Zoeken
Word lid Zoeken

Het nieuwe akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen voor 2024-2025

door VBT

Het nieuwe akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen voor 2024-2025 zal dan toch in voege treden na overleg met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Na een uitgebreid en constructief overleg afgelopen maandag met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is er opnieuw een akkoord bereikt tussen tandartsen en ziekenfondsen, dat binnenkort in werking zal treden. Hierbij heeft de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) de minister gewezen op verschillende factoren die de toetreding tot een akkoord bemoeilijkten, maar dankzij de vastberadenheid van alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen in het belang van de mondzorg van patiënten, is er een positieve uitkomst bereikt.

De voorziene indexatie en budgetten voor 2024/2025 blijven gehandhaafd. Patiënten zullen in tegenstelling tot de paniekzaaierij van onder meer de Christelijke Mutualiteit (CM), niet geconfronteerd worden met torenhoge honoraria.

Tevens heeft minister Vandenbroucke een verlaging van de verplichte drempel tot toetreding tot het akkoord voorgesteld van 60% Nationaal naar 55%. Dit is met name belangrijk, aangezien reeds veel gedeconventioneerde tandartsen spontaan conventiehonoraria toepassen voor kwetsbare patiënten. Door deze verlaging van het verplicht aantal geconventioneerde tandartsen Nationaal is het akkoord gered  en zal het de toegankelijkheid van hoogwaardige tandheelkundige zorg ten goede komen.

Het toekomstige overleg binnen de nationale commissie tandheelkundigen en ziekenfondsen (NCTZ) zal tevens gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuw akkoorden-systeem dat de belangen van alle betrokken partijen dient. Deze stap is cruciaal om de tandheelkundige zorg verder te verbeteren en tevens de in de toekomst nieuwe akkoorden mogelijk te maken.

Vandaag gaven alle actoren binnen de NCTZ hun fiat voor de aanpassingen die voortvloeiden uit het overleg met de minister.

Tandartsen die (partieel) geconventioneerd zijn dienen zich aan de conventiehonoraria te houden zoals voorzien in het akkoord. In de arrondissementen waar geen 50% toetredingen waren, zullen de (partieel)-geconventioneerden ook aanspraak kunnen maken op het sociaal statuut.

Wellicht zullen een aantal aanpassingen, voorzien voor 1 april 2024, slechts in voege treden vanaf 1 mei 2024. We denken daarbij aan de integratie van de maximumtarieven bij de prestaties uitneembare prothese.

We houden u verder op de hoogte van dit dossier!

Inloggen
Word lid