Covid-19 PROTOCOL


Covid-19 PROTOCOL voor perifere tandheelkundige zorgverlening in een georganiseerde wachtdienst

Versie: 19 maart 2020

Opgesteld in nauw overleg met de tandheelkundige diensten van de universitaire ziekenhuizen UZ Gent en UZ Leuven.

 

Op dit moment vormen tandheelkundige zorgverleners één van de meest risicovolle beroepen omwille van de aerosols die geproduceerd worden bij de meeste van de behandelingen, het nauwe contact met de patiënten en de snelle opeenvolging van patiënten in een beperkte ruimte.
Dit vormt een risico voor de zorgverleners zelf, de medewerkers en alle personen die in het kabinet komen.  

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN

 

HEB JE ZELF RESPIRATOIRE KLACHTEN, OOK EEN MILDE VORM, DAN BEN JE VERPLICHT OM THUIS TE BLIJVEN EN KAN JE NIET DEELNEMEN AAN DE ZORGVERLENING

GA ERVAN UIT DAT JE ZELF DRAGER BENT EN DUS OOK EEN POTENTIEEL GEVAAR VORMT VOOR JE COLLEGA’S EN JE PATIENTEN

Dit betekent:

·         Besteed voldoende aandacht aan een correcte handhygiëne.

·         Draag aangepaste beroepskledij en vervang die regelmatig.

·         Raak zo weinig mogelijk oppervlakken aan.

·         Hou voldoende afstand met andere personen (social distance van 1,5 à 2 m).

·         Ontsmet regelmatig de gemeenschappelijke ruimten, oppervlakken en telefoons.

·         Kom zo weinig mogelijk op de werkvloer, enkel indien echt nodig.

·         Vermijd keuvelen onder collega's.

·         Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen:
> DRAAG op elk ogenblik minimaal een klassiek chirurgisch MASKER en een goed aansluitende BESCHERMBRIL
> RAAK het mondmasker NIET AAN (vochtige mondmaskers verliezen hun efficiëntie en beschermen dan onvoldoende)

-          Zorg dat uw masker goed aansluit op uw gezicht

-          Blijf je mondmasker dragen, ook bv om te bellen aan de balie

-          Blijf je mondmasker dragen om de patiënt uit de wachtzaal op te halen

-          Blijf je mondmasker zoveel als mogelijk dragen tijdens pauzemomenten

 

 


TRIAGE


TRIAGE (TELEFONISCH) VAN PATIENTEN IS HEEL BELANGRIJK - WEES STRENG !!

 

             Behandelingen die geen urgentiebehandeling vormen, zijn absoluut NIET TOEGELATEN

             Patiënten met een URGENT probleem MOETEN we helpen!
Urgente problemen zijn:

o   Ernstige infecties, niet controleerbaar via medicamenteuze weg

o   Nabloedingen

o   Ernstige tandtrauma’s die onmiddellijke interventie noodzaken om complicaties te voorkomen

o   Ernstige pijnklachten, niet controleerbaar via medicamenteuze weg

             Heel wat problemen kunnen via medicamenteuze weg onder controle gehouden worden tot op een ogenblik waarop behandeling op een veilige manier kan plaatsvinden.

o   Wees daarbij erg duidelijk in de instructies voor de te nemen medicatie, overdoseringen moeten vermeden worden.

o   Voorschriften kunnen via mail doorgestuurd worden naar de patiënt (de apotheker heeft enkel de barcode nodig) of afgedrukt worden en opgehaald worden aan de deur.

o   Voor pijnstilling geniet PARACETAMOL de voorkeur (respecteer de maximumdosis)

o   Antibiotica enkel in situaties waar dit ook effectief het probleem (tijdelijk) kan verhelpen (dus niet bij bvb. pulpitis).

o   Ibuprofen liever niet omwille van eventuele ongewenste neveneffecten, hoewel hier momenteel onvoldoende evidentie voor bestaat.

o   tramadol (vb Tradonal) liever niet (wordt afgeraden in geval van ademhalings-problemen / bij zwangerschap of borstvoeding / gebruik van antidepressiva MAO-inhibitoren / beneden 12jaar / bij epilepsie)

 


URGENTIEPATIENT BEHANDELEN

 

Voorbereiding

 

Wachtzaal

                     Verwijder alle onnodige zaken zoals tijdschriften, folders ed

                     Laat maar 1 patiënt per keer in de wachtzaal, eventueel met 1 begeleider

                     Werk enkel op afspraak

 

Voor je de patiënt gaat ophalen in de wachtzaal

                     Bereid de behandelruimte voor met het nodige materiaal

                     Verwijder alle overbodige zaken (besmetting met neerslaande aerosol vermijden)

                     Tref als tandarts en assistente volgende maatregelen:

§  Was de handen met zeep; ontsmet ze daarna met handalcohol

§  Draag een chirurgisch mondmasker, beschermjas (lange mouwen) en beschermbril (eventueel gecombineerd met gelaatsscherm of face shield)

 

SCREENING

 

Screening in functie van infectieus risico, liefst in wachtzaal

·         Lichaamstemperatuur testen of bevragen (>37,3°C of <37,3°C)

·         Vragenlijst:

o Koorts gehad gedurende de voorbije 14 dagen?

o Hoesten of ademhalingsproblemen gehad gedurende de voorbije 14 dagen?

o In contact geweest met bevestigde Covid-19 patiënt?

o In nauw contact geweest met personen met symptomen van koorts, hoesten- of ademhalingsproblemen?

Indien het antwoord op 1 van deze 4 vragen is:

§  JA + < 37,3°C: behandeling 14 dagen uitstellen

§  JA + > 37,3°C: huisarts contacteren, geen behandeling

§  NEE + <37,3°C: behandeling kan plaatsvinden, volg het protocol

§  NEE + >37,3°C: huisarts contacteren, geen behandeling

 

BEHANDELING

 

Patiënt uit de wachtzaal halen

·         Probeer steeds de afstand van 1 meter te bewaren

·         Open zelf de deur zodat de patiënt deze niet hoeft aan te raken

·         Benut, waar mogelijk, voor elke volgende patiënt een behandelruimte die die dag nog niet eerder gebruikt werd, zeker wanneer een aerosol producerende handeling plaatsvond (beperk zo het risico van nog aanwezige aerosol, laat grondig verluchten toe)

·         Laat de patiënt plaatsnemen in de stoel

 


Voorbereiden voor behandeling

·         Zorg dat enkel de absoluut noodzakelijke personen zich in het behandellokaal bevinden; laat eventuele begeleiders in de wachtzaal

·         Zorg voor een omloop-functie: 1 hulpkracht die niet deelneemt aan de behandeling, deze persoon draagt wel een mondmasker, handschoenen en beschermbril

o   is zelf zo weinig mogelijk aanwezig in de behandelruimte

o   verzorgt administratieve taken, vanop zo groot mogelijke afstand

o   brengt (zuiver) instrumentarium en materiaal aan

·         Schakel assistentie aan de stoel enkel in wanneer dit het risico op kruisbesmetting helpt reduceren; besef dat hiervoor ook beschermingsmiddelen verbruikt worden

·         Laat de patiënt zijn mond spoelen met H2O2 (1% oplossing) of povidone iodide (vb Isobetadine®) (30 sec spoelen) en zijn handen wassen.

 

Vooronderzoek

·         Vervaardig liever geen intra-orale RX opnames, voorkeur voor OPG of CT-opname (intra-orale RX verhoogt speekselcontact)

·         Gebruik de meerfunctiespuit zo weinig mogelijk

 

Welke behandelingen?

 

Indien geen FFP2 maskers aanwezig: PRODUCEER GEEN AEROSOL!

·         De klassieke chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming (sluiten onvoldoende aan en hun filtrerend vermogen is onvoldoende)

·         Virus bevattende druppels en partikels kunnen neerslaan op oppervlakken en er lange tijd overleven.

·         Overweeg gebruik van een cariës-excavator (bvb. indien geen FFP2 masker)

 

INDIEN WEL FFP2 MASKERS AANWEZIG ZIJN

·         Er kan (beperkt) gebruik gemaakt worden van roterend instrumentarium (bvb. voor expulp of chirurgische extractie), onder deze voorwaarden:

o   Draag een ondoorlaatbare beschermschort met lange mouwen (met aansluitende manchetten) die de beroepskledij volledig bedekt, een goed aansluitende beschermbril, gelaatsscherm (face shield), chirurgische muts en handschoenen

o   Bij caviteitspreparatie: plaats rubberdam VOOR start van de preparatie

o   Maak enkel gebruik van waterkoeling, ZONDER LUCHT

 


Na de behandeling

 

Patiënt verlaat de behandelruimte

·         Vraag aan de patiënt om de handen te wassen

·         Laat de patiënt zo snel als mogelijk de praktijkruimte verlaten

 

Zorgverleners

·         Verwijder je extra beschermende kledij VOOR het verlaten van het (besmette) kabinet:

o   verwijder de beschermschort, zonder de beroepskledij aan te raken

o   gooi alle wegwerpmateriaal in een vuilzak, sluit deze goed af

o   verwijder handschoenen

o   ontsmet je handen met handalcohol

·         Verlaat de behandelruimte

·         Verwijder je gelaatsscherm (face shield), beschermbril, en eventueel ook FFP2 mondmasker en muts (gelaatsscherm en beschermbril worden ontsmet voor hergebruik)

·         Ontsmet je handen met handalcohol

·         Masker:

o   Trek terug een klassiek chirurgisch masker aan, indien je een FFP2 masker gebruikte

o   Wanneer geen aerosol geproduceerd werd (en dus geen FFP2 masker) mag het chirurgische mondmasker opgehouden worden (mits niet besmeurd en/of bevochtigd)

 

Praktijkruimte

REINIG EN ONTSMET ZORGVULDIG alle oppervlakken

·         Behandel stoel, spoelkom, werkvlakken, kasten, … maar ook deurklinken, RX-arm en conus, touchpanel van de stoel, onderkant tablet, toetsenbord van de PC, computermuis, kastgrepen….

·         Draag daarbij mondmasker, plastic overschort en huishoudhandschoenen

·         Gebruik hiervoor ontsmettende (wegwerp)doekjes.

·         Volgende desinfectantia zijn werkzaam: ontsmettingsalcohol (voorkeur 60 à 70% ethanol), chloorverbindingen (chloroxylenol (vb Dettol®) of huishoudbleekwater)

Instrumenten en materialen

·         Instrumenten ontdoen van grof vuil en autoclaveren of cyclus van thermodesinfectie (instrumentenwasmachine)

·         Wegwerpmaterialen slechts éénmaal gebruiken

 

Ventileren

·         Ventileer de praktijkruimte: zet deuren en ramen open.

 

Bijlage: suggestie mail aan patiënten

 

Extra maatregelen wanneer u voor URGENTE zorgen naar de tandartspraktijk komt

Om uzelf en anderen te beschermen nemen we volgende extra maatregelen:

Gezien contact via handen, speeksel, aerosol en besmette oppervlakken de belangrijkste overdragers zijn van het virus, zijn volgende instructies van uitermate belang:

-          U bent verplicht om een vragenlijst in te vullen alvorens we een behandeling kunnen uitvoeren.

Vragenlijst:

o Koorts gehad gedurende de voorbije 14 dagen?

o Hoesten of ademhalingsproblemen gehad gedurende de voorbije 14 dagen?

o In contact geweest met bevestigde corona-patiënt?

o In nauw contact geweest met personen met symptomen van koorts, hoesten of ademhalingsproblemen?

Wij zullen eventueel in de praktijk uw temperatuur meten met een voorhoofdsthermometer. Ongeacht hiervan bent u verplicht uw temperatuur thuis te meten en ons mee te delen.

-          We zullen enkel hoogdringende behandelingen uitvoeren – dit wil zeggen: pijn die zonder medicatie niet onder controle geraakt.

-          Welke behandelingen zullen we uitvoeren:

                     Voorschrijven medicatie (pijnstilling/antibiotica)

                     Tanden trekken

                     Abces insnijden

-          Enkel met FFP2 mondmaskers zullen we tanden prepareren:

                     Besmette aerosolen (vochtdeeltjes die vanuit de mond in de lucht terechtkomen) kunnen neerslaan op de oppervlakken en blijven lang aanwezig en kunnen mogelijks verder besmetten.

                     We dragen dan ook extra beschermpakken en pakken ons zo goed mogelijk in.

                     Indien er bij u geboord werd, wisselt u nadien best van kledij en neemt u een douche. 

-          We vragen om de mond te spoelen en de handen te wassen alvorens we u verder helpen.

-          U mag niet in rechtstreeks contact komen met personeel of meubels en deurklinken aanraken. Raak geen enkel oppervlak aan.

-          We doen ons uiterste best om de wachttijd te beperken.

-          Wij trachten het aantal patiënten in de wachtzaal te beperken tot 1 persoon, in ideale omstandigheden. Mochten er toch nog mensen zijn in de wachtzaal, bewaar dan zeker afstand of tracht buiten de praktijk te wachten.

-          Raak dus enkel het hoogstnoodzakelijke aan:

                     Spoelbeker

                     Bancontact toestel (deze zal met een folie bedekt worden, die wordt na elke patiënt vervangen)

Download documenten :
Voorbeeld mail aan patiënten in Word
HANDLEIDING PERSOONLIJK BERSCHERMINGSMATERIAAL