfonds, dit op voorwaarde dat er geen fout of vergissing is gebeurd door de tandarts.

 • Het reeds zo lang gevraagde kadaster zal operationeel zijn tegen eind 2016… voor de VBT is deze invoering veel te traag.

 • In tegenstelling tot de regelgeving transparante geneeskundige verzorging, vereist de NCTZ niet van de tandarts dat het aan de tandtechnicus betaalde aankoopbedrag van medische hulpmiddelen op het af te leveren bewijsstuk wordt vermeld.

Er werden ook een aantal veiligheidsmechanismen ingebouwd: het akkoord kan opgezegd worden, oa wanneer er ons een verplichte en veralgemeende regeling derde betaler zou worden opgedrongen en, ook wanneer de NCTZ vaststelt dat er een hoger aantal RIZIV nummers wordt toegekend dan voorzien is in het KB 19-08-2011 (planning). Dit verwijst naar een mogelijke overspoeling van de markt door Waalse pas afgestudeerde tandartsen, maar effectieve maatregelen om dit proces tegen te gaan zijn er niet. 

Zijn er nog vragen, opmerkingen of suggesties omtrent dit akkoord neem contact op via vragen@vbt.be 

De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van dit akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, waarvan de zetel is gevestigd in de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

De publicatie in het Belgisch staatsblad is gebeurd op  21/01/2015.

 
Het VBT-bestuur
 
 
 
 

Download documenten : Nationaal Akkoord 2015-2016

Download nu de VBT app


Download nu de VBT app: ga naar de Play Store (Google) of de App Store (Apple) en typ in de zoekfunctie: "VBT"!

Vanaf nu staat de VBT nog dichter bij u! Met de nieuwe VBT app ontvangt u als tandarts namelijk alle belangrijke updates, tips en advies live op uw toestel, en bent u zo steeds als eerste op de hoogte van het laatste nieuws in de sector. U moet dus niet langer zelf online op zoek naar informatie, en dat zal u heel wat tijd besparen. Bovendien is deze info steeds toegankelijk, altijd en overal, zélfs zonder internetconnectie. Verder biedt de app u o.a. ook een eventkalender, een forum voor uw prangende vragen én de mogelijkheid om documenten en presentaties te downloaden en delen met uw contacten. We geven u graag een overzicht van de functionaliteiten.

1. Hoofdmenu

Het hoofdmenu geeft u meteen  een overzicht van alles wat de VBT app u te bieden heeft. Bovenaan vindt u de belangrijkste nieuwe meldingen, gevolgd door buttons die u toegang geven tot de hoofdfuncties van de app. Onderaan vindt u links naar de website van de VBT en het BCFI, de VBT facebookpagina, en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de VBT.

2. Nieuws

Via de live nieuwsstream van de VBT app krijgt u vanaf nu als eerste al het nieuws over de dentale sector binnen op uw mobiel apparaat. Nog nooit was het zo eenvoudig om up-to-date te blijven! Bij elk nieuwsbericht heeft u de mogelijkheid om te reageren of een vraag te stellen.

3. Info

Onder deze functionaliteit vindt u alle essentiële informatie over de werking van de VBT, onderverdeeld in handige steekkaarten. Op deze manier leert u kort en bondig over het programma, de werking, het ontstaan, de ledenvoordelen en de bestuursleden van de VBT.

4. Agenda

In de agenda vindt u chronologisch én per maand een overzicht van de evenementen die door de VBT of zijn partners worden georganiseerd. Bij elk evenement vindt u meer uitleg over het thema, het programma, de locatie en de inschrijvingskost. Bovendien kunt u rechtstreeks doorklikken naar de inschrijvingspagina van de VBT website, kunt u via een interactieve map uw route berekenen naar de locatie én kunt u het event toevoegen aan uw persoonlijke agenda op Outlook of Gmail.

5. Documenten

Onder deze functionaliteit kunt u presentaties, brochures, PDF’s en andere documenten bekijken, downloaden en doorsturen naar uzelf of uw contacten. Zo vindt u er na elk evenement van het VBT nieuwe uploads die vrij kunnen worden gedeeld.

6. Forum

Op het mobiele forum kunt u uw vragen stellen, een discussie starten en zelfs zelfgemaakte foto’s uploaden. Vanaf nu kunt u op eenvoudige wijze dus ook mobiel in contact treden met de VBT en uw collega-tandartsen.

7. Aanbevelen

Indien u de functionaliteiten van de app weet te appreciëren, aarzel dan niet om via deze functie de volledige app gratis door te sturen naar uw collega’s en andere contacten! Zo kunnen ook zij ongelimiteerd genieten van de voordelen van haar interactieve functionaliteiten.

8. Contact links

Onderaan vindt u links naar de website van de VBT en het BCFI, de VBT facebookpagina, en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de VBT.

Hoe dowloaden? Ga naar de Play Store of de App Store, en typ in de zoekfunctie “VBT”!

De verplichte regeling derdebetalende


Met alle maatregelen die ons boven het hoofd hangen beloofd het een hete herfst te worden.

Vandaar dat wij reeds vorig jaar bij de opstart van de besprekingen, als enige beroepsvereniging, een schriftelijk advies hebben neergelegd binnen het RIZIV om de nodige randvoorwaarden te bekomen bij de implementatie van de verplichte regeling derdebetalende.
 
VBT eist klare taal in verband met de wettelijke bepalingen, de technische toegankelijkheid tot MyCareNet en de randvoorwaarden van de verplichte regeling derdebetalende.
 

VBT voorstel voor de derdebetalersregeling bij invoering  

Voor VBT kan de derdebetalersregeling enkel ingevoerd worden mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • De aanvraag tot uitbetaling door de tandarts kan minimum 2-wekelijks gebeuren

 • De uitbetaling van de vergoeding gebeurt binnen de 10 werkdagen na het indienen van de aanvraag

 • Er een (digitaal) mondpaspoort komt voor elke rechthebbende waarin de mondgezondheidssituatie en het behandelplan opgenomen wordt. Dit verschaft meteen duidelijkheid of de rechthebbende wel degelijk in aanmerking komt voor de derdebetalersregeling

 • Verplichte 6-maandelijks preventieve controle en opvolging over de uitvoering van het voorgestelde behandelingsplan

 • Enkel de volledig gedeconventioneerde tandartsen mogen supplementen vragen

 • Er bestaan duidelijke afspraken of procedures bij dispuut met de uitbetalende instelling

   

Bij invulling van deze voorwaarden kan de derdebetalersregeling voor de volgende prestaties:

 • Enkel de nomenclatuurnummers waarvoor vergoeding van de tandarts kan verzekerd worden, kunnen opgenomen worden in de regeling

 • Nomenclatuurnummers waarin een beperking in de tijd zit worden niet opgenomen in de regeling: oa OPG, reiniging, prothese.

 • Volgende prestatiegebieden vallen dus buiten de derdebetalersregeling: stomatologie, parodontologie, orthodontie

 • Endodontische behandeling wordt niet opgenomen in de derdebetalersregeling tenzij er een apart nomenclatuurnummer voor extirpatie gecreëerd wordt

 • Behandeling aan derdebetalerstarief kan enkel plaatsvinden tijdens de normale praktijkuren (van 8.30 tot 18.30).

 • Bij gebruik van de wachtdienstregeling wordt een forfait van 10 euro onmiddellijk geïnd.

   

Daarenboven wil VBT dat er duidelijkheid is verschaft over:

 • Hoe omgegaan moet worden met de patiënten die niet onder de sociale zekerheid vallen (vb. illegalen, (nog) niet geregulariseerden)

 • Hoe niet-geconventioneerde tandartsen dienen om te gaan met deze regeling

 • Hoe de tandarts zal vergoed worden voor de bijkomende administratie die gepaard gaat met deze regeling

Dentex 2014


VBT dankt iedereen die onze stand een bezoek bracht....

VBT bepleit :
 • Een hervorming van de nomenclatuur met als pijlers preventie, responsabilisering van de patiënt, betere transparantie en betaalbaarheid van een kwalitatieve mondzorg.

 • Een substantiële verhoging van het tandheelkundig budget.

 • Degelijke randvoorwaarden bij de verplichte derdebetalersregeling

 • Een effectief preventiebeleid in samenwerking met de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg.

 • Opstarten van de bacheloropleiding “Mondzorg” en aanpassing van KB 78, zodat de eerste lichting mondhygiënisten in 2018 ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.

 • De invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort.Hartelijk Welkom !

Special Olympics summer Games Antwerp 2014


VBT vraagt uw steun en deelname aan het Special Smiles project!

Het Special Smiles-programma wil alle Special Olympics atleten de kans bieden op een mondonderzoek tijdens de Europese Spelen in Antwerpen ( Antwerp-Expo) van 15 tot 19 september 2014. Vanuit meer dan 30 landen zullen op dat ogenblik 1600 atleten deelnemen aan dit evenement.

Naast de screening van mond en tanden wordt ook op individuele basis aan voorlichting gedaan om de atleten op een juiste manier te leren poetsen en om hun aandacht te vestigen op het belang van een gezond dieet voor een gezond gebit. Hiermee wil Special Olympics (www.specialolympics.be) de atleten, ouders, coaches en begeleiders attent maken op het belang van een goede mondhygiëne en een globaal beeld krijgen van de actuele toestand van de mondgezondheid bij personen met een mentale beperking.

Het Special Smiles Belgium-project kan rekenen op een zeer breed gedragen samenwerkingsverband met de opleidingen tandheelkunde aan UGent, KULeuven, UCLouvain en WTB (werkgroep tandheelkunde voor personen met bijzondere noden VVT), VBT en de plaatselijke tandartsenverenigingen, waarbij de universiteiten en de beroepsverenigingen op een unieke manier samenwerken om de mondgezondheid van deze doelgroep te verbeteren.

Het Special Smiles-project kan de dagdagelijkse levenssituatie van de Special Olympics-atleten veranderen. Resultaten vanuit het Special Smiles-programma werden reeds gebruikt om RIZIV terugbetalingen te verbeteren! Deze screening activiteit is geaccrediteerd !

De VBT steunt dit initiatief van ganser harte en lanceert hierbij een warme oproep aan vrijwilligers om deel te nemen aan dit evenement op woensdag 17 september . De manier om uw klinische ervaring op een niet alledaagse en toch nuttige manier te gebruiken !

 

Heeft u interesse? Contacteer het VBT secretariaat op  contactsmiles@vbt.be

 

Wachtdienst Vlaanderen Algemeen Tandarts


Het is eindelijk zover!

 

VBT en VVT hebben op donderdag 19 juni 2014 een akkoord bereikt voor een eengemaakte wachtdienst voor de algemeen tandarts.

De Wachtdienst Vlaanderen wordt geleid door een centrale Stuurgroep, paritair samengesteld door de 2 beroepsverenigingen. Bij de start is de voorzitter VVT, de penningmeester VBT.
De Stuurgroep beheert een neutrale rekening "Wachtdienst Vlaanderen" waarbij de VBT-leden en onafhankelijke tandartsen rechtstreeks hun bijdrage storten, de VVT stort de bijdragen in groep.

Het reglement zal in een gezamenlijke communicatie worden verzorgd.

Bij wisseling of wijziging van een wachtdienstbeurtrol:

De meest recente informatie omtrent uw beurtrol kan u terugvinden via www.spoeddienstalgemeentandarts.be 
U logt erin met uw identificatienummer en paswoord. Vervolgens kan u alle gegevens raadplegen en eventueel stappen ondernemen om te wisselen, wijzigen, enz.
Bij problemen kan u de wachtdienstverantwoordelijke contacteren  wachtdienst@vbt.be

 

 

 

EnquÍte "Urgenties in de tandheelkunde"


Meten is weten!

Iedere tandarts krijgt frequent een vraag naar urgente zorg.  De sporadische klachten van patiënten over gebrekkige opvang van urgenties kunnen een aanleiding zijn voor de overheid om de organisatie van die opvang nog meer te reguleren.

VVT, VBT, de Diensten Tandheelkunde van  KULeuven en UGent hebben samen een stuurgroep opgericht om een gezamenlijk standpunt in te nemen in deze problematiek.

Daarom organiseren we samen deze grote enquête om een objectieve kwantificering te maken van alle urgenties. 

 • Dus zowel voor uw eigen patiënten als voor u onbekende patiënten

 • Dus zowel tijdens als buiten de normale praktijkuren

 • Dus zowel tijdens week-, weekend- en brugdagen

In deze bevraging verstaan we onder urgenties:
Iedere vraag naar dringende zorgverlening en/of advies buiten uw normale afsprakenschema.

Hiermee doen we een dringende oproep naar alle collegae om vanaf donderdag 29 mei tot en met zondag 15 juni per urgentie deze vragenlijst in te vullen.
Gelieve dit bij grote voorkeur te doen via de snelle en handige online versie . U vindt deze link op www.vvt.be en www.vbt.be.

U logt in door het woord occlusaal in te geven.

Wie absoluut niet anders kan, gebruikt de papieren versie in bijlage (zelf te kopiëren)
U stuurt die allemaal samen uiterlijk op 20 juni naar het VVT (Vrijheidslaan 61  1081  Brussel)  of de VBT (Franklin Rooseveltlaan 348/1 9000 Gent).

We rekenen er ten stelligste op dat u zal meewerken aan dit initiatief.

 
Stuurgroep wachtdienst Vlaanderen

Download documenten : enquÍte "urgenties in de tandheelkunde"

Mondzorg moet dringend anders


Alle partijen eensgezind op de Participatiedag voor Mondzorg van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen wil mondzorg als dringend actiepunt voor de nieuwe regering

De organisatie van de mondzorg in Vlaanderen moet dringend anders. Dat is de duidelijke conclusie na de Participatiedag die de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) recent organiseerde, met als thema het VBT-document ‘Visie op tandheelkunde2020’.

Dit kwam tot uiting in het panelgesprek gedurende deze Visie 2020-dag. Tijdens dit panelgesprek legde moderator Pascal Vranckx verschillende deskundigen een aantal duidelijke verbeterpunten voor, die de deelnemende tandartsen geformuleerd hadden. De deelnemers waren Toon Quaghebeur (departementshoofd Gezondheidszorg KH Leuven), Dr. John Willems (hoofdadviserend geneesheer Socialistische Mutualiteiten) , Lieve Wierinck (Open-VLD), Frieda Gijbels (parodontologe, NV-A), Prof. Dr . Antoon De Laat (UZ Leuven) en Filip Thys (Tandarts, VBT bestuurslid). Dit waren de belangrijkste conclusies en werkpunten voor de toekomst:

 • Een hervorming van de nomenclatuur met als pijlers preventie, responsabilisering van de patiënt, betere transparantie en betaalbaarheid van een kwalitatieve mondzorg

 • Een effectief preventiebeleid in samenwerking met de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg

 • Opstarten van de bachelor-opleiding mondzorg, zodat in 2018 de eerste mondhygiënisten afstuderen.

 • De invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort, eventueel geïntegreerd in het Globaal Medisch Dossier.

De mondzorg in Vlaanderen en België is al decennia lang niet grondig aangepakt zodat zich nu een dringende koerswijziging opdringt in de nomenclatuur, de uitbouw van het tandheelkundig team met mondhygiënisten, het preventiebeleid en de responsabilisering van de patiënt.

Over de nomenclatuur was iedereen het eens: deze constructie is een vehikel dat onaangepast is aan de snelle technische vooruitgang die de mondzorg heeft gekend. Te veel behandelingen, zoals alles wat met kroon- en brugwerk of implantaten te maken heeft, zijn hierbij niet opgenomen – met te weinig tarieftransparantie voor de patiënt als gevolg. Daarenboven lopen de meeste honoraria in de nomenclatuur achter bij de actuele, moderne behandeltechnieken en -materialen. Daardoor deconventioneert de tandarts die deze wil gebruiken in toenemende mate om zo via vrije tarieven kwalitatieve mondzorg te kunnen blijven leveren.
De focus ligt ook te weinig op preventie en responsabilisering van de patiënt. Er zijn te weinig stimuli om de patiënt te overtuigen dat een goede mondgezondheid een hoeksteen is van een goede algemene gezondheid.

Ander punt van overeenstemming was de urgentie waarmee de opleiding en het sociaal statuut van hulpkrachten moet geregeld worden. De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen pleit al vijftien jaar voor het introduceren van mondhygiënisten in de tandartspraktijk en zorginstellingen. De recente aanvraag van de Gentse en Leuvense hogescholen voor een bachelor-opleiding in de mondzorg steunt de VBT dan ook ten volle. De eerste gediplomeerden zijn voorzien voor 2018. Maar om deze mensen daadwerkelijk hun beroep te laten uitoefenen is een wetswijziging van KB 78 noodzakelijk.

Een ander gespreksonderwerp onder de deelnemers was de rol van preventie en in welke mate de patiënt op dit domein geresponsabiliseerd en gestimuleerd moet worden. Dat de in het verleden uitgevoerde preventiecampagnes om patiënten te sensibiliseren naar betere mondhygiëne hebben gefaald, was meteen een punt van overeenstemming voor alle deelnemers. Ook de mogelijke invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort kwam ter sprake, als middel om het behandeltraject van de patiënt op te volgen en eventueel te integreren in het Globaal Medisch Dossier. Dit voorstel kon op veel bijval rekenen. Sofie Staelraeve van de VOKA Health Community promootte al eerder tijdens de Participatiedag de digitale aanpak in gezondheidszorg en de bijhorende responsabilisering van de patiënt. Dat kan de VBT alleen maar bijtreden.

Gedurende de Participatiedag kwamen ook nog de domeinen praktijkvoering, opleiding en derdebetalersregeling aan bod. Ook op elk van deze domeinen konden de deelnemers aan de Participatiedag elkaar vinden in de problemen en de meeste van de oplossingen. Het mogelijk maken van hulpkrachten, het vereenvoudigen van regelgeving op vlak van praktijkvoering en het vergoeden daarvan, zal het beroep aantrekkelijker maken en er mee voor zorgen dat het nijpende tekort aan tandartscapaciteit in Vlaanderen wordt opgevangen. In Vlaanderen is men de afgelopen vijftien jaar namelijk veel strikter geweest in het toepassen van de quota op het aantal studenten en gediplomeerden dan in Wallonië.

Voor wat betreft de verplichte derdebetalersregeling voor de sociaal zwakkeren waren de tandartsen duidelijk in hun analyse: deze regeling wordt vanaf 2015 schoorvoetend aanvaard, maar dan op voorwaarde dat alle maatregelen klaar zijn om dit systeem vlot te laten werken en de betalingsgarantie aan tandartsen is voorzien. Dat blijkt op dit ogenblik nog zeker niet het geval. Dat is daarom, samen met de hiervoor genoemde punten, een actiepunt voor de nieuwe regeringen en administraties na de verkiezingen van 25 mei 2014. De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen is met de” Visie op tandheelkunde 2020” in elk geval klaar om hieraan actief mee te werken.

CM maakt onderscheid tussen patiŽnten


De juiste keuze van aansluiting tot een CM-verbond kan u tot 40% besparen! Zelfs bij de CM zijn alle patiŽnten niet gelijk.

Jaarlijkse bijdrage

CM- verbond

€ 60,00
Limburg
€ 63,00
Sint-Michielsbond
€ 66,00
Leuven
€ 72,00
Waas en Dender
€ 74.28
Brugge
€ 74.88
Mechelen-Turnhout
€ 75,00
Roeselare-Tielt
€ 76.44
Antwerpen
€ 78.48
Midden-Vlaanderen
€ 81,00
Oostende
€ 84,00
Zuid-West Vlaanderen

Infosessies computergebruik in de tandartspraktijk


Ontdek onze interessante infosessies, die telkens doorgaan op donderdagnamiddag van 14u tot 16u in de lokalen van de VBT,in samenwerking met Corilus.

Do 8 mei : eHealth communicatie voor tandartsen

Do 5 juni: Beveiliging van uw praktijk en informaticasysteem (back-up, antivirus, beveiligingscamera's,...)

Do 16 okt: Educatieve software voor de patiënt: DentalMaster (3D animatie gebaseerd op de specifieke situatie van de patiënt zelf)
 

Deelname aan de sessies is gratis.
Adres: VBT - Franklin Rooseveltlaan 348/1 - 9000 Gent

Snel inschrijven is de boodschap, het aantal plaatsen is beperkt!
Gelieve u in te schrijven via dit formulier.

Overleg VBT-VVT ivm wachtdienstorganisatie


Op 17 januari 2014 was er een ontmoeting VBT en VVT over de toekomstige organisatie van de tandheelkundige transparante ťťn gemaakte wachtdienst Vlaanderen.

De vergadering verliep constructief en beide beroepsverenigingen wensen tot een overeenkomst te komen die een einde stelt aan de discussies van de voorbije jaren.
Er werd overeengekomen dat we zouden streven naar een uniforme, één gemaakte transparante wachtdienst vanaf 01.01.2015, die volledig in overleg georganiseerd wordt. Tussen 1 september 2014 en 31 december 2014 zal een overgangsperiode plaatsvinden.   
 
Het wordt een gezamenlijk beheerde wachtdienst  met daarom een postbus als adres, en een aparte rekening waarop VBT en VVT voor hun leden die wacht lopen 20  euro+ BTW bijdragen en ook niet-leden kunnen inschrijven. De huidige software van de VVT wachtdienst zou verder functioneren, inclusief het huidig telefoonnummer . Voor het call center zal naar goedkopere alternatieven gezocht worden, voor 2014 blijft de huidige regeling behouden. De briefwisseling zou ook neutraal zijn ttz geen logo’s (of de logo’s van beiden of specifiek wachtdienstlogo). Er zou naderhand geëvalueerd worden of de bijdrage 20 euro kan blijven, stijgen of dalen. De boekhoudkundige gegevens zijn door alle partijen raadpleegbaar.
De wachtdienstzones zouden gelijk blijven want er wordt in de nabije toekomst verandering verwacht tgv het invoeren van “de Zorgregio’s”, dus heeft nu veranderen weinig zin.
 
Voor 2014 engageert VBT zich , bij wijze van overgang, om degenen die bij hen inschreven  aan te sporen om in dit overgangsjaar in de VVT wachtdienstlijst opgenomen te worden. VBT zou nog nagaan of ze daartoe individuele storting zullen voorstellen of een algemene VBT storting zullen doen.  De namen en betalingen worden ten laatste eind februari doorgegeven zodat de wachtdienstbeurtrol voor september tot december 2014  begin maart kan bekend gemaakt worden aan de collegae en aan de PGC’s.
 
Het Land van Aalst zal op de hoogte worden gebracht van de evolutie van de gesprekken.
 
Tegen eind juni moet het samenwerkingsprotocol en het gemeenschappelijk wachtdienstreglement klaar zijn zodat we op 15 augustus gezamenlijk  de procedure 2015 kunnen starten.
 
Op 20 februari is er een tweede overlegvergadering gepland en deze zal ook bijgewoond worden door de vertegenwoordigers van de universiteiten.

Download documenten : Herinnering FOD Volksgezondheid wettelijke verplichting deelname wachtdienst

Petitie voor het behoud van de contingentering


Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad op 6 december 2013 op voorstel van minister Onkelinx goedkeurde, beoogt een ongelimiteerde toegang tot enkele medische knelpuntdisciplines. Hiermee wil minister Onkelinx de contingentering of beperkte toegang tot bepaalde disciplines waaronder huisartsgeneeskunde afschaffen. We schetsen hieronder de nefaste gevolgen van deze ogenschijnlijk positieve maatregel om het vermeende tekort aan bijvoorbeeld huisartsen te verhelpen.WAAROM DEZE PETITIE TEKENEN?

https://www.ipetitions.com/petition/contingentering

1. Het ontwerp is fundamenteel onrechtvaardig
Toen de federale wetgever in april 1996 besliste om het medisch aanbod te regelen met een numerus clausus voor artsen, reageerden de twee gemeenschappen die voor de medische opleidingen verantwoordelijk zijn, verschillend.
Vlaanderen hield in- en uitstroom goed in evenwicht, mede door het toelatingsexamen arts en tandarts. 
Door gebrek aan draagvlak voor een instroombeperking ontstond aan Franstalige zijde een onevenwicht dat nu leidt tot een verwacht surplus van een duizendtal gediplomeerde artsen in 2018.
Normaliter zouden deze extra artsen geen toelating tot uitoefening van de geneeskunde, en dus geen RIZIV-nummer, mogen krijgen. 
Dit leidde allicht aan Franstalige zijde tot heel wat electorale druk op politici – onder andere van bezorgde ouders – waarvoor minister Onkelinx nu bezwijkt.
Hierbij verliest men echter uit het oog dat dit een fundamenteel onrechtvaardige behandeling inhoudt voor duizenden Vlaamse jongeren die door de toegangsbeperking in Vlaanderen hun droom om arts te worden niet konden waarmaken.

1. Het ontwerp is fundamenteel onrechtvaardig
Toen de federale wetgever in april 1996 besliste om het medisch aanbod te regelen met een numerus clausus voor artsen, reageerden de twee gemeenschappen die voor de medische opleidingen verantwoordelijk zijn, verschillend.
Vlaanderen hield in- en uitstroom goed in evenwicht, mede door het toelatingsexamen arts en tandarts. 
Door gebrek aan draagvlak voor een instroombeperking ontstond aan Franstalige zijde een onevenwicht dat nu leidt tot een verwacht surplus van een duizendtal gediplomeerde artsen in 2018.
Normaliter zouden deze extra artsen geen toelating tot uitoefening van de geneeskunde, en dus geen RIZIV-nummer, mogen krijgen. 
Dit leidde allicht aan Franstalige zijde tot heel wat electorale druk op politici – onder andere van bezorgde ouders – waarvoor minister Onkelinx nu bezwijkt.
Hierbij verliest men echter uit het oog dat dit een fundamenteel onrechtvaardige behandeling inhoudt voor duizenden Vlaamse jongeren die door de toegangsbeperking in Vlaanderen hun droom om arts te worden niet konden waarmaken.

2. Een logistieke en kwalitatieve onderwijsnachtmerrie
Vlaanderen voerde het toelatingsexamen voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in om de instroom van studenten en uitstroom van artsen in evenwicht te brengen.
Door het opheffen van de contingentering – ook al is die gedeeltelijk – vervalt de decretale basis voor het toelatingsexamen. Dit schept nachtmerriescenario’s waarbij faculteiten geneeskunde excessief hoge studentenaantallen in het eerste jaar zullen moeten opvangen.
Los van de organisatorische onmogelijkheid om voor zulke grote groepen onderwijs te verzorgen staat dit haaks op de onderwijskundige aanpak die de opleidingen geneeskunde in Vlaanderen het voorbije decennium ontwikkelden.
Vroegtijdig contact met de medische praktijk door allerlei stages en activerend onderwijs in kleinere groepen wordt quasi onmogelijk wat de kwaliteit van de opleiding en dus van de gevormde artsen compromitteert.
Er zijn ook eenvoudigweg niet genoeg opleidingsplaatsen met voldoende klinisch aanbod om dergelijke plethora aan huisartsen en specialisten verder op te leiden conform de huidige kwaliteitsnormen.
Het valt ook te voorspellen dat bij het wegvallen van het toelatingsexamen de studievoortgang en slaagcijfers in de opleiding geneeskunde drastisch zullen dalen.
Dit resulteert in meer studenten die gedurende langere tijd en met een lagere efficientie deelnemen aan het onderwijssysteem, met een zware meerkost voor de studenten en de belastingbetaler tot gevolg.

3. Maak geen afdankertjes van knelpuntdisciplines
Het beperkt afschaffen van de contingentering lost niets op voor de problematiek van de zogenaamde knelpuntdisciplines. Integendeel, volwaardige disciplines schildert men hierdoor af als afdankertjes die worden ingevuld wanneer men niet is aangenomen voor andere specialisatieplaatsen.
Een betere benadering is om de betrokken specialismen financieel, organisatorisch en sociaal aantrekkelijker te maken door flankerende maatregelen. Huisartsgeneeskunde, bijvoorbeeld, is een volwaardig specialisme waarvoor geëngageerde jongeren zouden moeten kiezen omdat ze patiënten kwalitatieve zorg in een goed gestructureerd gezondheidssysteem willen aanbieden.

4. Een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg op basis van een correct medisch kadaster
Ten slotte is er nood aan de oprichting van een correct medisch kadaster dat het artsenaantal, hun activiteit en de verspreiding over verschillende regio’s (steden, platteland…) wetenschappelijk kwantificeert.
Dit laat toe het aanbod van studenten en afgestudeerde artsen op de medische vraag af te stemmen. De kwaliteit van opleiding en de gezondheidszorg gaan zo hand in hand.
Daarenboven zijn een correct kadaster en de afstemming van het medisch aanbod een middel om de kosten van de gezondheidszorg in toom te houden. Immers, over het verband tussen een teveel aan artsen en medische overconsumptie is al genoeg geschreven.

CONCLUSIE
De Vlaamse Gemeenschap die jarenlang trouw aan de federale planning en conform de wet gehandeld heeft, wordt nu schaamteloos voor schut gezet. 
Deze gang van zaken is een aanfluiting van goed bestuur. De bezorgdheid om de opheffing van de contingentering is geen corporatistische reflex zoals sommigen doen uitschijnen. 
Hier primeert de bezorgdheid om een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg in België en dit in het belang van de patiënt, om wie het uiteindelijk allemaal draait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om al deze redenen vragen de organisaties en personen die deze petitie ondertekenen dat de federale meerderheidspartijen in de regering Di Rupo 
het ontwerp Koninklijk Besluit op de hervorming van het medisch aanbod intrekken.

KU Leuven
Prof. Dr. Rik Torfs, rector
Prof. Dr. Wim Robberechts, vicerector
Prof. Koenraad Debackere, algemeen beheerder
Prof. Dr. Jan Goffin, decaan faculteit geneeskunde
Prof. Dr. Jan Eggermont, vice-decaan faculteit geneeskunde 
Prof. Dr. Bert Aertgeerts, programmadirecteur van de POC Huisartsgeneeskunde van de Faculteit Geneeskunde
Prof. Dr. Willy Peetermans, programmadirecteur van de POC ASO van de Faculteit Geneeskunde
Prof. Dr. Dirk Van Raemdonck, programmadirecteur van de POC Geneeskunde van de Faculteit Geneeskunde

Universiteit Antwerpen
Prof. Alain Verschoren, rector
Prof. Johan Meeusen, vicerector
Prof. Joke Denekens, voorzitter onderwijsraad
Prof. Chris Vrints, vicedecaan
Prof. Dr. Paul Van Royen, decaan Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Universiteit Gent
Prof. Anne De Paepe, rector 
Prof. Freddy Mortier, vice-rector
Prof. Guy Vanderstraeten, decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Prof. Katharina D’Herde, academisch secretaris Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Prof. Jan De Maeseneer, vice-decaan strategisch beleid Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Prof. Geert Leroux-Roels, vice-decaan onderzoek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Prof. Dirk Matthys, vice-decaan onderwijs Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Universiteit Hasselt
Prof. Dr. Piet Stinissen, decaan faculteit geneeskunde en levenswetenschappen
Prof. Dr. Ivo Lambrichts, vicedecaan faculteit geneeskunde en levenswetenschappen
Prof. Dr. Marjan Vandersteen, voorzitter OMT opleiding geneeskunde, faculteit geneeskunde en levenswetenschappen

Vrije Universiteit Brussel
Prof. Paul De Knop, rector
Prof. Yvette Michotte, vice rector onderwijs
Prof. Peter In’t Veld, vice-decaan studentenzaken 
Prof. Jacques de Keyser, vice-decaan onderzoek
Prof. Bart Rombaut, vice-decaan onderwijs
Prof. Alain Dupont, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg
Voorzitter: Benjamin Denoiseux
Vice-Voorzitter: Katharina Stabenow
Secretaris: Alexander Huybrechts
Penningmeester: Jens Goeteyn 
Algemeen bestuurder: Frederik Deman
Delegatieleiders:
Jeroen Kerstens, UA
Miet Vandemaele, UGent
Marjolein Willemsen, VUB
Ine Bollen, UHasselt
Victor Mazereel, KU Leuven

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
Namens het bestuur: Bernard Himpens, voorzitter
Aart De Kruif, algemeen secretaris
 
Medi-Sfeer, weekblad voor huisartsen
Geert Verrijken, hoofdredacteur
De Specialist, 14-daags blad voor artsen-specialisten
Geert Verrijken, hoofdredacteur
Algemeen Syndicaat der Geneeskundigen van België
Dokter Reinier Hueting, voorzitter
Vlaams Geneeskundigen Verbond
Dokter Jan Dockx, voorzitter
Vlaams Artsensyndicaat
Dokter Hilde Roels, voorzitter
Dokter Marc Moens, ondervoorzitter
Domus Medica
Dokter Maaike Van Overloop, voorzitter
Syndicaat Vlaamse Huisartsen
Dokter Herman Moeremans, voorzitter
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-specialisten
Dokter Jean-Luc Demeere, voorzitter
Dokter Marc Moens, secretaris-generaal
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen
Yann Van Hoecke, voorzitter

MyCareNet


De opstart van MyCareNet voor tandartsen loopt niet van een leien dak.

Zoals reeds maanden geleden is aangekondigd, verdwijnt de SIS-kaart op 1 januari 2014 als drager van de verzekerbaarheidsgegevens betreffende de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Met andere woorden, vanaf die datum zal niet langer gebruik kunnen worden gemaakt van de verzekerbaarheidsgegevens die op de SIS-kaart te lezen zijn. Geldige SIS-kaarten zullen echter voorlopig nog worden gebruikt als identificatiemiddel, bij wijze van alternatief voor de elektronische identiteitskaart (eID).
Om de verzekerbaarheid te kunnen controleren zou MyCarenet ook voor de tandartsen moeten actief zijn vanaf 01.01.2014, zoals voor de andere medische beroepen. Helaas is dit niet zo.
De overheid is van plan om MyCarenet voor de tandartsen pas in de loop van 2014 ter beschikking te stellen.
De softwareleveranciers zullen dus pas ten vroegste midden 2014 de nodige gegevens van de overheid ontvangen om het systeem in de programma's te kunnen verwerken, zodat na de testfases hopelijk tegen de zomer alles beschikbaar zal zijn voor de tandartsen.
Om deze periode te overbruggen heeft de overheid een portaalsite ontwikkeld waarop u de verzekerbaarheidgegevens manueel kan opvragen sinds 1 januari 2014 :
https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam 
De zorgverleners kunnen er inloggen via hun elektronische identiteitskaart. Zodra zij zijn geïdentificeerd als zorgverlener krijgen zij inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie zij geneeskundige verstrekkingen in de derdebetalersregeling wensen te factureren.
Op dinsdag 7 januari heeft de VBT het niet-functioneren van deze portal aan het RIZIV gemeld. De nodige maatregelen zouden worden genomen voor een snelle activatie.

Prettige Feesten


Fraude bij de tandarts?


De VBT is niet te spreken over de verdachtmaking van staatssecretaris John Crombez als zouden de tandartsen allemaal fraudeurs zijn en om betaalterminals enkel voor vrije beroepen te verplichten.

 

John Crombez heeft de verkiezingskoorts reeds zwaar te pakken met zijn gratuite uitspraken om bepaalde beroepsgroepen simpelweg als fraudeurs te bestempelen, enkel en alleen om zijn boekje te promoten.

De VBT heeft hierop gereageerd omdat enkel de vrij beroepers te stigmatiseren geen correct verhaal is.
Het electronisch betaalsysteem is bij veel tandartsen reeds lang ingeburgerd en heeft zijn voordelen, maar het systeem blijft nog steeds een duur systeem.

https://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_131219_Terzake?video=1.1810619

https://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_131219_Terzake?video=1.1810622

https://www.standaard.be/cnt/dmf20131219_00895298

VBT helpt Filipijnen


VBT zorgt voor rechtstreekse voedselbedeling ter plekke via lokale contacten

Stort uw bijdrage op rekening BE17 3900 6217 3621 met vermelding "VBT helpt Filipijnen"

 

 

Wachtdienst = Macht


Met hun schrijven van 11 oktober 2013 toont het VVT zijn ware gelaat in het aanslepende verhaal van de wachtdienstorganisatie.

Zo is het duidelijk dat het  VVT elke vorm van dialoog weigert om te bewerkstelligen dat er een uniforme, transparante wachtdienstorganisatie voor tandartsen wordt gevormd.
De VBT blijft zoals steeds ijveren voor een ééngemaakte wachtdienst, maar losgekoppeld van de ledenbijdrage aan een beroepsorganisatie.
De oplossing in deze wachtdienstsoap ligt dus voor de hand, maar alle partijen moeten willen samenwerken.

Download documenten : opschorting vvt-wachtdienst
VBT brief wachtdienst 2014
Persbericht 20-11-2013

VBT-Visie op de tandheelkunde 2020


De VBT-visie 2020 werd gelanceerd op de proclamatie UGent 2013.

Met deze visie geeft de VBT invulling aan hoe wij denken over een aantal belangrijke domeinen in de tandheelkunde in België. Aan de basis voor het opstellen van dit visiedocument ligt onze permanente bezorgdheid voor de situatie van de tandheelkunde in ons land en voor de manier waarop de tandarts zijn/haar beroep kan uitoefenen. Uiteraard zijn we hierbij niet blind voor de impact die dit heeft op de mondgezondheid van de bevolking en op de openbare middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Als beroepsvereniging kunnen wij niet anders dan hiervoor aandacht hebben opdat nu en in de toekomst onze leden en collega’s hun beroep in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren. Door samen met de collega’s, de overheid en alle andere betrokken partijen (o.a. ziekenfondsen, onderwijs, ...) te werken aan deze toekomstgerichte visie, zullen we erin slagen om zowel voor de patiënt als de tandarts maar ook voor de maatschappij een aantrekkelijke situatie te creëren.

Download documenten : VBT Visie op de tandheelkunde 2020

E-mail slaat tilt


Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is ons e-mail programma compleet op hol geslagen dit weekend en blijft het maar dezelfde e-mail steeds weer verzenden. We proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen maar bieden u in elk geval onze excuses aan voor deze overlast.


Familiedag 28 september 2013


U gaat graag op reis en wil weten hoe een luchthaven functioneert? Check in op de luchthaven van Deurne op onze familiedag en maak kennis met de wondere wereld van de luchtvaart, een unieke belevenis voor de ganse familie

Een gespecialiseerde gids van de vzw Luchtvaart Antwerpen leidt ons in twee uur rond en laat ons kennis maken met het boeiende universum van luchthaven en luchtvaart. De hele groep checkt in als passagier, gaat vervolgens langs de veiligheidscontrole en krijgt zo te zien wat er zich, zowel voor als achter de schermen, afspeelt op een drukke luchthaven. Daarna worden ook de vliegtuig- en brandweerloodsen bezocht.
Tijdens een bezoek aan de Luchthaven Antwerpen, mag uiteraard het Stampe & Vertongen Museum, met zijn unieke historische vliegtuigen, niet ontbreken. Het museum herbergt ondermeer een verzameling van het beroemde SV4 vliegtuig van de Antwerpse luchtvaartpioniers Jean Stampe en Maurice Vertongen, die hun vliegtuigfabriek in Deurne hadden. Onlangs werd ook een belangrijke collectie vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog aan het museum toegevoegd.
Een 3-gangendiner wordt u aangeboden op de luchthaven.
 
Programma:
onthaal 9 uur
check-in: stipt om 9.30 uur
rondleiding op de luchthaven
Stampe en Vertongenmuseum
3-gangen diner op de luchthaven
Prijs:
50 euro/persoon (bezoek + diner)
gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar
Overschrijving op VBT-rekening BE17 3900 6217 3621 met vermelding "Familidag en aantal volw. + aantal kinderen"
Gelieve de namen van de deelnemers door te sturen naar vragen@vbt.be
Na afloop van het groepsbezoek kan u optioneel een luchtdoop reserveren boven de Antwerpse stad of haven. (zelf te reserveren en te betalen)

ZomerenquÍte 2013


De VBT wil inzicht verwerven in de huidige tandheelkundige praktijkvoering in Vlaanderen. Wij vragen hieromtrent uw mening en hoe u zelf uw praktijk heeft georganiseerd

Daarom organiseert de VBT deze zomerenquête en nodigen wij alle Vlaamse tandartsen uit om hieraan deel te nemen en hun mening te geven.
In deze enquête peilen we naar belangrijke aspecten zoals tandartscapaciteit, uw carrière als tandarts, prestaties en vergoeding, hulpkrachten, praktijkorganisatie, preventie, opleiding. Allemaal domeinen waarvan we zeker zijn dat ook u hier ook wel eens wakker van ligt?
Neem dus deel aan deze enquête en zet ook uw collega’s aan om deel te nemen. Stuur hen deze mail door. Hoe meer tandartsen hun mening geven hoe beter we een beeld krijgen van de actuele en toekomstige situatie en hoe beter we gewapend zijn om uw belangen te verdedigen, nu en in de toekomst.
Wij ontvangen graag uw antwoorden voor 29 augustus 2013.
https://www.surveymonkey.com/s/VBT-enquete2013
Uiteraard is de enquête anoniem zodat u onbelemmerd uw mening kunt geven.
Bovendien verloten we 10 trendy solar chargers onder de deelnemers.
Daarvoor vragen we wel dat u aan het einde van de enquête de schiftingsvraag invult en uw naam en email adres opgeeft zodat we U kunnen contacteren.
VBT dankt u alvast van harte.

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes


Deze campagne is een initiatief van de FOD Volksgezondheid, in overleg met FANC, RIZIV, radiologen en medisch beeldvormers.

Met de site https://www.zuinigmetstraling.be start de FOD volksgezondheid met een sensibiliseringscampagne omtrent het oordeelkundig gebruik van medische beeldvorming. De volgende 2 weken zullen er radiospots te beluisteren zijn op La Première, Vivacité, Classic 21, Pure FM, NRJ, Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM, Bel RTL, Radio Contact, Nostalgie, Fun Radio, Q-music en Joe FM.
Ook worden er affiches en patiëntenfolders verstuurd naar de artsen en tandartsen.

Maart= maand van de mondgezondheid


Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen zet zich in voor een goede mondhygiŽne tijdens de maand van de gezonde tanden

De maand maart is uitgeroepen tot  de maand van de gezonde tanden. Een goede mondgezondheid draagt immers bij tot een goede algemene gezondheid, en is dus een stap in de goede richting. Een mooi gebit heeft zelfs gevolgen op relationeel vlak. Uit onderzoek blijkt dat er eerst naar de tanden wordt gekeken bij een eerste afspraakje. Een extra stimulans om je mond goed te verzorgen, en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen helpt je daarbij graag op weg.
Jong geleerd is oud gedaan
De maand van de gezonde tanden is een prima gelegenheid om je kind te leren hoe het precies zijn tandjes moet poetsen. Zodra je kind zijn of haar eerste tandjes krijgt, kan je starten met het leerproces. Zorg voor een leuke tandenborstel en fluoridetandpasta  aangepast voor kleine kinderen. Toon daarna je kind hoe het moet, zij leren immers veel door hun ouders te kopiëren. Dit doe je best op een speelse manier, bijvoorbeeld door zijn of haar favoriete liedje te spelen tijdens het tandenpoetsen. Het is belangrijk om een zekere routine aan te leren zodat je kind leert dat tandenpoetsen bij het ochtend- en avondritueel hoort.
 
Gezonde voeding, gezonde tanden
Twee keer per dag je tanden poetsen en regelmatig op controle gaan bij de tandarts is cruciaal voor een goede mondgezondheid. Toch kan je het belang van gezonde voeding niet onderschatten voor onze mondgezondheid.  We durven er nogal wat slechte gewoonten op nahouden als het gaat om wat we in onze mond stoppen.  Daarom enkele nuttige tips:
-        Gun je tanden voldoende rust: laat je gebit herstellen en beperk je tot drie hoofdmaaltijden en twee tussendoortjes per dag
-        Zuivelproducten zonder toegevoegde suikers zijn vriendelijk voor de tanden
-        Kauw op een suikervrije kauwgom. Kauwen is goed voor de tanden omdat je daardoor de speekselproductie stimuleert. Deze verhoogde speekselproductie bevordert het afvoeren van bacteriën en voedselresten uit je mond en draagt bij tot het herstel van je tandglazuur.
 
Overschat het belang van spoelen niet
Er bestaan heel wat foute denkbeelden over spoelmiddel voor de mond:  het kan aan alle hoeken van je gebit en het zou je gebit grondiger reinigen omdat het plaatsen bereikt waar je reguliere tandenborstel niet bij kan. Toch toont onderzoek aan dat spoelen de tandplaque niet verwijdert maar hoogstens afremt. Bovendien geeft het een vals gevoel van frisheid en schoonheid in de mond. Conclusie: spoelen mag, maar het is vooral belangrijk om heel grondig je tanden te poetsen.
 
Bezoek regelmatig je tandarts
Iedereen weet dat regelmatig controlebezoek bij de tandarts veel onheil kan voorkomen omdat op dat moment eventuele problemen tijdig vastgesteld en verholpen kunnen worden. In de meeste gevallen kunnen daardoor ook grote en kostbare behandelingen vermeden worden. Wat veel mensen echter niet weten is dat het aangewezen is om ook met peuters op controle te gaan bij de tandarts. Dat mag van zodra er tandjes aanwezig zijn in de mond en zeker vanaf de leeftijd van 2 jaar.
 
Denk ook aan het milieu
Op 22 maart 2013 is het Wereldwaterdag, met als thema ‘Samenwerking in water’. De focus ligt dit jaar op internationaal beter samen te werken en zo slim om te gaan met waterverbruik. In België is een van de plaatsen waar we het meeste water verbruiken, de badkamer. Ook bij het tandenpoetsen laten veel mensen de kraan lopen. Op die manier verbruik je makkelijk twee liter water. Heb je toch water nodig om te spoelen? Zet dan niet de kraan volledig open of gebruik een spoelbeker. Veel spoelen na het tandenpoetsen is zelfs niet nodig. Op die manier maken vele kleine beetjes een groot verschil!
 
Guido Lysens, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen vult aan: “Een van de belangrijkste doelstellingen van de VBT is het stimuleren van een goede mondhygiëne. Het is echter niet voor iedereen even makkelijk om na elke maaltijd zijn of haar tanden grondig te poetsen. Door enkele eenvoudige ingrepen, zoals letten op je voeding of kauwen op een suikervrije kauwgom na het eten, kan je al veel schade aan je tanden voorkomen.”
https://joe.be/blog/joe/ma-zo-proper-tanden-poetsen
 

P-waarde officieel


De uitoefening van het vrij beroep krijgt een knauw. Vanaf 1 maart 2013 treedt de fameuze P-waarde in werking.

De VBT heeft de softwarehuizen gevraagd om de verrekening van de P-waarden te kunnen opvolgen.

 

Learn & Meet avonden


Een gezellige babbel, een culinair hapje gecombineerd met een geaccrediteerde lezing van 10 AE

In elke provincie is er zowel in het voor- als in het najaar een mogelijkheid om de collega's uit de regio te ontmoeten.

Antwerpen: Kasteel Rivierenhof - Deurne

Limburg: Intermotel - Lummen

Oost-Vlaanderen: Europahotel - Gent

Vlaams-Brabant: Hotel  Gosset - Groot-Bijgaarden

West-Vlaanderen: Hotel Weinebrugge - Brugge

 

 

 

 

Tandheelkundig akkoord 2013-2014


Het nationaal akkoord werd op 14.01.2013 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en vanaf die datum heeft de tandarts 30 dagen de tijd om zijn deconventie of zijn partieel akkoord aan het RIZIV te laten weten per aangetekend schrijven.

De kennisgeving van volledige deconventie (of eventueel de partiële conventie) moet ten laatste op 13 februari 2013 betekend worden aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen. Deze brief voor weigering van het akkoord kunt u downloaden.

 

 

 

Download documenten : tandheelkundig akkoord 2013-2014
volledig deconventie formulier
partieel deconventie formulier

Extra ICT


Op 6 december in Sint-Niklaas, Hotel Serwir

Op 6 december bieden wij een extra mogelijkheid om nog de peerreview 2012 in orde te brengen.

De 2 sessies worden aansluitend gegeven, start om 9.00 uur tot 12.00 uur.

Online inschrijven via activiteiten>kalender

 

 

VBT-startersgids


De VBT-startersgids 2019 staat online.

 De VBT-startersgids is gratis te downloaden. 

Stagiairs kunnen zich gratis als lid registreren, een algemeen tandarts, minder dan 3 jaar afgestudeerd, kan zich als lid registreren aan verminderde prijs (slechts € 100,00). 

Download documenten : VBT Startersgids 2019

VBT stand Dentex


Hartelijk dank aan de vele collegae die ons een bezoek brachten op de Dentex beurs.

Het was weer super druk op de VBT stand en de afwezigen hadden weer maar eens ongelijk. Hieronder kan u een korte foto-impressie vinden.

 


Wij kijken al uit naar Dentex 2014: opgelet, dan vindt de Dentex beurs plaats in september !!

Grijze vulling


Enkel voor de kleeftechnieken van grijze tandvullingen zal geen terugbetaling meer gebeuren.

Persbericht VBT:

Gent, 26 september 2012 – Het verzekeringscomité van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) besliste maandag om de kleeftechnieken voor amalgaamtandvullingen niet langer terug te betalen. Een gaatje laten herstellen met een dergelijke vulling zal daarom 11 euro meer kosten. Dat schrijft de krant Le Soir. Dit bericht werd in de Vlaamse pers overgenomen, met als nuanceverschil dat grijze tandvullingen in het geheel niet meer zouden worden terugbetaald.
 
Guido Lysens, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen weerlegt de beweringen in dit artikel: “Het klopt dat tandartsen sinds juni 2007 een aanvullend honorarium van 11,18 euro kunnen vragen voor het kleven van witte vullingsmaterialen. Voor grijze tandvullingen is dit soort kleeftechniek niet nodig. Heel uitzonderlijk werd dit bijkomend honorarium ook bij amalgaamvullingen aangerekend, ten onrechte. De grijze tandvulling zelf komt, zoals voorheen, wel nog steeds in aanmerking voor terugbetaling. Voor de patiënt verandert er niets qua kostprijs bij correct aangebrachte grijze vullingen.
Persbericht RIZIV:  Tandvullingen niet duurder voor de patiënt

Download documenten : persbericht riziv

De Zorgcoach


Wil je als tandarts je onderneming professionaliseren en optimaal inspelen op veranderingen in je sector?


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) stellen u in samenwerking het nieuwe peterschapsproject De ZorgCoach voor.
 
De ZorgCoach brengt ondernemers uit verschillende zorgdisciplines bij elkaar en zet je op weg via coaching en ervaringsuitwisselingen. De ZorgCoach geeft je de nodige informatie en inspiratie om concreet aan de slag te gaan. Zo leer je betere management skills en krijg je “goesting” om verder te evolueren als ondernemer.
 
In elke Vlaamse regio starten werkgroepen op die begeleid worden door een team van ervaren coaches
Op deze maandelijkse avondbijeenkomsten krijg je praktische tips, leer je van praktijkvoorbeelden en van experts.
 
De ZorgCoach geniet de steun van het Agentschap Ondernemen en biedt de kans om in te stappen aan
€ 355 voor het eerste werkjaar. Bovendien kan je door de kmo-portefeuille deelnemen met 50% korting.
 
VBT leden die gebruik maken van dit kmo-portefeuille voordeel krijgen van de VBT een extra voordeel van € 27,5 zodat je deelneemt aan De ZorgCoach aan € 150. (geldig voor de eerste 30 inschrijvingen)
 
Inschrijvingen nog steeds mogelijk.


De ZorgCoach start inspirerend met de bekende trendanalist en consumentenpsycholoog Herman Konings met een verfrissende en vernieuwende kijk op de toekomst van de zorgsector. Zo kan jij als ondernemer inspelen op zijn trendwaarnemingen en toekomstverwachtingen. Op de kick-off worden de werkgroepen opgestart en maak je kennis met de andere ondernemers uit de zorgsector en de coaches.


Belangrijke FANC mededeling


Er zijn via internet rontgentoestellen te koop. Die voldoen echter niet aan de Europese normen en zijn gevaarlijk
voor patiŽnt en zorgverlener.
Wij kregen via onze collega’s uit Groot-Brittannië een document doorgestuurd betreffende potentieel stralingsrisico
voor de gebruikers van het draagbaar dentaal X-stralentoestel “Falcon “van de firma Tianjie Dental.

Het betreft hier een draagbaar dentaal X-stralentoestel dat NIET toegelaten is op de Belgische markt, maar dat
blijkbaar vrij eenvoudig via het internet kan aangekocht worden. Dit toestel mag in België niet gebruikt worden
omwille van volgende redenen:

 1. Het toestel heeft geen geldige CE-markering

 2. De nominale buisspanning is kleiner dan 50kV (art. 65 van het  FANC-besluit houdende de
  aanvaardbaarheidscriteria tandheelkunde van 12 december 2008) 

Mogen wij jullie vragen om jullie leden en klanten er enerzijds op te wijzen dat dit type toestel in België
niet mag gebruikt worden en hen er anderzijds attent te maken op de gevaren bij het aankopen van
“medische röntgenapparatuur” via het internet? Indien men een röntgentoestel wenst aan te kopen,
doet men dit best bij een in België erkende distributeur van medische apparatuur.
 

Op toestellen van Chinese makelij staat soms CE vermeld, wat echter staat voor “China Export” en
staan de letters C en E dichter bij elkaar.  Het verschil met een geldige CE-markering is de grootte
(min. 5mm hoog) en de verhoudingen welke moeten voldoen aan onderstaande tekening:

Hieronder de beide logo's naast elkaar: er zit slechts een miniem verschil tussen de twee.


Indien men er zeker wenst te zijn dat een medisch röntgenapparaat voldoet aan de minimale eisen
van veiligheid, dient het apparaat voorzien zijn van een geldige CE-markering (CE gevolgd door 4 cijfers).
Deze cijfercode identificeert de instantie (Notified Body) die de conformiteit van het toestel heeft beoordeeld
teneinde een CE-markering toe te kennen.  
Via de website van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) kan
u steeds nagaan of het hier al dan niet een erkend Notified Body betreft.
(https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/algemeenheden/CE_markering).

U vindt op deze website nog meer informatie die nuttig kan zijn alvorens u overgaat tot de aankoop van een apparaat.  

Let wel dat voor medische röntgentoestellen in de tandheelkunde naast een CE-markering, ook moet voldaan
worden aan het FANC-besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria tandheelkunde van 12 december 2008.
 
 

P-waarde


De plafonnering wordt het beroep in de maag gesplitst, ondanks hevig VBT verzet

Zoals vroeger al werd bericht werd door de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen (NCTZ) gekozen om de outliers aan te pakken via het instellen van een plafonnering, ondanks het verzet van een groot deel van de leden van de tandartsenbank. Het voorstel werd met de kleinst mogelijke meerderheid door de tandartsenafvaardiging aanvaard, hetgeen aantoont hoe diep de verdeeldheid was. De TTR  moest met deze opdracht van het NCTZ een plafonneringsvoorstel uitwerken voor 1 mei om een halve indexverhoging te redden.

De VBT heeft in de NCTZ van 24.04.2012 tegen het systeem van plafonnering gestemd en wel om de volgende redenen:

 •  Het systeem van plafonnering is een regelrechte aanfluiting  van en onverenigbaar met de principes van het vrij beroep. Extra regelneverij is nu net het laatste wat wij nodig hebben. Dit systeem zal weer een extra administratieve belasting betekenen voor alle tandartsen en zal dus ook u, als goed menende en correct werkende tandarts treffen. 
 • Het systeem van plafonnering werd niet ontwikkeld op basis van een grondige studie, maar er werd wat gegoocheld met enkele cijfers en na veel natte vingerwerk werd een zogenaamde P- waarde toegekend aan elke verstrekking van artikel 5 (raadplegingen, preventie, extracties, parodontologie, conserverende zorg, orthodontie, prothese, orale implantaten en radiologie), de prestaties uit artikel 14L (Stomatologie) vallen erbuiten.  
  Erger nog: in de bepaling van de P-waarde wordt letterlijk gezegd dat ze "gemoduleerd is in functie van het aandeel van de materiaalkost". Dat wil zeggen dat van hogerhand nu zwart op wit wordt vastgesteld, voor elke Belgische tandarts, wat het deel is van de materiaalkosten in zijn of haar geleverde prestaties. Hier wordt gewoon voorbijgegaan aan het feit dat de materiaalkosten van praktijk tot praktijk verschillend zijn, afhankelijk van de praktijkvoering.
 • Het systeem zoals het nu is ontworpen gaat met de botte hakbijl de tandarts te lijf. In de oorspronkelijke opdracht van de NCTZ aan de TTR (dit is de instantie die de nomenclatuuraanpassing moest voorbereiden om de plafonnering in te stellen) was nochtans duidelijk gesteld dat dit niet het geval mocht zijn. In die bewuste opdracht staat letterlijk: " Dit moet ertoe leiden dat DGEC, na onderzoek van de gemiddelde omzet van de tandheelkundige per dag en van de realiteit en de conformiteit van de vertrekkingen met de nomenclatuur, het deel dat het plafond overschrijdt terug kan vorderen van de zorgverlener."
  Er stond dus ingebouwd dat de tandarts recht had op een onderzoek en dus ook de kans kreeg om zich te verdedigen tegen onterechte aantijgingen. Het vermoeden van onschuld met andere woorden. In het voorstel van de TTR naar de NCTZ is van dat recht op verdediging en vermoeden van onschuld niets meer te merken, integendeel: met de nu door de NCTZ aanvaarde tekst krijgt de DGEC een wapen in handen waardoor de DGEC tegenover u zowel rechter als jury als beul kan spelen. De rechten van de verdediging worden hier met de voeten getreden, een rechtstaat onwaardig.
  Je zal maar een hardwerkende tandarts zijn met een goed georganiseerde praktijk of werkend op verschillende stoelen. Je gemiddelde P-waarde wordt bekeken gedurende een periode van minstens 30 werkdagen en wanneer die de arbitrair en op geen enkel objectief criterium gestoelde, vastgestelde grens overschrijdt wordt je automatisch gemerkt als "outlier", fraudeur met andere woorden in de ogen van het RIZIV en gaat de DGEC machine in werking. Naast het terugvorderen van de overschrijding van het plafond dat automatisch doorgaat, zonder mogelijkheid van verweer van uw kant, krijg je dan als extra sanctie ook nog eens de "gewone" doorlichting op conformiteit van de DGEC voorgeschoteld, met o.a. onderzoek bij je patiënten zodat ook die op de hoogte kunnen worden gebracht van welke asociale fraudeur je eigenlijk wel bent: wat een nachtmerrie…
 • Wij vinden het onaanvaardbaar dat een dienst zoals de DGEC die speciaal in het leven werd geroepen om fraude op te sporen en te counteren, die opdracht afwentelt op het voltallig beroep en niet in staat blijkt om de nodige middelen zelf te ontwikkelen om zijn taak te vervullen.
 • Wij vinden het onaanvaardbaar dat voor het aanpakken van een veertigtal  superfraudeurs, die geïdentificeerd  en bekend zijn  bij de DGEC het volledig beroep onderworpen wordt aan een draak van een maatregel: vanaf nu en voor de rest van zijn of haar loopbaan zal iedere tandarts gedoemd zijn om zijn of haar gemiddelde P-waarde in de gaten te houden, om niet per ongeluk voor de ganse goegemeente als hardcore fraudeur gebrandmerkt te worden. Dit in plaats van zich te kunnen bezighouden met zijn of haar core business: het verzorgen van de patiënten. Van een hypotheek op het beroep gesproken!


De VBT heeft getracht de schade te beperken door de arbitrair gekozen gemiddelde P-waarde per dag en  de totale P-waarde per jaar  zo hoog mogelijk te stellen. We werden daarin gelukkig gevolgd door de bank van de ziekenfondsen, die ook met zoveel woorden toegaven dat dit systeem verre van ideaal is en dat de tandartsen in hoge mate afhankelijk zullen zijn van de goodwill van de DGEC om dit wapen niet tegen het beroep te gebruiken.


De voorstanders van het systeem zullen u trachten wijs te maken dat enkel de fraudeurs zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van deze nomenclatuurwijziging, en heel misschien (en hopelijk) hebben ze gelijk, maar als beroep hebben we hier geen enkele garantie over gekregen. Wel integendeel: de draak van plafonnering zal gebetonneerd worden in de tandheelkundige nomenclatuur, tenzij het Verzekeringscomité, waar   veel  vertegenwoordigers van de andere zorgverleners in zetelen dit voorstel verwijst naar waar het thuishoort: in de papiermand!  
Door onze bekommernis om het vrij beroep te vrijwaren worden wij in ons verzet tegen de plafonnering volledig  gesteund door de andere medische sectoren.


In het andere geval hebben de voorstanders van dit systeem een eeuwigdurende hypotheek genomen op uw toekomst en de toekomst van de komende generaties tandartsen in België, enkel en alleen om vandaag een indexering veilig te stellen van amper 1,4%. Want let wel: voor deze keer is de VBT erin geslaagd de hoogte van de gemiddelde P-waarde per dag hoog te laten leggen, wat er in de toekomst te gebeuren staat met die waardebepaling, daar heeft iedereen het raden naar…

Reden te meer om te blijven ijveren en zelfs het versterken van het huidig aanwezige pluralisme in de beroepsverdediging.

U heeft alvast de belofte van de VBT dat wij blijven vechten voor u en de toekomst van de tandheelkunde.

================================================


Om heel de plafonnering te verduidelijken geven we u hierbij de werkwijze hoe de P-waarde wordt berekend en de volledige lijst van de P-waarden zoals die in de nomenclatuur zal opgenomen worden.

 •  De berekening:
  We vertrekken vanuit het conventiehonorarium 2010. 
  Om geen problemen te hebben met de L,K en N-waarden werd een nieuwe waarde, namelijk de P-waarde, toegekend aan alle prestaties van artikel 5.
  Deze P-waarde wordt bepaald door het conventiehonorarium van de prestatie te delen door het conventiehonorarium van de tweede intra -buccale radiografie (6,98 = de laagste nominale waarde in de conventiehonoraria). Er is ook "rekening" gehouden met de materiaalkost (arbitrair)van de verschillende prestaties door het invoeren van een ratio (R)**. Dit is een coëfficiënt die verschillend kan zijn afhankelijk van de prestatie(bvb voor conserverende is de R= 0,8). Jammer genoeg is deze ratio puur natte vingerwerk, zonder enige studie, maar wordt deze kostenstructuur van overheidswege voor eens en altijd opgelegd.

  P=(conventiehonorarium 2010 van de prestatie)/(conventiehonorarium van de tweede intra -buccale radiografie) x R

  Enkele voorbeelden:

  304415 (drievlaksvulling of meer op blijvende tanden = 18 jaar): de P-waarde is gelijk aan 6
  Hoe wordt dit berekend?

  P=(54,82 (conventiehonorarium 304415))/(6,98 (conventiehonorarium tweede cliché) ) x  0,8 = 6,28
  Er wordt afgerond naar gehele getallen zodat we in dit geval aan 6 komen.

  306935 (volledige onderprothese):   Voor prothese is de R= 0,5

  P=(526,61 (conventiehonorarium 306935))/(6,98 (conventiehonorarium tweede cliché) ) x 0,5 = 37,72.
   Hier wordt de P waarde afgerond naar 38.
 • De waarden van de plafonnering:

  De jaarplafonnering is vastgelegd op 45.000 P waarden hetgeen overeenkomt met 315.000 euro aan terugbetaalde prestaties uit de nomenclatuur.

  De dagplafonnering is vastgelegd op 200 P per werkdag.

  Er is een minimumactiviteit van 6 verstrekkingen nodig opdat een werkdag in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het daggemiddelde. Er zullen steekproeven gedaan worden over een gegeven periode die niet korter mag zijn dan 30 werkdagen (let op: MINIMUM 30 dagen).
 •  Aanpakken van de outliers:

  De VBT is het absoluut eens dat  de veelverbruikers (versta fraudeurs) moeten aangepakt worden en bieden onze volledige medewerking aan het RIZIV en de DGEC om naar oplossingen te zoeken. Maar een plafonnering zoals die nu voorligt zonder enige garanties en duidelijke afspraken is onaanvaardbaar!
  Wij wachten op een signaal van het RIZIV en de DGEC!

Vragen over de plafonnering: U kan met al uw vragen terecht op vragen@vbt.be, wij zullen ons best doen om u wegwijs te maken in deze historische vergissing.


(**) Een Ratio-waarde 1 wordt toegekend aan heel wat prestaties zoals o.a. raadplegingen, paro, ortho en radiologie. Dit wil zeggen dat hierdoor gesteld wordt dat voor deze prestaties geen of verwaarloosbare werkingskosten gemaakt dienen te worden… Wat dan met de alsmaar stijgende kosten voor hygiënemaatregelen in de tandartspraktijk? Maatregelen die in de nabije toekomst nog gaan verscherpt worden? Wat met de algemene kosten van een praktijk die toch over alle patiënten en dus ook over alle prestaties dienen verrekend te worden?

 

Learn & Meet avonden 2012


Ook in 2012 gaat de VBT verder met dit concept.

De VBT bezoekt elke Vlaamse provincie 2 maal met een geaccrediteerde voordracht gecombineerd met aperitief en een gezellig etentje.

Lezing 1: Parodontologie
Parodontits en invloeden bij hartziekten, zwangerschap, diabetes,...

01.02.2012 Brugge Melissa Dierens en Elisabeth De Wilde
07.03.2012 Brussel Andy Temmerman en Gerlinde  Van de Wiele
18.04.2012 Gent Melissa Dierens en Stefanie Raes
03.10.2012 Lummen David Lefever en Ilya Grosjean
05.12.2012 Antwerpen Elisabeth De Wilde en Stefanie Raes

 

Lezing 2: Hematologie voor de tandarts
Bloedwaarden en ziekten/behandelingen: trombopenie en trombocytose, leukopenie en leucocytose - de consequenties voor de tandarts en te nemen maatregelen.
Ingrepen bij mensen die chemotherapie ondergaan.
Osteonecrose van de kaak: verwikkelingen en gevolgen.

29.02.2012 prof. Timothys Devos Antwerpen
04.04.2012 prof. Michel Delforge Lummen
19.09.2012 dr. Daan Dierickx Brugge
07.11.2012 dr. Hélène Schoemans Brussel
21.11.2012 dr. Ann Janssens Gent