Het raadsel van de 468 verdwenen tandartsen - vervolg
zoals u reeds kon lezen op de VBT website was er de onverklaarbare fluctuatie in de cijfers van het aantal gedeconventioneerde tandartsen. Omdat de VBT na meermaals aandringen geen antwoord kreeg van het RIZIV werd deze vraag publiekelijk gelanceerd via de website op zaterdagavond 9 mei (klik hier).

Reacties bleven niet uit!
Verwonderde collegae mailden naar VBT, plaatsten reacties op Facebook en op het VVT tandartsenforum.
Opvallend was ook dat de RIZIV webapplicatie “zoek een zorgverlener” niet meer kon geraadpleegd worden, de “Silverpages” waren blijkbaar offline gehaald.

Wie reageerde wel?
De voorzitter van de Technische Tandheelkundige Raad, collega Marc Seijnhaeve reageerde zowel telefonisch als op het VVT forum. Hij wist te vertellen dat de aanpassingen “status bevestigen” voor de partieel en volledig gedeconventioneerde tandartsen slechts achteraf gebeuren en liet via het VVT forum weten dat VBT opnieuw aan “desinformatie” deed door “gebrek aan dossierkennis”.

Ik citeer: “ook hier geeft VBT weer eens blijk van hun alomvermaarde dossierkennis en hun kennis van de reglementering. Op de RIZIV website wordt bij een nieuwe conventie steeds in “een zorgverlener zoeken” voor partieel en volledig gedeconventioneerden de vorige status weergegeven die men kan herbevestigen(er staat dan ook steeds vermeld “status ten herbevestigen” bij elk van deze individuele tandartsen.) Indien men nalaat om zoals voorzien in de wetgeving om deze status tijdig te herbevestigen, dan is men automatisch volledig geconventioneerd. Het is op dit moment enkel nog toegelaten om partieel te conventioneren. Dat het RIZIV hun vraag nog niet beantwoord heeft is vermoedelijk te wijten aan het feit dat ze (schijnbaar onterecht) veronderstellen dat de vertegenwoordigers in de NCTZ over de nodige dossierkennis beschikken” dixit voorzitter TTR.

Naast het feit dat een VVT bestuurslid een zustervereniging in dergelijke bewoordingen omschrijft,  is het eveneens onbegrijpelijk dat hij als TTR voorzitter zich bij  deze VBT vraag: “Het verdwijnen van 468 gedeconventioneerde tandartsen”, niet meer vragen stelt. Zoals hij schrijft moet de status herbevestigd worden door elke individuele tandarts (voor 22/04/2020 middernacht) zoniet is men automatisch volledig geconventioneerd. Tot hier volledig akkoord.

In de tabel door het RIZIV verspreid staat bovenaan de datum van 23/04/2020 als zijnde de einddatum van aanpassen van de individuele conventiestatus en datum van registratie van de aantallen per status. Dat het eerste screenshot te snel na middernacht 23/04 genomen is en de RIZIV-computers zich op dat ogenblik nog in slaapmodus bevinden kan de VBT begrijpen. Maar in het screenshot van 24/4 zou de webapplicatie up to date moeten zijn en alle statussen aangepast hebben.
Na nogmaals aandringen bij het RIZIV heeft de VBT op 13 mei eindelijk een reactie ontvangen van de heer Daubie voorzitter Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen. Lees hieronder:

"De 'Silverpages' wordt  gevoed vanuit verschillende bronnen. Er is dus een continue wisselwerking tussen de Kruispuntbank en onze systemen, waardoor bv. overlijdens de cijfers continue kunnen laten evolueren. Ook zijn er regelmatig tandartsen die bij ons aangeven hun praktijk stop te zetten of tandartsen die nieuw bij ons ingeschreven worden. Dit alles kan de kleine dagelijkse verschillen verklaren.
 Daarnaast hadden verschillende tandartsen op het einde van de notificatieperiode nog het statuut “te bevestigen”. Dit werd expliciet in Silverpages vermeld in de individuele gegevens van de betreffende tandartsen. Enkele dagen na de notificatieperiode en indien we nog niets hadden ontvangen van die tandartsen werd dat statuut omgezet in geconventioneerd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Dit verklaart enigszins het verschil in de snapshots tussen 24/04 en 30/04."

Dus er is een continue wisselwerking en die verloopt “automatisch” zoals alle computerprogramma’s en applicaties dat doen. Dit doet alleen maar het mysterie van de verdwenen 468 gedeconventioneerde tandartsen toenemen. Op 23 april 4602 gedeconventioneerde tandartsen, op 24 april door de automatische wisselwerking nog 4598 gedeconventioneerde tandartsen (kleine aanpassingen zijn mogelijk) en op 30 mei (dag van de bekendmaking cijfers aan de NCTZ) verdwijnen in een klap 468 gedeconventioneerde tandartsen, net genoeg om het akkoord te valideren! Dus 468 gemotiveerde collega’s die zich de moeite getroost hadden om het vorig akkoord te weigeren zouden nu nagelaten hebben om hun statuut te bevestigen?

De VBT kan geen genoegen met deze verklaringen en wenst verdere uitleg en overleg.

Wat ook onduidelijk is, is dat de heer Seijnhaeve als bestuurslid VVT, ineens woordvoerder wordt van het RIZIV?

Ook een volgend punt moet verder besproken worden, namelijk de tariefzekerheid voor de patiënt in dit en vorige akkoorden. Er is absoluut geen tariefzekerheid meer voor de patiënt, ook al zijn zogezegd nationaal 60 % van de tandartsen geconventioneerd.
Systematisch wordt het totaal aantal tandartsen en het aantal geconventioneerde tandartsen artificieel hoog gehouden met overleden, gepensioneerde, naar het buitenland uitgeweken en tandartsen die hun praktijk hebben stopgezet. Aangezien bij elk nieuw akkoord een actieve deconventionering opnieuw verplicht is worden gestopte, gepensioneerde en ook overleden collega’s volledig bij de geconventioneerden gerekend.

Van misleiding gesproken. Zo krijgt de bevolking al 25 jaar lang een vals gevoel van tariefzekerheid door het artificieel hoog houden van de conventiegraad. Zo is ook door de overheid investeren in de tandheelkunde absoluut niet nodig omdat er zogezegd voldoende tandartsen zijn die tevreden zijn met de voorgestelde honoraria en het akkoord onderschrijven. De realiteit is echter totaal anders.

Een voorbeeld om af te sluiten en iets wat elke collega kan opzoeken in de RIZIV webapplicatie “zoek een zorgverlener”: Collega Dufays Marie, RIZIVnummer 3-4701650-001, kwalificatiejaar 1/07/1947 en volledig geconventioneerd!

Ter staving van de reële cijfers gelieve hieronder een uittreksel te vinden uit het rapport: "Algemeen Tandartsen op de arbeidsmarkt, 2004-2016 Resultaten van de PlanKad Gegevenskoppeling FOD VVVL - Datawarehouse AM&SB - RIZIV" (https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/hwf-tandartsen-op-de-arbeidsmarkt-2004-2016 ) 

De daarin vermelde cijfers geven een idee van de overschatting die telkens gebeurt bij de telling van het aantal tandartsen. Volgens het RIZIV zijn er namelijk 10476 tandartsen, terwijl u hieronder kan zien dat er in 2016 slechts 8107 beroepsactieve tandartsen waren, waarvan slechts 7304 de activiteitsdrempel behaald hebben (klik op de illustratie om een groter beeld te zien).
Ook op de website van de RSVZ vinden wij vergelijkbare cijfers terug voor het jaar 2018 (https://websta.rsvz-inasti.fgov.be/nl/statistical/insured ), ook deze cijfers bevestigen de overschatting van de aantallen door het RIZIV (klik op de illustratie om een groter beeld te zien).