Zoeken
Word lid Zoeken

Nationaal Akkoord gepubliceerd in het Staatsblad

door VBT
Nationaal Akkoord.jpeg

In de RIZIV Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen (NCTZ) werd op 20 december 2021 na zeer moeizame onderhandelingen een Nationaal Akkoord afgesloten voor 2022-2023. De tekst van het Akkoord heeft ondertussen verschillende fazen doorlopen en verscheen vandaag in het Staatsblad.

De volledige tekst van het Akkoord kunt u hier nalezen.

We zijn ons ervan bewust dat er meer nodig is. In de huidige omstandigheden was evenwel geen uitgebreider akkoord te onderhandelen. Elke tandheelkundige moet voor zichzelf nagaan, rekening houdende met de individuele praktijkvoering, of hij/zij kan toetreden tot dit akkoord.

We herhalen nog even kort de belangrijkste headlines uit dit Akkoord 2022-2023:

Op 1 januari worden de honoraria geïndexeerd met de gezondheidsindex van 0,79%. Gezien dit in schril contrast staat met de werkelijke stijging van de spilindex zorgden we voor selectieve verhogingen van sommige honoraria. Daardoor verhoogt het RIZIV budget voor onze sector van 1.090.488.000 euro in 2021 tot 1.146.636.000 euro in 2022, een verhoging van ruim 5%.

Vanaf 1 januari 2022 stijgt:

 • het honorarium van de éénvlaksvulling van 32 naar 44 euro;
 • het honorarium van de drievlaksvulling van 64,50 naar 73 euro;
 • de maximumtarieven blijven bestaan behalve voor één en drievlaksvulling;
 • het honorarium voor de consultatie van 23 naar 27 euro.

Vanaf 1 juli 2022 stijgt het honorarium voor het tweede halfjaarlijks mondonderzoek bij kinderen van 24,50 naar 48,50 euro.

Vanaf publicatie in het Staatsblad (het Akkoord voorziet hiervoor 1 juli 2022):

 • Uitbreiding leeftijdsgrens voor het uitgebreid jaarlijks mondonderzoek van 67 tot 80 jaar;
 • Uitbreiding van de leeftijdsgrens subgingivale reiniging van 55 tot 60 jaar;
 • Herinvoering van de nomenclatuur van de hechting bij extracties;
 • Extracties terugbetaald vanaf 50 i.p.v. 53 jaar;
 • Afschaffing voorschrift behandelende arts voor de raadpleging bij de zieke thuis.

Mondhygiënisten:
Terugbetaling van reiniging en verzegeling door een mondhygiënist, op voorschrift van een tandheelkundige en geattesteerd door een tandheelkundige, wordt mogelijk na toekenning van een RIZIV nummer aan de mondhygiënist en aanpassing van de nomenclatuur.

Uit een hele reeks randvoorwaarden citeren we:

 • Financiering van een kostprijsberekening door een onafhankelijke studiedienst;
 • Voorbereiding hervorming akkoordensysteem;
 • Integratie van het mondzorgtraject in het zorgtraject diabetes;
 • Uitwerken van een reglementering voor een rehabilitatie budget;
 • Bij niet uitbetalen van de Covid-beschermingsmaatregelen kunnen we het Akkoord opzeggen. De uitbetaling voor de derde schijf, december 2020 tot en met juni 2021 is ondertekend en voorzien eind februari 2022. Ook een vierde schijf tot en met maart 2022 is goedgekeurd door de regering.

Procedure:

De tandheelkundigen die (gedeeltelijk) weigeren toe te treden tot dit Akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit Akkoord in het Belgisch Staatsblad via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv portaal (www.myriziv.be) ter beschikking stelt.
Volgende situaties zijn mogelijk:

1. U wenst volledig toe te treden tot het Akkoord: geen verdere actie vereist.
2. U wenst gedeeltelijk toe te treden tot het Akkoord: inloggen via Myriziv en uw keuze kenbaar maken.
3. U wenst niet toe te treden tot het Akkoord: inloggen via Myriziv en uw keuze kenbaar maken.

Na registratie wordt in het MyRiziv portaal een bevestigingsdocument van de nieuwe toetredingsstatus ter beschikking gesteld. Indien dit bevestigingsdocument niet beschikbaar is, dient de tandheelkundige onmiddellijk contact op te nemen met het RIZIV via de contactgegevens vermeld in MyRiziv en dit voor het aflopen van de termijn van 30 dagen.

U hebt tot 9 maart 2022 de tijd om uw keuze via Myriziv door te geven.

Namens Philippe Decroock (Voorzitter VVT) en Frank Herrebout (Voorzitter VBT)

Inloggen
Word lid