Zoeken
Word lid Zoeken

Accreditering tandartsen 2020, waarom geen webinars?

door VBT

COVID-19 heeft er voor gezorgd dat sinds maart het leven voor iedereen grondig overhoop gehaald werd en niets meer “als gewoon” verloopt. Fysieke samenkomsten werden verboden en zijn tot op heden enkel beperkt toegestaan mits voldaan wordt aan een hele reeks voorwaarden en beperkingen.

Zo zijn sinds maart ook alle bijscholingsactiviteiten voor tandartsen zo goed als gestopt! Bijgevolg geen peer reviews en seminaries, congressen, symposia, ed. meer! Hierdoor hebben vele collega’s onvoldoende of geen accrediteringspunten om de nodige 100 AE te behalen voor het accrediteringsforfait van 2020.

Webinar

Waarom dan niet overschakelen naar accreditering van online bijscholing?

Onderwijs is snel overgeschakeld naar virtueel lesgeven, ook examens werden via deze weg afgenomen bij studenten. Zelfs de toelatingsproef arts en tandarts kon via PC!
Alleen accreditering voor tandartsen via webinars is niet mogelijk in 2020.

VBT heeft via haar afgevaardigde in de “Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde“ meermaals aangedrongen bij de voorzitter, de heer Devriese (SMD) om ook voor online bijscholing accreditering te voorzien in 2020. Toch blijft alles voor dit jaar “à l’ancienne” als het van de voorzitter afhangt.

Gezien dat de houding was, werd wat meer druk gezet door de VBT voorzitter, Frank Herrebout tijdens de ZOOM vergadering van de DentoMut (NCTZ) van 3 september om toch het reglement voor accreditering 2020 aan te passen zodat ook webinars geaccrediteerd kunnen worden. Hoewel het niet aan de DentoMut is om hierover te oordelen, is elke steun welkom.

Ondertussen heeft de Stuurgroep gekozen om aan iedere tandarts 20 AE (accrediteringseenheden) in deelgebied 0 en 40 AE in deelgebied 2 toe te kennen en de verplichting van 2 peer reviews per jaar naar 1 te brengen.

Even enkele bedenkingen bij deze toekenning van accrediteringseenheden:

  1. Wat met de verplichting van 30 AE in deelgebied 3 (Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming) voor collega’s die op het einde van hun 5-jarige cyclus zitten en onvoldoende punten verzameld hebben voor dit deelgebied?
  2. Wat als ook de 40 AE onvoldoende zijn om de verplichte 50 AE in deelgebied 2 (Ethische, socio-economische en organisatorische aspecten van het beroep) te behalen?
  3. Wat met collega’s die juist gestart zijn en dus geen punten van een vorig jaar kunnen overdragen om aan de 100 AE-punten te komen?

Aanpassingen aan het reglement zijn dringend nodig zodat naast accreditering voor klassieke bijscholing ook accreditering voor webinars mogelijk wordt.
Maar blijkbaar moeten nog vele hindernissen genomen worden vooraleer bijscholing zonder fysieke aanwezigheid in aanmerking komt voor accreditering.
Wel zouden de eerste voorstellen om het reglement aan te passen reeds gestart zijn in de commissie.

Wachten tot 2021 of later?

VBT blijft verder ijveren voor een hervorming van het accrediteringssysteem met een verandering van het huidige oubollige systeem waarin cursussen met grappen die zelfs na 25 jaar nog dezelfde zijn, toch jaar na jaar geaccrediteerd worden.

Laat VBT hierin als beroepsvereniging uw voorstellen als individuele tandarts voor bijscholing en accreditering centraliseren en verdedigen.

Inloggen
Word lid