Symposium Minimaal Invasieve Tandheelkunde

08u30 - 09u00: inschrijving en onthaal

09u00- 10u30: Lezing  

10u30- 11u00: pauze

11u00 - 12u30: Lezing  

12u30:      administratie voor accreditering

Jeroen Vandenbulcke D.D.S
Vakgroep Tandheelkunde - Dental School
Afdeling KinderTHK en BijzondereTHK
Dept. Paediatric Dentistry and Special Care UZ Gent - Ghent University Hospital 

Minimaal invasieve tandheelkunde

 
Cariësmanagement: Non invasief en minimaal invasief: Wat hoe en wanneer?

In het verleden was cariës behandelen relatief eenvoudig. Cariës stond gelijk met cavitatie waarbij de cariës volledig werd verwijderd, restauratie werd geplaatst en de patiënt werd al dan niet met enkele preventieve adviezen ingevoegd in een recall systeem ter opvolging. Heden is het behandelen van cariës door nieuwe inzichten in het cariësproces en het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe technieken meer geavanceerder geworden. Het ICCMS (international cariës classification and management system) is een systeem dat verder gaat dan het pure behandelen van cariës. 

Het hoofddoel is naast het eventueel behandelen van een laesie vooral het vermijden van het ontstaan van nieuwe laesies en de progressie van initiële laesies. Een eerste focus is het bepalen van een individueel cariës risico profiel aan de hand van risico factoren op zowel het niveau van de patiënt als op tandniveau. Een patiënt met verminderde speekselproductie behoort bijvoorbeeld tot een hoog risico populatie ongeacht de mondhygiëne of het cariësverleden. De tweede focus is het detecteren van aanwezige cariës en het bepalen van de ernst van de cariës. 

Pas na het samenvoegen van deze twee pijlers kan men overgaan tot een individueel behandelingsplan dat zowel op patiënt niveau dient te gebeuren als op tandniveau. Dit behandelplan kan zowel non invasieve als minimale invasieve als invasieve maatregelen bevatten. Non of minimaal invasieve technieken vereisen een vroegtijdige cariësdetectie. Visuele en radiografische cariësdetectie zijn daarbij de traditionele methoden. Naargelang het tandoppervlak is het mogelijk om initiële laesies te detecteren. Voor interproximale laesies echter schieten deze methoden tekort. 

Alternatieven zoals laserfluorescentie en diagnocam worden besproken en getoetst naar degelijkheid en eventuele toegevoegde waarde. Non invasieve behandelingen door middel van remineraliserende producten op basis van fluoride en CPP-ACP worden zijn geïndiceerd voor het behandelen van non gecaviteerde initiële laesies vooral ter hoogte van de gladde oppervlakten. We gaan na hoe ze werken en hoe effectief ze zijn. Als micro invasieve techniek hebben we naast de klassieke put en fissuurverzegeling de meer recentere infiltratietechniek. Deze vindt zijn toepassing in  het behandelen van initiële laesies ter hoogte van de gladde en interproximale oppervlakten. Praktische voorbeelden van deze techniek worden getoond.   

Cariësmanagement: Cariësverwijdering - Restauratieve Materialen - alternatieve behandelingswijzen

Nieuwe inzichten in het cariësproces tonen aan dat niet alle carieuze weefsel verwijderd moet worden. Een onderscheid tussen geïnfecteerd en geaffecteerd dentine dient gemaakt te worden waarbij enkel geïnfecteerd dentine verwijderd dient te worden. In vitro perfect mogelijk doch kan men in de dagelijkse praktijk dit onderscheid maken en zo enkel het weefsel verwijderen dat nodig is. 

Net zoals op andere vlakken worden materialen graag enige “bio” waarde toegekend zoals biocompatibel, bio-actief, biologisch, …Naast bio-actieve materialen in de endodontie wordt er eveneens geprobeerd om degelijke en duurzame bio-actieve materialen te ontwikkelen als vulmateriaal. De fluoride bevattende restauratieve materialen zijn alom gekend doch weinig is geweten over de effectiviteit van deze materialen. Heden zijn er nieuwe ontwikkelingen door het toevoegen van bepaalde nano partikels (calcium en fosfaten). 

Hoever staan we daarbij en zijn er bijvoorbeeld andere materialen zoals bijvoorbeeld glass carbomer en giomer die effectief doen wat ze claimen. Mogelijke toxische effecten van de composieten worden eveneens besproken. Op het vlak van de kindertandheelkunde zijn er momenteel stromingen waarbij men niet alle cariës op de traditionele manier gaat aanpakken. NRCT (non restorative cariës treatment), ART (atraumatic restorative treatment) en de Hall techniek zijn voorbeelden daarvan. 

ART en Hall zijn oorspronkelijk ontstaan omwille van bepaalde noden zoals gebrek aan infrastructuur in ontwikkelingslanden en gebrek aan genoeg aanbod om cariës te behandelen. NRCT kent zijn oorsprong in Denemarken waarbij de focus van behandelen in de eerste plaats ligt in gedragsverandering van de patiënt en non invasieve technieken gericht op het vermijden remineraliseren en “arrested” maken van cariës. De vraagt stelt zich of deze technieken voor alle kinderen van toepassing is. Cariës risico bepaling, medewerking van de patiënt en zijn omgeving en correcte indicatiestelling zijn hierbij nodig. Deze technieken kunnen absoluut niet bij iedereen toegepast worden, zijn nog geen standaardbehandeling en mogen zeker geen makkelijkheidsoplossing zijn. Tot slot wordt er stil gestaan in welke mate de tandarts, eventuele hulpkrachten, de overheid en terugbetalingssystemen klaar zijn voor de moderne aanpak van cariës (non invasief – minimaal invasief – alternatief).   

AE  10  in deelgebied 4 erkenningsnummer 34754

AE  10  in deelgebied 5 erkenningsnummer 34805

Routebeschrijving:
Klik hier voor een routemap

3Square - Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde