Zoeken
Word lid Zoeken

Nationaal Akkoord tandartsen-ziekenfondsen dd. 20.12.21

door VBT
Samenwerking.jpeg

Zoals we reeds informeerden besloten VVT en VBT, ondanks het te beperkt budget dat de Regering reserveert voor Mondzorg, gemeenschappelijk deel te nemen aan de RIZIV onderhandelingen over een nieuw tarievenakkoord. De reden hiervoor is dat we als beroepsverenigingen het initiatief niet kunnen overlaten aan de Ziekenfondsen en de Regering, gezien dit voor ons beroep weinig goeds zou teweegbrengen.

In de RIZIV Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen werd op 20 december 2021 na zeer moeizame onderhandelingen een Nationaal Akkoord afgesloten voor 2022-2023. VVT en VBT hebben hierbij eenparig gestemd, samen met de Société de Médecine Dentaire, BBNO/BUOS onthield zich, de Chambre Syndicale Dentaire stemde tegen omdat zij tegen de mondhygiënisten ageren.

Dit NCTZ Akkoord werd gisteren goedgekeurd in het RIZIV Verzekeringscomité en de RIZIV Algemene Raad. We geven hierbij de headlines.

Op 1 januari worden de honoraria geïndexeerd met de gezondheidsindex van 0,79%. Gezien dit in schril contrast staat met de werkelijke stijging van de spilindex zorgden we voor selectieve verhogingen van sommige honoraria. Daardoor verhoogt het RIZIV budget voor onze sector van 1.090.488.000 euro in 2021 tot 1.146.636.000 euro in 2022, een verhoging van ruim 5%. 

Vanaf 1 januari 2022 stijgt:

 • het honorarium van de éénvlaksvulling van 32 naar 44 euro;
 • het honorarium van de drievlaksvulling van 64,50 naar 73 euro;
 • de maximumtarieven blijven bestaan behalve voor één en drievlaksvulling;
 • het honorarium voor de consultatie van 23 naar 27 euro.

Vanaf 1 juli 2022 stijgt het honorarium voor het tweede halfjaarlijks mondonderzoek bij kinderen van 24,50 naar 48,50 euro.

Vanaf publicatie in het Staatsblad (het akkoord voorziet hiervoor 1 juli 2022):

 • Uitbreiding leeftijdsgrens voor het uitgebreid jaarlijks mondonderzoek van 67 tot 80 jaar;
 • Uitbreiding van de leeftijdsgrens subgingivale reiniging van 55 tot 60 jaar;
 • Herinvoering van de nomenclatuur van de hechting bij extracties;
 • Extracties terugbetaald vanaf 50 i.p.v. 53 jaar;
 • Terugbetaling van reiniging en verzegeling door een mondhygiënist, op voorschrift van een tandheelkundige en geattesteerd door een tandheelkundige;
 • Afschaffing voorschrift behandelende arts voor de raadpleging bij de zieke thuis.

Uit een hele reeks randvoorwaarden citeren we:

 • Financiering van een kostprijsberekening door een onafhankelijke studiedienst;
 • Voorbereiding hervorming akkoordensysteem;
 • Integratie van het mondzorgtraject in het zorgtraject diabetes;
 • Uitwerken van een reglementering voor een rehabilitatie budget;
 • Bij niet uitbetalen van de Covid-beschermingsmaatregelen voor het tweede semester kunnen we het Akkoord opzeggen. (KB uitbetaling eerste semester is ondertekend en zit in de pipeline.) Ook voor 2022 wordt deze vergoeding voorzien.

Ten gevolge een regeringsbeslissing wordt het verbod op de toepassing van de derdebetalersregeling afgeschaft. Er komt geen verplichte toepassing. Deze wet moet nog verschijnen in het Staatsblad, toepassing is voorzien vanaf 1 januari 2022.

We zijn ons ervan bewust dat er meer nodig is, maar uiteraard beslissen wij niet over het regeringsbudget. We zijn er wel van overtuigd dat het nieuw Akkoord voor heel wat positieve aanpassingen zorgt en perspectieven biedt naar de toekomst.

Het zal nog even duren vooraleer elke collega individueel zal uitgenodigd worden om te beslissen over het al of niet (partieel) conventioneren. Ondertussen zullen we uiteraard nog voor meer duiding en informatie zorgen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier nalezen.

We bieden u en uw geliefden onze beste wensen voor een gezellige Kerst en een gezond 2022.

Philippe Decroock                  Frank Herrebout

Voorzitter VVT                       Voorzitter VBT

vbt-vvtlogos

Inloggen
Word lid