Zoeken
Word lid Zoeken

Communicatie InfoSS - Campagne premiejaar 2023

door VBT

De dienst Geneeskundige Verzorging, RIZIV brengt nieuws omtrent de evolutie van de premiedossiers sociaal statuut 2023 in ProGezondheid. De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de openstelling. Deze is nog voorzien voor april.

In eerste instantie zullen de zorgverleners de basisgegevens van hun dossier voor 2023 kunnen raadplegen in de service 'Sociaal statuut' in ProGezondheid. De exacte startdatum wordt nog meegedeeld.
Het betreft gegevens m.b.t. de contracten/rekeningnummers (voor gepensioneerden) en informatie over het al dan niet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (geconventioneerd, actief RIZIV-nummer, …).

(Ter herinnering: het echte evaluatieresultaat waarbij een bedrag wordt berekent op basis van beschikbare gegevens met betrekking tot de activiteit, wordt vanaf juli 2024 geïntegreerd in ProGezondheid);

Vanaf vandaag zal de UC15 (bedoeld voor de verzekeraars) enkele dagen worden uitschakeld;
Na de startdatum zoals bedoeld hierboven, zullen er ook individuele, informatieve mails uitgestuurd worden naar de zorgverleners die voldoen aan de basisvoorwaarden, dit naar analogie met vorig jaren;
Na de startdatum zal de UC15 opnieuw beschikbaar zijn en zal deze ook alle beschikbare gegevens m.b.t. het premiejaar 2023 bevatten. Er wordt voorzien dat de UC15 opnieuw beschikbaar is vooraleer de informatieve mails naar de zorgverleners worden uitgestuurd. 
 
Vanaf premiejaar 2023 maken ook de vroedvrouwen aanspraak op het sociaal statuut. Meer concrete informatie is alvast op de RIZIV website terug te vinden. Vanaf nu is het ook mogelijk voor vroedvrouwen om een mandaat 'Sociaal statuut' toe te kennen om het premiedossier door een derde te laten beheren.

Daarbovenop is er een wijziging voorzien voor zorgverleners met een RIZIV-nummer voor meerdere beroepen. Vanaf premiejaar 2023 zal het hebben van meerdere RIZIV-nummers geen impact meer hebben op de basisvoorwaarden. Er zal voor alle RIZIV-nummers een premiedossier aangemaakt worden en pas in juli, bij de eerste evaluatie, zal er rekening gehouden worden met de meerdere beroepen. Op die manier kan er op basis van de reële activiteit het sociaal statuut toegekend worden. Daarbij wordt steeds voorrang gegeven aan het beroep waarbij het toegekende premiebedrag het hoogst is.

Bijvoorbeeld: een zorgverlener heeft een RIZIV-nummer als apotheker en als apotheker-bioloog. In dat geval zal voor beide beroepen de evaluatie ( in juli) en de beslissing (in september) uitgevoerd worden. Heeft de zorgverlener o.b.v. de gepresteerde activiteit recht op beide premies, dan zal het sociaal statuut als apotheker-bioloog worden toegekend omdat dit premiebedrag het hoogst is. Behaalt de zorgverlener o.b.v. de gepresteerde activiteit slechts voor 1 beroep de activiteitsdrempel, dan zal voor dit beroep het sociaal statuut worden toegekend.
Opmerking: voor vroedvrouwen en verpleegkundigen is hetzelfde premiebedrag vastgelegd. Indien de zorgverlener o.b.v. de activiteit in aanmerking komt voor beide premies, dan zal het sociaal statuut als verpleegkundige worden toegekend. De aanvraag als vroedvrouw zal worden afgesloten. Als deze voor slechts 1 van beide beroepen in aanmerking komt, dan wordt uiteraard het sociaal statuut voor dat beroep toegekend.

Meer concrete informatie hierover volgt bij de communicatie rond de terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat.

Wat de activiteit in een vaccinatie-, test- of triagecentrum in 2022 betreft, wordt er gewacht op de publicatie van het KB in het Belgisch Staatblad. Deze dossiers zullen nadien zo snel mogelijk afgehandeld en uitbetaald worden.
Ditzelfde KB voorziet ook dat deze activiteiten voor premiejaar 2023 kunnen meegenomen worden.

Hebben jullie vragen over specifieke dossiers? Dan kunnen jullie onderstaande administratieve teams contacteren:

  • Apothekers en apothekers-biologen: dossierpharma@riziv-inami.fgov.be
  • Artsen en tandartsen: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be of medecins-dentistes@riziv-inami.fgov.be
  • Kinesitherapeuten: kinenl@riziv-inami.fgov.be of kinefr@riziv-inami.fgov.be
  • Logopedisten: logonl@riziv-inami.fgov.be of logofr@riziv-inami.fgov.be
  • Verpleegkundigen en vroedvrouwen: nursenl@riziv-inami.fgov.be of nursefr@riziv-inami.fgov.be
Inloggen
Word lid