Zoeken
Word lid Zoeken

Nationaal Akkoord Tandheelkundigen - Ziekenfondsen 2024-2025

door VBT

Afgelopen donderdag bereikten de beroepsorganisaties VVT-VBT-BUOS-SMD een akkoord met de ziekenfondsen voor 2024-2025. Er is een budget van bijna 1,5 miljard euro voorzien voor 2024. Hierbij is 40 miljoen euro door de Algemene Raad toegevoegd voor specifieke initiatieven.

We lijsten hieronder alvast de belangrijkste punten uit dit akkoord op:

• Indexering
Er komt een lineaire indexering vanaf 1/1/2024 met 6,05% met uitzondering van de prestaties extracties, de subgingivale reiniging, de uitneembare prothesen (met L600), de digitale panoramische radiografieën en de twee forfaits van de vroege orthodontische behandeling. Hierbij worden de honoraria afgerond op niveau van de halve euro, met een budgetneutraal resultaat.
- Voor de uitneembare partiële prothesen (met uitzondering van de prothesen met waarde L600): indexering van de honoraria op 1 januari 2024.
- Voor de uitneembare partiële prothesen met waarde L600 en volledige prothesen: geen indexering van de honoraria.

• Supplement voor personen met bijzondere noden
In een eerste fase worden extra middelen voorzien voor personen met bijzondere noden: er komt een verhoging van het PBN supplement en een uitbreiding naar de rubriek preventieve zorgen (mondonderzoek, reiniging, verzegeling, …). Op die manier kunnen patiënten met bijzondere noden terecht in de reguliere tandzorg. Het honorarium voor het PBN supplement zal verhogen tot 27 euro. De doelgroep zal in 2024 verder verfijnd worden en er zal gezocht worden naar een manier om ze administratief op te sporen.

• Autologe trombocytenconcentraten – alternatieve sedatie
Deze dossiers werden nooit afgewerkt en ze worden opnieuw op de agenda geplaatst met de vraag verder werk te maken van deze thema’s.

• Accreditering
Het bedrag van het forfaitair accrediteringshonorarium voor het jaar 2024 bedraagt 3.480,71 EUR.

• Besparingen
Een aantal besparingen bieden ruimte aan nieuwe initiatieven.
Zo wordt het aantal teleconsultaties beperkt tot 20 per maand en wordt het honorarium beperkt tot 15 euro.
De toepassing van het bioactief dentinesubstituut wordt aangescherpt.
De prestaties voor extrabuccale radiografie en het nemen van afdrukken en afgietsels op vraag van de TTR worden afgeschaft.
Er komt een beperking voor het nemen van een craniofaciale teleradiografie tot de 19e verjaardag.

• Afschaffing van de leeftijdsgrenzen
Er dient verder werk gemaakt te worden van de afschaffing van leeftijdsgrenzen. Daarbij kunnen onder meer volgende rubrieken in overweging worden genomen.

- Verwijderen van subgingivaal tandsteen:
De leeftijdsgrens voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen (301276 tot 301350) wordt verhoogd tot de leeftijd van 65 jaar. Het honorarium zal verdubbelen.

- Parodontaal mondonderzoek:
De leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek wordt verhoogd tot de leeftijd van 65 jaar.

- Extracties:
Het honorarium voor extracties zal met 20 euro verhoogd worden.

• Orthodontie
Er komt een afschaffing van de leeftijdsgrens van 9 jaar voor het 2de forfait van een vroege orthodontische behandeling. Tevens zullen de 2 forfaits van de vroege orthodontische behandeling geherwaardeerd worden tot 450 euro.

• Maximumtarieven
Uitneembare prothesen: integratie van maximumtarieven voor uitneembare prothesen.
- Voor de uitneembare partiële prothesen (met uitzondering van de prothesen met waarde L600): de maximumtarieven blijven van toepassing tot de integratie van het maximumtarief in de honoraria, gepland op 1 april 2024.
- Voor de uitneembare partiële prothesen met waarde L600 en volledige prothesen: de maximumtarieven blijven van toepassing tot de integratie van het maximumtarief in de honoraria, gepland op 1 april 2024.
- Panoramische radiografieën: integratie van maximumtarieven voor de digitale panoramische radiografieën.

• Geïnformatiseerd tandheelkundig dossier
Er wordt een werkgroep opgericht om na te denken over de doelstellingen en de finaliteiten van het GTD alsook over de modaliteiten van integratie bij de uitwisseling van patiëntengegevens op een multidisciplinaire basis.

• Verplichte elektronische facturatie via e-fac en e-attest.
De verplichting tot elektronische facturatie via e-fact of e-attest werd vastgelegd op 1 september 2025.
Uitzonderlijk kan de facturatie op papier gebeuren:
- Wanneer de facturatie plaatsvindt buiten het kabinet van de tandheelkundige en een elektronische facturatie technisch onmogelijk is.
- In geval van overmacht die de elektronische facturatie onmogelijk maakt.
- Indien de zorgverlener de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt op 1 januari 2024.
Er zal ook nagegaan worden of het inlezen van de e-ID van de patiënt kan opgelegd worden.

• Transparantie
Vanaf 1 juni 2024 zullen alle tandartsen ook de gefactureerde bedragen aan de patiënten moeten meedelen in het kader van de elektronische facturatie door middel van pseudocodes:
- voor de niet-terugbetaalbare verstrekkingen;
- de terugbetaalbare verstrekkingen waarvoor de terugbetalingsvoorwaarden niet zijn vervuld;
- voor het niet-terugbetaalbare materiaal, de techniek of instrumentarium.

• Elektronische informatie uitwisseling.
Het uitwisselen van bijvoorbeeld röntgenfoto’s en andere informatie via e-Health blijkt niet zo vlot te verlopen. Er zal worden nagegaan op welke manier verbeteringen aan het systeem kunnen gebeuren.

• Hervorming van het akkoordensysteem
VBT stelt vast dat er gezien de beperkte budgettaire middelen en het mogelijk supplementenverbod voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, de toetreding tot een nieuw akkoord 2024-2025 verder zal afnemen. Reeds herhaaldelijk werd vastgesteld dat tandartsen die uit een vorig akkoord stapten, niet geneigd zijn om in een gelijkaardig nieuw akkoord te stappen. Veel tandartsen die uit het akkoord stappen, doen dat onder andere omwille van het feit dat er voor een aantal prestaties geen billijke honoraria zijn voorzien.

VBT stelt voor om van start te gaan met een partieel akkoord waarbij gemikt wordt op een maximaal aantal toetredingen. Dit akkoord beperkt zich in eerste instantie tot prestaties waarvoor de tandarts een billijk honorarium ontvangt en bereid is het conventie honorarium toe te passen voor alle patiënten. In eerste instantie zouden de prestaties preventie (mondonderzoek, DPSI, reiniging, consultatie, parodontaal mondonderzoek, semestrieel mondonderzoek) kunnen opgenomen worden in dit partieel akkoord. De vroege orthodontische forfaits na herwaardering, prestaties orthopantomogram met integratie van het maximumtarief, uitneembare prothese met integratie van het maximumtarief kunnen evenzeer worden opgenomen. Voor prestaties die nu buiten het partiële akkoord vallen, wordt een planning opgemaakt om ze tijdens de loop van het akkoord te gaan hervaloriseren en ze met een billijk honorarium mee op te nemen in het partiële akkoord.

Het heeft geen zin om een akkoord af te sluiten waar de tandartsen in toenemende mate uitstappen. Zo biedt een partieel akkoord meer tariefzekerheid en toegankelijkheid aan de patiënten.

• Hervorming van de herhalingen en vernieuwingen
In de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen zijn geleidelijk vernieuwingstermijnen ingevoerd, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, eenmaal per 7 jaar (prothesen) of eenmaal voor het leven. Sommige van deze termijnen zijn volkomen legitiem, maar andere kunnen vragen doen rijzen over het probleem van de bewaring van deze informatie op het niveau van de verzekeringsinstellingen. Er komt een werkgroep om deze opdracht op te nemen.

Hervorming van de nomenclatuur orthodontie en parodontologie
VBT verzoekt de Technisch tandheelkundige raad om na te denken over een eventuele hervorming van de nomenclatuur orthodontie en parodontologie met inbegrip van het nodige budgettaire kader.

• Prioritaire initiatieven 2025
- Verdere integratie van maximumtarieven in huidige nomenclatuur.
- Bijkomende intrabuccale radiografie aan hetzelfde tarief als de eerste radiografie.
- Opheffen continuïteitsclausule tandsteenreiniging.
- Initiatieven voor moeilijk behandelbare patiënten.

• Verdere integratie van de mondhygiënisten
Er komt een pilootproject dat de toegang tot mondzorg voor een kwetsbaar publiek moet vereenvoudigen door mondhygiënisten beter te integreren in de eerstelijnszorg en waarvoor een budget van 1 miljoen euro werd vrijgemaakt in de begroting 2023. Op basis van de resultaten van het pilootproject zal er onderzocht worden of het aangewezen is de GVU wet en de nomenclatuur aan te passen.

• Sociale voordelen
Voor het jaar 2024, bedraagt het bedrag van het sociaal statuut 3.736,19 euro.

• Wachtdienstforfait per dag in de georganiseerde wachtdienst
Zowel wat betreft de toegankelijkheid van tandheelkundige zorg voor patiënten buiten de "normale" uren (zaterdag, zondag en feestdagen/brugdagen) als wat betreft het comfort, de veiligheid en de correcte vergoeding van zorgverleners, zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de organisatie en financiering van de wachtdienst. Het personeel en het onderhouden van de beschikbare infrastructuur in privé-tandartspraktijken tijdens georganiseerde wachtdiensten brengt aanzienlijke kosten met zich mee, die niet voldoende worden gecompenseerd door de honoraria die door RIZIV voorzien zijn voor georganiseerde wachtdiensten. Daarnaast zou de organisatie van de wachtdienst zelf herzien kunnen worden, bijvoorbeeld door een samenwerking tot stand te brengen met de wachtposten in de huisartsengeneeskunde.

• Kostprijsanalyse en hervorming van de nomenclatuur
De honoraria waarin de nomenclatuur voorziet maken het niet mogelijk om de tandheelkundige zorgverleners naar behoren te vergoeden rekening houdend met de aanzienlijke investeringen die nodig zijn of de te gebruiken technieken en materialen. De transparantie die in 2024 wordt ingevoerd, zou moeten helpen een beter beeld te krijgen van de behoeften die gedekt moeten worden.
Om uiteindelijk tot deze “billijke financiering” van de activiteiten van tandheelkundigen te komen, zal er beroep worden gedaan op een extern team om een studie uit te voeren die het mogelijk moet maken de kosten te objectiveren. Het contract voor deze externe ondersteuning zal vóór 15 december 2024 gegund worden.

• P-waarden evaluatie
Er komt een herevaluatie van het P-waarden systeem om na te gaan of het doel, namelijk het tegengaan van fraude, rekening houdend met kwalitatieve zorg, daadwerkelijk wordt bereikt. Er zal tevens worden nagegaan of de door de DGEC gehanteerde criteria voor recuperatie van frauduleuze uitgaven nog aangepast zijn aan de huidige praktijkvoering.

• Implementatie van de wet die het factureren van supplementen aan personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming verbiedt
Vandaag vond er tussen Minister Vandenbroucke en vertegenwoordigers van RIZIV en beroepsorganisaties een overleg plaats. De Minister wenst het supplementenverbod op korte termijn in een KB op te nemen.

Volgende punten zijn daarbij naar voren gekomen:
- Er komt een gefaseerde invoering, waarbij de eerste reeks prestaties vanaf 1 januari 2025 onderhevig zal zijn aan het supplementenverbod en de overige (volledige) reeks prestaties vanaf 1 januari 2026 opgelegd wordt.
- In tegenstelling tot de artsen, waar de groep van patiënten met een verhoogde tegemoetkoming zal beperkt worden tot een “behartenswaardige groep” in 2025 (zijnde niet de 2,2 miljoen Belgen die nu onder het statuut vallen maar een prioritaire groep van circa 1 miljoen landgenoten met zeer beperkte inkomsten die ook het statuut van chronisch zieke patiënt hebben), eist Minister Vandenbroucke dat bij tandartsen alle patiënten met een verhoogde tegemoetkoming onder het supplementenverbod vallen in 2025.
- Indien er onvoldoende budget wordt toegevoegd om vb prestaties op te waarderen naar billijke honoraria in 2024, zal desondanks het KB uitvoering kennen in 2026. Een opschortende voorwaarde kan niet toegevoegd worden aan het KB.
- De Minister eist dat er voor 22 januari 2024 een voorstel tot KB wordt besproken binnen de Dentomut zodat het ten laatste op 5 februari 2024 door het Verzekeringscomité kan worden goedgekeurd. Op die manier zal het KB uitvoerbaar zijn op 1 januari 2025.
- Enige hoop blijft de procedure bij het Grondwettelijk Hof die het supplementenverbod kan opschorten. Voorts valt te hopen dat de meerderheidspartijen beseffen dat dit supplementenverbod een ernstige bedreiging vormt voor de vrije keuze van de patiënt voor kwalitatieve zorg en zij hun goedkeuring voor een KB alsnog intrekken.

VBT betreurt de starre houding van minister Vandenbroucke die de argumenten en de grieven van de tandartsen uit de hoogte wegwimpelt. We blijven dit op de voet volgen en we zullen u tijdig informeren over de verder te volgen procedures in januari/februari 2024.

De tandartsen die weigeren toe te treden tot de termen van dit akkoord zullen we eveneens tijdig informeren van zodra de procedure gestart wordt.

Inloggen
Word lid