Zoeken
Word lid Zoeken

Nationaal Akkoord Tandheelkundigen - Ziekenfondsen 2024-2025: VBT aandachtspunten

door VBT

Wat de tandheelkundige zorg betref wil VBT de vergoeding en de tariefzekerheid voor tandheelkundige zorg en mondzorg verbeteren door middel van onder andere de volgende initiatieven: 

Indexering

Een lineaire indexering van alle honoraria. De waarden van de sleutelletters van de tandheelkundige prestaties wordt met 6,05% verhoogd indien er een akkoord is eind december. Hierbij worden de honoraria afgerond op niveau van de halve euro, met een budgetneutraal resultaat.

Supplement voor personen met bijzondere noden

VBT stelt vast en betreurt dat deze supplementen voor personen met bijzondere noden momenteel ondergebruikt worden. Daarom wil VBT de regels aanpassen om het gebruik te vereenvoudigen. Zo wil VBT het supplement voor patiënten met bijzondere noden uitbreiden tot meerdere prestaties alsook het aantal PBN-supplementen per zittijd en per patiënt verhogen. Op die manier kunnen patiënten met bijzondere noden terecht in de reguliere tandzorg.

Autologe trombocytenconcentraten

Autologe trombocytenconcentraten / PRF (platelet rich fibrin) zijn technieken die reeds lang internationaal gebruikt worden in verschillende gebieden van de geneeskunde, met name in de kaakchirurgie en parodontale regeneratie toepassingen. Deze concentraten worden verkregen door middel van extemporane veneuze staalafnames. Zij vormen een voordelige vervanging voor het gebruik van heterologe of synthetische materialen.

Het Koninklijk besluit van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist heeft in zijn opleidingsprogramma de bloedafname en het plaatsen van een veneuze katheter opgenomen. Tot de aan hen toevertrouwde handelingen behoort de afname van veneus bloed voor intraorale toepassingen.

De regelgevende instanties worden verzocht om het wettelijk kader aan te passen en een besluit te nemen over de vereiste opleiding om tandheelkundigen ook in staat te stellen deze veneuze staalafnames te nemen, deze onmiddellijk te centrifugeren en/of de afname toe te vertrouwen aan een verpleegkundige of een mondhygiënist, in het kader van de mondverzorging.
VBT wenst dat er vooruitgang komt in dit dossier.

Terugbetaling van indirecte vullingen (inlay-onlay)

VBT verzoekt de Technisch Tandheelkundige Raad om een voorstel tot vergoeding voor indirecte vullingen in te voeren in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. Deze indirecte vullingen zullen directe vullingen vervangen waardoor dient uitgegaan te worden van een budget neutrale impact. Op langere termijn gaat het om duurzamere technieken, waardoor een budgetbesparing binnen de conserverende zorgen kan verwacht worden.

Lachgassedatie

Bepaalde ontwikkelingen in de tandheelkunde vereisen een gecoördineerd en transversaal optreden van verschillende andere instanties dan enkel de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen en de RIZIV-instanties.

In 2002 vroeg de Minister van Sociale zaken om een toekomstplan te ontwikkelen van de tandheelkundige gezondheidszorg in België. Het verslag “Aanbevelingen voor de mondgezondheid in België” bekend als het verslag Perl / Van Steenberghe dat in maart 2003 gepubliceerd werd, bevatte een hoofdstuk over mondverzorging onder algemene verdoving en/of bewuste sedatie.

In het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018 werd reeds opgemerkt dat de NCTZ kennis heeft genomen van het advies van de Hoge Gezondheidsraad, advies n°.9299, betreffende de aanbevelingen inzake het gebruik van lachgas voor minimale sedatie binnen en buiten zorginstellingen.

Eind 2018 hebben de Koninklijke academies voor geneeskunde op verzoek van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid een gezamenlijk advies uitgebracht over het gereguleerd gebruik van lachgas door artsen en tandheelkundigen.
VBT wenst dat er vooruitgang komt in dit dossier.

Afschaffing van de leeftijdsgrenzen

Er dient verder werk gemaakt te worden van de afschaffing van leeftijdsgrenzen. Ze werden enkel ingevoerd omwille van budgettaire redenen en kennen geen wetenschappelijke onderbouw.

Hervorming van het akkoordensysteem

VBT stelt vast dat er gezien de beperkte budgettaire middelen en het mogelijk supplementenverbod voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, de toetreding tot een nieuw akkoord 2024-2025 verder zal afnemen. Reeds herhaaldelijk werd vastgesteld dat tandartsen die uit een vorig akkoord stapten, niet geneigd zijn om in een gelijkaardig nieuw akkoord te stappen. Veel tandartsen die uit het akkoord stappen, doen dat onder andere omwille van het feit dat er voor een aantal prestaties geen billijke honoraria zijn voorzien.

VBT stelt voor om van start te gaan met een partieel akkoord waarbij gemikt wordt op een maximaal aantal toetredingen. Dit akkoord beperkt zich in eerste instantie tot prestaties waarvoor de tandarts een billijk honorarium ontvangt en bereid is het conventie honorarium toe te passen voor alle patiënten. Voor prestaties die buiten het partiële akkoord vallen, wordt een planning opgemaakt om ze tijdens de loop van het akkoord te gaan hervaloriseren en ze met een billijk honorarium mee op te nemen in het partiële akkoord.
Het heeft geen zin om een akkoord af te sluiten waar de tandartsen in toenemende mate uitstappen.

Hervorming van de herhalingen en vernieuwingen

In de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen zijn geleidelijk vernieuwingstermijnen ingevoerd, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, eenmaal per 7 jaar (prothesen) of eenmaal voor het leven. Sommige van deze termijnen zijn volkomen legitiem, maar andere kunnen vragen doen rijzen over het probleem van de bewaring van deze informatie op het niveau van de verzekeringsinstellingen. Bijgevolg verzoekt VBT de Technisch Tandheelkundige Raad om na te gaan hoe de nomenclatuurregels met betrekking tot herhalingen en vernieuwingen kunnen hervormd worden.

Hervorming van de nomenclatuur orthodontie en parodontologie

VBT verzoekt de Technisch tandheelkundige raad om na te denken over een eventuele hervorming van de nomenclatuur orthodontie en parodontologie met inbegrip van het nodige budgettaire kader.

Bijkomende intrabuccale radiografie aan hetzelfde tarief als de eerste radiografie

VBT wenst het honorarium voor de bijkomende intrabuccale radiografie gelijk te stellen met het tarief voor de eerste intrabuccale radiografie (307031-307042, 307053-307064, 377031-377042, 377053377064) aangezien er geen verschil is in de uitgevoerde prestatie. De budgettaire impact wordt geraamd op 5,6 miljoen EUR.

Integratie van de maximumtarieven

VBT vraagt dat er bijkomende budgettaire middelen ter beschikking gesteld worden om de maximumtarieven af te bouwen, zowel in functie van het billijke honorarium als in functie van een tariefzekerheid voor de patiënt.

Verdere integratie van de mondhygiënisten

VBT vraagt om een globaal financieringsmodel voor mondhygiënisten te ontwikkelen met bijzondere aandacht voor preventieve zorg om hen een plaats binnen de verzekering voor geneeskundige verzorging te bieden.
VBT vraagt tevens een evaluatie tegen 30 juni 2024 waarna een verdere reflectie kan gebeuren voor een nog betere integratie van de mondhygiënisten in de ziekteverzekering. In het bijzonder voor de technische prestaties opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 waarvoor geen nomenclatuurcode bestaat, zo dient er op voorstel van de Technisch Tandheelkundige Raad, een pseudo-nomenclatuur te worden gemaakt waardoor een nog betere registratie van de activiteit van de mondhygiënisten kan plaatsvinden.

Verder vraagt de VBT een evaluatie van het effect van de integratie van de mondhygiënisten op het systeem van de P-waarden.

Telematicapremie & praktijkondersteuning

VBT vraagt om een werkgroep op te richten om de telematicapremies te harmoniseren zowel op vlak van inhoud, de toekenningsvoorwaarden als de bedragen. Net zoals bij sommige andere zorgverleners dient er werk te worden gemaakt van een substantiele praktijkondersteuning, we vragen dan ook concrete voorstellen uit te werken binnen de NCTZ.
Tevens moet er dringend werk worden gemaakt van een verdere integratie van de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners via diverse platforms, een toegankelijkheid van het patiëntendossier via Mijn Gezondheid en de bewaring/uitwisseling van radiologische beelden via online toepassingen.

Wachtdienstforfait per dag in de georganiseerde wachtdienst

VBT is zich bewust van het belang van een toegankelijke tandzorg, ook tijdens zater-, zon- en feestdagen/brugdagen. Het beschikbaar houden van personeel en infrastructuur in private tandartspraktijken gedurende de georganiseerde wachtdienst brengt aanzienlijke kosten met zich mee, dewelke onvoldoende worden vergoed door de honoraria gepubliceerd op de RIZIV-website die moeten toegepast worden tijdens deze georganiseerde wachtdiensten.

Kostprijsanalyse en hervorming van de nomenclatuur

De tandheelkundige sector bevindt zich sinds vele jaren in een negatieve spiraal: de realiteit in de praktijk komt niet langer overeen met de tarieven die opgenomen zijn in de verzekering voor geneeskundige verzorging en de vergoedingen dekken niet langer alle tandheelkundige zorgbehoeften van de bevolking. De honoraria waarin de nomenclatuur voorziet, zouden het niet mogelijk maken om de tandheelkundigen correct te vergoeden gelet op de noodzakelijke investeringen of de te gebruiken technieken en materialen. VBT wenst de opstart van een project “kostprijsanalyse” ter herziening van de honoraria te lanceren voor tandartsen teneinde een correcte vergoeding te kunnen bepalen.
Tevens zal een evaluatie worden gemaakt van de bestaande nomenclatuur en aanpassingen worden voorgesteld om de nomenclatuur in overeenstemming te brengen met de huidige toestand op het werkveld. VBT vraagt meer vooruitgang in de terugbetaling van mondzorg, met name door het creëren van nomenclatuur die momenteel ontbreekt.

P-waarden evaluatie

Het systeem van de p-waarden heeft als doel de outliers te identificeren. Evenwel ontbreekt het aan een duidelijke evaluatie, ondanks uitdrukkelijke vragen van onze beroepsorganisatie aan de DGEC. Bovendien werden de voorbije jaren meerdere aanpassingen in de nomenclatuur aangebracht dewelke een impact hadden op het p-waardensysteem (bv. afschaffing van leeftijdsgrenzen, verruimen van leeftijdsgrenzen, invoering nieuwe prestaties met p-waarde, ...). We vragen dan ook een evaluatie en aanpassing van het systeem om de oorspronkelijke doelstelling, het identificeren van outliers, te kunnen handhaven. De impact van de P-waarden in specifieke situaties, zoals narcodontie, opleidingscentra, ... dient te worden herbekeken.

Inloggen
Word lid