Teleconsultatie + vervangingsinkomen voor tandartsen en eindelijk ook compensatiepremie voor tandartsen!

Teleconsultatie

Continuïteit van de zorg, veiligheid van patiënt en zorgverlener, vergoeding voor nieuwe verstrekkingen: sinds de start van de crisis, past het RIZIV de regels voor gezondheidszorg en vergoedingen dagelijks aan om te voldoen aan de specifieke behoeften in deze verwarrende COVID-19-context. Nu ontwikkelt het RIZIV een totaalaanpak waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Dit in overleg met de betrokken actoren. Deze totaalaanpak voor zorg op afstand geldt vanaf 14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt. Tijdens de COVID19-crisis is het mogelijk voor u als tandarts om telefonisch advies te geven. Hoe kan u deze codes aanrekenen?


Opgelet: de maatregelen m.b.t. de verstrekkingen op afstand worden opgenomen in een ministerieel besluit. Zolang dit niet verschenen is in het Staatsblad kan u de beschreven procedure niet toepassen.

U gebruikt de twee nieuwe nomenclatuurcodes 389012 (Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag) en 389034 (Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag, in het kader van een georganiseerde wachtdienst).Voor alle patiënten is het gebruik van derdebetalersregeling mogelijk aangezien de patiënt niet fysiek aanwezig is en er geen remgeld verschuldigd is. De patiënt betaalt dus niets (de verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt het volledige bedrag).

Elektronische facturatie van de 2 nieuwe codes bij derdebetalersregeling
In geval van elektronische facturatie via eFact dient u geen reden te vermelden waarom u de derdebetalersregeling toepast.

Toepassing derdebetalingsregeling van de 2 nieuwe codes op papier
Maakt u voor de voormelde verstrekkingen geen gebruik van eFact, dan volgt u de volgende werkwijze.

 1. Als tandarts kunt u de facturatie ook via het papieren circuit uitvoeren. U stuurt dan naar het ziekenfonds een verzamelstaat met uw naam, voornaam, RIZIV-nummer, het KBO-nummer van de innende entiteit, het totaalbedrag aangerekend aan het ziekenfonds en het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren. De verzamelstaat vermeldt voor elk getuigschrift voor verstrekte hulp, overgemaakt aan het ziekenfonds, de volgende informatie: 

  ·         de naam, voornaam en het INSZ-nummer van de rechthebbende
  ·         het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming per rechthebbende
  ·         het bedrag van het geïnde persoonlijk aandeel (remgeld) per rechthebbende. 

  U stuurt 2 exemplaren van die verzamelstaat naar het ziekenfonds, samen met de getuigschriften voor verstrekte hulp. De volgorde van getuigschriften is identiek aan de volgorde van vermelding ervan op de verzamelstaat. Op ieder getuigschrift voor verstrekte hulp brengt u een kleefbriefje van de patiënt aan of, bij gebrek daaraan, vermeldt u de identiteit en het inschrijvingsnummer van de patiënt. 

  Wanneer kunt u getuigschriften voor verstrekte hulp indienen bij het ziekenfonds? 

  ·         Meerdere keren per maand.
  ·         Ten laatste 2 maanden na het einde van de maand waarin u de verstrekkingen hebt verleend. Voor de forfaits voor regelmatige behandeling bij orthodontische behandelingen start die termijn vanaf de maand van de laatst verrichte verstrekking die vermeld is. 


Onze niet aflatende druk op de politiek werpt zijn vruchten af:

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben geleden.


Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies (omzetverlies van -60% in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. 

Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.
Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Het omzetverlies zal niet moeten bewezen worden bij de aanvraag, wel wordt een verklaring op eer gevraagd. Controles achteraf zijn natuurlijk altijd mogelijk. 

Meer info op https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/

De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

Wij houden u op de hoogte van zodra die applicatie klaar is.


Overbruggingsrecht

Als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen medische beroepen zoals fysiotherapeuten, tandartsen, opticiens en zelfs prothetici hun beroep blijven uitoefenen omdat ze essentiële diensten vertegenwoordigen. Als deze professionals besluiten toch hun praktijk te sluiten, kunnen ze genieten van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht), zelfs als ze doorgaan met het behandelen van dringende en essentiële paramedische of medische gevallen.

Ter herinnering: het ministerieel besluit dat gisteren is aangenomen naar aanleiding van de besluiten die de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond heeft genomen, handhaaft het principe dat de zorgberoepen kunnen blijven uitoefenen. Ze vallen in de categorie van diensten die als "essentieel" zijn gedefinieerd. Dit CNS-besluit is geen verplichting. Professionals zoals fysiotherapeuten, tandartsen, opticiens, prothetici blijven daardoor vrij om hun praktijk te sluiten of open te laten.

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat vandaag in plenaire zitting van de Kamer is onderzocht, bepaalt dat alle zelfstandigen die, zonder rechtstreeks het doelwit te zijn van de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, vrijwillig hun activiteiten gedurende 7 dagen en meer onderbreken kunnen genieten van een vervangingsinkomen.

De minister van zelfstandigen herinnert eraan dat zelfstandige zorgverleners die hun activiteit onderbreken maar toch openblijven voor essentiële en urgente (para) medische zaken, kunnen genieten van het overbruggingsrecht en dit, mits zij hun normale werkzaamheden van niet-spoedeisende medische verzorging volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.

Voor de maanden maart en april kunnen deze zelfstandigen dus genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van € 1.291,69 (€ 1.614,10 indien een gezin ten laste) met behoud van rechten op de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De sociale verzekeringsfondsen zijn hiervan op de hoogte en hebben de instructie gekregen om aanvragen te registreren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kunnen zelfstandigen die in de zorg werkzaam zijn, bij problemen met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen ook om vrijstelling of uitstel van hun sociale zekerheidsbijdragen verzoeken door ook rechtstreeks contact op te nemen met hun sociaal verzekeringsfonds. Op verzoek van minister DUCARME is het formulier om van deze voordelen te profiteren vereenvoudigd.

Zelfstandigen in bijberoep die in hun uitoefening door het coronavirus worden getroffen kunnen gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep en kunnen een vervangingsinkomen genieten. De minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, maakte dinsdag 24-3-2020 bekend dat hij daartoe een interpretatieve circulaire naar alle socialezekerheidsfondsen heeft gestuurd.

Concreet kunnen zelfstandigen die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarinkomen van ten minste 13.993,77 euro, genieten van het vervangingsinkomen voor de maanden maart en april.


18 coronamaatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen

 Wolters Kluwer maakte een mooi overzicht van de overige maatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen. U kan dat overzicht hieronder downloaden.Download documenten :