Telematicapremie 2017

Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat het RIZIV onder bepaalde voorwaarden betaalt aan de tandartsen. Daarmee willen ze het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen via de patiëntensoftware.

Elke tandarts is vrij om hier aan deel te nemen (momenteel slechts 1 op 3). Veel toepassingen zijn ook online toepasbaar (vb e-recipe, verzekerbaarheid opvragen,  ….) Deze online toepassingen komen evenwel niet in aanmerking voor de telematicapremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR (voor maximaal 2600 tandartsen want er is slechts 2.080.000 euro voorzien). U dient er wel rekening mee te houden dat u zonder een prijzig abonnement de diensten niet kan linken aan uw patiëntendossier. Dit abonnement is momenteel enkel via het VVT verkrijgbaar. Corilus (Baltes) liet al weten de onderhoudscontracten voor de software aanzienlijk te verhogen voor 2018. Daarnaast is de premie is ook belastbaar.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

Een koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast om de telematicapremie te verkrijgen. Voor de premie 2016 is het koninklijk besluit al verschenen in het Belgisch staatsblad. Voor de premie 2017 heeft het Verzekeringscomité de voorwaarden vastgesteld. We delen ze mee ter informatie en onder voorbehoud van bekendmaking van de reglementaire tekst in het Belgisch staatsblad. Op 16/10/2017 waren de voorwaarden voor 2017 nog niet verschenen in het Staatsblad.

Om de telematicapremie 2017 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

·         uw activiteit

·         uw gebruik van telematica voor 4 diensten vermeld in onderstaande tabel: het voorschrijven via Recip-e, de raadpleging van de verzekerbaarheid via Mycarenet, de tarieven raadplegen via MyCareNet en de eHealthbox gebruiken (of een medicatieschema inlezen).

Voorwaarden betreffende uw activiteit:

1.    U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.

2.    U hebt tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.

Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica:

Hierbij de uit te voeren diensten en te gebruiken toepassingen via uw software om de premie te kunnen vragen:

Te gebruiken diensten en toepassingen

 

Voorwaarden voor de premie 2017

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

 

Minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd sinds 01/07/2017.

 

 

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

 

Als u niet de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren in 2017.

Of

Als u de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2017.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

 

Minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via MyCareNet vanaf 01/10/2017.

Factureren via
e-Fac van MyCareNet

 

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben sinds 01/09/2017 EN minstens 10 % van die verstrekkingen via e-Fac gefactureerd hebben.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

 

Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017.

Downloaden van berichten via de eHealthbox

 

Minstens 1 bericht per maand downloaden van de eHealth box gedurende november en december van 2017.
U kan via de eHealth box bijvoorbeeld een bericht naar uzelf versturen en downloaden.

 

 

Opgelet :

De eHealthbox is bij sommige programma’s nog niet beschikbaar. Wellicht krijgt u in de loop van november een update zodat u deze functie kan gebruiken.

Medicatieschema opvragen zal bij de meeste programma’s pas in 2018 beschikbaar zijn.

e-Fac is enkel bedoeld voor tandartsen die derde betalersregeling toepassen. Voor alle andere tandartsen is dit niet van toepassing.


Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

U kunt de premie 2017 bij het RIZIV aanvragen vanaf  juli 2018 tot en met 31 oktober 2018.

U doet dat online via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van e-diensten in de gemeten referentieperiode en de beslissing met betrekking tot uw aanvraag.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u die online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Wanneer wordt de premie betaald?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient.

Standpunt VBT:

VBT betreurt dat er voorwaarden worden vastgelegd om toepassingen te gaan gebruiken die nog niet beschikbaar zijn in de softwareprogramma’s.

VBT stelt vast dat een aantal toepassingen gebrekkig werken (vb e-Tar dat vaak foutmeldingen geeft) en vindt dat de toepassingen pas in werking zouden mogen treden als ze feilloos bruikbaar zijn door de tandartsen.

VBT stelt vast dat tandartsen enkel via het VVT een abonnement kunnen afsluiten voor de softwareprogramma’s Baltes, DentAdmin en Flexsoft. Men verlies dus al een groot deel van de premie aan deze tussenliggende ‘actors’ (VVT en softwareprogramma’s).

VBT stelt vast dat de premie er vooral heeft toe geleid dat bijvoorbeeld Baltes aanzienlijk duurder wordt voor de tandartsen. We kunnen ons de vraag stellen of we niet beter af waren zonder de (VVT-) telematicapremie. Ondertussen kunnen we ons bezig houden met berichtjes naar onszelf te sturen via de eHealth box …