Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018


Op 6 december 2018 sloot de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen unaniem een wijzigingsclausule die het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 verlengt. De afspraken van het akkoord die nog niet werden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd in 2019.

Bovendien omvat de tekst twee nieuwe projecten die de Commissie zal uitvoeren:

Een onderzoek naar een nieuw zorgmodel waarin mondhygiënisten geïntegreerd zijn in de tandheelkundige zorgen.

Een praktisch terreinonderzoek naar de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorgen voor kwetsbare personen.

Het Verzekeringscomité van de Geneeskundige Verzorging heeft de wijzigingsclausule goedgekeurd op 17 december 2018. 

Telematicapremie 2018


Voor de Telematicapremie 2018 keurde het Verzekeringscomitť tijdens zijn vergadering van 2 juli de volgende criteria en drempels goed:


Gratis Q8 Liberty tankkaart via VBT


Geen gedoe meer met losse tankbonnetjes en ook nog een fikse korting op de officiële brandstofprijzen. Als lid van VBT wordt tanken voordeliger met de gratis Q8 Liberty tankkaart.
Hiermee kunt u met korting tanken bij meer dan 680 Q8 tankstations in de Benelux.
De tankkaart is nu aan te vragen via | ledenpagina tankpas | U dient eerst in te loggen 


MondhygiŽnisten: een Update


Gaan mondhygiÍnisten toegang hebben tot de nomenclatuur? Verdere duiding in het onderstaande artikel.

Mondhygiënisten – een update.

 

Inleiding.

In september 2016 startte de opleiding tot Bachelor in de Mondzorg aan twee hogescholen in Vlaanderen (UCLLeuven en Arteveldehogeschool Gent). In september 2019 start deze opleiding ook aan de  HELB (Haute Ecole Libre de Bruxelles) Ilya Progogine  en Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL).

 

KB van 28 maart 2018 voert het beroep in van mondhygiënist en bepaalt welke handelingen kunnen worden gesteld, door het KB van 21 november 2018 kunnen vanaf 30 juni 2019 “Mondhygiënisten” erkend worden in Vlaanderen. Punt 3.1 van de wijzigingsclausule bij het Nationaal akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2019 voorziet in een onderzoek over de integratie van de mondhygiënisten in het kader van het art 56, §2 van de GVU-Wet.

 

De doelstelling van dit project is een onderzoek uitvoeren over de integratie van de mondhygiënisten in de tandheelkundige zorg binnen het federale niveau. Hiertoe zullen vanaf 1.7.2019, minstens de tandsteenreinigingen, opgenomen in de huidige nomenclatuur, uitgevoerd door een mondhygiënist in de spreekkamer van de tandarts, kunnen geattesteerd worden door de delegerende tandarts waarbij herkenbaar is dat de behandeling uitgevoerd werd door een mondhygiënist, zonder dat dit de integratie van de mondhygiënisten in de toekomst al bepaalt.

 

Het eindrapport zal uitgaande van de ervaringen en resultaten van het project, voorstellen formuleren voor een vernieuwd mondzorgmodel binnen het federale niveau waarin de mondhygiënisten geïntegreerd worden.

 

Stand van zaken.

Op 30 juni 2019 studeert de allereerste lichting mondhygiënisten af ! Na drie jaar studeren staan zij te popelen om de tandartsen bij te staan. We proberen op de meest gestelde vragen een antwoord te geven :

 

Kunnen zij na afstuderen direct aan de slag ?  

Natuurlijk, maar zonder nomenclatuur. Zij kunnen alle voorziene en wettelijk vastgelegde prestaties uitvoeren, maar zonder tussenkomst via de Verplichte Ziekteverzekering.

80 mondhygiënisten en tandartsen zullen evenwel de mogelijkheid hebben om aan de hiervoor vermelde studie (Art 56 §2) deel te nemen. Tandsteenreinigingen uitgevoerd door de mondhygiënist zullen onder bepaalde voorwaarden vergoedbaar zijn. Deze voorwaarden worden de komende maanden verder vastgelegd.

 

Was het dan niet beter geweest om nomenclatuur te hebben ?

VBT heeft steeds geijverd om een nomenclatuur klaar te hebben en dit zowel voor de stageperiode als na hun afstuderen. Om dat te kunnen invoeren, is extra budget noodzakelijk. En hier wringt het schoentje. Preventie is een deelstaten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) bevoegdheid. Het tandheelkundig budget wordt federaal bepaald.  En op dit federaal niveau is er in tijden van budgettaire beperkingen, weinig goesting om extra middelen vrij te maken voor deze nieuwe beroepsgroep. Nog meer patiënten behandelen met een grotere groep zorgverleners, is voor het krappe tandheelkundige budget ondenkbaar. En onaanvaardbaar voor de vertegenwoordigers van de tandartsen in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen. Hoewel er geen extra tandheelkundig budget kwam , werd de vraag van VBT om een creatieve oplossing te vinden voor de integratie van de mondhygiënisten positief beantwoord door Minister De Block.

Tijdens de laatste onderhandelingen op het kabinet van Volksgezondheid voor de verlenging van het akkoord tandartsen en ziekenfondsen 2019 werd door de regering een apart budget voor 5 jaar vrijgemaakt. Dit budget komt uit artikel 56§2 en dient om de opstart van een zorgmodel voor de mondhygiënisten te ontwikkelen. Zo wordt 4,4 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om voor bepaalde behandelingen gedelegeerd door de tandarts aan de mondhygiënist een terugbetaling te voorzien. Voor 2019 wordt slechts 2.2 miljoen euro vrijgemaakt(de mondhygiënisten starten maar de tweede helft van het jaar).

Een goede 150.000 euro per jaar is voorzien om externe experten aan te trekken die de hele studie uitvoeren om er kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit te halen. Leden van de representatieve beroepsverenigingen, ziekenfondsen en leden van het Verzekeringscomité zullen waken over de degelijke uitvoering van deze studie. (het begeleidingscomité). Daarnaast komt er een onderzoeksteam met academici, experten, …. die duidelijke onderzoeksdoelstellingen en evaluatiecriteria vastleggen en regelmatig hun bevindingen rapporteren aan het Begeleidingscomité.

 

 

Wie zal kunnen deelnemen aan de studie ?

Een ad hoc werkgroep heeft de eerste krijtlijnen geschetst waaraan deze studie moet beantwoorden om een degelijk zorgmodel voor de bachelor in de mondzorg te creëren .

 

Zoals het nu is gestipuleerd in de conceptnota zal 1 tandarts met 1 mondhygiënist zich verbinden voor minimaal 20u/week om gedurende minstens 1 volledig kalenderjaar aan de studie deel te nemen. Wie dus vb in september van jaar X in de studie stapt, zal tot 31 december van jaar X+1 in de studie moeten blijven.

Het aantal deelnemende mondhygiënisten zal beperkt worden en ook de tandartsen zullen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Voorwaarden zullen onder meer zijn : geaccrediteerd zijn, minstens 3000 prestaties per jaar hebben, minstens 5 jaar als tandarts in België werken.

Aan de studie kunnen alleen algemeen tandartsen en tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie deelnemen. Tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie worden uitgesloten.

Hoe de selectie precies zal gebeuren, is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Aangezien er ook nog geen erkenningscommissie werd opgericht, zullen mondhygiënisten met een buitenlands diploma nog niet kunnen instappen in deze studie of beginnen werken in België.

 

Hoe zal het attesteren gebeuren ?

Er zal een pseudonomenclatuur worden opgesteld om alle prestaties welke de mondhygiënisten mogen uitvoeren te registreren. Deze pseudocodes zijn alleen attesteerbaar door de in de studie deelnemende tandarts welke de behandelingen delegeert aan zijn mondhygiënist. Enkel voor tandsteenverwijdering is terugbetaling voorzien a rato van het conventietarief en dit voor maximaal 2000 prestaties per jaar.

VBT is van oordeel dat 2000 prestaties/jaar veel te laag is voor mondhygiënisten die hoofdzakelijk dit werk zullen uitvoeren. Gemiddeld komt dit neer op ongeveer 2 reinigingen van een volledige mond per dag……

 

Tijdslijn.

Een conceptnota moet nu eerst door het Verzekeringscomité worden goedgekeurd. Dat is gepland voor eind februari. Vervolgens dient een onderzoeksteam de studie op poten te zetten in de periode maart-juli 2019. Ondertussen kunnen ook de criteria voor deelname verder worden uitgewerkt.

Na het toekennen van visa aan de afstuderende mondhygiënisten, kunnen de eerste team wellicht vanaf 1 september 2019 in  de studie starten.

 

Welke rol speelt VBT ?

Op uitdrukkelijke vraag van VBT wordt ook een soort p-waarde ingevoerd. Voor ons is het onaanvaardbaar dat alleen tandartsen (en niet de mondhygiënisten) zouden gecontroleerd worden op hun attesteergedrag. Maandelijks zullen 225 prestaties mogen geattesteerd worden in de studie per mondhygiënist, 500 per trimester en 2000 per jaar.  

Voor alle andere mogelijke prestaties is geen terugbetaling voorzien,  wel een registratieplicht door zowel de tandarts als de mondhygiënist die deelnemen aan de studie. Zo zal men trachten te bepalen wat de impact van de mondhygiënist op de deelnemende tandartspraktijk zal zijn.

Aangezien je als tandarts behoorlijk wat extra administratief werk zult hebben met deze registratie en administratie, heeft VBT geijverd voor een compensatie. We stellen voor dat een vergoeding wordt voorzien voor de deelnemende tandartsen van minimaal 1000 euro of een deel van de accrediteringspunten in deelgebied 2 worden toegekend. 

 

VBT probeert constructief met de andere beroepsverenigingen samen te werken in dit dossier. De Franstalige beroepsverenigingen hebben momenteel geen interesse in deze studie aangezien de eerste mondhygiënisten er pas binnen drie jaar zullen afstuderen.

Helaas ontstaan er oeverloze en vertragende discussies wanneer er ook financiële middelen moeten verdeeld worden en dat betreuren we ten zeerste.

 

VBT neemt hier afstand van en kiest resoluut voor de toekomst van het team tandartsen - mondhygiënisten, zonder daarbij financieel profijt na te streven.

 

 

 

 

 

Accreditering: accrediteringspremie 2018 aanvragen kan nu ook online (vanaf 7 januari 2019)


Hoe uw accreditering aanvragen?

Vraag uw accreditering aan vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop uw aanvraag betrekking heeft (bijv. vóór 31 maart 2019 voor uw accreditering 2018):

 • bij voorkeur online, via de functie “Indienen accrediteringsaanvraag”  in de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf 7 januari 2019)
 • Als u geen online aanvraag kunt of wilt indienen, kan u nog altijd uw individueel aanwezigheidsblad en uw praktijkregister (alleen als het uw eerste jaar van accreditering is of als er een wijziging is) via aangetekend schrijven opsturen:

  Aan de voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde
  RIZIV
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel.

Honoraria en terugbetalingstarieven vanaf 1 januari 2019 voor geconventioneerde tandartsen


Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Commissie Tandheelkundigen - Ziekenfondsen van 6 december 2018, worden vanaf 1 januari 2019 de sleutelletterwaarden van de tandheelkundige prestaties met 1,45% verhoogd. Hierbij worden de honoraria afgerond op niveau van de halve euro. 

Download documenten :
Tarieven 190101

 

 

Verplicht

Recip-e

minstens 80 % van de vergoedbare geneesmiddelen voorschrijven via zijn softwarepakket, met gebruik van de toepassing Recip-e

JA

Verzekerbaarheid

Geen premie ontvangen(*): 1x de verzekerbaarheid raadplegen

Al een premie ontvangen: 1x per maand de verzekerbaarheid raadplegen gedurende 6 verschillende maanden

JA

Raadpl Tarieven

Geen premie ontvangen: 1x de tarieven raadplegen.

Al een premie ontvangen: 1x per maand de tarieven raadplegen gedurende 6 verschillende maanden.

JA

E-Fac

Minstens 20 % van de facturering in de derdebetalersregeling, met een minimum van 100 verstrekkingen in de derdebetalersregeling, via e-Fac.

 

E-GMD

Geen premie ontvangen: 1x eGMD raadplegen

Al een premie ontvangen: 1x per maand het eGMD raadplegen gedurende 6 verschillende maanden.

 

eHealthbox

Geen premie ontvangen: 1x een een bericht opladen

Al een premie ontvangen: 1x per maand een bericht opladen gedurende 6 verschillende maanden

 

(*) geen premie ontvangen in 2016 of 2017.

De tandarts moet op zijn minst 4 drempels van de 6 criteria bereiken. De opgelegde voorwaarden zijn de volgende:  de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven, alsook de voorwaarde inzake het voorschrift recip-e.

Het Koninklijk Besluit goedgekeurd door het Verzekeringscomité volgt momenteel de procedure om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

MAAR:

EHealth heeft laten weten dat het geen gebruiksgegevens kan verstrekken sinds 1 januari 2018. Als gevolg hiervan kunnen sommige tandartsen worden benadeeld bij de toekenning van de premie, vooral deze die de afgelopen jaren reeds een premie hebben ontvangen.

Daarom werd nu voorgesteld om het koninklijk besluit aan te passen dat de premievoorwaarden 2018 vastlegt en te voorzien in de volgende criteria:

-       De practicus die geen premie heeft ontvangen in 2016 of 2017, moet minstens één bericht downloaden gedurende het tweede semester van het premiejaar.

-       De practicus die in 2016 of 2017 wel een premie heeft ontvangen, moet minstens één bericht per maand downloaden gedurende 3 kalendermaanden van het tweede semester van het premiejaar.

Wij houden u op de hoogte van het al dan niet aanvaarden van dit voorstel

Wat wordt er zoal voorgeschreven door tandartsen?


Het RIZIV publiceert jaarlijks verschillende statistieken. De meest recente cijfers komen uit 2016. Via onderstaande link komt u op de pagina met het rapport van hetgeen tandartsen voorschreven in 2016.

Download documenten : Statistiek voorschrijvers 2016

Interpretatieregels Nomenclatuur Tandheelkunde


Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Caries Prevention and Management Chairside Guide


FDI World Dental Federation: De FDI presenteert een gids die kan gebruikt worden aan de stoel om tandartsen te helpen bij de mogelijke restauratieve ingrepen. De gids werd vrijgegeven op de openingsdag van het FDI World Dental Congress in Madrid, Spanje (29 augustus-1 september) onder de koepel van het Caries Prevention Partnership (CPP), ondersteund door Colgate.


De gids is opgevat als een visuele ondersteuning, met handige richtlijnen voor de tandheelkundige praktijk. Het doel is om de impact van cariës zo vroeg mogelijk te verminderen door verdere aantasting van de tand te voorkomen en het cariës proces ten gunste van remineralisatie om te keren en uiteindelijk de patiënt te helpen hun eigen mondgezondheid te verbeteren en te onderhouden.

Voor elke leeftijdsgroep is er een cariës risicoanalyse, aanbevelingen voor professioneel onderhoud van het gebit en suggesties voor gezondheidsopvoeding voor de patiënt.

Download documenten : FDI Gids (Engelstalig)

Studie De Lembre - Standaard Verkoopkostprijsbepaling Tandartsenkabinet


Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Terugbetalingstarieven 2018


Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Ledenpagina


Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Meta-analyse toont aanvullende voordelen aan van mondspoelingen met etherische oliŽn


Brussel, 24 april 2018 - Een meta-analyse met gegevens van meer dan 5.000 proefpersonen bevestigt het gunstige effect van mondspoelingen met etherische oliŽn (zoals bijvoorbeeld Listerineģ) op de controle van biofilms, als de spoeling gebruikt wordt als aanvulling op poetsen en flossen. De voornaamste boodschap is: aanvullend spoelen is een doeltreffende methode om tanden tandvleesproblemen langdurig te helpen te beheersen en de mond gezond te houden. De meta-analyse onderzocht het effect van het gebruik van mondspoelingen met etherische oliŽn (zoals Listerine) in de dagelijkse profylaxe: Welke invloed heeft spoelen op de vermindering van tandplaque en de beheersing van tandvleesproblemen?


Beduidend betere controle van plaque en tandvleesproblemen door aanvullend spoelen


Studieopzet

De meta-analyse omvat 29 deels gepubliceerde en deels niet gepubliceerde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde en voor de observator blinde studies. Alle proefpersonen hadden lichte tot matige gingivitis en plaque. Om het effect van aanvullend mondspoelen te beoordelen, werden de resultaten van de volgende twee testgroepen vergeleken: 

 1. proefpersonen die na de mechanische tandreiniging tweemaal daags een mondspoeling met etherische oliën gebruikten (mechanical methods with essential oil–containing mouthrinses, MMEO).
 2. proefpersonen die de tanden en de mondholte alleen mechanisch reinigden (mechanical methods, MM). 

Als maatstaf voor het effect van aanvullend spoelen werden onder andere de plaque-index, de procentuele verandering van de plaque-afzetting en de ontstekingsvrije plaatsen in de mondholte na zes maanden bepaald [1]. 

Overtuigende resultaten na zes maanden

Aanvullend spoelen verbetert de plaque-index significant

 • Bij 83 % van de deelnemers die aanvullend spoelden (MMEO-groep) nam de plaque-index significant af met 20 %. 
 • In de groep die uitsluitend mechanisch reinigde (MM-groep) kon daarentegen slechts bij 25 % van de deelnemers een afname van de plaque-index met 20 % vastgesteld worden. 

Aanvullend spoelen verhoogt het aantal plaquevrije tandvlakken

 • Bij 37 % van de deelnemers die aanvullend op de mechanische tandreiniging de mondspoeling gebruikten (MMEO-groep), was de helft van de tandvlakken vrij van plaque.
 • In de groep die uitsluitend mechanisch reinigde (MM-groep), waren slechts bij 6 % van de proefpersonen de helft van de tandvlakken vrij van plaque.
 • Na 6 maanden tweemaal daags aanvullend spoelen met Listerine zijn tot 5 keer meer plaquevrije tandvlakken te bereiken dan met mechanische reiniging alleen.

Significante verandering in de resultaten voor tandvlees

 • Bij 45 % van de deelnemers die aanvullend spoelden (MMEO-groep), was de helft van de plaatsen in de mondholte vrij van ontstekingen. 
 • In de groep die alleen mechanisch reinigde (MM-groep) was slechts bij 14 % van de deelnemers de helft van de plaatsen in de mondholte vrij van ontstekingen. 
 • Na 6 maanden aanvullend gebruik van Listerine zijn dubbel zo veel gezonde plaatsen in de mondholte te bereiken dan met mechanische reiniging alleen.[1] 

Listerine mondspoelingen met etherische oliën 

Listerine mondspoelingen bevatten vier lipofiele etherische oliën: thymol, menthol, eucalyptol en methylsalicylaat. Deze bestrijden een breed spectrum van planktonachtige bacteriën en kunnen bovendien diep in de biofilm doordringen. De structuur van de biofilm wordt veranderd omdat de etherische oliën door de celwanden van bacteriën in de biofilm dringen en deze kunnen beschadigen [2][3]. Daardoor wordt de biofilm losgemaakt en opgelost, ook op plaatsen waar men met de tandenborstel en tandzijde niet goed bij kan. 

Het gebruik van etherische oliën veroorzaakt daarbij geen significante tandverkleuringen [4]. Bovendien konden over een periode van 6 maanden noch een verschuiving van het microbiële evenwicht ten voordele van opportunistische orale pathogene kiemen noch bacteriële resistenties waargenomen worden [5]. Op basis van de uitstekende onderzoeksresultaten over een periode van 6 maanden en van het bewijs van de doeltreffendheid en veiligheid van de werkzame stoffen heeft Listerine het keurmerk gekregen van de American Dental Association (ADA) [6]. 

Te onthouden: Listerine is doeltreffend en veilig – wetenschappelijk bewezen. Dagelijks spoelen met een mondspoeling met etherische oliën, naast tandenpoetsen en flossen, is dan ook een zinvolle manier om de controle over de biofilms op de tanden te verbeteren.

Dit persbericht is alleen bestemd voor de professionele media in tandzorg.

Bronnen

 1. Araujo MWB et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. JADA 2015; 146(8): 610-622.
 2. Fine DH et al. Effect of rinsing with an essential oil-containing mouthrinse on subgingival periodontopathogens. J Periodont 2007; 78: 1935-1942.
 3. Pan PC. et al. In-vitro evidence for efficacy of antimicrobial mouthrinses. J Dent 2010; 38, Suppl 1: S16-S20
 4. Stoeken JE et al. The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. J Periodontol 2007; 78: 1218–1228.
 5. Minah et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol 1989:16:347-352.
 6. https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=4438&company=Johnson+%26+Johnson+Consumer%2c+Inc.&category=Plaque/Gingivitis%20Control%20Mouthrinse

 

Over Johnson & Johnson Consumer S.A

Johnson & Johnson Consumer S.A. is de houder van de vergunning voor het in de handel brengen voor Listerine® in België en een lid van de Johnson & Johnson Bedrijvengroep. Met ongeveer 126.400 werknemers in meer dan 230 bedrijven, is Johnson & Johnson één van de grootste bedrijven ter wereld in de gezondheidssector. Het focust op een sterke zorgcultuur. Het bedrijf verwoordt dit ethische standpunt in de Zorgverklaring: “Caring for the world, one person at a time©”. Het bedrijf was werd in 1886 opgericht en is georganiseerd in drie sectoren: Consumer, Farmaceutische producten en Medische Instrumenten. In 2016 bereikte de wereldwijde verkoop rond 71,9 miljard dollar. In België is Johnson & Johnson Consumer vertegenwoordigd door een aantal welbekende merken in huidverzorging, hygiëne en OTC-merken.

Voor meer informatie over Listerine verwijzen we naar www.listerine.be 

DATS 24 Slim Tanken : VBT leden tanken vanaf nu met extra korting


Een dubbel profijt. Ten eerste is er het prijsverschil met de concurrentie en ten tweede wordt er op de aangeduide prijs van ieder DATS 24 station een extra cent bijkomende korting gegeven per liter. Dankzij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, geniet u bij DATS 24 van een extra korting van 1 cent/liter op de pompprijs met een maximum van 16 cent/liter korting op de officiŽle brandstofprijzen.

DATS 24 - Tanken aan lage prijzen. Altijd en overal.


Op Aardgas voor voertuigen (CNG) geldt geen korting.  Met aardgas maakt u winst vanaf de eerste kilometer  want u tankt goedkoper aan de pomp, u betaalt geen BIV bij aanschaf van uw CNG-wagen én u betaalt geen jaarlijkse verkeersbelasting.  De belangrijkste Europese constructeurs bieden een breed gamma voertuigen op aardgas aan. Of u nu een compacte wendbare stadswagen verkiest, een kleine of grotere middenklasser voor langere ritten,  u vindt altijd wel een geschikte wagen op aardgas.

 

Hoe van uw voordeel genieten?

 1. Vraag uw tankkaart online aan en gebruik uw unieke kortingscode “ VBT2017
 2. U krijgt uw persoonlijke kaart(en) en code(s) per post toegestuurd
 3. U geniet van uw voordeel elke keer u tankt met uw DATS 24-tankkaart

Welke voordelen geniet u nog bij DATS 24?

 1. U heeft altijd wel een tankstation in uw buurt en op alle grote verkeersassen
 2. U tankt met een veilige en gebruiksvriendelijke tankkaart
 3. U kan een BIJKOMENDE tankkaart met korting aanvragen voor alle inwonende gezinsleden
 4. Betaling gebeurt automatisch via Europees domiciliëringsmandaat
 5. U ontvangt het overzicht van uw tankbeurten maandelijks via e-mail
 6. U regelt gratis uw bandenspanning en bespaart zo tot twee volle brandstoftanks per jaar

Voor wie reeds een DATS 24 tankkaart in het bezit heeft, die kan ons een mail sturen met naam, adres, hun bestaand kaartnummer en met de vraag om hun dossier aan te passen naar het voordeliger tarief:

Contact DATS 24
02/363.53.54
sales@dats24.be

www.dats24.be


Veel Gestelde Vragen over OxyBoxy


V: Wat is het belang van CGM in de dentale softwarewereld?

A: CompuGroup Medical SE (CGM) heeft een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX). Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen. Na de recente overname van Barista in augustus 2017, is ATX de volgende stap om de aanwezigheid van CompuGroup Medical in België te versterken. CompuGroup Medical bevestigt hierbij opnieuw zijn voornemen om te blijven investeren in de Belgische eHealth-markt en dit in het voordeel van zijn klanten. CGM speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van mondiale eHealth-oplossingen en heeft een marktleiderspositie zowel in Duitsland als in andere belangrijke Europese landen.

ATX, met zetel in Wetteren, België, ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen onder de naam van DentAdmin. De Belgische marktleider bedient ook klanten in Luxemburg. De voormalige eigenaar van ATX en zijn team blijven aan boord om verder te gaan met de ontwikkelingen en de uitbreiding van het product. De overname van ATX betekent ook de toetreding van CGM tot de tandheelkundige markt in deze regio. “Met deze overname hebben we onze positie op de Belgische markt versterkt en creëren we nieuwe strategische mogelijkheden om zorgverleners en gezondheidsdiensten te synchroniseren,” zegt Peter Van den Berge, Area Vice President CGM Belgium.

V: Hoe verhouden de prijzen zich tegenover die van Hector?

A:            Hector: € 144 exclusief btw (€ 174,24 btw inclusief) als VVT-lid of  € 192 exclusief btw (€ 232,32 btw inclusief) als niet VVT-lid.

                De vergoeding is bij eerste intekening betaalbaar binnen de 30 dagen na intekening. Daarna is de vergoeding jaarlijks betaalbaar voor 15 december. Bij niet betaling wordt de dienstverlening stopgezet per 31 januari van het volgend jaar.
                
 OxyBoxy: € 120 exclusief btw (€ 145 btw inclusief) voor elke tandarts, lid of niet-lid.

V: Kan de OxyBoxy connector in gelijk welke dentale software ingebouwd worden?
A:           Het is zo dat CGM de softwareconnector OxyBoxy ter beschikking stelt van gelijk welke software vendor die dat vraagt.

V: Heeft OxyBoxy dezelfde functionaliteit als Hector?

 

A: OxyBoxy heeft alle functionaliteit die opgelegd wordt om te voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de premie voor 2017. Naarmate voor 2018 verdere voorwaarden zullen opgelegd worden zullen ook die functionaliteiten ingebouwd worden.

V: Ik ben overtuigd van dit verhaal: wat moet ik nu doen? Waar kan ik terecht? Hoe kan ik erop intekenen?

A: Begin 2018 zal u op de VBT-website een link vinden om in te schrijven, of U kan begin 2018 ook gewoon naar de website van CGM gaan om een abonnement te nemen. Die link zullen we ook uitsturen naar de tandartsen.

 

V: Wie gaat dit komen installeren?

A: U hoeft zelf niets te doen, uw softwareleverancier bouwt de OxyBoxy connector software in. U dient wel te beschikken over een eHealth certificaat, u kan dit gewoon zelf online aanmaken en installeren, maar uw softwareleverancier kan u daar ook behulpzaam bij zijn indien nodig.

 

V: Mijn software vendor weigert OxyBoxy in te bouwen. Wat nu?
We raden u aan per aangetekend schrijven uw software vendor in gebreke te stellen.
Of u kan altijd van softwarepakket veranderen.

 

V: Bestaat er ook een standalone versie van OxyBoxy voor de collega’s die met papieren dossier willen blijven werken?

A: er komt een standalone en functionele web based versie van OxyBoxy maar men is zo sluw geweest om in de telematica premievoorwaarden op te nemen dat de connectie via dentale software moet gebeuren wil men aanspraak maken op de telematicapremie. Als men echter enkel de eHealth diensten wenst te gebruiken zonder de premie is de standalone versie een oplossing.

 

V: Ik gebruik momenteel ********** als dentale software. Ik maak me een beetje zorgen dat als mijn huidige abonnement op Hector verloopt en ik pas begin 2018 op OxyBoxy kan intekenen, er een tussenperiode zal zijn waar ik geen gebruik zal kunnen maken van de eHealth services en aldus mijn telematicapremie ga verliezen.

A: Als men enkel de eHealth diensten wenst te gebruiken zonder de premie is de standalone versie van OxyBoxy de oplossing. Wenst men wel degelijk alle rechten op de telematicapremie te behouden is een kleine onderbreking geen probleem, de voorwaarden voor de toekenning van de telematicapremie 2018 worden momenteel onderhandeld in de schoot van de NCTZ, maar de algemene consensus bestaat om de regeltjes soepeler te maken zodanig dat collega’s die om een of andere reden enkele maanden hun praktijk niet kunnen uitoefenen, of collega’s die pas in de loop van het jaar 2018 kunnen overschakelen naar digitaal, toch aanspraak kunnen maken op de premie.

De volgende voorstellen liggen momenteel op tafel: VBT doet er alles aan om deze soepeler regeling erdoor te krijgen.

 

Criterium

2018

MyCareNet - Verzekerbaarheid

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging van de verzekerbaarheid in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging verzekerbaarheid

Recip-e

Ja, niet meer dan 20 % op papier. Telling gebeurt op basis van de vergoedbare geneesmiddelen.

eHealthBox

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging van nieuwe berichten in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging nieuwe berichten

 

 

MyCareNet - Tarief raadplegen
(= eTar)

 

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

MyCareNet - Tarief eFact

Om dit criterium te halen moet je, indien je minstens 100 verstrekkingen via de derdebetalersregeling hebt aangerekend, minstens 20 % daarvan elektronisch hebben gefactureerd

E-informed consent

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

Sumehr (Summarized Electronic Health Record)

Nee

Medicatieschema          

Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

Elektronisch Globaal Medisch Dossier

·         Wie in gelijk welk jaar reeds een premie ontving: minstens 1 opvraging in minstens 6 verschillende kalendermaanden

·         Wie nog nooit een premie ontving: minstens 1 opvraging

Activiteitsdrempel

Ja

V: Mijn softwareleverancier heeft interesse in OxyBoxy, hoe gaat het verder?

A: Oxyboxy kan mits minimale programmering gekoppeld worden aan bestaande dentale software.
Heeft uw softwareleverancier interesse in een koppeling met OxyBoxy, dan nodigen wij hen uit contact op te nemen met ons ofwel rechtstreeks met de firma CGM:

Rik Lingier General Manager Medical 
rik.lingier@cgm.com 
telefoon +32 059 270-570 
mobiel +32 0 497528252

V: Heeft men absoluut een abonnement nodig op een software connector om de e-Health diensten te consulteren?

A: Niet noodzakelijk, sommige softwareontwikkelaars zorgen zelf voor de connectie, zonder dat ze daar een extern abonnement aan koppelen, zo kregen we volgend antwoord van een softwareontwikkelaar:

Zoals u weet verzorgen we zelf de connectie met het e-Health platform.

Om het vierde criterium te bereiken dat vereist is voor de telematicapremie 2017 hebben we ervoor gekozen om een medicatieschema te raadplegen.

Maar volgens het onofficiële nieuws dat we horen vanuit de dentomut, willen artsen hier geen toegang geven aan tandartsen, wat het administratieve blok dat we tegenkomen verklaart, terwijl we technisch gezien bijna klaar zijn. Dus in een noodgeval werken we aan het e-Health box-criterium, waarvan dezelfde bronnen van dentomut zeggen dat de regels minder stringent zouden worden: eens per jaar raadplegen in 2017 zou voldoende zijn.

 

Zoals u kunt zien, hebben we in theorie geen externe connector nodig.

Campagne Test Aankoop


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) betreurt de campagne van Test Aankoop waar aan de kaak wordt gesteld dat veel tandartsen ďsupplementenĒ vragen. Via een online toepassing kunnen patiŽnten het ereloon ingeven dat ze aan de tandarts hebben betaald. Op basis van dat getal alleen geeft de toepassing aan of de patiŽnt ďte veel ď betaalde aan de tandarts en waar er in de buurt ďgoedkopereĒ tandartsen gevestigd zijn. Deze toepassing houdt dus geen rekening met kwaliteit van de zorg, het specifieke karakter van de zorg (materiaal, wensen en eisen van de patiŽnt, Ö.). U vindt de toepassing onder www.test-aankoop.be/tandarts

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) betreurt de campagne van Test Aankoop waar aan de kaak wordt gesteld dat veel tandartsen “supplementen” vragen.
Via een online toepassing kunnen patiënten het ereloon ingeven dat ze aan de tandarts hebben betaald.
Op basis van dat getal alleen geeft de toepassing aan of de patiënt “te veel “ betaalde aan de tandarts en waar er in de buurt “goedkopere” tandartsen gevestigd zijn.
Deze toepassing houdt dus geen rekening met kwaliteit van de zorg, het specifieke karakter van de zorg (materiaal, wensen en eisen van de patiënt, ….).
U vindt de toepassing onder www.test-aankoop.be/tandarts

Dat een organisatie die zichzelf als geloofwaardig wil doen overkomen, vervalt in volksverlakkerij, is te betreuren. 

Dat minstens 40 procent van de tandartsen volledig gedeconventioneerd zijn en nog eens 30% gedeeltelijk gedeconventioneerd zijn,heeft te maken met de ontoereikende honoraria en een nomenclatuur die verouderd is.
Een oud zeer, dat met de besparingsmaatregelen van de Minister nog meer tandartsen uit het akkoord heeft gezogen. 

De VBT pleit al lang om de nomenclatuur vanaf nul te herschrijven en ijvert reeds jaren voor een groter budget voor de mondzorg.
Het voorstel om tot een nieuw akkoordensysteem te komen, dat gebaseerd is op correcte honoraria volgens de kostprijsanalyse, werd door de Beleidscel van FOD Volksgezondheid niet gesteund.
Correcte honoraria zullen een enorme toename van het budget mondzorg vereisen en politiek wil men die middelen niet vrijmaken.
Niet de tandarts is dus oorzaak van de beperkte middelen, wel de politiek. 

Wat Test-Aankoop vergeet te vermelden, is dat ziekenfondsen, overheid en beroepsverenigingen samen werken aan een kostprijsanalyse om zodoende het tekort binnen het tandheelkundig budget in reële cijfers te berekenen.
Uit de studie De Lembre blijkt alvast dat de honoraria voor tandheelkundige behandelingen onder de reële prijs gelegen zijn. 
Test-Aankoop vergeet ook de indexsprongen en besparingsmaatregelen die tandartsen de afgelopen jaren werden opgelegd. 
Test-Aankoop vergeet ook te vermelden dat de honoraria van Belgische tandartsen beduidend lager liggen dan in de buurlanden. 
Test-Aankoop vergeet ook te vermelden dat moderne tandheelkunde enorme investeringen vergt van de tandarts. Nieuwe producten, toestellen en materialen kosten steeds meer geld.
De investeringen voor het eHealth gebeuren, de digitalisatie, …. werden nergens bijkomend verloond.
Alleen door deze zware investeringen kan de beste behandeling voor de patiënt worden beoogd.
Zonder correcte honoraria kan deze kwaliteit niet meer gewaarborgd worden. 

Kortom : de conclusie is duidelijk : wie de sector niet kent, zwijgt er beter over. 


Een nieuw hoofdstuk in het eHealth verhaal


CompuGroup Medical (CGM) neemt Belgisch Advanced Technology Explained (ATX- DentAdmin) over


CompuGroup Medical SE (CGM) heeft een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX).

 Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen. Na de recente overname van Barista in augustus 2017, is ATX de volgende stap om de aanwezigheid van CompuGroup Medical in België te versterken. CompuGroup Medical bevestigt hierbij opnieuw zijn voornemen om te blijven investeren in de Belgische eHealth-markt en dit in het voordeel van zijn klanten. CGM speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van mondiale eHealth-oplossingen en heeft een marktleiderspositie zowel in Duitsland als in andere belangrijke Europese landen.

ATX, met zetel in Wetteren, België, ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen onder de naam van DentAdmin. De Belgische marktleider bedient ook klanten in Luxemburg. De voormalige eigenaar van ATX en zijn team blijven aan boord om verder te gaan met de ontwikkelingen en de uitbreiding van het product. De overname van ATX betekent ook de toetreding van CGM tot de tandheelkundige markt in deze regio. “Met deze overname hebben we onze positie op de Belgische markt versterkt en creëren we nieuwe strategische mogelijkheden om zorgverleners en gezondheidsdiensten te synchroniseren,” zegt Peter Van den Berge, Area Vice President CGM Belgium.

Cash betalingen beperkt bij de tandarts?


Even was er sprake van een beperking van de hoeveelheid cash die per patiŽnt zou mogen ontvangen worden. Het bedrag dat voor iedere "gewone" Belg geldt is 3000 euro, maar dit zou dus beperkt worden voor ontvangsten van tandartsen. Dank zij het verbeten verzet van VBT tegen deze maatregel, is deze maatregel van tafel geveegd...

MAG IK NOG CASH BETALEN?

 
 

Betalen met de bankkaart is de standaard geworden, er zijn maar weinig grote winkels waar je niet elektronisch kan betalen. Kan een winkelier een cashbetaling weigeren?

Beperkt tot € 3.000

 

Sinds 2014 is er een beperking opgesteld dat je maximaal € 3.000 cash kan betalen in de winkel, met een beperking van maximaal 10% van het factuurbedrag. De maatregel is er gekomen om de strijd tegen het witwassen van zwart geld aan te gaan. Deze berekening zorgde voor veel verwarring, daarom is er sinds oktober 2017 geen beperking meer van 10% op het factuurbedrag.

Concreet kan je steeds een betaling tot € 3.000 cash uitvoeren; is het factuurbedrag groter dan € 3.000, dan zal je minimaal het gedeelte dat de € 3.000 overschrijdt via overschrijving of bankkaart moeten betalen. Er mag niet gewerkt worden met deelbetalingen om de factuur in verschillende bedragen op te splitsen.

Loon cash uitbetalen

 

Sinds enkele jaren mag het nettoloon niet meer cash uitbetaald worden, dit dient te gebeuren via overschrijving of cheque.

Particuliere transacties

 

De grens van € 3.000 cash transacties is niet van toepassing tussen 2 particuliere partijen. Wanneer een wagen van particulier naar particulier verkocht wordt, kan deze volledig cash betaald worden. Koopt een particulier een wagen van een handelaar, dan geldt de grens van € 3.000 cash wel.

Aankoop onroerend goed

 

Bij de aankoop van een woning of een ander onroerend goed mag er niets cash betaald worden, alles dient te gebeuren via overschrijving of cheque.

Een nieuw hoofdstuk in het eHealth verhaal


Tandartsen die in aanmerking willen komen om te voldoen aan de voorwaarden van de telematicapremie waren tot nu toe verplicht een abonnement aan te gaan op Hector, de connectorsoftware van HealthConnect. Dit abonnement kan enkel aangegaan worden via het VVT waarbij VVT leden een korting krijgen. VBT heeft dit feitelijk monopolie reeds meermaals aangeklaagd.

Klik hier om de veel gestelde vragen te bekijken


VBT heeft de medische/tandheelkundige softwaremarkt afgetast en na uitgebreid onderzoek hebben we een akkoord gesloten met niemand minder dan de firma CompuGroup Medical(*). 
CompuGroup Medical (CGM) is een wereldspeler in de branche van de medische software. Bij ons is CGM vooral bekend van de software Windoc voor artsen en het Oxygen platform voor paramedische beroepen. 

CompuGroup Medical SE (CGM) heeft onlangs ook een overeenkomst gesloten voor 100% overname van Advanced Technology Explained N.V. (ATX). Het Belgische bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen voor tandartsen, orthodontisten en parodontologen (DentAdmin). 


Via hun platform OxyBoxy biedt CGM ook een connectorsoftware aan voor eHealth. Dit platform zal dankzij VBT kortelings ook beschikbaar zijn voor tandartsen. VBT heeft er ook voor gezorgd dat hun software werd uitgebreid met voor tandartsen noodzakelijke functionaliteiten zoals eTar. 
Zodoende kan via de connectorsoftware OxyBoxy en uw eigen dentale software vanaf 2018 ook voldaan worden aan de voorwaarden voor de telematicapremie.
OxyBoxy kan mits minimale programmering gekoppeld worden aan uw bestaande dentale software.

VBT heeft een akkoord gesloten met CompuGroup Medical om OxyBoxy aan te bieden aan 10 € (excl. btw) per maand en dit niet te koppelen aan enig lidmaatschap van een beroepsvereniging. 

Dus OxyBoxy zal beschikbaar zijn voor alle tandartsen aan dezelfde prijs. Wij hebben resoluut gekozen voor een oplossing waar alle tandartsen bij gebaat zijn. 

VBT denkt niet aan eigenbelang maar verdedigt alle Vlaamse tandartsen, het bewijs is er!  
(*) CompuGroup Medical (CGM) is een van de meest toonaangevende eHealth-bedrijven ter wereld. Het bedrijf genereert een jaarlijkse omzet van meer dan 550 miljoen euro met softwareproducten die ontworpen zijn om alle medische en organisatorische activiteiten in artsenpraktijken, apotheken, laboratoria en ziekenhuizen te ondersteunen. De dienstverlening van het bedrijf naar alle partijen die betrokken zijn bij het gezondheidszorgsysteem en de online individuele gezondheidsdossiers dragen bij tot een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. 

CompuGroup Medical heeft een uniek klantenbestand van ongeveer 400.000 artsen, tandartsen, apothekers en andere gezondheidswerkers in privé- en poliklinische settings. Met vestigingen in 19 landen en producten in meer dan 40 landen wereldwijd is CompuGroup Medical het eHealth-bedrijf met een van de grootste reikwijdtes onder eHealth-serviceproviders. 

Ongeveer 4.300 hooggekwalificeerde medewerkers ondersteunen klanten met innovatieve oplossingen voor de gestaag groeiende eisen van de gezondheidszorg.

Een tandprothese aanrekenen: gebruik van pseudocodenummers


Enkel VBT leden hebben toegang om dit artikel te bekijken.
Log bovenaan in met uw login gegevens of vraag terug uw paswoord op via deze link.

Nog geen lid? Klik dan hier om u te registreren.

Even vergelijken: de Nederlandse Zorgautoriteit maakt prestaties en tarieven 2018 bekend.


De NZa heeft de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie.

Download documenten : Tarieven NZA 2018

MyCareNet voor de tandarts


Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken.


Welke diensten kan u gebruiken, voor welke informatie ?

De diensten in Mycarenet voor tandartsen zijn:

 • Sinds 2014: consulteren van de verzekerbaarheid.
  Deze module biedt informatie over het verzekering statuut van de patiënt.

 • Sinds 1/1/2017: raadplegen van de tarieven (van verstrekkingen).
  Deze dienst biedt de tandarts de mogelijkheid na te gaan of een verstrekking al dan niet kan terugbetaald worden. Zo kan de tandarts bijvoorbeeld nagaan of de patiënt recht heeft op de terugbetaling voor een uitneembare prothese. Dit is nuttig als hij factureert in derdebetaler.

 • Sinds 1/1/2017: raadplegen van het GMD recht van de patiënt.
  Met de module kan de tandarts de GMD houder van de patiënt kennen of het feit dat er geen GMD houder is.

 • Sinds 1/3/2017: factureren in derdebetaler.
  Via de elektronische facturatie kan de tandarts de tandzorg makkelijk in derdebetaler aanrekenen en betaalt het ziekenfonds binnen de twee weken nadat zij de gegevens ontvangen hebben.

Voor informatie over deze diensten en het gebruik ervan, kan u op de informatieve MyCarenet-site van het Nationaal intermutualistisch college (NIC) terecht.

Hoe krijgt u toegang tot deze diensten ?

Al deze diensten zijn beschikbaar via uw softwarepakket als dat MyCarenet heeft geïntegreerd.

De 3 eerste diensten zijn ook beschikbaar op het MyCarenet-portaal voor de webtoepassingen.

Nieuwe regels kostendelende vereniging en BTW + update 31/01/2017


Afgelopen week deed het nieuws de ronde dat er dringend actie vereist was aangaande een btw-regeling voor tandartsen. Paniek overal. Een storm in een glas water, zo blijkt nu, want zelfs bij de btw administratie kunnen ze geen antwoorden verschaffen. We willen u langs deze weg de laatste informatie hieromtrent meegeven:


Wat is er gaande? 
De btw-administratie heeft toelichting verschaft bij de nieuwe btw-vrijstelling voor diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen (Circulaire nr. 31/2016). Hieruit blijkt dat (mogelijks) acties vereist zijn. Dit kan van belang zijn voor groeperingen, onverdeeldheden van vrijgestelde belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen die in het verleden hun kosten deelden en dit ongeacht of de groepering een onderscheiden juridisch bestaan kende van haar leden. We denken bijvoorbeeld aan groeperingen van dokters, van tandartsen, van scholen, van syndicale verenigingen, van allerhande vzw’s, van openbare instellingen, etc. die kosten doorrekenen, erelonen verdelen, vergoeding voor praktijk aanrekenen, …
 
Het is dan ook belangrijk om na te gaan of uw kostendelende vereniging mogelijks door deze nieuwe btw-vrijstelling geviseerd wordt. Voor hen moeten we immers onderzoeken of acties ondernomen moeten worden. Vallen ze nog onder de nieuwe, gewijzigde btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen? Zijn er specifieke acties vereist binnen de groepering en naar de btw-administratie toe (meldingsplicht, wat met personeel van de groepering, …)? Welke btw-verplichtingen moeten er vanaf heden volbracht worden?

Solo tandartspraktijk: geen wijzigingen – u hoeft verder niks te doen.
Groepspraktijk: valt onder deze wijziging – verder lezen.

Wat betekent dit voor u als tandarts?
 
Medische prestaties zijn vrijgesteld van btw (behalve esthetische). Onderlinge aanrekeningen binnen de associatie, zoals groepspraktijken, zijn vaak niet vrijgesteld, maar bleven tot nu toe buiten schot van de fiscus. Tot voor kort had de fiscus geen zicht op de bedragen en afspraken binnen uw associatie. Door een recente wetswijziging is er een meldingsplicht voor kosten delende verenigingen. De vrijstelling voor onderlinge aanrekeningen kunnen dan nog enkel ingeroepen worden wanneer de samenwerkingsovereenkomsten worden aangegeven bij de fiscus.

Het is niet de bedoeling dat er voor tandheelkundige prestaties btw wordt geheven. Men wil vooral zicht krijgen om onderlinge aanrekeningen. 
 
Een recente circulaire van 12 december 2016 heeft tot doel gehad de draagwijdte toe te lichten van de vrijstelling van diensten verricht door zelfstandige groeperingen voor hun leden waarin het nieuwe artikel 44, § 2bis, van het btw-Wetboek voorziet.
 
Het gaat hier over de btw die in sommige gevallen verschuldigd is door deze zelfstandige groeperingen op kosten die doorgerekend worden aan of verdeeld worden tussen de leden.
 
Dit nieuwe artikel 44, §2bis van het btw-Wetboek werd ingevoegd bij de wet van 26.05.2016 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen (BS 09.06.2016) en vervangt artikel 44, § 2, 1°bis, van het btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 43 van 05.07.1991 die met ingang van 01.07.2016 worden opgeheven.
 
Door een vraag van de Europese Commissie heeft België de regeling voor de zelfstandige groeperingen van personen (kostendelende verenigingen) afgestemd op de Europese voorschriften (art. 132, lid 1, punt f), richtlijn 2006/112/EG). 
 
Onder ‘zelfstandige groepering van personen’ wordt verstaan:
 
- de vereniging met rechtspersoonlijkheid;
- de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die onder een eigen benaming als afzonderlijke vereniging of groepering tegenover haar leden en tegenover derden optreedt
 
Het kenmerk van deze kostendelende vereniging is een permanente belangengemeenschap die door fysieke personen of door rechtspersonen wordt opgericht met het oog op rationalisering en om hun beheers- en exploitatiekosten te verminderen. Haar hoofdkenmerk is het gemeenschappelijk maken van de uitgaven die door de deelnemers of de leden worden gedragen.

Het gaat dus over een groepspraktijk, ongeacht of men als individu of vennootschap is vertegenwoordigd. 
De maatregel heeft geen toepassing op een solopraktijk

(Nieuwe) vrijstellingsregeling vanaf 1 juli 2016 door toepassing van bovenvermelde wetgeving en circulaire
 
Indien voormelde zelfstandige groeperingen aan een aantal voorwaarden voldoen moet er geen btw aangerekend worden op de interne kostenafrekeningen (nieuwe § 2bis in art. 44, Btw-wetboek):
 
- de leden van de groepering werken duurzaam samen. Er moet bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.  Zeer veel associaties beschikken over een dergelijke regeling (wat deontologisch ook een verplichting is). Een feitelijke vereniging volstaat.  Het is niet nodig hiervoor een overkoepelende vennootschap op te richten.
- de leden van de groepering oefenen op geregelde wijze een activiteit uit die op grond van artikel 44 van het Btw-wetboek is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. De vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden. In concreto betekent dit dat minstens 50 % van de omzet binnen het samenwerkingsverband moet vrijgesteld zijn van btw. Vb. u werkt als arts mee aan klinische studies, dus u genereert met uw activiteiten zowel vrijgestelde (verzorging van de patiënt) als btw-belaste omzet (onderzoek). Mogelijks kan u genieten van een bijzondere regeling voor klinische studies, waardoor u geen btw dient aan te geven op dit deel van uw omzet. Toch wordt u beschouwd als een gemengde btw plichtige.
 
Je omzet komt minstens 50% uit tandheelkundige prestaties
Het betreft een samenwerking tussen collega’s die niet éénmalig is maar dagelijks/wekelijks/maandelijks verder loopt. 
 
Maar zolang uw omzet van patiënten goed is voor de helft van uw omzet levert dit geen probleem op:
 
- de activiteiten van de groepering bestaan in het verrichten van diensten aan haar leden (dus geen goederen) die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor hun activiteit waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. Indien de groepering ook handelingen verricht aan niet-leden, vertegenwoordigen de handelingen verricht aan haar leden een overwegend deel van de activiteit van de groepering;
- de associatie moet een van de leden aparte identiteit met een eigen naam vormen : feitelijke vereniging X of samenwerkingsovereenkomst van de dienst X. Zij moet ook over een adres beschikken en er wordt een beheerder of verantwoordelijke aangesteld.
- de associatie moet ook een eigen bankrekening hebben en een eigen boekhouding voeren, afzonderlijk van de boekhouding van de leden.  Die moet voldoende onderbouwd zijn om de administratie toe te laten de naleving van de vrijstellingsvoorwaarden te controleren wat betreft de verdeling van de kosten.  Alle inkomende facturen die verband houden met de activiteit moeten op naam van de kosten delende vereniging staan en in de boekhouding opgenomen worden.
- de aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. Met andere woorden er mag geen winst gemaakt worden. De vergoedingen die uitgekeerd worden moeten bijgevolg kostendekkend zijn. Als A en B elk € 50 storten mogen de kosten ook niet meer dan 100 € bedragen.
- de vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring.
 
 
Registratieplicht
 
In feite was bovenstaande reglementering al geruime tijd van toepassing. Ingevolgde de update van de regels over de kostendelende verenigingen werd er echter een verplichting ingevoerd waarbij deze verenigingen zich moeten registreren (bekendmaken) bij de btw.
 
Dit zou uiterlijk vóór 31 januari 2017 met een aangetekende zending aan het plaatselijk btw-kantoor moeten worden gestuurd.

Aangezien er bijzonder veel vragen zijn aangaande de concrete toepassing, welke formulieren/formaliteiten moeten ingevuld of opgemaakt worden, de btw-kantoren zelfs nog niet op de hoogte zijn van deze maatregel, de btw-administratie nog geen antwoord kan geven op specifieke vragen van de beroepsgroepen, is deze datum absoluut niet realistisch.
Even afwachten tot wanneer alle instanties de juiste antwoorden kunnen geven is dan ook aangewezen. 
 
In concreto
 
1. Wij raden u aan de verdere berichtgeving te volgen via onze website. We staan in contact met de btw-administratie om snel duidelijkheid te kunnen brengen. 
2. Indien u in een groepspraktijk werkzaam bent, raden wij u aan contact op te nemen met uw boekhouder/fiscalist en deze info over te maken. Zij zullen dan verder de nodige stappen ondernemen van zodra dat mogelijk is. Zij kennen uw persoonlijke situatie het best van al. 
3. Aangezien er veel onduidelijkheden zijn en de btw-kantoren nog niet geïnformeerd zijn, zal de vooropgestelde termijn van 31 januari 2017 niet realistisch zijn. U hoeft dan ook geen overhaaste beslissingen te nemen. 

Update 31/01/2017: Persbericht Financiën : 

 

Uitstel meldingsplicht zelfstandige groepering tot 31 maart 2017

Ingevolge de sedert 1 juli 2016 gewijzigde vrijstellingsregeling voor diensten die zelfstandige groeperingen aan hun leden verrichten (artikel 44, § 2bis Wbtw), moeten dergelijke verenigingen de aanvang van hun activiteit melden binnen de maand na de aanvang van hun activiteit. De op 1 juli 2016 reeds bestaande zelfstandige groeperingen moesten zich ook melden bij de fiscus uiterlijk op 1 augustus.

In zijn circulaire over deze regeling voorzag de fiscus in een uitstel van deze meldingsplicht tot 31 januari 2017.

In onze mailing 2017/03 van 25 januari 2017, kondigden wij reeds aan dat er een gedoogperiode zou worden toegestaan.

De fiscus bevestigt nu dat zelfstandige groeperingen tijd hebben tot 31 maart 2017 om aan deze meldingsplicht te voldoen.Informele contacten tussen VBT en BTW ambtenaren geven aan dat deze materie geen prioriteit vormt zolang er geen duidelijkheid bestaat binnen de administratie. 

Ons advies blijft dan nog steeds : 

1. indien u samenwerkt met collega's, verwittigt u best uw boekhouder (zowel de praktijkhouder als de samenwerkende collega's), zodat ten gepaste tijde de nodige formaliteiten in orde kunnen worden gebracht. 

2. er komt allicht meer duidelijkheid de komende weken/maanden. U kan dus beter de verdere berichtgeving afwachten. 
Problemen met Recip-E


EHealth blokkeert bij sommige tandartsen het elektronisch voorschrift met de foutmelding:


[ERR200062] Een lege SAML attribute designator is gevonden in de SAML, contacteer eHealth waarom volgende attribute niet ingevuld is: urn:be:fgov:person:ssin:ehealth:1.0:dentist:nihii11

 

Oorzaak van dit probleem

Als u deze foutmelding krijgt betekent dit (volgens eHealth) dat het diploma van de zorgverstrekker niet zou geviseerd zijn door de FOD Volksgezondheid. Aangezien verschillende tandartsen dit probleem ondervinden wiens diploma weldegelijk geviseerd werd betreft het vermoedelijk een administratieve fout.

 

Oplossing?

Uit de fout melding die u krijgt bij versturen van recip-e blijkt er een probleem te zijn met uw tandarts Riziv nummer.

Het blijkt dat sommige tandartsen om verscheidene redenen, die niet altijd correct kunnen achterhaald worden, inderdaad van de visumlijst verwijderd zijn.

Beste oplossing bestaat erin om een kopie van het diploma (met stempel) en eID (beide kanten) door te sturen naar visa@gezondheid.belgie.be en af te wachten.


Zorg er in elk geval voor dat de kopie, scan of de pdf van zeer hoge kwaliteit is want anders wordt die geweigerd als zijnde onleesbaar.
De geneugten van digitale overheid met andere woorden :-)Controle DGEC ivm panoramische opnames


Er is terug een actie lopende van de DGEC die controleert of er bij het nemen van OPG's (en waarvoor ook terugbetaling gevraagd werd) voldaan wordt aan de richtlijnen. We herhalen deze richtlijnen hier nog eens.

Wat zijn de richtlijnen om een panoramische radiografie uit te voeren?

 1. Het  gebruik van de panoramische opname dient voorbehouden voor die gevallen met bewezen nut voor diagnose en/of  behandeling  van de patiënt.
 2. Een panoramische opname kan dus enkel gemaakt als, na een grondig klinisch onderzoek van de patiënt, blijkt dat bijkomende radiologische informatie nodig is om de diagnose te stellen of de behandeling uit te voeren. Het gaat daarbij om radiologische informatie van een ruimer of ander opnamegebied dan mogelijk met de intra-orale opname. 
 3. Voorafgaand aan het maken van de panoramische opname dient de beschikbaarheid van bestaande radiologische opnames nagekeken, zodat reeds beschikbare radiologische informatie desgevallend kan gebruikt worden.
 4. Als voorafgaand beeldmateriaal beschikbaar is, kan een nieuwe panoramische opname enkel geïndiceerd zijn, als er onvoldoende informatie geput kan worden uit het klinisch onderzoek en het bestaande beeldmateriaal om de diagnose te stellen of de behandeling uit te voeren.  Panoramische  opnames zijn niet aangewezen
  • als het gaat om een screeningsopname van een nieuwe patiënt zonder voorafgaand klinisch onderzoek;
  • als het gaat om een herhaalde opname bij een patiënt zonder nieuwe klinische noodzaak;
  • als patiënt- of toestelgebonden factoren verhinderen om een diagnostisch aanvaardbare opname te maken aan een redelijke stralingsdosis .
 5. Standaardintervallen gelden niet als verantwoording voor een nieuwe panoramische opname.  Het rechtvaardigen van een opname gebeurt op basis van de patiënt-specifieke klinische en radiologische informatie.
 6. Het  gebruik van de panoramische opname dient  in het bijzonder beperkt bij kinderen en zwangeren. Risico’s zijn leeftijdsgebonden, met de grootste risico’s voor de foetus en de kleinste kinderen. Indien klinisch onderzoek een panoramische radiografie rechtvaardigt, dienen bijkomende dosisreducerende maatregelen gebruikt te worden (specifiek kinderprogramma of vermindering veldgrootte, mA, rotatietijd,..). Indien een jong kind niet in staat is om stil te blijven staan, tijdens de rotatiebeweging van een panoramisch toestel, is een panoramische opname niet gerechtvaardigd.

Flossen is absoluut geen tijdverlies.


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen waarschuwt tegen het ongenuanceerd beeld dat momenteel van flossen wordt opgehangen. Tandplak vormt zich op elk vlak van een tand. De accumulatie van plak bacteriŽn kan een ontstekingsreactie veroorzaken die uiteindelijk leidt tot gingivitis(tandvleesontsteking) en, indien onbehandeld, verder evolueert tot parodontitis (ontsteking van de weefsels rond de tand).

Tandarts-parodontoloog Frank Herrebout van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) legt uit: “Onbehandelde parodontitis kan leiden tot verlies van tanden en een verhoogd risico voor heel wat andere systemische ziekten zoals diabetes en hartziekte. Flossen zorgt voor het verwijderen van plak bacteriën en etensresten uit gebieden in de mond (de ruimtes tussen de tanden = interdentaal) waar de tandenborstel niet bij kan. Flossen maakt deel uit van de interdentale reiniging en afhankelijk van de grootte van de interdentale ruimte kan je hiervoor flossen ofwel ragers (= interdentale borsteltjes) gebruiken. Je tandarts is de geschikte persoon om je hierbij te adviseren.

Zomaar flossen afdoen als tijdverspilling is dus geen goede zaak voor de mondgezondheid. Ook de American Academy of Periodontology (Amerikaanse vereniging van parodontologen met meer dan 8000 leden-tandartsen) blijft patiënten aanraden om dagelijks te flossen, omdat de wetenschappelijke studies waarop het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid zich baseerde om de richtlijn aan te passen van onvoldoende kwaliteit bleken: “Omdat de ontwikkeling van parodontitis traag verloopt en vanwege de verschillende factoren die van invloed zijn op de progressie van de ziekte, worden studies die de werkzaamheid van het dagelijks flossen onderzoeken best uitgevoerd over een aantal jaren en onder een grote onderzoekspopulatie. Een groot deel van de huidige gegevens blijkt geen grote steekproef te gebruiken of onderzoekt gezondheid van het tandvlees over een zeer beperkte tijd. Bovendien onderzoeken veel van de bestaande studies niet de tekenen van parodontale gezondheid, zoals ontsteking of klinisch aanhechtingsverlies (tanden die “gaan uitgroeien”). Gezien het ontbreken van kwaliteitsonderzoek hierover, is het aangeraden dat patiënten blijven flossen als een onderdeel van hun dagelijkse mondhygiëne”.

Dit is zeker belangrijk als men weet dat een van de conclusies van de laatste mondgezondheidsenquête[1] net was dat het tandvlees van de Belgische bevolking meer aandacht verdiende: “Ongeveer één derde van de onderzochten (33%) vertoonde ontstekingsverschijnselen aan het tandvlees. Een bijkomende 18% vertoonde blijvende en onomkeerbare schade. De parodontale gezondheidstoestand neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. “

In het licht van bovenstaande gegevens is het dus van kapitaal belang dat patiënten blijven poetsen, flossen en minstens jaarlijks op controlebezoek gaan bij hun tandarts, die o.a. de gezondheid van het tandvlees kan beoordelen en vroegtijdig kan ingrijpen bij eventuele problemen.[1] Dataregistratie – en evaluatie mondgezondheid Belgische bevolking 2012-2014. In opdracht van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?


Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie de medische kosten van vreemdelingen in BelgiŽ kan betalen. Deze informatieve tekst hieronder geeft uitleg over de zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen van medische kosten voor vreemdelingen in BelgiŽ. Soms kunnen verschillende terugbetalingsregelingen met elkaar gecombineerd worden.

Download documenten : Regeling Medische Kosten Vreemdelingen
Aanvraagformulier
Attest Spoedeisende Hulp

KB 78 is niet meer


De Wet van 10 mei 2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18.06.2015, vervangt het vertrouwde K.B. nr. 78 dat steeds de basis is geweest van onze beroepswetgeving.

De GecoŲrdineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bevat de geactualiseerde en geconsolideerde tekst van het K.B. nr. 78, en een lijst van artikelen die in de toekomst moeten aangepast worden. De publicatie eindigt met de adviezen van de Raad van State.

De volledige tekst van de wet kan u hier vinden.

Nomenclatuur : forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging


Sinds 1 oktober 2015 is er een forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging. Die regeling vult de regeling aan die van toepassing is tijdens de georganiseerde wachtdiensten.

Forfait voor dringende tandverzorging (algemeen)

Voor de behandeling van acute tandpijn bij één of meerdere blijvende tanden, waarbij het pulpaweefsel wordt verwijderd met tijdelijk afsluiten van de wortelkanalen, is er vanaf 1 oktober 2015 een nieuwe verstrekking:

 • voor personen jonger dan 18 jaar: het nomenclatuurnummer 373774-373785
 • voor personen vanaf 18 jaar: het nomenclatuurnummer 303774-303785.

De voorwaarden:

 • Het gaat om dringende zorg, met behandeling binnen de 24 uur na aanvraag van de patiënt.
 • De verstrekking is eenmaal per jaar terugbetaald.
 • De verstrekking vergoedt de gebruikte diagnostische hulpmiddelen en kan met geen andere tandheelkundige en/of stomatologische verstrekking samengaan op dezelfde dag. 

Forfait voor dringende tandverzorging tijdens de georganiseerde wachtdienst

Voor de behandeling van acute tandpijn bij één of meerdere blijvende tanden, waarbij het pulpaweefsel wordt verwijderd met tijdelijk afsluiten van de wortelkanalen en/of aanbrengen van tijdelijke vullingen is er de volgende verstrekking:

 • voor personen jonger dan 18 jaar: het nomenclatuurnummer 373575-373586
 • voor personen vanaf 18 jaar: het nomenclatuurnummer 303575-303586.

De voorwaarden:

 • Het gaat om dringende zorg met behandeling tijdens een georganiseerde wachtdienst:
  • ’s nachts van 21 u tot 8 u of
  • op zaterdag, zondag of een feestdag van 8 u tot 21 u of
  • op een specifiek erkende brugdag.
 • De verstrekking vergoedt de gebruikte diagnostische hulpmiddelen en kan met geen andere tandheelkundige en/of stomatologische verstrekking samengaan op dezelfde dag. 

Honorarium voor het forfait voor dringende tandverzorging

Het honorarium voor de forfaits voor dringende tandverzorging is hetzelfde, ongeacht of de verzorging op weekdagen plaatsvindt of tijdens de georganiseerde wachtdienst.

Nomenclatuur : hoe de zorg aanrekenen?


Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om het van de patiŽnt ontvangen bedrag voor de verleende verstrekkingen (betaling met geld of via bankkaart) op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering te vermelden.

Opdat u gemakkelijker zou voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het vermelden van het ontvangen bedrag en van het nr. van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), zijn ook de getuigschriften voor verstrekte hulp aangepast en vereenvoudigd sinds 1 juli 2015.

Update: U kunt de oude GVH's gebruiken tot tot 31 december 2016 (getuigschriften in de vorm van boekjes, getuigschriften in de vorm van printbare kettingformulieren, verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp (model D)).

Voor alle geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd vanaf vanaf 1 januari 2017 mag u enkel de nieuwe GVH's gebruiken.

U zal de nieuwe modellen van de getuigschriften kunnen bestellen:

vanaf 1 juli 2015 in de vorm van voorschriftenboekjes

vanaf 1 december 2015 in de vorm van printbare kettingformulieren.

Voor verdere info, zie de website van het RIZIV:Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiŽnt


Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiŽnt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn.

In welke situaties moet u een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken?

 1. Als u tegelijkertijd vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen aanrekent. Vanaf 1 juli 2015 moet u een bewijsstuk uitreiken als u tegelijkertijd vergoedbare verstrekkingen en niet-vergoedbare verstrekkingen (waarin de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet tegemoetkomt) aanrekent. 

 2. Als u verstrekkingen elektronisch in de derdebetalersregeling factureert, omdat de patiënt in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangt.

Wat moet er in het bewijsstuk worden vermeld?

De GVU-wet legt een reeks vermeldingen vast. Die moeten op het bewijsstuk worden vermeld. Elke sector kan echter aan het Verzekeringscomité voorstellen om die lijst, binnen de grenzen die zijn vastgesteld in de wet, aan te passen rekening houdende met de specifieke eigenschappen van de sector.

Volledig bewijsstuk

Het bewijsstuk moet het volgende bevatten:

 • Het totaal te betalen bedrag (met inbegrip van de al betaalde voorschotten)
 • Lijst van de betrokken vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking:
  • Het nomenclatuurnummer of de omschrijving
  • Het bedrag dat krachtens de tarieven is betaald
  • Het bedrag dat de patiënt als supplement heeft betaald
  • De tegemoetkoming die rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd
 • Lijst van de betrokken niet-vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking:
  • De omschrijving
  • Het te betalen bedrag

Vereenvoudigd bewijsstuk

Dat bewijsstuk kan worden uitgereikt wanneer een GVH dat alle vergoedbare verstrekkingen bevat, aan de patiënt werd uitgereikt.

 • Het totaal te betalen bedrag (met inbegrip van de reeds betaalde voorschotten)
 • Het totaal te betalen bedrag voor de vergoedbare verstrekkingen (waarvan geen details worden gegeven, aangezien die op het GVH vermeld staan)
 • Lijst van de betrokken niet-vergoedbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking:
  • De omschrijving
  • Het te betalen bedrag

Bestaat er een model van bewijsstuk?

De GVU-wet voorziet niet in een model van bewijsstuk, maar dat kan per sector worden opgelegd.

Kan een factuur gelden als bewijsstuk?

Ja.
Als u een factuur uitreikt voor het geheel van de verstrekkingen (vergoedbare en niet-vergoedbare), die alle verplichte vermeldingen bevat die bij wet en eventueel door het Verzekeringscomité zijn vastgelegd (artikel 53, §1/2, zevende lid, van de GVU-wet), dan geldt die factuur als bewijsstuk.

Is er een kopie te bewaren ?

Moet u een kopie van het bewijsstuk bewaren?

Ja.
Op verzoek van de belastingadministratie moet u een kopie van het bewijsstuk kunnen voorleggen met daarop de gegevens die in het originele bewijsstuk zijn opgenomen, met uitzondering van de gegevens betreffende de identiteit van de patiënt.

Hoelang moet u een kopie van het bewijsstuk bewaren?

U moet de kopie van het bewijsstuk bewaren, tot het verstrijken van het zevende jaar of zevende boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. (Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 – artikelen 315-315bis).

Moet de patiënt het bewijsstuk bewaren?

Neen.
De patiënt is niet verplicht om het bewijsstuk te bewaren.

Mag het uitreiken van het bewijsstuk gelden als een vergoedingsvoorwaarde?

Nee.
U moet de patiënt het bewijsstuk uitreiken dat een overzicht bevat van de vergoedbare verstrekkingen en eventueel de niet-vergoedbare verstrekkingen. Het bewijsstuk moet niet aan het ziekenfonds worden bezorgd.

Inspectie van tandartsen door het fagg


Medische hulpmiddelen: koop uw medische hulpmiddelen ALLEEN via het legale circuit, d.w.z. via een bij het fagg aangemelde verdeler. Geneesmiddelen: enkel vergunde of geregistreerde geneesmiddelen mogen in BelgiŽ gebruikt worden.


In België staat het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) als bevoegde autoriteit in voor het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van
geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Het fagg wil de controles bij tandartsen versterken. In de nabije toekomst zal hiervoor een inspectieprogramma worden opgesteld en uitgevoerd zodat ze een goed zicht krijgen op de sector.
Het fagg wil u nu al herinneren aan enkele belangrijke elementen over medische hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Voor meer info zie het schrijven van de fagg in de link hieronder.

Download documenten :

De verplichte regeling derde betalende/ derde betaler


Met alle maatregelen die ons boven het hoofd hangen belooft het een hete herfst te worden.

Vandaar dat wij reeds vorig jaar bij de opstart van de besprekingen, als enige beroepsvereniging, een schriftelijk advies hebben neergelegd binnen het RIZIV om de nodige randvoorwaarden te bekomen bij de implementatie van de verplichte regeling derdebetalende.
 
VBT eist klare taal in verband met de wettelijke bepalingen, de technische toegankelijkheid tot MyCareNet en de randvoorwaarden van de verplichte regeling derdebetalende.
 

VBT voorstel voor de derdebetalersregeling bij invoering  

Voor VBT kan de derdebetalersregeling enkel ingevoerd worden mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • De aanvraag tot uitbetaling door de tandarts kan minimum 2-wekelijks gebeuren

 • De uitbetaling van de vergoeding gebeurt binnen de 10 werkdagen na het indienen van de aanvraag

 • Er een (digitaal) mondpaspoort komt voor elke rechthebbende waarin de mondgezondheidssituatie en het behandelplan opgenomen wordt. Dit verschaft meteen duidelijkheid of de rechthebbende wel degelijk in aanmerking komt voor de derdebetalersregeling

 • Verplichte 6-maandelijks preventieve controle en opvolging over de uitvoering van het voorgestelde behandelingsplan

 • Enkel de volledig gedeconventioneerde tandartsen mogen supplementen vragen

 • Er bestaan duidelijke afspraken of procedures bij dispuut met de uitbetalende instelling

   

Bij invulling van deze voorwaarden kan de derdebetalersregeling voor de volgende prestaties:

 • Enkel de nomenclatuurnummers waarvoor vergoeding van de tandarts kan verzekerd worden, kunnen opgenomen worden in de regeling

 • Nomenclatuurnummers waarin een beperking in de tijd zit worden niet opgenomen in de regeling: oa OPG, reiniging, prothese.

 • Volgende prestatiegebieden vallen dus buiten de derdebetalersregeling: stomatologie, parodontologie, orthodontie

 • Endodontische behandeling wordt niet opgenomen in de derdebetalersregeling tenzij er een apart nomenclatuurnummer voor extirpatie gecreëerd wordt

 • Behandeling aan derdebetalerstarief kan enkel plaatsvinden tijdens de normale praktijkuren (van 8.30 tot 18.30).

 • Bij gebruik van de wachtdienstregeling wordt een forfait van 10 euro onmiddellijk geïnd.

   

Daarenboven wil VBT dat er duidelijkheid is verschaft over:

 • Hoe omgegaan moet worden met de patiënten die niet onder de sociale zekerheid vallen (vb. illegalen, (nog) niet geregulariseerden)

 • Hoe niet-geconventioneerde tandartsen dienen om te gaan met deze regeling

 • Hoe de tandarts zal vergoed worden voor de bijkomende administratie die gepaard gaat met deze regeling

VBT-Visie op de tandheelkunde 2020


De VBT-visie 2020 werd gelanceerd op de proclamatie UGent 2013.

Met deze visie geeft de VBT invulling aan hoe wij denken over een aantal belangrijke domeinen in de tandheelkunde in België. Aan de basis voor het opstellen van dit visiedocument ligt onze permanente bezorgdheid voor de situatie van de tandheelkunde in ons land en voor de manier waarop de tandarts zijn/haar beroep kan uitoefenen. Uiteraard zijn we hierbij niet blind voor de impact die dit heeft op de mondgezondheid van de bevolking en op de openbare middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Als beroepsvereniging kunnen wij niet anders dan hiervoor aandacht hebben opdat nu en in de toekomst onze leden en collega’s hun beroep in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren. Door samen met de collega’s, de overheid en alle andere betrokken partijen (o.a. ziekenfondsen, onderwijs, ...) te werken aan deze toekomstgerichte visie, zullen we erin slagen om zowel voor de patiënt als de tandarts maar ook voor de maatschappij een aantrekkelijke situatie te creëren.

Download documenten : VBT Visie op de tandheelkunde 2020

P-waarde officieel


De uitoefening van het vrij beroep krijgt een knauw. Vanaf 1 maart 2013 treedt de fameuze P-waarde in werking.

De VBT heeft de softwarehuizen gevraagd om de verrekening van de P-waarden te kunnen opvolgen.

 

VBT-startersgids


De VBT-startersgids 2019 staat online.

 De VBT-startersgids is gratis te downloaden. 

Stagiairs kunnen zich gratis als lid registreren, een algemeen tandarts, minder dan 3 jaar afgestudeerd, kan zich als lid registreren aan verminderde prijs (slechts € 100,00). 

Download documenten : VBT Startersgids 2019

P-waarde


De plafonnering wordt het beroep in de maag gesplitst, ondanks hevig VBT verzet

Zoals vroeger al werd bericht werd door de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen (NCTZ) gekozen om de outliers aan te pakken via het instellen van een plafonnering, ondanks het verzet van een groot deel van de leden van de tandartsenbank. Het voorstel werd met de kleinst mogelijke meerderheid door de tandartsenafvaardiging aanvaard, hetgeen aantoont hoe diep de verdeeldheid was. De TTR  moest met deze opdracht van het NCTZ een plafonneringsvoorstel uitwerken voor 1 mei om een halve indexverhoging te redden.

De VBT heeft in de NCTZ van 24.04.2012 tegen het systeem van plafonnering gestemd en wel om de volgende redenen:

 •  Het systeem van plafonnering is een regelrechte aanfluiting  van en onverenigbaar met de principes van het vrij beroep. Extra regelneverij is nu net het laatste wat wij nodig hebben. Dit systeem zal weer een extra administratieve belasting betekenen voor alle tandartsen en zal dus ook u, als goed menende en correct werkende tandarts treffen. 
 • Het systeem van plafonnering werd niet ontwikkeld op basis van een grondige studie, maar er werd wat gegoocheld met enkele cijfers en na veel natte vingerwerk werd een zogenaamde P- waarde toegekend aan elke verstrekking van artikel 5 (raadplegingen, preventie, extracties, parodontologie, conserverende zorg, orthodontie, prothese, orale implantaten en radiologie), de prestaties uit artikel 14L (Stomatologie) vallen erbuiten.  
  Erger nog: in de bepaling van de P-waarde wordt letterlijk gezegd dat ze "gemoduleerd is in functie van het aandeel van de materiaalkost". Dat wil zeggen dat van hogerhand nu zwart op wit wordt vastgesteld, voor elke Belgische tandarts, wat het deel is van de materiaalkosten in zijn of haar geleverde prestaties. Hier wordt gewoon voorbijgegaan aan het feit dat de materiaalkosten van praktijk tot praktijk verschillend zijn, afhankelijk van de praktijkvoering.
 • Het systeem zoals het nu is ontworpen gaat met de botte hakbijl de tandarts te lijf. In de oorspronkelijke opdracht van de NCTZ aan de TTR (dit is de instantie die de nomenclatuuraanpassing moest voorbereiden om de plafonnering in te stellen) was nochtans duidelijk gesteld dat dit niet het geval mocht zijn. In die bewuste opdracht staat letterlijk: " Dit moet ertoe leiden dat DGEC, na onderzoek van de gemiddelde omzet van de tandheelkundige per dag en van de realiteit en de conformiteit van de vertrekkingen met de nomenclatuur, het deel dat het plafond overschrijdt terug kan vorderen van de zorgverlener."
  Er stond dus ingebouwd dat de tandarts recht had op een onderzoek en dus ook de kans kreeg om zich te verdedigen tegen onterechte aantijgingen. Het vermoeden van onschuld met andere woorden. In het voorstel van de TTR naar de NCTZ is van dat recht op verdediging en vermoeden van onschuld niets meer te merken, integendeel: met de nu door de NCTZ aanvaarde tekst krijgt de DGEC een wapen in handen waardoor de DGEC tegenover u zowel rechter als jury als beul kan spelen. De rechten van de verdediging worden hier met de voeten getreden, een rechtstaat onwaardig.
  Je zal maar een hardwerkende tandarts zijn met een goed georganiseerde praktijk of werkend op verschillende stoelen. Je gemiddelde P-waarde wordt bekeken gedurende een periode van minstens 30 werkdagen en wanneer die de arbitrair en op geen enkel objectief criterium gestoelde, vastgestelde grens overschrijdt wordt je automatisch gemerkt als "outlier", fraudeur met andere woorden in de ogen van het RIZIV en gaat de DGEC machine in werking. Naast het terugvorderen van de overschrijding van het plafond dat automatisch doorgaat, zonder mogelijkheid van verweer van uw kant, krijg je dan als extra sanctie ook nog eens de "gewone" doorlichting op conformiteit van de DGEC voorgeschoteld, met o.a. onderzoek bij je patiënten zodat ook die op de hoogte kunnen worden gebracht van welke asociale fraudeur je eigenlijk wel bent: wat een nachtmerrie…
 • Wij vinden het onaanvaardbaar dat een dienst zoals de DGEC die speciaal in het leven werd geroepen om fraude op te sporen en te counteren, die opdracht afwentelt op het voltallig beroep en niet in staat blijkt om de nodige middelen zelf te ontwikkelen om zijn taak te vervullen.
 • Wij vinden het onaanvaardbaar dat voor het aanpakken van een veertigtal  superfraudeurs, die geïdentificeerd  en bekend zijn  bij de DGEC het volledig beroep onderworpen wordt aan een draak van een maatregel: vanaf nu en voor de rest van zijn of haar loopbaan zal iedere tandarts gedoemd zijn om zijn of haar gemiddelde P-waarde in de gaten te houden, om niet per ongeluk voor de ganse goegemeente als hardcore fraudeur gebrandmerkt te worden. Dit in plaats van zich te kunnen bezighouden met zijn of haar core business: het verzorgen van de patiënten. Van een hypotheek op het beroep gesproken!


De VBT heeft getracht de schade te beperken door de arbitrair gekozen gemiddelde P-waarde per dag en  de totale P-waarde per jaar  zo hoog mogelijk te stellen. We werden daarin gelukkig gevolgd door de bank van de ziekenfondsen, die ook met zoveel woorden toegaven dat dit systeem verre van ideaal is en dat de tandartsen in hoge mate afhankelijk zullen zijn van de goodwill van de DGEC om dit wapen niet tegen het beroep te gebruiken.


De voorstanders van het systeem zullen u trachten wijs te maken dat enkel de fraudeurs zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van deze nomenclatuurwijziging, en heel misschien (en hopelijk) hebben ze gelijk, maar als beroep hebben we hier geen enkele garantie over gekregen. Wel integendeel: de draak van plafonnering zal gebetonneerd worden in de tandheelkundige nomenclatuur, tenzij het Verzekeringscomité, waar   veel  vertegenwoordigers van de andere zorgverleners in zetelen dit voorstel verwijst naar waar het thuishoort: in de papiermand!  
Door onze bekommernis om het vrij beroep te vrijwaren worden wij in ons verzet tegen de plafonnering volledig  gesteund door de andere medische sectoren.


In het andere geval hebben de voorstanders van dit systeem een eeuwigdurende hypotheek genomen op uw toekomst en de toekomst van de komende generaties tandartsen in België, enkel en alleen om vandaag een indexering veilig te stellen van amper 1,4%. Want let wel: voor deze keer is de VBT erin geslaagd de hoogte van de gemiddelde P-waarde per dag hoog te laten leggen, wat er in de toekomst te gebeuren staat met die waardebepaling, daar heeft iedereen het raden naar…

Reden te meer om te blijven ijveren en zelfs het versterken van het huidig aanwezige pluralisme in de beroepsverdediging.

U heeft alvast de belofte van de VBT dat wij blijven vechten voor u en de toekomst van de tandheelkunde.

================================================


Om heel de plafonnering te verduidelijken geven we u hierbij de werkwijze hoe de P-waarde wordt berekend en de volledige lijst van de P-waarden zoals die in de nomenclatuur zal opgenomen worden.

 •  De berekening:
  We vertrekken vanuit het conventiehonorarium 2010. 
  Om geen problemen te hebben met de L,K en N-waarden werd een nieuwe waarde, namelijk de P-waarde, toegekend aan alle prestaties van artikel 5.
  Deze P-waarde wordt bepaald door het conventiehonorarium van de prestatie te delen door het conventiehonorarium van de tweede intra -buccale radiografie (6,98 = de laagste nominale waarde in de conventiehonoraria). Er is ook "rekening" gehouden met de materiaalkost (arbitrair)van de verschillende prestaties door het invoeren van een ratio (R)**. Dit is een coëfficiënt die verschillend kan zijn afhankelijk van de prestatie(bvb voor conserverende is de R= 0,8). Jammer genoeg is deze ratio puur natte vingerwerk, zonder enige studie, maar wordt deze kostenstructuur van overheidswege voor eens en altijd opgelegd.

  P=(conventiehonorarium 2010 van de prestatie)/(conventiehonorarium van de tweede intra -buccale radiografie) x R

  Enkele voorbeelden:

  304415 (drievlaksvulling of meer op blijvende tanden = 18 jaar): de P-waarde is gelijk aan 6
  Hoe wordt dit berekend?

  P=(54,82 (conventiehonorarium 304415))/(6,98 (conventiehonorarium tweede cliché) ) x  0,8 = 6,28
  Er wordt afgerond naar gehele getallen zodat we in dit geval aan 6 komen.

  306935 (volledige onderprothese):   Voor prothese is de R= 0,5

  P=(526,61 (conventiehonorarium 306935))/(6,98 (conventiehonorarium tweede cliché) ) x 0,5 = 37,72.
   Hier wordt de P waarde afgerond naar 38.
 • De waarden van de plafonnering:

  De jaarplafonnering is vastgelegd op 45.000 P waarden hetgeen overeenkomt met 315.000 euro aan terugbetaalde prestaties uit de nomenclatuur.

  De dagplafonnering is vastgelegd op 200 P per werkdag.

  Er is een minimumactiviteit van 6 verstrekkingen nodig opdat een werkdag in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het daggemiddelde. Er zullen steekproeven gedaan worden over een gegeven periode die niet korter mag zijn dan 30 werkdagen (let op: MINIMUM 30 dagen).
 •  Aanpakken van de outliers:

  De VBT is het absoluut eens dat  de veelverbruikers (versta fraudeurs) moeten aangepakt worden en bieden onze volledige medewerking aan het RIZIV en de DGEC om naar oplossingen te zoeken. Maar een plafonnering zoals die nu voorligt zonder enige garanties en duidelijke afspraken is onaanvaardbaar!
  Wij wachten op een signaal van het RIZIV en de DGEC!

Vragen over de plafonnering: U kan met al uw vragen terecht op vragen@vbt.be, wij zullen ons best doen om u wegwijs te maken in deze historische vergissing.


(**) Een Ratio-waarde 1 wordt toegekend aan heel wat prestaties zoals o.a. raadplegingen, paro, ortho en radiologie. Dit wil zeggen dat hierdoor gesteld wordt dat voor deze prestaties geen of verwaarloosbare werkingskosten gemaakt dienen te worden… Wat dan met de alsmaar stijgende kosten voor hygiënemaatregelen in de tandartspraktijk? Maatregelen die in de nabije toekomst nog gaan verscherpt worden? Wat met de algemene kosten van een praktijk die toch over alle patiënten en dus ook over alle prestaties dienen verrekend te worden?